Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Viṣṇu, Vishnuism

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 9399
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
yudhiṣṭhira uvāca / (1.1) Par.?
pitāmaha mahāprājña sarvaśāstraviśārada / (1.2) Par.?
āgamair bahubhiḥ sphīto bhavānnaḥ prathitaḥ kule // (1.3) Par.?
tvatto dharmārthasaṃyuktam āyatyāṃ ca sukhodayam / (2.1) Par.?
āścaryabhūtaṃ lokasya śrotum icchāmyariṃdama // (2.2) Par.?
ayaṃ ca kālaḥ samprāpto durlabhajñātibāndhavaḥ / (3.1) Par.?
śāstā ca na hi naḥ kaścit tvām ṛte bharatarṣabha // (3.2) Par.?
yadi te 'ham anugrāhyo bhrātṛbhiḥ sahito 'nagha / (4.1) Par.?
vaktum arhasi naḥ praśnaṃ yat tvāṃ pṛcchāmi pārthiva // (4.2) Par.?
ayaṃ nārāyaṇaḥ śrīmān sarvapārthivasaṃmataḥ / (5.1) Par.?
bhavantaṃ bahumānena praśrayeṇa ca sevate // (5.2) Par.?
asya caiva samakṣaṃ tvaṃ pārthivānāṃ ca sarvaśaḥ / (6.1) Par.?
bhrātṝṇāṃ ca priyārthaṃ me snehād bhāṣitum arhasi // (6.2) Par.?
vaiśaṃpāyana uvāca / (7.1) Par.?
tasya tad vacanaṃ śrutvā snehād āgatasaṃbhramaḥ / (7.2) Par.?
bhīṣmo bhāgīrathīputra idaṃ vacanam abravīt // (7.3) Par.?
hanta te kathayiṣyāmi kathām atimanoramām / (8.1) Par.?
asya viṣṇoḥ purā rājan prabhāvo 'yaṃ mayā śrutaḥ // (8.2) Par.?
yaśca govṛṣabhāṅkasya prabhāvastaṃ ca me śṛṇu / (9.1) Par.?
rudrāṇyāḥ saṃśayo yaśca daṃpatyostaṃ ca me śṛṇu // (9.2) Par.?
vrataṃ cacāra dharmātmā kṛṣṇo dvādaśavārṣikam / (10.1) Par.?
dīkṣitaṃ cāgatau draṣṭum ubhau nāradaparvatau // (10.2) Par.?
kṛṣṇadvaipāyanaścaiva dhaumyaśca japatāṃ varaḥ / (11.1) Par.?
devalaḥ kāśyapaścaiva hastikāśyapa eva ca // (11.2) Par.?
apare ṛṣayaḥ santo dīkṣādamasamanvitāḥ / (12.1) Par.?
śiṣyair anugatāḥ sarve devakalpaistapodhanaiḥ // (12.2) Par.?
teṣām atithisatkāram arcanīyaṃ kulocitam / (13.1) Par.?
devakītanayaḥ prīto devakalpam akalpayat // (13.2) Par.?
hariteṣu suvarṇeṣu barhiṣkeṣu naveṣu ca / (14.1) Par.?
upopaviviśuḥ prītā viṣṭareṣu maharṣayaḥ // (14.2) Par.?
kathāścakrustataste tu madhurā dharmasaṃhitāḥ / (15.1) Par.?
rājarṣīṇāṃ surāṇāṃ ca ye vasanti tapodhanāḥ // (15.2) Par.?
tato nārāyaṇaṃ tejo vratacaryendhanotthitam / (16.1) Par.?
vaktrānniḥsṛtya kṛṣṇasya vahnir adbhutakarmaṇaḥ // (16.2) Par.?
so 'gnir dadāha taṃ śailaṃ sadrumaṃ salatākṣupam / (17.1) Par.?
sapakṣimṛgasaṃghātaṃ saśvāpadasarīsṛpam // (17.2) Par.?
mṛgaiśca vividhākārair hāhābhūtam acetanam / (18.1) Par.?
śikharaṃ tasya śailasya mathitaṃ dīptadarśanam // (18.2) Par.?
sa tu vahnir mahājvālo dagdhvā sarvam aśeṣataḥ / (19.1) Par.?
viṣṇoḥ samīpam āgamya pādau śiṣyavad aspṛśat // (19.2) Par.?
tato viṣṇur vanaṃ dṛṣṭvā nirdagdham arikarśanaḥ / (20.1) Par.?
saumyair dṛṣṭinipātaistat punaḥ prakṛtim ānayat // (20.2) Par.?
tathaiva sa girir bhūyaḥ prapuṣpitalatādrumaḥ / (21.1) Par.?
sapakṣigaṇasaṃghuṣṭaḥ saśvāpadasarīsṛpaḥ // (21.2) Par.?
tad adbhutam acintyaṃ ca dṛṣṭvā munigaṇastadā / (22.1) Par.?
vismito hṛṣṭalomā ca babhūvāsrāvilekṣaṇaḥ // (22.2) Par.?
tato nārāyaṇo dṛṣṭvā tān ṛṣīn vismayānvitān / (23.1) Par.?
praśritaṃ madhuraṃ snigdhaṃ papraccha vadatāṃ varaḥ // (23.2) Par.?
kim asya ṛṣipūgasya tyaktasaṅgasya nityaśaḥ / (24.1) Par.?
nirmamasyāgamavato vismayaḥ samupāgataḥ // (24.2) Par.?
etaṃ me saṃśayaṃ sarvaṃ yāthātathyam aninditāḥ / (25.1) Par.?
