Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Dharmaśāstra

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 7476
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
ūrusthottānacaraṇaḥ savye kare karam itaraṃ nyasya tālusthācalajihvo dantair dantān asaṃspṛśan svaṃ nāsikāgraṃ paśyan diśaścānavalokayan vibhīḥ praśāntātmā caturviṃśatyā tattvair vyatītaṃ cintayet // (1.1) Par.?
nityam atīndriyam aguṇaṃ śabdasparśarūparasagandhātītaṃ sarvajñam atisthūlam // (2.1) Par.?
sarvagam atisūkṣmam // (3.1) Par.?
sarvataḥpāṇipādaṃ sarvato 'kṣiśiromukhaṃ sarvataḥ sarvendriyaśaktim // (4.1) Par.?
evaṃ dhyāyet // (5.1) Par.?
dhyānaniratasya ca saṃvatsareṇa yogāvirbhāvo bhavati // (6.1) Par.?
atha nirākāre lakṣabandhaṃ kartuṃ na śaknoti tadā pṛthivyaptejovāyvākāśamanobuddhyātmāvyaktapuruṣāṇāṃ pūrvaṃ pūrvaṃ dhyātvā tatra labdhalakṣaḥ tatparityajyāparam aparaṃ dhyāyet // (7.1) Par.?
evaṃ puruṣadhyānam ārabheta // (8.1) Par.?
tatrāpyasamarthaḥ svahṛdayapadmasya avāṅmukhasya madhye dīpavat puruṣaṃ dhyāyet // (9.1) Par.?
tatrāpyasamartho bhagavantaṃ vāsudevaṃ kirīṭinaṃ kuṇḍalinam aṅgadinaṃ śrīvatsāṅkaṃ vanamālāvibhūṣitoraskaṃ saumyarūpaṃ caturbhujaṃ śaṅkhacakragadāpadmadharaṃ caraṇamadhyagatabhuvaṃ dhyāyet // (10.1) Par.?
yad dhyāyati tad āpnotīti dhyānaguhyam // (11.1) Par.?
tasmāt sarvam eva kṣaraṃ tyaktvā akṣaram eva dhyāyet // (12.1) Par.?
na ca puruṣaṃ vinā kiṃcid apyakṣaram asti // (13.1) Par.?
taṃ prāpya mukto bhavati // (14.1) Par.?
puram ākramya sakalaṃ śete yasmān mahāprabhuḥ / (15.1) Par.?
tasmāt puruṣa ityevaṃ procyate tattvacintakaiḥ // (15.2) Par.?
prāgrātrāpararātreṣu yogī nityam atandritaḥ / (16.1) Par.?
dhyāyeta puruṣaṃ viṣṇuṃ nirguṇaṃ pañcaviṃśakam // (16.2) Par.?
tattvātmānam agamyaṃ ca sarvatattvavivarjitam / (17.1) Par.?
aśaktaṃ sarvabhṛccaiva nirguṇaṃ guṇabhoktṛ ca // (17.2) Par.?
bahir antaśca bhūtānām acaraṃ caram eva ca / (18.1) Par.?
sūkṣmatvāt tadavijñeyaṃ dūrasthaṃ cāntike ca tat // (18.2) Par.?
avibhaktaṃ ca bhūtena vibhaktam iva ca sthitam / (19.1) Par.?
bhūtabhavyabhavadrūpaṃ grasiṣṇu prabhaviṣṇu ca // (19.2) Par.?
jyotiṣām api tajjyotis tamasaḥ param ucyate / (20.1) Par.?
jñānaṃ jñeyaṃ jñānagamyaṃ hṛdi sarvasya dhiṣṭhitam // (20.2) Par.?
iti kṣetraṃ tathā jñānaṃ jñeyaṃ coktaṃ samāsataḥ / (21.1) Par.?
madbhakta etadvijñāya madbhāvāyopapadyate // (21.2) Par.?
Duration=0.047873973846436 secs.