Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Brideship and marriage, marriage, wedding

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 7376
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
samāvṛtta ācāryakulān mātāpitarau bibhṛyāt // (1.1) Par.?
samāvṛt
PPP, n.s.m.
∞ kula
ab.s.n.
mātā
comp.
∞ pitṛ
ac.d.m.
bhṛ.
3. sg., Pre. opt.
root
tābhyām anujñāto bhāryām upayacchet sajātāṃ nagnikāṃ brahmacāriṇīm asagotrām // (2.1) Par.?
tad
i.d.m.
anujñā
PPP, n.s.m.
bhāryā
ac.s.f.
upayam
3. sg., Pre. opt.
root
sajāta
ac.s.f.
nagnikā
ac.s.f.
a
indecl.
∞ sagotra.
ac.s.f.
ahnaḥ pañcasu kāleṣu prātaḥ saṃgave madhyaṃdine 'parāhṇe sāyaṃ vaiteṣu yatkārī syāt puṇyāha eva kurute // (3.1) Par.?
ahar
g.s.n.
pañcan
l.p.m.
kāla
l.p.m.
prātar
indecl.
saṃgava
l.s.m.
sāya
ac.s.n.

indecl.
∞ etad
l.p.n.
yatkārin
n.s.m.
as,
3. sg., Pre. opt.
puṇya
comp.
∞ aha
l.s.m.
eva
indecl.
kṛ.
3. sg., Pre. ind.
root
agnim upasamādhāya paridhānāntaṃ kṛtvā vadhūm ānīyamānāṃ samīkṣate / (4.1) Par.?
agni
ac.s.m.
upasamādhā,
Abs., indecl.
∞ anta
ac.s.m.
kṛ,
Abs., indecl.
vadhū
ac.s.f.
ānī
Ind. pass., ac.s.f.
samīkṣ.
3. sg., Pre. ind.
root
→ su (4.2) [orphan]
sumaṅgalīr iyaṃ vadhūr imāṃ sameta paśyata / (4.2) Par.?
su
indecl.
← samīkṣ (4.1) [orphan]
∞ maṅgala
n.s.f.
idam
n.s.f.
vadhū.
n.s.f.
idam
ac.s.f.
same
2. pl., Pre. imp.
paś.
2. pl., Pre. imp.
→ saubhāgya (4.3) [flat]
saubhāgyam asyai dattvāyāthāstaṃ viparetana / (4.3) Par.?
saubhāgya
ac.s.n.
← paś (4.2) [flat]
idam
d.s.f.

Abs., indecl.
∞ atha
indecl.
∞ asta
ac.s.n.
vipare.
2. pl., Pre. imp.
→ iti (4.4) [mark]
iti // (4.4) Par.?
dakṣiṇataḥ patiṃ bhāryopaviśati // (5.1) Par.?
pati
ac.s.m.
bhāryā
n.s.f.
∞ upaviś.
3. sg., Pre. ind.
root
ācāntasamanvārabdhāyāṃ pariṣiñcati yathā purastāt // (6.1) Par.?
ācam
PPP, comp.
∞ samanvārabh
PPP, l.s.f.
pariṣic
3. sg., Pre. ind.
root
yathā
indecl.
purastāt.
indecl.
vyāhṛtiparyantaṃ kṛtvā juhoti / (7.1) Par.?
∞ paryanta
ac.s.m.
kṛ,
Abs., indecl.
hu.
3. sg., Pre. ind.
root
→ agni (7.2) [ccomp]
agnir aitu prathamo devatānāṃ so 'syai prajāṃ muñcatu mṛtyupāśāt / (7.2) Par.?
agni
n.s.m.
→ idam (7.5) [parataxis]
← hu (7.1) [ccomp]
e
3. sg., Pre. imp.
prathama
n.s.m.
devatā.
g.p.f.
tad
n.s.m.
idam
d.s.f.
prajā
ac.s.f.
muc
3. sg., Pre. imp.
mṛtyu
comp.
∞ pāśa.
ab.s.m.
→ tad (7.3) [flat]
tad ayaṃ rājā varuṇo 'numanyatāṃ yatheyaṃ strī pautram aghaṃ na rodāt / (7.3) Par.?
tad
ac.s.n.
← pāśa (7.2) [flat]
idam
n.s.m.
rājan
n.s.m.
varuṇa
n.s.m.
anuman,
3. sg., Pre. imp.
yathā
indecl.
∞ idam
n.s.f.
strī
n.s.f.
pautra
ac.s.n.
agha
ac.s.n.
na
indecl.
rud.
3. sg., Pre. sub.
→ svāhā (7.4) [flat]
svāhā / (7.4) Par.?
imām agnis trāyatāṃ gārhapatyaḥ prajām asyai nayatu dīrgham āyuḥ / (7.5) Par.?
idam
ac.s.f.
→ mā (7.8) [parataxis]
← agni (7.2) [parataxis]
agni
n.s.m.
trā
3. sg., Pre. imp.
gārhapatya.
n.s.m.
prajā
ac.s.f.
idam
d.s.f.

