Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Giving, dāna, cow

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 9339
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
bhīṣma uvāca / (1.1) Par.?
atraiva kīrtyate sadbhir brāhmaṇasvābhimarśane / (1.2) Par.?
nṛgeṇa sumahat kṛcchraṃ yad avāptaṃ kurūdvaha // (1.3) Par.?
niviśantyāṃ purā pārtha dvāravatyām iti śrutiḥ / (2.1) Par.?
adṛśyata mahākūpastṛṇavīrutsamāvṛtaḥ // (2.2) Par.?
prayatnaṃ tatra kurvāṇāstasmāt kūpājjalārthinaḥ / (3.1) Par.?
śrameṇa mahatā yuktāstasmiṃstoye susaṃvṛte // (3.2) Par.?
dadṛśuste mahākāyaṃ kṛkalāsam avasthitam / (4.1) Par.?
tasya coddharaṇe yatnam akurvaṃste sahasraśaḥ // (4.2) Par.?
pragrahaiścarmapaṭṭaiśca taṃ baddhvā parvatopamam / (5.1) Par.?
nāśaknuvan samuddhartuṃ tato jagmur janārdanam // (5.2) Par.?
kham āvṛtyodapānasya kṛkalāsaḥ sthito mahān / (6.1) Par.?
tasya nāsti samuddhartetyatha kṛṣṇe nyavedayan // (6.2) Par.?
sa vāsudevena samuddhṛtaśca pṛṣṭaśca kāmānnijagāda rājā / (7.1) Par.?
nṛgastadātmānam atho nyavedayat purātanaṃ yajñasahasrayājinam // (7.2) Par.?
tathā bruvāṇaṃ tu tam āha mādhavaḥ śubhaṃ tvayā karma kṛtaṃ na pāpakam / (8.1) Par.?
kathaṃ bhavān durgatim īdṛśīṃ gato narendra tad brūhi kim etad īdṛśam // (8.2) Par.?
śataṃ sahasrāṇi śataṃ gavāṃ punaḥ punaḥ śatānyaṣṭa śatāyutāni / (9.1) Par.?
tvayā purā dattam itīha śuśruma nṛpa dvijebhyaḥ kva nu tad gataṃ tava // (9.2) Par.?
nṛgastato 'bravīt kṛṣṇaṃ brāhmaṇasyāgnihotriṇaḥ / (10.1) Par.?
proṣitasya paribhraṣṭā gaur ekā mama godhane // (10.2) Par.?
gavāṃ sahasre saṃkhyātā tadā sā paśupair mama / (11.1) Par.?
sā brāhmaṇāya me dattā pretyārtham abhikāṅkṣatā // (11.2) Par.?
apaśyat parimārgaṃśca tāṃ yāṃ paragṛhe dvijaḥ / (12.1) Par.?
mameyam iti covāca brāhmaṇo yasya sābhavat // (12.2) Par.?
tāvubhau samanuprāptau vivadantau bhṛśajvarau / (13.1) Par.?
bhavān dātā bhavān hartetyatha tau māṃ tadocatuḥ // (13.2) Par.?
śatena śatasaṃkhyena gavāṃ vinimayena vai / (14.1) Par.?
yāce pratigrahītāraṃ sa tu mām abravīd idam // (14.2) Par.?
deśakālopasaṃpannā dogdhrī kṣāntātivatsalā / (15.1) Par.?
svādukṣīrapradā dhanyā mama nityaṃ niveśane // (15.2) Par.?
kṛśaṃ ca bharate yā gaur mama putram apastanam / (16.1) Par.?
na sā śakyā mayā hātum ityuktvā sa jagāma ha // (16.2) Par.?
tatastam aparaṃ vipraṃ yāce vinimayena vai / (17.1) Par.?
gavāṃ śatasahasraṃ vai tatkṛte gṛhyatām iti // (17.2) Par.?
brāhmaṇa uvāca / (18.1) Par.?
na rājñāṃ pratigṛhṇāmi śakto 'haṃ svasya mārgaṇe / (18.2) Par.?
saiva gaur dīyatāṃ śīghraṃ mameti madhusūdana // (18.3) Par.?
rukmam aśvāṃśca dadato rajataṃ syandanāṃstathā / (19.1) Par.?
na jagrāha yayau cāpi tadā sa brāhmaṇarṣabhaḥ // (19.2) Par.?
etasminn eva kāle tu coditaḥ kāladharmaṇā / (20.1) Par.?
pitṛlokam ahaṃ prāpya dharmarājam upāgamam // (20.2) Par.?
yamastu pūjayitvā māṃ tato vacanam abravīt / (21.1) Par.?
nāntaḥ saṃkhyāyate rājaṃstava puṇyasya karmaṇaḥ // (21.2) Par.?
asti caiva kṛtaṃ pāpam ajñānāt tad api tvayā / (22.1) Par.?
carasva pāpaṃ paścād vā pūrvaṃ vā tvaṃ yathecchasi // (22.2) Par.?
rakṣitāsmīti coktaṃ te pratijñā cānṛtā tava / (23.1) Par.?
brāhmaṇasvasya cādānaṃ trividhaste vyatikramaḥ // (23.2) Par.?
pūrvaṃ kṛcchraṃ cariṣye 'haṃ paścācchubham iti prabho / (24.1) Par.?
dharmarājaṃ bruvann evaṃ patito 'smi mahītale // (24.2) Par.?
aśrauṣaṃ pracyutaścāhaṃ yamasyoccaiḥ prabhāṣataḥ / (25.1) Par.?
vāsudevaḥ samuddhartā bhavitā te janārdanaḥ // (25.2) Par.?
pūrṇe varṣasahasrānte kṣīṇe karmaṇi duṣkṛte / (26.1) Par.?
prāpsyase śāśvatāṃllokāñjitān svenaiva karmaṇā // (26.2) Par.?
kūpe ''tmānam adhaḥśīrṣam apaśyaṃ patitaṃ ca ha / (27.1) Par.?
tiryagyonim anuprāptaṃ na tu mām ajahāt smṛtiḥ // (27.2) Par.?
tvayā tu tārito 'smyadya kim anyatra tapobalāt / (28.1) Par.?
anujānīhi māṃ kṛṣṇa gaccheyaṃ divam adya vai // (28.2) Par.?
anujñātaḥ sa kṛṣṇena namaskṛtya janārdanam / (29.1) Par.?
vimānaṃ divyam āsthāya yayau divam ariṃdama // (29.2) Par.?
tatastasmin divaṃ prāpte nṛge bharatasattama / (30.1) Par.?
vāsudeva imaṃ ślokaṃ jagāda kurunandana // (30.2) Par.?
brāhmaṇasvaṃ na hartavyaṃ puruṣeṇa vijānatā / (31.1) Par.?
brāhmaṇasvaṃ hṛtaṃ hanti nṛgaṃ brāhmaṇagaur iva // (31.2) Par.?
satāṃ samāgamaḥ sadbhir nāphalaḥ pārtha vidyate / (32.1) Par.?
vimuktaṃ narakāt paśya nṛgaṃ sādhusamāgamāt // (32.2) Par.?
pradānaṃ phalavat tatra drohastatra tathāphalaḥ / (33.1) Par.?
apacāraṃ gavāṃ tasmād varjayeta yudhiṣṭhira // (33.2) Par.?
Duration=0.10708093643188 secs.