Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): aṣṭakā

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 12534
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
hemantaśiśirayoścaturṇām aparapakṣāṇām aṣṭamīṣvaṣṭakāḥ // (1.1) Par.?
hemanta
comp.
∞ śiśira
g.d.m.
∞ catur
g.p.m.
aṣṭamī
l.p.f.
root
→ eka (2.1) [conj]
∞ aṣṭakā,
n.p.f.
ekasyāṃ vā // (2.1) Par.?
eka
l.s.f.
← aṣṭamī (1.1) [conj]
.
indecl.
pūrvedyuḥ pitṛbhyo dadyāt // (3.1) Par.?
pūrvedyus
indecl.
pitṛ
d.p.m.

3. sg., Pre. opt.
root
→ odana (4.1) [obj]
odanaṃ kṛsaraṃ pāyasam // (4.1) Par.?
odana
ac.s.m.
→ apūpa (5.1) [conj]
← dā (3.1) [obj]
kṛsara
ac.s.m.
pāyasa
ac.s.m.
catuḥśarāvasya vāpūpān // (5.1) Par.?
catur
comp.
∞ śarāva
g.s.m.

indecl.
∞ apūpa.
ac.p.m.
← odana (4.1) [conj]
udīratām avara ut parāsa ityaṣṭābhir hutvā yāvatībhir vā kāmayīta // (6.1) Par.?
udīr
3. pl., Pre. imp.
avara
n.p.m.
ud
indecl.
para.
n.p.m.
iti
indecl.
∞ aṣṭan
i.p.f.
hu
Abs., indecl.
← paśu (7.1) [advcl]
yāvat
i.p.f.

indecl.
kāmay.
3. sg., Pre. opt.
atha śvobhūte 'ṣṭakāḥ paśunā sthālīpākena ca // (7.1) Par.?
atha
indecl.
paśu
i.s.m.
root
→ hu (6.1) [advcl:temp]
ca.
indecl.
apyanaḍuho yavasam āharet // (8.1) Par.?
api
indecl.
∞ anaḍuh
g.s.m.
yavasa
ac.s.n.
āhṛ.
3. sg., Pre. opt.
root
agninā vā kakṣam upoṣet // (9.1) Par.?
agni
i.s.m.

indecl.
kakṣa
ac.s.m.
upoṣ.
3. sg., Pre. opt.
root
→ aṣṭakā (10.1) [ccomp]
eṣā me 'ṣṭaketi // (10.1) Par.?
etad
n.s.f.
mad
g.s.a.
aṣṭakā
n.s.f.
← upoṣ (9.1) [ccomp]
∞ iti.
indecl.
na tv eva anaṣṭakaḥ syāt // (11.1) Par.?
na
indecl.
tu
indecl.
eva
indecl.
an
indecl.
∞ aṣṭakā
n.s.m.
root
as.
3. sg., Pre. opt.
tāṃ ha eke vaiśvadevīṃ bruvata āgneyīm eke sauryām eke prājāpatyām eke rātridevatām eke nakṣatradevatām eka ṛtudevatām eke pitṛdevatām eke paśudevatām eke // (12.1) Par.?
tad
ac.s.f.
ha
indecl.
eka
n.p.m.
brū,
3. pl., Pre. ind.
root
āgneya
ac.s.f.
eka,
n.p.m.
saurya
ac.s.f.
eka,
n.p.m.
eka,
n.p.m.
rātri
comp.
∞ devatā
ac.s.f.
eka,
n.p.m.
∞ devatā
ac.s.f.
eka,
n.p.m.
ṛtu
comp.
∞ devatā
ac.s.f.
eka,
n.p.m.
pitṛ
comp.
∞ devatā
ac.s.f.
eka,
n.p.m.
paśu
comp.
∞ devatā
ac.s.f.
eka.
n.p.m.
paśukalpena paśuṃ saṃjñapya prokṣaṇopākaraṇavarjaṃ vapām utkhidya juhuyād vaha vapāṃ jātavedaḥ pitṛbhyo yatraitān vettha nihitān parāke / (13.1) Par.?
paśu
comp.
∞ kalpa
i.s.m.
paśu
ac.s.m.
saṃjñapay
Abs., indecl.
∞ upākaraṇa
comp.
∞ varjam,
indecl.
vapā
ac.s.f.
utkhid,
Abs., indecl.
hu.
3. sg., Pre. opt.
root
vah
2. sg., Pre. imp.
vapā
ac.s.f.
jātavedas
v.s.m.
pitṛ,
d.p.m.
yatra
indecl.
∞ etad
ac.p.m.
vid
2. sg., Perf.
nidhā
PPP, ac.p.m.
parāka.
l.s.n.
→ medas (13.2) [flat]
medasaḥ kulyā upa enānt sravantu satyā etā āśiṣaḥ santu sarvāḥ svāheti // (13.2) Par.?
medas
g.s.n.
← parāka (13.1) [flat]
kulyā
n.p.f.
upa
indecl.
enad
ac.p.m.
sru.
3. pl., Pre. imp.
satya
n.p.f.
etad
n.p.f.
āśis
n.p.f.
as
3. pl., Pre. imp.
sarva
n.p.f.
svāhā
indecl.
∞ iti.
indecl.
ataḥ avadānānāṃ sthālīpākasya cāgne naya supathā rāye 'smān iti dve / (14.1) Par.?
atas
indecl.
avadāna
g.p.n.
root
ca
indecl.
∞ agni
v.s.m.