3. sg., Pre. imp.
dīrgha
ac.s.n.
āyus.
ac.s.n.
→ a (7.6) [flat]
aśūnyopasthā jīvatām astu mātā pautram ānandam abhiprabudhyatām iyam / (7.6) Par.?
a
indecl.
← āyus (7.5) [flat]
∞ śūnya
comp.
∞ upastha
n.s.f.
jīv
Pre. ind., g.p.m.
as
3. sg., Pre. imp.
mātṛ.
n.s.f.
pautra
ac.s.m.
ānanda
ac.s.m.
abhiprabudh
3. sg., Pre. imp.
idam.
n.s.f.
→ svāhā (7.7) [flat]
svāhā / (7.7) Par.?
mā te gṛhe niśi ghoṣa utthād anyatra tvad rudatyaḥ saṃviśantu / (7.8) Par.?

indecl.
→ div (7.11) [parataxis]
← idam (7.5) [parataxis]
tvad
g.s.a.
gṛha
l.s.m.
niś
l.s.f.
ghoṣa
n.s.m.
utthā.
3. sg., Aor. inj.
anyatra
indecl.
tvad
ab.s.a.
rud
Pre. ind., n.p.f.
saṃviś.
3. pl., Pre. imp.
→ mā (7.9) [flat]
mā tvaṃ vikeśy ura āvadhiṣṭhā jīvapatnī patiloke virāja prajāṃ paśyantī sumanasyamānām / (7.9) Par.?

indecl.
← saṃviś (7.8) [flat]
tvad
n.s.a.
vikeśa
n.s.f.
uras
ac.s.n.
āvadh.
2. sg., Aor. inj.
jīva
comp.
∞ patnī
n.s.f.
pati
comp.
∞ loka
l.s.m.
virāj,
2. sg., Pre. imp.
prajā
ac.s.f.
paś
Pre. ind., n.s.f.
sumanasy.
Pre. ind., ac.s.f.
→ svāhā (7.10) [flat]
svāhā / (7.10) Par.?
dyaus te pṛṣṭhaṃ rakṣatu vāyur ūrū aśvinau ca stanaṃ dhayatas te putrān savitābhirakṣatu / (7.11) Par.?
div
n.s.m.
→ aprajastā (7.14) [parataxis]
← mā (7.8) [parataxis]
tvad
g.s.a.
pṛṣṭha
ac.s.n.
rakṣ,
3. sg., Pre. imp.
vāyu
n.s.m.
ūru,
ac.d.m.
aśvin
n.d.m.
ca
indecl.
stana.
ac.s.m.
dhā
Pre. ind., ac.p.m.
tvad
g.s.a.
putra
ac.p.m.
savitṛ
n.s.m.
∞ abhirakṣ.
3. sg., Pre. imp.
→ ā (7.12) [flat]
ā vāsasaḥ paridhānād bṛhaspatir viśve devā abhirakṣantu paścāt / (7.12) Par.?
ā
indecl.
← abhirakṣ (7.11) [flat]
vāsas
g.s.n.
paridhāna
ab.s.n.
viśva
n.p.m.
deva
n.p.m.
abhirakṣ
3. pl., Pre. imp.
paścāt.
indecl.
→ svāhā (7.13) [flat]
svāhā / (7.13) Par.?
aprajastāṃ pautramṛtyuṃ pāpmānam uta vāgham / (7.14) Par.?
aprajastā
ac.s.f.
→ deva (7.17) [parataxis]
← div (7.11) [parataxis]
pautra
comp.
∞ mṛtyu
ac.s.m.
pāpman
ac.s.m.
uta
indecl.