ṛṣayo vaktum arhanti niścitārthaṃ tapodhanāḥ // (25.2) Par.?
ṛṣaya ūcuḥ / (26.1) Par.?
bhavān visṛjate lokān bhavān saṃharate punaḥ / (26.2) Par.?
bhavāñśītaṃ bhavān uṣṇaṃ bhavān eva pravarṣati // (26.3) Par.?
pṛthivyāṃ yāni bhūtāni sthāvarāṇi carāṇi ca / (27.1) Par.?
teṣāṃ pitā tvaṃ mātā ca prabhuḥ prabhava eva ca // (27.2) Par.?
etanno vismayakaraṃ praśaṃsa madhusūdana / (28.1) Par.?
tvam evārhasi kalyāṇa vaktuṃ vahner vinirgamam // (28.2) Par.?
tato vigatasaṃtrāsā vayam apyarikarśana / (29.1) Par.?
yacchrutaṃ yacca dṛṣṭaṃ nastat pravakṣyāmahe hare // (29.2) Par.?
vāsudeva uvāca / (30.1) Par.?
etat tad vaiṣṇavaṃ tejo mama vaktrād viniḥsṛtam / (30.2) Par.?
kṛṣṇavartmā yugāntābho yenāyaṃ mathito giriḥ // (30.3) Par.?
ṛṣayaścārtim āpannā jitakrodhā jitendriyāḥ / (31.1) Par.?
bhavanto vyathitāścāsan devakalpāstapodhanāḥ // (31.2) Par.?
vratacaryāparītasya tapasvivratasevayā / (32.1) Par.?
mama vahniḥ samudbhūto na vai vyathitum arhatha // (32.2) Par.?
vrataṃ cartum ihāyātastvahaṃ girim imaṃ śubham / (33.1) Par.?
putraṃ cātmasamaṃ vīrye tapasā sraṣṭum āgataḥ // (33.2) Par.?
tato mamātmā yo dehe so 'gnir bhūtvā viniḥsṛtaḥ / (34.1) Par.?
gataśca varadaṃ draṣṭuṃ sarvalokapitāmaham // (34.2) Par.?
tena cātmānuśiṣṭo me putratve munisattamāḥ / (35.1) Par.?
tejaso 'rdhena putraste bhaviteti vṛṣadhvajaḥ // (35.2) Par.?
so 'yaṃ vahnir upāgamya pādamūle mamāntikam / (36.1) Par.?
śiṣyavat paricaryātha śāntaḥ prakṛtim āgataḥ // (36.2) Par.?
etad asya rahasyaṃ vaḥ padmanābhasya dhīmataḥ / (37.1) Par.?
mayā premṇā samākhyātaṃ na bhīḥ kāryā tapodhanāḥ // (37.2) Par.?
sarvatra gatir avyagrā bhavatāṃ dīrghadarśanāḥ / (38.1) Par.?
tapasvivratasaṃdīptā jñānavijñānaśobhitāḥ // (38.2) Par.?
yacchrutaṃ yacca vo dṛṣṭaṃ divi vā yadi vā bhuvi / (39.1) Par.?
āścaryaṃ paramaṃ kiṃcit tad bhavanto bruvantu me // (39.2) Par.?
tasyāmṛtanikāśasya vāṅmadhor asti me spṛhā / (40.1) Par.?
bhavadbhiḥ kathitasyeha tapovananivāsibhiḥ // (40.2) Par.?
yadyapyaham adṛṣṭaṃ vā divyam adbhutadarśanam / (41.1) Par.?
divi vā bhuvi vā kiṃcit paśyāmyamaladarśanāḥ // (41.2) Par.?
prakṛtiḥ sā mama parā na kvacit pratihanyate / (42.1) Par.?
na cātmagatam aiśvaryam āścaryaṃ pratibhāti me // (42.2) Par.?
śraddheyaḥ kathito hyarthaḥ sajjanaśravaṇaṃ gataḥ / (43.1) Par.?
ciraṃ tiṣṭhati medinyāṃ śaile lekhyam ivārpitam // (43.2) Par.?
tad ahaṃ sajjanamukhānniḥsṛtaṃ tatsamāgame / (44.1) Par.?
kathayiṣyāmyaharahar buddhidīpakaraṃ nṛṇām // (44.2) Par.?
tato munigaṇāḥ sarve praśritāḥ kṛṣṇasaṃnidhau / (45.1) Par.?
netraiḥ padmadalaprakhyair apaśyanta janārdanam // (45.2) Par.?
vardhayantastathaivānye pūjayantastathāpare / (46.1) Par.?
vāgbhir ṛgbhūṣitārthābhiḥ stuvanto madhusūdanam // (46.2) Par.?
tato munigaṇāḥ sarve nāradaṃ devadarśanam / (47.1) Par.?
tadā niyojayāmāsur vacane vākyakovidam // (47.2) Par.?
yad āścaryam acintyaṃ ca girau himavati prabho / (48.1) Par.?
anubhūtaṃ munigaṇaistīrthayātrāparāyaṇaiḥ // (48.2) Par.?
tad bhavān ṛṣisaṃghasya hitārthaṃ sarvacoditaḥ / (49.1) Par.?
yathādṛṣṭaṃ hṛṣīkeśe sarvam ākhyātum arhati // (49.2) Par.?
evam uktaḥ sa munibhir nārado bhagavān ṛṣiḥ / (50.1) Par.?
kathayāmāsa devarṣiḥ pūrvavṛttāṃ kathāṃ śubhām // (50.2) Par.?
Duration=0.15307593345642 secs.