2. sg., Pre. imp.
su
indecl.
∞ pathin
i.s.m.
rai
d.s.m.
mad
ac.p.a.
iti
indecl.
dvi.
ac.d.f.
grīṣmo hemanta ṛtavaḥ śivā no varṣāḥ śivā abhayā śarannaḥ / (14.2) Par.?
grīṣma
n.s.m.
hemanta
n.s.m.
ṛtu
n.p.m.
śiva
n.p.m.
mad
d.p.a.
varṣa
n.p.m.
śiva
n.p.m.
abhaya
n.s.f.
→ adhipati (14.3) [parataxis]
śarad
n.s.f.
∞ mad.
d.p.a.
saṃvatsaro 'dhipatiḥ prāṇado no 'horātre kṛṇutāṃ dīrgham āyuḥ svāhā / (14.3) Par.?
adhipati
n.s.m.
← abhaya (14.2) [parataxis]
∞ da
n.s.m.
mad.
g.p.a.
ahorātra
n.d.n.
kṛ
3. du., Pre. imp.
dīrgha
ac.s.n.
āyus
ac.s.n.
svāhā.
indecl.
śāntā pṛthivī śivam antarikṣaṃ dyaur no devy abhayaṃ no astu / (14.4) Par.?
śam
PPP, n.s.f.
root
pṛthivī.
n.s.f.
śiva
n.s.n.
antarikṣa.
n.s.n.
div
n.s.f.
mad
d.p.a.
devī
n.s.f.
abhaya
n.s.n.
mad
d.p.a.
as.
3. sg., Pre. imp.
→ śiva (14.5) [flat]
śivā diśaḥ pradiśa uddiśo na āpo vidyutaḥ paripāntu sarvataḥ svāhā / (14.5) Par.?
śiva
n.p.f.
← as (14.4) [flat]
diś
n.p.f.
pradiś
n.p.f.
uddiś
n.p.f.
mad.
d.p.a.
ap
n.p.f.
vidyut
n.p.f.
paripā
3. pl., Pre. imp.
sarvatas
indecl.
svāhā.
indecl.
āpo marīcīḥ pravahantu no dhiyo dhātā samudro avahantu pāpam / (14.6) Par.?
ap
n.p.f.
marīci
n.p.f.
pravah
3. pl., Pre. imp.
root
mad
g.p.a.
dhī.
ac.p.f.
dhātṛ
n.s.m.
samudra
n.s.m.
avahan
3. sg., Pre. imp.
→ abhaya (14.7) [parataxis]
pāpa.
ac.s.n.
bhūtaṃ bhaviṣyad abhayaṃ viśvam astu me brahmādhiguptaḥ svārākṣarāṇi svāhā / (14.7) Par.?
bhū
PPP, n.s.n.
bhū
Fut., n.s.n.
abhaya
n.s.n.
← avahan (14.6) [parataxis]
viśva
n.s.n.
as
3. sg., Pre. imp.
mad.
d.s.a.
brahman
comp.
∞ adhigup
PPP, n.s.m.
svāra
comp.
∞ akṣara
ac.p.n.
svāhā.
indecl.
viśva ādityā vasavaś ca devā rudrā goptāro marutaḥ sadantu / (14.8) Par.?
viśva
n.p.m.
āditya
n.p.m.
vasu
n.p.m.
ca
indecl.
deva
n.p.m.
rudra
n.p.m.
goptṛ
n.p.m.
marut
n.p.m.
sad.
3. pl., Aor. imp.
root
ūrjaṃ prajām amṛtaṃ pinvamānaḥ prajāpatir mayi parameṣṭhī dadhātu svāhā / (14.9) Par.?
ūrj
ac.s.f.
prajā
ac.s.f.
amṛta
ac.s.n.
pinv
Pre. ind., n.s.m.
prajāpati
n.s.m.
mad
l.s.a.
dhā
3. sg., Pre. imp.
root
svāhā.
indecl.
prajāpate na tvad etāny anyaḥ // (14.10) Par.?
prajāpati
v.s.m.
root
na
indecl.
tvad
ab.s.a.
etad
ac.p.n.
anya.
n.s.m.
sauviṣṭakṛtyaṣṭamī // (15.1) Par.?
∞ aṣṭama.
n.s.f.
brāhmaṇān bhojayed ityuktam // (16.1) Par.?
bhojay.
3. sg., Pre. opt.
iti
indecl.
∞ vac.
PPP, n.s.n.
root
Duration=0.076601982116699 secs.