Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Public disasters, catastrophies

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 11739
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
daivānyaṣṭau mahābhayāni agnir udakaṃ vyādhir durbhikṣaṃ mūṣikā vyālāḥ sarpā rakṣāṃsīti // (1.1) Par.?
daiva
n.p.n.
∞ aṣṭan
n.p.n.
mahat
comp.
∞ bhaya
n.p.n.
root
agni
n.s.m.
udaka
n.s.n.
vyādhi
n.s.m.
vyāla
n.p.m.
sarpa
n.p.m.
rakṣas
n.p.n.
∞ iti.
indecl.
tebhyo janapadaṃ rakṣet // (2.1) Par.?
tad
ab.p.m.
janapada
ac.s.m.
rakṣ.
3. sg., Pre. opt.
root
grīṣme bahiradhiśrayaṇaṃ grāmāḥ kuryuḥ daśamūlīsaṃgraheṇādhiṣṭhitā vā // (3.1) Par.?
grīṣma
l.s.m.
bahis
indecl.
∞ adhiśrayaṇa
ac.s.n.
grāma
n.p.m.
kṛ
3. pl., Pre. opt.
root
∞ saṃgraha
i.s.m.
∞ adhiṣṭhā
PPP, n.p.m.
.
indecl.
nāgarikapraṇidhāvagnipratiṣedho vyākhyātaḥ niśāntapraṇidhau rājaparigrahe ca // (4.1) Par.?
∞ praṇidhi
l.s.f.
∞ agni
comp.
∞ pratiṣedha
n.s.m.
vyākhyā
PPP, n.s.m.
root
∞ praṇidhi
l.s.m.
rājan
comp.
∞ parigraha
l.s.m.
ca.
indecl.
balihomasvastivācanaiḥ parvasu cāgnipūjāḥ kārayet // (5.1) Par.?
bali
comp.
∞ homa
comp.
∞ svastivācana
i.p.n.
parvan
l.p.n.
ca
indecl.
∞ agni
comp.
∞ pūjā
ac.p.f.
kāray.
3. sg., Pre. opt.
root
varṣārātram ānūpagrāmāḥ pūravelām utsṛjya vaseyuḥ // (6.1) Par.?
ānūpa
comp.
∞ grāma
n.p.m.
pūra
comp.
∞ velā
ac.s.f.
utsṛj
Abs., indecl.
vas.
3. pl., Pre. opt.
root
kāṣṭhaveṇunāvaś copagṛhṇīyuḥ // (7.1) Par.?
uhyamānam alābudṛtiplavagaṇḍikāveṇikābhistārayeyuḥ // (8.1) Par.?
vah
Ind. pass., ac.s.n.
alābu
comp.
∞ dṛti
comp.
∞ plava
comp.
∞ gaṇḍikā
comp.
∞ veṇikā
i.p.f.
∞ tāray.
3. pl., Pre. opt.
root
anabhisaratāṃ dvādaśapaṇo daṇḍaḥ anyatra plavahīnebhyaḥ // (9.1) Par.?
an
indecl.
∞ abhisṛ
Pre. ind., g.p.m.
∞ paṇa
n.s.m.
root
daṇḍa
n.s.m.
anyatra
indecl.
plava
comp.
∞ .
PPP, ab.p.m.
parvasu ca nadīpūjāḥ kārayet // (10.1) Par.?
parvan
l.p.n.
ca
indecl.
nadī
comp.
∞ pūjā
ac.p.f.
kāray.
3. sg., Pre. opt.
root
māyāyogavido vedavido vā varṣam abhicareyuḥ // (11.1) Par.?
māyā
comp.
∞ yoga
comp.
∞ vid
n.p.m.
veda
comp.
∞ vid
n.p.m.

