Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 7302
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
pralambhanam tatra bhaiṣajyamantrayogah
mārjāroṣṭravṛkavarāhaśvāvidvāgulīnaptṛkākolūkānām anyeṣāṃ vā niśācarāṇāṃ sattvānām ekasya dvayor bahūnāṃ vā dakṣiṇāni vāmāni cākṣīṇi gṛhītvā dvidhā cūrṇaṃ kārayet // (1.1) Par.?
tato dakṣiṇaṃ vāmena vāmaṃ dakṣiṇena samabhyajya rātrau tamasi ca paśyati // (2.1) Par.?
ekāmlakaṃ varāhākṣi khadyotaḥ kālaśārivā / (3.1) Par.?
etenābhyaktanayano rātrau rūpāṇi paśyati // (3.2) Par.?
trirātropoṣitaḥ puṣyeṇa śastrahatasya śūlaprotasya vā puṃsaḥ śiraḥkapāle mṛttikāyāṃ yavān āvāsyāvikṣīreṇa secayet // (4.1) Par.?
tato yavavirūḍhamālām ābadhya naṣṭacchāyārūpaścarati // (5.1) Par.?
trirātropoṣitaḥ puṣyeṇa śvamārjārolūkavāgulīnāṃ dakṣiṇāni vāmāni cākṣīṇi dvidhā cūrṇaṃ kārayet // (6.1) Par.?
tato yathāsvam abhyaktākṣo naṣṭacchāyārūpaścarati // (7.1) Par.?
trirātropoṣitaḥ puṣyeṇa puruṣaghātinaḥ kāṇḍakasya śalākām añjanīṃ ca kārayet // (8.1) Par.?
tato 'nyatamenākṣicūrṇenābhyaktākṣo naṣṭacchāyārūpaścarati // (9.1) Par.?
trirātropoṣitaḥ puṣyeṇa kālāyasīm añjanīṃ śalākāṃ ca kārayet // (10.1) Par.?
tato niśācarāṇāṃ sattvānām anyatamasya śiraḥkapālam añjanena pūrayitvā mṛtāyāḥ striyā yonau praveśya dāhayet // (11.1) Par.?
tad añjanaṃ puṣyeṇoddhṛtya tasyām añjanyāṃ nidadhyāt // (12.1) Par.?
tenābhyaktākṣo naṣṭachāyārūpaścarati // (13.1) Par.?
yatra brāhmaṇam āhitāgniṃ dagdhaṃ dahyamānaṃ vā paśyet tatra trirātropoṣitaḥ puṣyeṇa svayaṃmṛtasya vāsasā prasevaṃ kṛtvā citābhasmanā pūrayitvā tam ābadhya naṣṭacchāyārūpaścarati // (14.1) Par.?
brāhmaṇasya pretakārye yo gaur māryate tasyāsthimajjacūrṇapūrṇāhibhastrā paśūnām antardhānam // (15.1) Par.?
sarpadaṣṭasya bhasmanā pūrṇā pracalākabhastrā mṛgāṇām antardhānam // (16.1) Par.?
ulūkavāgulīpucchapurīṣajānvasthicūrṇapūrṇāhibhastrā pakṣiṇām antardhānam // (17.1) Par.?
ityaṣṭāvantardhānayogaḥ // (18.1) Par.?
baliṃ vairocanaṃ vande śatamāyaṃ ca śambaram / (19.1) Par.?
bhaṇḍīrapākaṃ narakaṃ nikumbhaṃ kumbham eva ca // (19.2) Par.?
devalaṃ nāradaṃ vande vande sāvarṇigālavam / (20.1) Par.?
eteṣām anuyogena kṛtaṃ te svāpanaṃ mahat // (20.2) Par.?
yathā svapantyajagarāḥ svapantyapi camūkhalāḥ / (21.1) Par.?
tathā svapantu puruṣā ye ca grāme kutūhalāḥ // (21.2) Par.?
bhaṇḍakānāṃ sahasreṇa rathanemiśatena ca / (22.1) Par.?
imaṃ gṛhaṃ pravekṣyāmi tūṣṇīm āsantu bhāṇḍakāḥ // (22.2) Par.?
namaskṛtvā ca manave baddhvā śunakaphelakāḥ / (23.1) Par.?
ye devā devalokeṣu mānuṣeṣu ca brāhmaṇāḥ // (23.2) Par.?
adhyayanapāragāḥ siddhā ye ca kailāsatāpasāḥ / (24.1) Par.?
etebhyaḥ sarvasiddhebhyaḥ kṛtaṃ te svāpanaṃ mahat // (24.2) Par.?
atigacchanti ca mayyapagacchantu saṃhatāḥ // (25.1) Par.?
alite valite manave svāhā // (26.1) Par.?
etasya prayogaḥ // (27.1) Par.?
trirātropoṣitaḥ kṛṣṇacaturdaśyāṃ puṣyayoginyāṃ śvapākīhastād vilekhāvalekhanaṃ krīṇīyāt // (28.1) Par.?
tanmāṣaiḥ saha kaṇḍolikāyāṃ kṛtvāsaṃkīrṇa ādahane nikhānayet // (29.1) Par.?
