Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 5392
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
sūta uvāca / (1.1) Par.?
gate puṇye ca varade sahasrākṣe śilāśanaḥ / (1.2) Par.?
ārādhayanmahādevaṃ tapasātoṣayadbhavam // (1.3) Par.?
atha tasyaivamaniśaṃ tatparasya dvijasya tu / (2.1) Par.?
divyaṃ varṣasahasraṃ tu gataṃ kṣaṇamivādbhutam // (2.2) Par.?
valmīkenāvṛtāṅgaś ca lakṣyaḥ kīṭagaṇairmuniḥ / (3.1) Par.?
vajrasūcīmukhaiścānyai raktakīṭaiś ca sarvataḥ // (3.2) Par.?
nirmāṃsarudhiratvag vai nirlepaḥ kuḍyavat sthitaḥ / (4.1) Par.?
asthiśeṣo 'bhavatpaścāttamamanyata śaṅkaraḥ // (4.2) Par.?
yadā spṛṣṭo munistena kareṇa ca smarāriṇā / (5.1) Par.?
tadaiva muniśārdūlaścotsasarja klamaṃ dvijaḥ // (5.2) Par.?
tapatastasya tapasā prabhustuṣṭātha śaṅkaraḥ / (6.1) Par.?
tuṣṭastavetyathovāca sagaṇaścomayā saha // (6.2) Par.?
tapasānena kiṃ kāryaṃ bhavataste mahāmate / (7.1) Par.?
dadāmi putraṃ sarvajñaṃ sarvaśāstrārthapāragam // (7.2) Par.?
tataḥ praṇamya deveśaṃ stutvovāca śilāśanaḥ / (8.1) Par.?
harṣagadgadayā vācā somaṃ somavibhūṣaṇam // (8.2) Par.?
śilāda uvāca / (9.1) Par.?
bhagavandevadeveśa tripurārdana śaṅkara / (9.2) Par.?
ayonijaṃ mṛtyuhīnaṃ putramicchāmi sattama // (9.3) Par.?
sūta uvāca / (10.1) Par.?
pūrvamārādhitaḥ prāha tapasā parameśvaraḥ / (10.2) Par.?
śilādaṃ brahmaṇā rudraḥ prītyā paramayā punaḥ // (10.3) Par.?
śrīdevadeva uvāca / (11.1) Par.?
pūrvamārādhito vipra brahmaṇāhaṃ tapodhana / (11.2) Par.?
tapasā cāvatārārthaṃ munibhiś ca surottamaiḥ // (11.3) Par.?
tava putro bhaviṣyāmi nandināmnā tvayonijaḥ / (12.1) Par.?
pitā bhaviṣyasi mama piturvai jagatāṃ mune // (12.2) Par.?
evamuktvā muniṃ prekṣya praṇipatya sthitaṃ ghṛṇī / (13.1) Par.?
somaḥ somopamaḥ prītastatraivāntaradhīyata // (13.2) Par.?
labdhaputraḥ pitā rudrātprīto mama mahāmune / (14.1) Par.?
yajñāṅgaṇaṃ mahatprāpya yajñārthaṃ yajñavittamaḥ // (14.2) Par.?
tadaṅgaṇādahaṃ śaṃbhostanujastasya cājñayā / (15.1) Par.?
saṃjātaḥ pūrvamevāhaṃ yugāntāgnisamaprabhaḥ // (15.2) Par.?
vavarṣustadā puṣkarāvartakādyā jaguḥ khecarāḥ kinnarāḥ siddhasādhyāḥ / (16.1) Par.?
śilādātmajatvaṃ gate mayyupendraḥ sasarjātha vṛṣṭiṃ supuṣpaughamiśrām // (16.2) Par.?
māṃ dṛṣṭvā kālasūryābhaṃ jaṭāmukuṭadhāriṇam / (17.1) Par.?
tryakṣaṃ caturbhujaṃ bālaṃ śūlaṭaṅkagadādharam // (17.2) Par.?
vajriṇaṃ vajradaṃṣṭraṃ ca vajriṇārādhitaṃ śiśum / (18.1) Par.?
vajrakuṇḍalinaṃ ghoraṃ nīradopamaniḥsvanam // (18.2) Par.?
brahmādyāstuṣṭuvuḥ sarve surendraś ca munīśvarāḥ / (19.1) Par.?
neduḥ samantataḥ sarve nanṛtuścāpsarogaṇāḥ // (19.2) Par.?