indecl.
varṣa
ac.s.m.
abhicar.
3. pl., Pre. opt.
root
varṣāvagrahe śacīnāthagaṅgāparvatamahākacchapūjāḥ kārayet // (12.1) Par.?
varṣa
comp.
∞ avagraha
l.s.m.
śacī
comp.
∞ nātha
comp.
∞ gaṅgā
comp.
∞ parvata
comp.
∞ mahat
comp.
∞ kaccha
comp.
∞ pūjā
ac.p.f.
kāray.
3. sg., Pre. opt.
root
vyādhibhayam aupaniṣadikaiḥ pratīkāraiḥ pratikuryuḥ auṣadhaiścikitsakāḥ śāntiprāyaścittair vā siddhatāpasāḥ // (13.1) Par.?
vyādhi
comp.
∞ bhaya
ac.s.n.
pratikṛ
3. pl., Pre. opt.
root
auṣadha
i.p.n.
∞ cikitsaka
n.p.m.
śānti
comp.
∞ prāyaścitta
i.p.n.

indecl.
siddha
comp.
∞ tāpasa.
n.p.m.
tena marako vyākhyātaḥ // (14.1) Par.?
tena
indecl.
maraka
n.s.m.
vyākhyā.
PPP, n.s.m.
root
tīrthābhiṣecanaṃ mahākacchavardhanaṃ gavāṃ śmaśānāvadohanaṃ kabandhadahanaṃ devarātriṃ ca kārayet // (15.1) Par.?
tīrtha
comp.
∞ abhiṣecana
ac.s.n.
mahat
comp.
∞ kaccha
comp.
∞ vardhana
ac.s.n.
go
g.p.m.
∞ avadohana
ac.s.n.
∞ dahana
ac.s.n.
deva
comp.
∞ rātri
ac.s.f.
ca
indecl.
kāray.
3. sg., Pre. opt.
root
paśuvyādhimarake sthānārthanīrājanaṃ svadaivatapūjanaṃ ca kārayet // (16.1) Par.?
paśu
comp.
∞ vyādhi
comp.
∞ maraka
l.s.m.
sthāna
comp.
∞ artha
comp.
∞ nīrājana
ac.s.n.
sva
comp.
∞ daivata
comp.
∞ pūjana
ac.s.n.
ca
indecl.
kāray.
3. sg., Pre. opt.
root
durbhikṣe rājā bījabhaktopagrahaṃ kṛtvānugrahaṃ kuryāt durgasetukarma vā bhaktānugraheṇa bhaktasaṃvibhāgaṃ vā deśanikṣepaṃ vā // (17.1) Par.?
rājan
n.s.m.
bīja
comp.
∞ bhakta
n.s.f.
∞ upagraha
ac.s.m.
kṛ
Abs., indecl.
∞ anugraha
ac.s.m.
kṛ
3. sg., Pre. opt.
root
durga
comp.
∞ setu
comp.
∞ karman
ac.s.n.

indecl.
bhakta
comp.
∞ anugraha
i.s.m.
bhakta
comp.
∞ saṃvibhāga
ac.s.m.

indecl.
deśa
comp.
∞ nikṣepa
ac.s.m.
.
indecl.
mitrāṇi vā vyapāśrayeta karśanaṃ vamanaṃ vā kuryāt // (18.1) Par.?
mitra
ac.p.n.

indecl.
vyapāśri.
3. sg., Pre. opt.
root
karśana
ac.s.n.
vamana
ac.s.n.

indecl.
kṛ.
3. sg., Pre. opt.
root
niṣpannasasyam anyaviṣayaṃ vā sajanapado yāyāt samudrasarastaṭākāni vā saṃśrayeta // (19.1) Par.?
niṣpad
PPP, comp.
∞ sasya
ac.s.m.
anya
comp.
∞ viṣaya
ac.s.m.

indecl.
sa
indecl.
∞ janapada
n.s.m.
,
3. sg., Pre. opt.
root
samudra
comp.
∞ saras
comp.
∞ taṭāka
ac.p.n.

indecl.
saṃśri.
3. sg., Pre. opt.
dhānyaśākamūlaphalāvāpān vā setuṣu kurvīta mṛgapaśupakṣivyālamatsyārambhān vā // (20.1) Par.?
dhānya
comp.
∞ śāka
comp.
∞ mūla
comp.
∞ phala
comp.
∞ āvāpa
ac.p.m.