dvitīyasyāṃ caturdaśyām uddhṛtya kumāryā peṣayitvā gulikāḥ kārayet // (30.1) Par.?
tata ekāṃ gulikām abhimantrayitvā yatraitena mantreṇa kṣipati tat sarvaṃ prasvāpayati // (31.1) Par.?
etenaiva kalpena śvāvidhaḥ śalyakaṃ trikālaṃ triśvetam asaṃkīrṇa ādahane nikhānayet // (32.1) Par.?
dvitīyasyāṃ caturdaśyām uddhṛtyādahanabhasmanā saha yatraitena mantreṇa kṣipati tat sarvaṃ prasvāpayati // (33.1) Par.?
suvarṇapuṣpīṃ brahmāṇīṃ brahmāṇaṃ ca kuśadhvajam / (34.1) Par.?
sarvāśca devatā vande vande sarvāṃśca tāpasān // (34.2) Par.?
vaśaṃ me brāhmaṇā yāntu bhūmipālāśca kṣatriyāḥ / (35.1) Par.?
vaśaṃ vaiśyāśca śūdrāśca vaśatāṃ yāntu me sadā // (35.2) Par.?
svāhā amile kimile vayucāre prayoge phakke vayuhve vihāle dantakaṭake svāhā // (36.1) Par.?
sukhaṃ svapantu śunakā ye ca grāme kutūhalāḥ / (37.1) Par.?
śvāvidhaḥ śalyakaṃ caitat triśvetaṃ brahmanirmitam // (37.2) Par.?
prasuptāḥ sarvasiddhā hi etat te svāpanaṃ kṛtam / (38.1) Par.?
yāvad grāmasya sīmāntaḥ sūryasyodgamanād iti // (38.2) Par.?
svāhā // (39.1) Par.?
etasya prayogaḥ // (40.1) Par.?
śvāvidhaḥ śalyakāni triśvetāni saptarātropoṣitaḥ kṛṣṇacaturdaśyāṃ khādirābhiḥ samidhābhir agnim etena mantreṇāṣṭaśatasampātaṃ kṛtvā madhughṛtābhyām abhijuhuyāt // (41.1) Par.?
tata ekam etena mantreṇa grāmadvāri gṛhadvāri vā yatra nikhanyate tat sarvaṃ prasvāpayati // (42.1) Par.?
baliṃ vairocanaṃ vande śatamāyaṃ ca śambaram / (43.1) Par.?
nikumbhaṃ narakaṃ kumbhaṃ tantukacchaṃ mahāsuram // (43.2) Par.?
armālavaṃ pramīlaṃ ca maṇḍolūkaṃ ghaṭobalam / (44.1) Par.?
kṛṣṇakaṃsopacāraṃ ca paulomīṃ ca yaśasvinīm // (44.2) Par.?
abhimantrayitvā gṛhṇāmi siddhyarthaṃ śavaśārikām / (45.1) Par.?
jayatu jayati ca namaḥ śalakabhūtebhyaḥ svāhā // (45.2) Par.?
sukhaṃ svapantu śunakā ye ca grāme kutūhalāḥ / (46.1) Par.?
sukhaṃ svapantu siddhārthā yam arthaṃ mārgayāmahe / (46.2) Par.?
yāvad astam ayād udayo yāvadarthaṃ phalaṃ mama // (46.3) Par.?
iti svāhā // (47.1) Par.?
etasya prayogaḥ // (48.1) Par.?
caturbhaktopavāsī kṛṣṇacaturdaśyām asaṃkīrṇa ādahane baliṃ kṛtvaitena mantreṇa śavaśārikāṃ gṛhītvā pautrīpoṭṭalikaṃ badhnīyāt // (49.1) Par.?
tanmadhye śvāvidhaḥ śalyakena viddhvā yatraitena mantreṇa nikhanyate tat sarvaṃ prasvāpayati // (50.1) Par.?
upaimi śaraṇaṃ cāgniṃ daivatāni diśo daśa / (51.1) Par.?
apayāntu ca sarvāṇi vaśatāṃ yāntu me sadā // (51.2) Par.?
svāhā // (52.1) Par.?
etasya prayogaḥ // (53.1) Par.?
trirātropoṣitaḥ puṣyeṇa śarkarā ekaviṃśatisampātaṃ kṛtvā madhughṛtābhyām abhijuhuyāt // (54.1) Par.?
tato gandhamālyena pūjayitvā nikhānayet // (55.1) Par.?
dvitīyena puṣyeṇoddhṛtyaikāṃ śarkarām abhimantrayitvā kapāṭam āhanyāt // (56.1) Par.?
abhyantaraṃ catasṛṇāṃ śarkarāṇāṃ dvāram apāvriyate // (57.1) Par.?
caturbhaktopavāsī kṛṣṇacaturdaśyāṃ bhagnasya puruṣasyāsthnā ṛṣabhaṃ kārayet abhimantrayeccaitena // (58.1) Par.?
dvigoyuktaṃ goyānam āhṛtaṃ bhavati // (59.1) Par.?
