Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 5795
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
54 parallel or similar passage(s) in this chapter
sūta uvāca / (1.1) Par.?
uṣitvā tatra bhagavān kapardeśāntike punaḥ / (1.2) Par.?
draṣṭuṃ yayau madhyameśaṃ bahuvarṣagaṇān prabhuḥ // (1.3) Par.?
tatra mandākinīṃ puṇyām ṛṣisaṅghaniṣevitām / (2.1) Par.?
nadīṃ vimalapānīyāṃ dṛṣṭvā hṛṣṭo 'bhavanmuniḥ // (2.2) Par.?
sa tāmanvīkṣya munibhiḥ saha dvaipāyanaḥ prabhuḥ / (3.1) Par.?
cakāra bhāvapūtātmā snānaṃ snānavidhānavit // (3.2) Par.?
saṃtarpya vidhivad devānṛṣīn pitṛgaṇāṃstathā / (4.1) Par.?
pūjayāmāsa lokādiṃ puṣpairnānāvidhairbhavam // (4.2) Par.?
praviśya śiṣyapravaraiḥ sārdhaṃ satyavatīsutaḥ / (5.1) Par.?
madhyameśvaramīśānamarcayāmāsa śūlinam // (5.2) Par.?
tataḥ pāśupatāḥ śāntā bhasmoddhūlitavigrahāḥ / (6.1) Par.?
draṣṭuṃ samāgatā rudraṃ madhyameśvaramīśvaram // (6.2) Par.?
oṅkārāsaktamanaso vedādhyayanatatparāḥ / (7.1) Par.?
jaṭilā muṇḍitāścāpi śuklayajñopavītinaḥ // (7.2) Par.?
kaupīnavasanāḥ kecidapare cāpyavāsasaḥ / (8.1) Par.?
brahmacaryaratāḥ śāntā vedāntajñānatatparāḥ // (8.2) Par.?
dṛṣṭvā dvaipāyanaṃ viprāḥ śiṣyaiḥ parivṛtaṃ munim / (9.1) Par.?
pūjayitvā yathānyāyamidaṃ vacanamabruvan // (9.2) Par.?
ko bhavān kuta āyātaḥ saha śiṣyairmahāmune / (10.1) Par.?
procuḥ pailādayaḥ śiṣyāstānṛṣīn brahmabhāvitān // (10.2) Par.?
ayaṃ satyavatīsūnuḥ kṛṣṇadvaipāyano muniḥ / (11.1) Par.?
vyāsaḥ svayaṃ hṛṣīkeśo yena vedāḥ pṛthak kṛtāḥ // (11.2) Par.?
yasya devo mahādevaḥ sākṣādeva pinākadhṛk / (12.1) Par.?
aṃśāṃśenābhavat putro nāmnā śuka iti prabhuḥ // (12.2) Par.?
yaḥ sa sākṣānmahādevaṃ sarvabhāvena śaṅkaram / (13.1) Par.?
prapannaḥ parayā bhaktyā yasya tajjñānamaiśvaram // (13.2) Par.?
tataḥ pāśupatāḥ sarve hṛṣṭasarvatanūruhāḥ / (14.1) Par.?
nemuravyagramanasaḥ procuḥ satyavatīsutam // (14.2) Par.?
bhagavan bhavatā jñātaṃ vijñānaṃ parameṣṭhinaḥ / (15.1) Par.?
prasādād devadevasya yat tanmāheśvaraṃ param // (15.2) Par.?
tadvadāsmākamavyaktaṃ rahasyaṃ guhyamuttamam / (16.1) Par.?
kṣipraṃ paśyema taṃ devaṃ śrutvā bhagavato mukhāt // (16.2) Par.?
visarjayitvā tāñchiṣyān sumantupramukhāṃstataḥ / (17.1) Par.?
provāca tatparaṃ jñānaṃ yogibhyo yogavittamaḥ // (17.2) Par.?
tatkṣaṇādeva vimalaṃ sambhūtaṃ jyotiruttamam / (18.1) Par.?
līnāstatraiva te viprāḥ kṣaṇādantaradhīyata // (18.2) Par.?
tataḥ śiṣyān samāhūya bhagavān brahmavittamaḥ / (19.1) Par.?
provāca madhyameśasya māhātmyaṃ pailapūrvakān // (19.2) Par.?
asmin sthāne svayaṃ devo devyā saha maheśvaraḥ / (20.1) Par.?
ramate bhagavān nityaṃ rudraiśca parivāritaḥ // (20.2) Par.?
atra pūrvaṃ hṛṣīkeśo viśvātmā devakīsutaḥ / (21.1) Par.?
uvāsa vatsaraṃ kṛṣṇaḥ sadā pāśupatairvṛtaḥ // (21.2) Par.?
bhasmoddhūlitasarvāṅgo rudrādhyayanatatparaḥ / (22.1) Par.?