indecl.
setu
l.p.m.
kṛ
3. sg., Pre. opt.
root
mṛga
comp.
∞ paśu
comp.
∞ pakṣin
comp.
∞ vyāla
comp.
∞ matsya
comp.
∞ ārambha
ac.p.m.
.
indecl.
mūṣikabhaye mārjāranakulotsargaḥ // (21.1) Par.?
∞ bhaya
l.s.n.
∞ nakula
comp.
∞ utsarga.
n.s.m.
root
teṣāṃ grahaṇahiṃsāyāṃ dvādaśapaṇo daṇḍaḥ śunām anigrahe cānyatrāraṇyacarebhyaḥ // (22.1) Par.?
tad
g.p.m.
∞ hiṃsā
l.s.f.
∞ paṇa
n.s.m.
daṇḍa
n.s.m.
root
śvan
g.p.m.
anigraha
l.s.m.
ca
indecl.
∞ anyatra
indecl.
∞ araṇya
comp.
∞ cara.
ab.p.m.
snuhikṣīraliptāni dhānyāni visṛjed upaniṣadyogayuktāni vā // (23.1) Par.?
snuhī
comp.
∞ kṣīra
comp.
∞ lip
PPP, ac.p.n.
dhānya
ac.p.n.
visṛj
3. sg., Pre. opt.
root
∞ yoga
comp.
∞ yuj
PPP, ac.p.n.
.
indecl.
mūṣikakaraṃ vā prayuñjīta // (24.1) Par.?
∞ kara
ac.s.m.

indecl.
prayuj.
3. sg., Pre. opt.
root
śāntiṃ vā siddhatāpasāḥ kuryuḥ // (25.1) Par.?
śānti
ac.s.f.

indecl.
siddha
comp.
∞ tāpasa
n.p.m.
kṛ.
3. pl., Pre. opt.
root
parvasu ca mūṣikapūjāḥ kārayet // (26.1) Par.?
parvan
l.p.n.
ca
indecl.
∞ pūjā
ac.p.f.
kāray.
3. sg., Pre. opt.
root
tena śalabhapakṣikrimibhayapratīkārā vyākhyātāḥ // (27.1) Par.?
tena
indecl.
∞ pakṣin
comp.
∞ krimi
comp.
∞ bhaya
comp.
∞ pratīkāra
n.p.m.
vyākhyā.
PPP, n.p.m.
root
vyālabhaye madanarasayuktāni paśuśavāni prasṛjenmadanakodravapūrṇānyaudaryāṇi vā // (28.1) Par.?
vyāla
comp.
∞ bhaya
l.s.n.
madana
comp.
∞ rasa
comp.
∞ yuj
PPP, ac.p.n.
paśu
comp.
∞ śava
ac.p.n.
prasṛj
3. sg., Pre. opt.
root
∞ madana
comp.
∞ kodrava
comp.
∞ pṛ
PPP, ac.p.n.
∞ audarya
ac.p.n.
.
indecl.
lubdhakāḥ śvagaṇino vā kūṭapañjarāvapātaiścareyuḥ // (29.1) Par.?
lubdhaka
n.p.m.
śvan
comp.
∞ gaṇin
n.p.m.

indecl.
kūṭa
comp.
∞ pañjara
comp.
∞ avapāta
i.p.m.
∞ car.
3. pl., Pre. opt.
root
āvaraṇinaḥ śastrapāṇayo vyālān abhihanyuḥ // (30.1) Par.?
śastra
comp.
∞ pāṇi
n.p.m.
vyāla
ac.p.m.
abhihan.
3. pl., Pre. opt.
root
anabhisartur dvādaśapaṇo daṇḍaḥ // (31.1) Par.?
an
indecl.
∞ abhisartṛ
g.s.m.
∞ paṇa
n.s.m.
root
daṇḍa.
n.s.m.
sa eva lābho vyālaghātinaḥ // (32.1) Par.?
tad
n.s.m.
eva
indecl.
lābha
n.s.m.
root
vyāla
comp.
∞ ghātin.
g.s.m.
parvasu ca parvatapūjāḥ kārayet // (33.1) Par.?
parvan
l.p.n.
ca
indecl.
parvata
comp.
∞ pūjā
ac.p.f.
kāray.
3. sg., Pre. opt.
root
tena mṛgapaśupakṣisaṃghagrāhapratīkārā vyākhyātāḥ // (34.1) Par.?
tena
indecl.
mṛga
comp.
∞ paśu
comp.
∞ pakṣin
comp.
∞ saṃgha
comp.
∞ grāha
comp.
∞ pratīkāra
n.p.m.
vyākhyā.
PPP, n.p.m.
root
sarpabhaye mantrair oṣadhibhiśca jāṅgulīvidaścareyuḥ // (35.1) Par.?
sarpa
comp.
∞ bhaya
l.s.n.
mantra
i.p.m.
oṣadhi
i.p.f.
∞ ca
indecl.
∞ vid
n.p.m.
∞ car.
3. pl., Pre. opt.
root
sambhūya vāpi sarpān hanyuḥ // (36.1) Par.?
sambhū
Abs., indecl.