tataḥ paramākāśe virāmati // (60.1) Par.?
ravisagandhaḥ parighāti sarvaṃ pṛṇāti // (61.1) Par.?
caṇḍālīkumbhītumbakaṭukasāraughaḥ sanārībhago 'si svāhā // (62.1) Par.?
tālodghāṭanaṃ prasvāpanaṃ ca // (63.1) Par.?
trirātropoṣitaḥ puṣyeṇa śastrahatasya śūlaprotasya vā puṃsaḥ śiraḥkapāle mṛttikāyāṃ tuvarīrāvāsyodakena secayet // (64.1) Par.?
jātānāṃ puṣyeṇaiva gṛhītvā rajjukāṃ vartayet // (65.1) Par.?
tataḥ sajyānāṃ dhanuṣāṃ yantrāṇāṃ ca purastācchedanaṃ jyāchedanaṃ karoti // (66.1) Par.?
udakāhibhastrām ucchvāsamṛttikayā striyāḥ puruṣasya vā pūrayennāsikābandhanaṃ mukhagrahaśca // (67.1) Par.?
varāhabhastrām ucchvāsamṛttikayā pūrayitvā markaṭasnāyunāvabadhnīyāt ānāhakāraṇam // (68.1) Par.?
kṛṣṇacaturdaśyāṃ śastrahatāyā goḥ kapilāyāḥ pittena rājavṛkṣamayīm amitrapratimām añjyāt andhīkaraṇam // (69.1) Par.?
caturbhaktopavāsī kṛṣṇacaturdaśyāṃ baliṃ kṛtvā śūlaprotasya puruṣasyāsthnā kīlakān kārayet // (70.1) Par.?
eteṣām ekaḥ purīṣe mūtre vā nikhāta ānāhaṃ karoti pade 'syāsane vā nikhātaḥ śoṣeṇa mārayati āpaṇe kṣetre gṛhe vā vṛtticchedaṃ karoti // (71.1) Par.?
etenaiva kalpena vidyuddagdhasya vṛkṣasya kīlakā vyākhyātāḥ // (72.1) Par.?
punar navam avācīnaṃ nimbaḥ kāmamadhuśca yaḥ / (73.1) Par.?
kapiroma manuṣyāsthi baddhvā mṛtakavāsasā // (73.2) Par.?
nikhanyate gṛhe yasya dṛṣṭvā vā yat padaṃ nayet / (74.1) Par.?
saputradāraḥ sadhanastrīn pakṣān nātivartate // (74.2) Par.?
punar navam avācīnaṃ nimbaḥ kāmamadhuśca yaḥ / (75.1) Par.?
svayaṃguptā manuṣyāsthi pade yasya nikhanyate // (75.2) Par.?
dvāre gṛhasya senāyā grāmasya nagarasya vā / (76.1) Par.?
saputradāraḥ sadhanastrīn pakṣān nātivartate // (76.2) Par.?
ajamarkaṭaromāṇi mārjāranakulasya ca / (77.1) Par.?
brāhmaṇānāṃ śvapākānāṃ kākolūkasya cāharet / (77.2) Par.?
etena viṣṭhāvakṣuṇṇā sadya utsādakārikā // (77.3) Par.?
pretanirmālikākiṇvaṃ romāṇi nakulasya ca / (78.1) Par.?
vṛścikālyahikṛttiśca pade yasya nikhanyate / (78.2) Par.?
bhavatyapuruṣaḥ sadyo yāvat tan nāpanīyate // (78.3) Par.?
trirātropoṣitaḥ puṣyeṇa śastrahatasya śūlaprotasya vā puṃsaḥ śiraḥkapāle mṛttikāyāṃ guñjā āvāsyodakena secayet // (79.1) Par.?
jātānām amāvāsyāyāṃ paurṇamāsyāṃ vā puṣyayoginyāṃ guñjavallīr grāhayitvā maṇḍalikāni kārayet // (80.1) Par.?
teṣvannapānabhājanāni nyastāni na kṣīyante // (81.1) Par.?
rātriprekṣāyāṃ pravṛttāyāṃ pradīpāgniṣu mṛtadhenoḥ stanān utkṛtya dāhayet // (82.1) Par.?
dagdhān vṛṣamūtreṇa peṣayitvā navakumbham antarlepayet // (83.1) Par.?
taṃ grāmam apasavyaṃ pariṇīya yat tatra nyastaṃ navanītam eṣāṃ tat sarvam āgacchati // (84.1) Par.?
kṛṣṇacaturdaśyāṃ puṣyayoginyāṃ śuno lagnakasya yonau kālāyasīṃ mudrikāṃ preṣayet // (85.1) Par.?
tāṃ svayaṃ patitāṃ gṛhṇīyāt // (86.1) Par.?
tayā vṛkṣaphalānyākāritānyāgacchanti // (87.1) Par.?
mantrabhaiṣajyasaṃyuktā yogā māyākṛtāśca ye / (88.1) Par.?
upahanyād amitrāṃstaiḥ svajanaṃ cābhipālayet // (88.2) Par.?
Duration=0.17146992683411 secs.