Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): good behaviour

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 9344
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
yudhiṣṭhira uvāca / (1.1) Par.?
visrambhito 'haṃ bhavatā dharmān pravadatā vibho / (1.2) Par.?
pravakṣyāmi tu saṃdehaṃ tanme brūhi pitāmaha // (1.3) Par.?
vratānāṃ kiṃ phalaṃ proktaṃ kīdṛśaṃ vā mahādyute / (2.1) Par.?
niyamānāṃ phalaṃ kiṃ ca svadhītasya ca kiṃ phalam // (2.2) Par.?
damasyeha phalaṃ kiṃ ca vedānāṃ dhāraṇe ca kim / (3.1) Par.?
adhyāpane phalaṃ kiṃ ca sarvam icchāmi veditum // (3.2) Par.?
apratigrāhake kiṃ ca phalaṃ loke pitāmaha / (4.1) Par.?
tasya kiṃ ca phalaṃ dṛṣṭaṃ śrutaṃ yaḥ samprayacchati // (4.2) Par.?
svakarmaniratānāṃ ca śūrāṇāṃ cāpi kiṃ phalam / (5.1) Par.?
satye ca kiṃ phalaṃ proktaṃ brahmacarye ca kiṃ phalam // (5.2) Par.?
pitṛśuśrūṣaṇe kiṃ ca mātṛśuśrūṣaṇe tathā / (6.1) Par.?
ācāryaguruśuśrūṣāsvanukrośānukampane // (6.2) Par.?
etat sarvam aśeṣeṇa pitāmaha yathātatham / (7.1) Par.?
vettum icchāmi dharmajña paraṃ kautūhalaṃ hi me // (7.2) Par.?
bhīṣma uvāca / (8.1) Par.?
yo vrataṃ vai yathoddiṣṭaṃ tathā sampratipadyate / (8.2) Par.?
akhaṇḍaṃ samyag ārabdhaṃ tasya lokāḥ sanātanāḥ // (8.3) Par.?
niyamānāṃ phalaṃ rājan pratyakṣam iha dṛśyate / (9.1) Par.?
niyamānāṃ kratūnāṃ ca tvayāvāptam idaṃ phalam // (9.2) Par.?
svadhītasyāpi ca phalaṃ dṛśyate 'mutra ceha ca / (10.1) Par.?
ihaloke 'rthavānnityaṃ brahmaloke ca modate // (10.2) Par.?
damasya tu phalaṃ rājañ śṛṇu tvaṃ vistareṇa me / (11.1) Par.?
dāntāḥ sarvatra sukhino dāntāḥ sarvatra nirvṛtāḥ // (11.2) Par.?
yatrecchāgāmino dāntāḥ sarvaśatruniṣūdanāḥ / (12.1) Par.?
prārthayanti ca yad dāntā labhante tanna saṃśayaḥ // (12.2) Par.?
yujyante sarvakāmair hi dāntāḥ sarvatra pāṇḍava / (13.1) Par.?
svarge tathā pramodante tapasā vikrameṇa ca // (13.2) Par.?
dānair yajñaiśca vividhair yathā dāntāḥ kṣamānvitāḥ / (14.1) Par.?
dātā kupyati no dāntastasmād dānāt paro damaḥ // (14.2) Par.?
yastu dadyād akupyan hi tasya lokāḥ sanātanāḥ / (15.1) Par.?
krodho hanti hi yad dānaṃ tasmād dānāt paro damaḥ // (15.2) Par.?
adṛśyāni mahārāja sthānānyayutaśo divi / (16.1) Par.?
ṛṣīṇāṃ sarvalokeṣu yānīto yānti devatāḥ // (16.2) Par.?
damena yāni nṛpate gacchanti paramarṣayaḥ / (17.1) Par.?
kāmayānā mahat sthānaṃ tasmād dānāt paro damaḥ // (17.2) Par.?
adhyāpakaḥ parikleśād akṣayaṃ phalam aśnute / (18.1) Par.?
vidhivat pāvakaṃ hutvā brahmaloke narādhipa // (18.2) Par.?
adhītyāpi hi yo vedānnyāyavidbhyaḥ prayacchati / (19.1) Par.?
gurukarmapraśaṃsī ca so 'pi svarge mahīyate // (19.2) Par.?
kṣatriyo 'dhyayane yukto yajane dānakarmaṇi / (20.1) Par.?
yuddhe yaśca paritrātā so 'pi svarge mahīyate // (20.2) Par.?
vaiśyaḥ svakarmanirataḥ pradānāllabhate mahat / (21.1) Par.?