ārādhayan hariḥ śaṃbhuṃ kṛtvā pāśupataṃ vratam // (22.2) Par.?
tasya te bahavaḥ śiṣyā brahmacaryaparāyaṇāḥ / (23.1) Par.?
labdhvā tadvacanājjñānaṃ dṛṣṭavanto maheśvaram // (23.2) Par.?
tasya devo mahādevaḥ pratyakṣaṃ nīlalohitaḥ / (24.1) Par.?
dadau kṛṣṇasya bhagavān varado varamuttamam // (24.2) Par.?
ye 'rcayiṣyanti govindaṃ madbhaktā vidhipūrvakam / (25.1) Par.?
teṣāṃ tadaiśvaraṃ jñānamutpatsyati jaganmaya // (25.2) Par.?
namasyo 'rcayitavyaśca dhyātavyo matparairjanaiḥ / (26.1) Par.?
bhaviṣyasi na saṃdeho matprasādād dvijātibhiḥ // (26.2) Par.?
ye 'tra drakṣyanti deveśaṃ snātvā rudraṃ pinākinam / (27.1) Par.?
brahmahatyādikaṃ pāpaṃ teṣāmāśu vinaśyati // (27.2) Par.?
prāṇāṃstyajanti ye martyāḥ pāpakarmaratā api / (28.1) Par.?
te yānti tat paraṃ sthānaṃ nātra kāryā vicāraṇā // (28.2) Par.?
dhanyāstu khalu te viprā mandākinyāṃ kṛtodakāḥ / (29.1) Par.?
arcayanti mahādevaṃ madhyameśvaramīśvaram // (29.2) Par.?
snānaṃ dānaṃ tapaḥ śrāddhaṃ piṇḍanirvapaṇaṃ tviha / (30.1) Par.?
ekaikaśaḥ kṛtaṃ viprāḥ punātyāsaptamaṃ kulam // (30.2) Par.?
saṃnihatyāmupaspṛśya rāhugraste divākare / (31.1) Par.?
yat phalaṃ labhate martyastasmād daśaguṇaṃ tviha // (31.2) Par.?
evamuktvā mahāyogī madhyameśāntike prabhuḥ / (32.1) Par.?
uvāsa suciraṃ kālaṃ pūjayan vai maheśvaram // (32.2) Par.?
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge dvātriṃśo 'dhyāyaḥ // (33.1) Par.?
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge trayastriṃśo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 33, 37, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge catustriṃśo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 34, 47, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge pañcatriṃśo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 35, 39, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge ṣaṭtriṃśo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 36, 16, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge saptatriṃśo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 37, 18, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge aṣṭātriṃśo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 38, 45, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge ekonacatvāriṃśo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 39, 46, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge catvāriṃśo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 40, 27, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge ekacatvāriṃśo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 41, 43, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge dvicatvāriṃśo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 42, 30, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge tricatvāriṃśo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 43, 40, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge catuścatvāriṃśo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 44, 41, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge pañcacatvāriṃśo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 45, 46, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge ṣaṭcatvāriṃśo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 46, 61, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge saptacatvāriṃśo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 47, 70, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge aṣṭacatvāriṃśo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 48, 25, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge ekonapañcāśo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 49, 51, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge pañcāśo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 50, 26, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge ekapañcāśo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 51, 36, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge dvātriṃśo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 2, 32, 60, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge prathamo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 1, 127, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge dvitīyo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 2, 109, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge tṛtīyo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 3, 29, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge caturtho 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 4, 66, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge pañcamo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 5, 24, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 6, 26, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge saptamo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 7, 67, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge 'ṣṭamo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 8, 30, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge navamo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 9, 88, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge daśamo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 10, 89, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge ekādaśo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 11, 337, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge dvādaśo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 12, 24, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge trayodaśo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 13, 65, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge caturdaśo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 14, 98, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge pañcadaśo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 15, 238, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 16, 70, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge saptadaśo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 17, 20, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge aṣṭādaśo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 18, 28, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge ekonaviṃśo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 19, 76, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge viṃśo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 20, 62, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge ekaviṃśo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 21, 79, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge dvāviṃśo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 22, 48, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge trayoviṃśo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 23, 86, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge caturviṃśo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 24, 93, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge pañcaviṃśo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 25, 114, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge ṣaḍviṃśo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 26, 23, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge saptaviṃśo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 27, 58, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge aṣṭāviṃśo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 28, 68, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge ekonatriṃśo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 29, 79, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge triṃśo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 30, 30, 1) [1]
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pūrvavibhāge ekatriṃśo 'dhyāyaḥ // (KūPur, 1, 31, 54, 1) [1]
Duration=0.14160513877869 secs.