indecl.
∞ api
indecl.
sarpa
ac.p.m.
han.
3. pl., Pre. opt.
root
atharvavedavido vābhicareyuḥ // (37.1) Par.?
∞ vid
n.p.m.

indecl.
∞ abhicar.
3. pl., Pre. opt.
root
parvasu ca nāgapūjāḥ kārayet // (38.1) Par.?
parvan
l.p.n.
ca
indecl.
nāga
comp.
∞ pūjā
ac.p.f.
kāray.
3. sg., Pre. opt.
root
tenodakaprāṇibhayapratīkārā vyākhyātāḥ // (39.1) Par.?
tena
indecl.
∞ udaka
comp.
∞ prāṇin
comp.
∞ bhaya
comp.
∞ pratīkāra
n.p.m.
vyākhyā.
PPP, n.p.m.
root
rakṣobhaye rakṣoghnānyatharvavedavido māyāyogavido vā karmāṇi kuryuḥ // (40.1) Par.?
∞ bhaya
l.s.n.
∞ ghna
ac.p.n.
∞ atharvaveda
comp.
∞ vid
n.p.m.
māyā
comp.
∞ yoga
comp.
∞ vid
n.p.m.

indecl.
karman
ac.p.n.
kṛ.
3. pl., Pre. opt.
root
parvasu ca vitardicchatrollopikāhastapatākācchāgopahāraiś caityapūjāḥ kārayet // (41.1) Par.?
parvan
l.p.n.
ca
indecl.
vitardi
comp.
∞ chattra
comp.
∞ ullopikā
comp.
∞ hasta
comp.
∞ patākā
comp.
∞ chāga
comp.
∞ upahāra
i.p.m.
caitya
comp.
∞ pūjā
ac.p.f.
kāray.
3. sg., Pre. opt.
root
caruṃ vaścarāmaḥ ityevaṃ sarvabhayeṣvahorātraṃ careyuḥ // (42.1) Par.?
caru
ac.s.m.
tvad
ac.p.a.
∞ car
1. pl., Pre. ind.
root
iti
indecl.
∞ evam
indecl.
sarva
comp.
∞ bhaya
l.p.n.
∞ ahorātra
ac.s.m.
car.
3. pl., Pre. opt.
root
sarvatra copahatān pitevānugṛhṇīyāt // (43.1) Par.?
sarvatra
indecl.
ca
indecl.
∞ upahan
PPP, ac.p.m.
pitṛ
n.s.m.
∞ iva
indecl.
∞ anugrah.
3. sg., Pre. opt.
root
māyāyogavidastasmād viṣaye siddhatāpasāḥ / (44.1) Par.?
māyā
comp.
∞ yoga
comp.
∞ vid
n.p.m.
→ pūjay (44.2) [acl]
→ pratikārin (44.2) [acl]
← vas (44.2) [nsubj]
∞ tasmāt
indecl.
← vas (44.2) [advmod]
viṣaya
l.s.m.
← vas (44.2) [obl]
siddha
comp.
∞ tāpasa.
n.p.m.
vaseyuḥ pūjitā rājñā daivāpatpratikāriṇaḥ // (44.2) Par.?
vas
3. pl., Pre. opt.
root
→ tasmāt (44.1) [advmod]
→ viṣaya (44.1) [obl:loc]
→ vid (44.1) [nsubj]
pūjay
PPP, n.p.m.
← vid (44.1) [acl]
rājan
i.s.m.
daiva
comp.
∞ āpad
comp.
∞ pratikārin
n.p.m.
← vid (44.1) [acl]
Duration=0.10023522377014 secs.