Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): dharma, good behaviour

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 6291
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
bhīṣma uvāca / (1.1) Par.?
mṛgayāṃ vicaran kaścid vijane janakātmajaḥ / (1.2) Par.?
vane dadarśa viprendram ṛṣiṃ vaṃśadharaṃ bhṛgoḥ // (1.3) Par.?
tam āsīnam upāsīnaḥ praṇamya śirasā munim / (2.1) Par.?
paścād anumatastena papraccha vasumān idam // (2.2) Par.?
bhagavan kim idaṃ śreyaḥ pretya vāpīha vā bhavet / (3.1) Par.?
puruṣasyādhruve dehe kāmasya vaśavartinaḥ // (3.2) Par.?
satkṛtya paripṛṣṭaḥ san sumahātmā mahātapāḥ / (4.1) Par.?
nijagāda tatastasmai śreyaskaram idaṃ vacaḥ // (4.2) Par.?
manaso 'pratikūlāni pretya ceha ca vāñchasi / (5.1) Par.?
bhūtānāṃ pratikūlebhyo nivartasva yatendriyaḥ // (5.2) Par.?
dharmaḥ satāṃ hitaḥ puṃsāṃ dharmaścaivāśrayaḥ satām / (6.1) Par.?
dharmāllokāstrayastāta pravṛttāḥ sacarācarāḥ // (6.2) Par.?
svādukāmuka kāmānāṃ vaitṛṣṇyaṃ kiṃ na gacchasi / (7.1) Par.?
madhu paśyasi durbuddhe prapātaṃ nānupaśyasi // (7.2) Par.?
yathā jñāne paricayaḥ kartavyastatphalārthinā / (8.1) Par.?
tathā dharme paricayaḥ kartavyastatphalārthinā // (8.2) Par.?
asatā dharmakāmena viśuddhaṃ karma duṣkaram / (9.1) Par.?
satā tu dharmakāmena sukaraṃ karma duṣkaram // (9.2) Par.?
vane grāmyasukhācāro yathā grāmyastathaiva saḥ / (10.1) Par.?
grāme vanasukhācāro yathā vanacarastathā // (10.2) Par.?
manovākkarmake dharme kuru śraddhāṃ samāhitaḥ / (11.1) Par.?
nivṛttau vā pravṛttau vā sampradhārya guṇāguṇān // (11.2) Par.?
nityaṃ ca bahu dātavyaṃ sādhubhyaścānasūyatā / (12.1) Par.?
prārthitaṃ vrataśaucābhyāṃ satkṛtaṃ deśakālayoḥ // (12.2) Par.?
śubhena vidhinā labdham arhāya pratipādayet / (13.1) Par.?
krodham utsṛjya dattvā ca nānutapyen na kīrtayet // (13.2) Par.?
anṛśaṃsaḥ śucir dāntaḥ satyavāg ārjave sthitaḥ / (14.1) Par.?
yonikarmaviśuddhaśca pātraṃ syād vedavid dvijaḥ // (14.2) Par.?
satkṛtā caikapatnī ca jātyā yonir iheṣyate / (15.1) Par.?
ṛgyajuḥsāmago vidvān ṣaṭkarmā pātram ucyate // (15.2) Par.?
sa eva dharmaḥ so 'dharmastaṃ taṃ pratinaraṃ bhavet / (16.1) Par.?
pātrakarmaviśeṣeṇa deśakālāvavekṣya ca // (16.2) Par.?
līlayālpaṃ yathā gātrāt pramṛjyād rajasaḥ pumān / (17.1) Par.?
bahuyatnena mahatā pāpanirharaṇaṃ tathā // (17.2) Par.?
viriktasya yathā samyag ghṛtaṃ bhavati bheṣajam / (18.1) Par.?
tathā nirhṛtadoṣasya pretyadharmaḥ sukhāvahaḥ // (18.2) Par.?
mānasaṃ sarvabhūteṣu vartate vai śubhāśubhe / (19.1) Par.?
aśubhebhyaḥ samākṣipya śubheṣvevāvatārayet // (19.2) Par.?
sarvaṃ sarveṇa sarvatra kriyamāṇaṃ ca pūjaya / (20.1) Par.?
svadharme yatra rāgaste kāmaṃ dharmo vidhīyatām // (20.2) Par.?
adhṛtātman dhṛtau tiṣṭha durbuddhe buddhimān bhava / (21.1) Par.?
apraśānta praśāmya tvam aprājña prājñavaccara // (21.2) Par.?
tejasā śakyate prāptum upāyasahacāriṇā / (22.1) Par.?
iha ca pretya ca śreyas tasya mūlaṃ dhṛtiḥ parā // (22.2) Par.?
rājarṣir adhṛtiḥ svargāt patito hi mahābhiṣaḥ / (23.1) Par.?
yayātiḥ kṣīṇapuṇyaśca dhṛtyā lokān avāptavān // (23.2) Par.?
tapasvināṃ dharmavatāṃ viduṣāṃ copasevanāt / (24.1) Par.?
prāpsyase vipulāṃ buddhiṃ tathā śreyo 'bhipatsyase // (24.2) Par.?
sa tu svabhāvasampannastacchrutvā munibhāṣitam / (25.1) Par.?
vinivartya manaḥ kāmād dharme buddhiṃ cakāra ha // (25.2) Par.?
Duration=0.17668700218201 secs.