śūdraḥ svakarmanirataḥ svargaṃ śuśrūṣayārchati // (21.2) Par.?
śūrā bahuvidhāḥ proktāsteṣām arthāṃśca me śṛṇu / (22.1) Par.?
śūrānvayānāṃ nirdiṣṭaṃ phalaṃ śūrasya caiva ha // (22.2) Par.?
yajñaśūrā dame śūrāḥ satyaśūrāstathāpare / (23.1) Par.?
yuddhaśūrāstathaivoktā dānaśūrāśca mānavāḥ // (23.2) Par.?
buddhiśūrāstathaivānye kṣamāśūrāstathāpare / (24.1) Par.?
ārjave ca tathā śūrāḥ śame vartanti mānavāḥ // (24.2) Par.?
taistaistu niyamaiḥ śūrā bahavaḥ santi cāpare / (25.1) Par.?
vedādhyayanaśūrāśca śūrāścādhyāpane ratāḥ // (25.2) Par.?
guruśuśrūṣayā śūrāḥ pitṛśuśrūṣayāpare / (26.1) Par.?
mātṛśuśrūṣayā śūrā bhaikṣyaśūrāstathāpare // (26.2) Par.?
sāṃkhyaśūrāśca bahavo yogaśūrāstathāpare / (27.1) Par.?
araṇye gṛhavāse ca śūrāścātithipūjane / (27.2) Par.?
sarve yānti parāṃllokān svakarmaphalanirjitān // (27.3) Par.?
dhāraṇaṃ sarvavedānāṃ sarvatīrthāvagāhanam / (28.1) Par.?
satyaṃ ca bruvato nityaṃ samaṃ vā syānna vā samam // (28.2) Par.?
aśvamedhasahasraṃ ca satyaṃ ca tulayā dhṛtam / (29.1) Par.?
aśvamedhasahasrāddhi satyam eva viśiṣyate // (29.2) Par.?
satyena sūryastapati satyenāgniḥ pradīpyate / (30.1) Par.?
satyena māruto vāti sarvaṃ satye pratiṣṭhitam // (30.2) Par.?
satyena devān prīṇāti pitṝn vai brāhmaṇāṃstathā / (31.1) Par.?
satyam āhuḥ paraṃ dharmaṃ tasmāt satyaṃ na laṅghayet // (31.2) Par.?
munayaḥ satyaniratā munayaḥ satyavikramāḥ / (32.1) Par.?
munayaḥ satyaśapathāstasmāt satyaṃ viśiṣyate / (32.2) Par.?
satyavantaḥ svargaloke modante bharatarṣabha // (32.3) Par.?
damaḥ satyaphalāvāptir uktā sarvātmanā mayā / (33.1) Par.?
asaṃśayaṃ vinītātmā sarvaḥ svarge mahīyate // (33.2) Par.?
brahmacaryasya tu guṇāñśṛṇu me vasudhādhipa / (34.1) Par.?
ā janmamaraṇād yastu brahmacārī bhaved iha / (34.2) Par.?
na tasya kiṃcid aprāpyam iti viddhi janādhipa // (34.3) Par.?
bahvyaḥ koṭyastv ṛṣīṇāṃ tu brahmaloke vasantyuta / (35.1) Par.?
satye ratānāṃ satataṃ dāntānām ūrdhvaretasām // (35.2) Par.?
brahmacaryaṃ dahed rājan sarvapāpānyupāsitam / (36.1) Par.?
brāhmaṇena viśeṣeṇa brāhmaṇo hyagnir ucyate // (36.2) Par.?
pratyakṣaṃ ca tavāpyetad brāhmaṇeṣu tapasviṣu / (37.1) Par.?
bibheti hi yathā śakro brahmacāripradharṣitaḥ / (37.2) Par.?
tad brahmacaryasya phalam ṛṣīṇām iha dṛśyate // (37.3) Par.?
mātāpitroḥ pūjane yo dharmastam api me śṛṇu / (38.1) Par.?
śuśrūṣate yaḥ pitaraṃ na cāsūyet kathaṃcana / (38.2) Par.?
mātaraṃ vānahaṃvādī gurum ācāryam eva ca // (38.3) Par.?
tasya rājan phalaṃ viddhi svarloke sthānam uttamam / (39.1) Par.?
na ca paśyeta narakaṃ guruśuśrūṣur ātmavān // (39.2) Par.?
Duration=0.17012000083923 secs.