Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 4175
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
bīja (Definition)
iti rakto'pi rasendro bījena vinā na karmakṛdbhavati / (1.1) Par.?
dvividhaṃ tatpītasitaṃ niyujyate siddhamevaitat // (1.2) Par.?
bīja:: śodhana necessary
tasya viśuddhirbahudhā gaganarasoparasalohacūrṇaiś ca / (2.1) Par.?
dvividhaṃ bījaṃ tairapi nāśuddhaiḥ śudhyate vai tat // (2.2) Par.?
yaḥ punaretaiḥ kurute karmāśuddhairbhavedrasastasya / (3.1) Par.?
avyāpakaḥ pataṃgī na rase rasāyane yogyaḥ // (3.2) Par.?
mahārasa
vaikrāntakāntasasyakamākṣikavimalādridaradarasakāśca / (4.1) Par.?
aṣṭau rasāstathaiṣāṃ sattvāni rasāyanāni syuḥ // (4.2) Par.?
uparasa
gandhakagairikaśilālakṣitikhecaramañjanaṃ ca kaṃkuṣṭham / (5.1) Par.?
sāraloha
uparasasaṃjñakamidaṃ syāt śikhiśaśinau sāralohākhyau // (5.2) Par.?
pūtiloha
tāmrāratīkṣṇakāntābhrasattvalohāni vaṅganāgau ca / (6.1) Par.?
kathitāstu pūtisaṃjñāsteṣāṃ saṃśodhanaṃ kāryam // (6.2) Par.?
ṣaḍlavaṇa
sauvarcalasaindhavakacūlikasāmudraromakabiḍāni / (7.1) Par.?
Text
ṣaṭ lavaṇānyetāni tu svarjīṭaṅkaṇayavakṣārāḥ // (7.2) Par.?
uparasa:: śodhana, sattvapātana
sūryāvartaḥ kadalī vandhyā kośātakī ca suradālī / (8.1) Par.?
śigruśca vajrakando nīrakaṇā kākamācī ca // (8.2) Par.?
āsāmekarasena tu lavaṇakṣārāmlabhāvitā bahuśaḥ / (9.1) Par.?
śudhyanti rasoparasā dhmātāḥ sattvāni muñcanti // (9.2) Par.?
vaikrānta:: śodhana
svinnaṃ sakṣārāmlairdhmātaṃ vaikrāntakaṃ haṭhād dravati / (10.1) Par.?
kānta (= cumbaka):: śodhana
tad drutamātraṃ śudhyati kāntaṃ śaśaraktabhāvanayā // (10.2) Par.?
sasyaka:: śodhana
sasyakamapi raktagaṇaiḥ subhāvitaṃ sneharāgasaṃsiktam / (11.1) Par.?
śudhyati vāraiḥ saptabhirataḥ paraṃ yujyate kārye // (11.2) Par.?
vimala, rasaka, darada, mākṣika:: śodhana
kṣāraiḥ snehairādau paścādamlena bhāvitaṃ vimalam / (12.1) Par.?
śudhyati tathā ca rasakaṃ daradaṃ mākṣikamapyevam // (12.2) Par.?
copper:: rañjana, śodhana
tanurapi patraṃ liptaṃ lavaṇakṣārāmlaravisnuhikṣīraiḥ / (13.1) Par.?
dhmātaṃ nirguṇḍīrasasaṃsiktaṃ bahuśo bhaveddhi raktaṃ ca // (13.2) Par.?
lead, tin, bronze, copper:: śodhana
śudhyati nāgo vaṃgo ghoṣo raviṇā ca vāramapi munibhiḥ / (14.1) Par.?
nirguṇḍīrasasekaistanmūlarajaḥ pravāpaiśca // (14.2) Par.?
tīkṣṇaloha:: rañjana
raktagaṇagalitapaśujalabhāvitapuṭitaṃ hi rajyate tīkṣṇam / (15.1) Par.?
tīkṣṇaloha:: śodhana
śudhyati kadalīśikhirasabhāvitapuṭitaṃ tribhirvāraiḥ // (15.2) Par.?
metals:: śodhana
sarvaṃ śudhyati loho rajyati suragopasannibho vāpāt / (16.1) Par.?
mākṣikadaradena bhṛśaṃ śulvaṃ vā gandhakena mṛtam // (16.2) Par.?
Duration=0.071973085403442 secs.