indecl.
∞ agha
ac.s.n.
→ śīrṣan (7.15) [flat]
śīrṣṇaḥ srajam ivonmucya dviṣadbhyaḥ pratimuñcāmi pāpam / (7.15) Par.?
śīrṣan
ab.s.n.
← agha (7.14) [flat]
sraj
ac.s.f.
iva
indecl.
∞ unmuc
Abs., indecl.
dviṣ
Pre. ind., d.p.m.
pratimuc
1. sg., Pre. ind.
pāpa.
ac.s.n.
→ svāhā (7.16) [flat]
svāhā / (7.16) Par.?
devakṛtaṃ brāhmaṇaṃ kalpamānaṃ tena hanmi yoniṣadaḥ piśācān / (7.17) Par.?
deva
comp.
→ iti (7.20) [mark]
← aprajastā (7.14) [parataxis]
∞ kṛ
PPP, n.s.n.
kᄆp.
Pre. ind., n.s.n.
tad
i.s.n.
han
1. sg., Pre. ind.
yoniṣad
ac.p.m.
piśāca.
ac.p.m.
→ kravya (7.18) [flat]
kravyādo mṛtyūn adharān pādayāmi dīrgham āyus tava jīvantu putrāḥ / (7.18) Par.?
kravya
comp.
← piśāca (7.17) [flat]
∞ ad
ac.p.m.
mṛtyu
ac.p.m.
adhara
ac.p.m.
pāday.
1. sg., Pre. ind.
dīrgha
ac.s.n.
āyus
ac.s.n.
tvad
g.s.a.
jīv
3. pl., Pre. imp.
putra.
n.p.m.
→ svāhā (7.19) [flat]
svāhā / (7.19) Par.?
iti // (7.20) Par.?
imaṃ me varuṇa / (8.1) Par.?
idam
ac.s.m.
→ tad (8.2) [parataxis]
← hu (8.7) [orphan]
mad
g.s.a.
varuṇa.
v.s.m.
tat tvā yāmi / (8.2) Par.?
tad
ac.s.n.
→ tvad (8.3) [parataxis]
← idam (8.1) [parataxis]
tvad
ac.s.a.
.
1. sg., Pre. ind.
tvaṃ no agne / (8.3) Par.?
tvad
n.s.a.
→ tad (8.4) [parataxis]
← tad (8.2) [parataxis]
mad
d.p.a.
agni.
v.s.m.
sa tvaṃ no agne / (8.4) Par.?
tad
n.s.m.
→ tvad (8.5) [parataxis]
← tvad (8.3) [parataxis]
tvad
n.s.a.
mad
d.p.a.
agni.
v.s.m.
tvam agne ayāsi / (8.5) Par.?
tvad
n.s.a.
→ prajāpati (8.6) [parataxis]
← tad (8.4) [parataxis]
agni
v.s.m.
ayās.
l.s.m.
prajāpate / (8.6) Par.?
prajāpati.
v.s.m.
→ iti (8.7) [mark]
← tvad (8.5) [parataxis]
iti hutvāśmānam āsthāpayati / (8.7) Par.?
iti
indecl.
← prajāpati (8.6) [mark]
hu
Abs., indecl.
→ idam (8.1) [orphan]
∞ aśman
ac.s.m.
āsthāpay.
3. sg., Pre. ind.
root
→ āsthā (8.8) [orphan]
ātiṣṭhemam aśmānam aśmeva tvaṃ sthirā bhava / (8.8) Par.?
āsthā
2. sg., Pre. imp.
→ iti (8.10) [mark]
← āsthāpay (8.7) [orphan]
∞ idam
ac.s.m.
aśman.
ac.s.m.
aśman
n.s.m.
∞ iva
indecl.
tvad
n.s.a.
sthira
n.s.f.
bhū.
2. sg., Pre. imp.
→ pramṛ (8.9) [flat]
pramṛṇīhi durasyūn sahasva pṛtanāyataḥ / (8.9) Par.?
pramṛ
2. sg., Pre. imp.
← bhū (8.8) [flat]
durasyu.
ac.p.m.
sah
2. sg., Pre. imp.
pṛtanāy.
Pre. ind., ac.p.m.
iti // (8.10) Par.?
apareṇāgniṃ dvayān darbhān pūrvāparān udagagrān saṃstīrya teṣu pūrvāparāv avatiṣṭhete // (9.1) Par.?
apareṇa
indecl.
∞ agni
ac.s.m.
dvaya
ac.p.m.
darbha
ac.p.m.
pūrva
comp.
∞ apara
ac.p.m.
udañc
comp.
∞ agra
ac.p.m.
saṃstṛ,
Abs., indecl.
tad
l.p.m.
pūrva
comp.
∞ apara
n.d.m.
avasthā.
3. du., Pre. ind.
root
Duration=0.11709594726562 secs.