ṛṣayo muniśārdūla ṛgyajuḥsāmasaṃbhavaiḥ / (20.1) Par.?
mantrairmāheśvaraiḥ stutvā sampraṇemurmudānvitāḥ // (20.2) Par.?
brahmā hariś ca rudraś ca śakraḥ sākṣācchivāṃbikā / (21.1) Par.?
jīvaścendurmahātejā bhāskaraḥ pavano'nalaḥ // (21.2) Par.?
īśāno nirṛtiryakṣo yamo varuṇa eva ca / (22.1) Par.?
viśvedevās tathā rudrā vasavaś ca mahābalāḥ // (22.2) Par.?
lakṣmīḥ sākṣācchacī jyeṣṭhā devī caiva sarasvatī / (23.1) Par.?
aditiś ca ditiścaiva śraddhā lajjā dhṛtis tathā // (23.2) Par.?
nandā bhadrā ca surabhī suśīlā sumanās tathā / (24.1) Par.?
vṛṣendraś ca mahātejā dharmo dharmātmajas tathā // (24.2) Par.?
āvṛtya māṃ tathāliṅgya tuṣṭuvurmunisattama / (25.1) Par.?
śilādo'pi munirdṛṣṭvā pitā me tādṛśaṃ tadā // (25.2) Par.?
prītyā praṇamya puṇyātmā tuṣṭāveṣṭapradaṃ sutam / (26.1) Par.?
śilāda uvāca / (26.2) Par.?
bhagavandevadeveśa triyaṃbaka mamāvyaya // (26.3) Par.?
putro'si jagatāṃ yasmāttrātā duḥkhāddhi kiṃ punaḥ / (27.1) Par.?
rakṣako jagatāṃ yasmātpitā me putra sarvaga // (27.2) Par.?
ayonija namastubhyaṃ jagadyone pitāmaha / (28.1) Par.?
pitā putra maheśāna jagatāṃ ca jagadguro // (28.2) Par.?
vatsa vatsa mahābhāga pāhi māṃ parameśvara / (29.1) Par.?
tvayāhaṃ nandito yasmānnandī nāmnā sureśvara // (29.2) Par.?
tasmānnandaya māṃ nandinnamāmi jagadīśvaram / (30.1) Par.?
prasīda pitarau me'dya rudralokaṃ gatau vibho // (30.2) Par.?
pitāmahaś ca bho nandinnavatīrṇe maheśvare / (31.1) Par.?
mamaiva saphalaṃ loke janma vai jagatāṃ prabho // (31.2) Par.?
avatīrṇe sute nandin rakṣārthaṃ mahyamīśvara / (32.1) Par.?
tubhyaṃ namaḥ sureśāna nandīśvara namo'stu te // (32.2) Par.?
putra pāhi mahābāho devadeva jagadguro / (33.1) Par.?
putratvameva nandīśa matvā yatkīrtitaṃ mayā // (33.2) Par.?
tvayā tatkṣamyatāṃ vatsa stavastavya surāsuraiḥ / (34.1) Par.?
yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi mama putraprabhāṣitam // (34.2) Par.?
śrāvayedvā dvijān bhaktyā mayā sārdhaṃ sa modate / (35.1) Par.?
evaṃ stutvā sutaṃ bālaṃ praṇamya bahumānataḥ // (35.2) Par.?
munīśvarāṃś ca samprekṣya śilāda uvāca suvrataḥ / (36.1) Par.?
paśyadhvaṃ munayaḥ sarve mahābhāgyaṃ mamāvyayaḥ // (36.2) Par.?
nandī yajñāṅgaṇe devaścāvatīrṇo yataḥ prabhuḥ / (37.1) Par.?
matsamaḥ kaḥ pumāṃlloke devo vā dānavo'pi vā // (37.2) Par.?
eṣa nandī yato jāto yajñabhūmau hitāya me // (38.1) Par.?
iti śrīliṅgamahāpurāṇe pūrvabhāge nandikeśvarotpattir nāma dvicatvāriṃśo 'dhyāyaḥ // (39.1) Par.?
Duration=0.29083895683289 secs.