Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Kāmaśāstra

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 7677
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
yathā kanyā svayam abhiyogasādhyā na tathā dūtyā / (1.1) Par.?
parastriyastu sūkṣmabhāvā dūtīsādhyā na tathātmanetyācāryāḥ // (1.2) Par.?
sarvatra śaktiviṣaye svayaṃ sādhanam upapannatarakaṃ durupapādatvāt tasya dūtīprayoga iti vātsyāyanaḥ // (2.1) Par.?
prathamasāhasā aniyantraṇasaṃbhāṣāśca svayaṃ pratāryāḥ / (3.1) Par.?
tadviparītāśca dūtyeti prāyovādaḥ // (3.2) Par.?
svayam abhiyokṣyamāṇastv ādāv eva paricayaṃ kuryāt // (4.1) Par.?
tasyāḥ svābhāvikaṃ darśanaṃ prāyatnikaṃ ca / (5.1) Par.?
svābhāvikam ātmano bhavanasaṃnikarṣe prāyatnikaṃ mitrajñātimahāmātravaidyabhavanasaṃnikarṣe vivāhayajñotsavavyasanodyānagamanādiṣu // (5.2) Par.?
darśane cāsyāḥ satataṃ sākāraṃ prekṣaṇaṃ keśasaṃyamanaṃ nakhāchuraṇam ābharaṇaprahlādanam adharaoṣṭhavimardanaṃ tāstāśca līlā vayasyaiḥ saha prekṣamāṇāyās tatsambaddhāḥ parāpadeśinyaśca kathāstyāgopabhogaprakāśanaṃ sakhyur utsaṅganiṣaṇṇasya sāṅgabhaṅgaṃ jṛmbhaṇam ekabhrūkṣepaṇaṃ mandavākyatā tadvākyaśravaṇaṃ tām uddiśya bālenānyajanena vā sahānyopadiṣṭā dvyarthā kathā tasyāṃ svayaṃ manorathāvedanam anyāpadeśena tām evoddiśya bālacumbanam āliṅganaṃ ca jihvayā cāsya tāmbūladānaṃ pradeśinyā hanudeśaghaṭṭanaṃ tat tad yathāyogaṃ yathāvakāśaṃ ca prayoktavyam / (6.1) Par.?
tasyāścāṅkagatasya bālasya lālanaṃ bālakrīḍanakānāṃ cāsya dānaṃ grahaṇaṃ tena saṃnikṛṣṭatvāt kathāyojanaṃ tatsaṃbhāṣaṇakṣameṇa janena ca prītim āsādya kāryaṃ tadanubandhaṃ ca gamanāgamanasya yojanaṃ saṃśraye cāsyāstām apaśyato nāma kāmasūtrasaṃkathā // (6.2) Par.?
prasṛte tu paricaye tasyā haste nyāsaṃ nikṣepaṃ ca nidadhyāt / (7.1) Par.?
tatpratidinaṃ pratikṣaṇaṃ caikadeśato gṛhṇīyāt / (7.2) Par.?
saugandhikaṃ pūgaphalāni ca / (7.3) Par.?
tām ātmano dāraiḥ saha visrambhagoṣṭhyāṃ viviktāsane ca yojayet nityadarśanārthaṃ viśvāsanārthaṃ ca / (7.4) Par.?
suvarṇakāramaṇikāravaikaṭikanīlīkusumbharañjakādiṣu ca kāmārthinyāṃ sahātmano vaśyaiścaiṣāṃ tatsaṃpādane svayaṃ prayateta / (7.5) Par.?
tadanuṣṭhānaniratasya lokavidito dīrghakālaṃ saṃdarśanayogaḥ / (7.6) Par.?
tasmiṃścānyeṣām api karmaṇām anusaṃdhānam / (7.7) Par.?
yena karmaṇā dravyeṇa kauśalena cārthinī syāt tasya prayogam utpattim āgamam upāyaṃ vijñānaṃ cātmāyattaṃ darśayet / (7.8) Par.?
pūrvapravṛtteṣu lokacariteṣu dravyaguṇaparīkṣāsu ca tayā tatparijanena ca saha vivādaḥ / (7.9) Par.?
tatra nirdiṣṭāni paṇitāni teṣv enāṃ prāśnikatvena yojayet / (7.10) Par.?
tayā tu vivadamāno 'tyantādbhutam iti brūyād iti paricayakāraṇāni // (7.11) Par.?
kṛtaparicayāṃ darśiteṅgitākārāṃ kanyām ivopāyato 'bhiyuñjīteti / (8.1) Par.?
prāyeṇa tatra sūkṣmā abhiyogāḥ / (8.2) Par.?
kanyānām asaṃprayuktatvāt / (8.3) Par.?
itarāsu tān eva sphuṭam upadadhyāt / (8.4) Par.?
samprayuktatvāt / (8.5) Par.?
saṃdarśitākārāyāṃ nirbhinnasadbhāvāyāṃ samupabhogavyatikare tadīyānyupayuñjīta / (8.6) Par.?
tatra mahārhagandham uttarīyaṃ kusumaṃ ca ātmīyaṃ syād aṅgulīyakaṃ ca / (8.7) Par.?
taddhastād gṛhītatāmbūlayā goṣṭhīgamanodyatasya keśahastapuṣpayācanam / (8.8) Par.?
tatra mahārhagandhaṃ spṛhaṇīyaṃ svanakhadaśanapadacihnitaṃ sākāraṃ dadyāt / (8.9) Par.?
adhikair adhikaiścābhiyogaiḥ sādhvasavicchedanam // (8.10) Par.?
krameṇa ca viviktadeśe gamanam āliṅganaṃ cumbanaṃ tāmbūlasya grāhaṇaṃ dānānte dravyāṇāṃ parivartanaṃ guhyadeśābhimarśanaṃ cetyabhiyogāḥ // (9.1) Par.?
yatra caikābhiyuktā na tatrāparām abhiyuñjīta / (10.1) Par.?
tatra yā vṛddhānubhūtaviṣayā priyopagrahaiśca tām upagṛhṇīyāt // (10.2) Par.?
ślokāvatra bhavataḥ / (11.1) Par.?
anyatra dṛṣṭasaṃcārastadbhartā yatra nāyakaḥ / (11.2) Par.?
na tatra yoṣitaṃ kāṃcit suprāpām api laṅghayet // (11.3) Par.?
śaṅkitāṃ rakṣitāṃ bhītāṃ saśvaśrūkāṃ ca yoṣitam // (12.1) Par.?
na tarkayeta medhāvī jānan pratyayam ātmanaḥ // (13.1) Par.?
Duration=0.12473511695862 secs.