Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 8730
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
mano vāva vāco bhūyaḥ / (1.1) Par.?
manas
n.s.n.
vāva
indecl.
vāc
ab.s.f.
bhūyas.
n.s.n.
root
yathā vai dve vāmalake dve vā kole dvau vākṣau muṣṭir anubhavaty evaṃ vācaṃ ca nāma ca mano 'nubhavati / (1.2) Par.?
yathā
indecl.
vai
indecl.
dvi
ac.d.n.

indecl.
∞ āmalaka
ac.d.n.
dvi
ac.d.n.

indecl.
kola
ac.d.n.
dvi
ac.d.m.

indecl.
∞ akṣa
ac.d.m.
muṣṭi
n.s.m.
anubhū
3. sg., Pre. ind.
evam
indecl.
vāc
ac.s.f.
ca
indecl.
nāman
ac.s.n.
ca
indecl.
manas
n.s.n.
anubhū
3. sg., Pre. ind.
root
sa yadā manasā manasyati mantrān adhīyīyety athādhīte / (1.3) Par.?
tad
n.s.m.
yadā
indecl.
manas
i.s.n.
manasy
3. sg., Pre. ind.
mantra
ac.p.m.
adhī
1. sg., Pre. opt.
∞ iti
indecl.
atha
indecl.
∞ adhī
3. sg., Pre. ind.
root
→ kṛ (1.4) [conj]
→ iṣ (1.5) [conj]
→ iṣ (1.6) [conj]
karmāṇi kurvīyety atha kurute / (1.4) Par.?
karman
ac.p.n.
kṛ
1. sg., Pre. opt.
∞ iti
indecl.
atha
indecl.
kṛ
3. sg., Pre. ind.
← adhī (1.3) [conj]
putrāṃś ca paśūṃś ceccheyety athecchate / (1.5) Par.?
putra
ac.p.m.
ca
indecl.
paśu
ac.p.m.
ca
indecl.
∞ iṣ
1. sg., Pre. opt.
∞ iti
indecl.
atha
indecl.
∞ iṣ
3. sg., Pre. ind.
← adhī (1.3) [conj]
imaṃ ca lokam amuṃ ceccheyety athecchate / (1.6) Par.?
idam
ac.s.m.
ca
indecl.
loka
ac.s.m.
adas
ac.s.m.
ca
indecl.
∞ iṣ
1. sg., Pre. opt.
∞ iti
indecl.
atha
indecl.
∞ iṣ
3. sg., Pre. ind.
← adhī (1.3) [conj]
mano hy ātmā / (1.7) Par.?
manas
n.s.n.
root
hi
indecl.
ātman
n.s.m.
mano hi lokaḥ / (1.8) Par.?
manas
n.s.n.
root
hi
indecl.
loka
n.s.m.
mano hi brahma / (1.9) Par.?
manas
n.s.n.
root
hi
indecl.
brahman
n.s.n.
mana upāssveti // (1.10) Par.?
manas
ac.s.n.
upās
2. sg., Pre. imp.
root
∞ iti
indecl.
sa yo mano brahmety upāste / (2.1) Par.?
tad
n.s.m.
← bhū (2.2) [discourse]
yad
n.s.m.
manas
ac.s.n.
brahman
n.s.n.
∞ iti
indecl.
upās
3. sg., Pre. ind.
← bhū (2.2) [advcl]
yāvan manaso gataṃ tatrāsya yathākāmacāro bhavati yo mano brahmety upāste / (2.2) Par.?
yāvat
n.s.n.
manas
g.s.n.
gata
n.s.n.
tatra
indecl.
∞ idam
g.s.m.
∞ cāra
n.s.m.
bhū
3. sg., Pre. ind.
root
→ tad (2.1) [discourse]
→ upās (2.1) [advcl:cond]
yad
n.s.m.
manas
ac.s.n.
brahman
n.s.n.
∞ iti
indecl.
upās
3. sg., Pre. ind.
asti bhagavo manaso bhūya iti / (2.3) Par.?
as
3. sg., Pre. ind.
root
bhagavat
v.s.m.
manas
ab.s.n.
bhūyas
n.s.n.
iti
indecl.
manaso vāva bhūyo 'stīti / (2.4) Par.?
manas
ab.s.n.
vāva
indecl.
bhūyas
n.s.n.
as
3. sg., Pre. ind.
root
∞ iti.
indecl.
tan me bhagavān bravītv iti // (2.5) Par.?
tad
ac.s.n.
mad
d.s.a.
bhagavat
n.s.m.
brū
3. sg., Pre. imp.
root
iti
indecl.
Duration=0.040478944778442 secs.