Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 8738
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
dhyānaṃ vāva cittād bhūyaḥ / (1.1) Par.?
dhyāna
n.s.n.
vāva
indecl.
citta
ab.s.n.
bhūyas.
n.s.n.
root
dhyāyatīva pṛthivī / (1.2) Par.?
dhyā
3. sg., Pre. ind.
root
∞ iva
indecl.
pṛthivī.
n.s.f.
dhyāyatīvāntarikṣam / (1.3) Par.?
dhyā
3. sg., Pre. ind.
root
∞ iva
indecl.
∞ antarikṣa.
n.s.n.
dhyāyatīva dyauḥ / (1.4) Par.?
dhyā
3. sg., Pre. ind.
root
∞ iva
indecl.
div.
n.s.m.
dhyāyantīvāpaḥ / (1.5) Par.?
dhyā
3. pl., Pre. ind.
root
∞ iva
indecl.
∞ ap.
n.p.f.
dhyāyantīva parvatāḥ / (1.6) Par.?
dhyā
3. pl., Pre. ind.
root
∞ iva
indecl.
parvata.
n.p.m.
dhyāyantīva devamanuṣyāḥ / (1.7) Par.?
dhyā
3. pl., Pre. ind.
root
∞ iva
indecl.
deva
comp.
∞ manuṣya.
n.p.m.
tasmād ya iha manuṣyāṇāṃ mahattāṃ prāpnuvanti dhyānāpādāṃśā ivaiva te bhavanti / (1.8) Par.?
tasmāt
indecl.
yad
n.p.m.
iha
indecl.
manuṣya
g.p.m.
mahat
comp.
∞ 
ac.s.f.
prāp
3. pl., Pre. ind.
dhyāna
comp.
∞ āpāda
comp.
∞ aṃśa
n.p.m.
root
iva
indecl.
∞ eva
indecl.
tad
n.p.m.
bhū.
3. pl., Pre. ind.
atha ye 'lpāḥ kalahinaḥ piśunā upavādinas te / (1.9) Par.?
atha
indecl.
yad
n.p.m.
alpa
n.p.m.
kalahin
n.p.m.
root
piśuna
n.p.m.
upavādin
n.p.m.
tad.
n.p.m.
atha ye prabhavo dhyānāpādāṃśā ivaiva te bhavanti / (1.10) Par.?
atha
indecl.
yad
n.p.m.
prabhu
n.p.m.
dhyāna
comp.
∞ āpāda
comp.
∞ aṃśa
n.p.m.
root
iva
indecl.
∞ eva
indecl.
tad
n.p.m.
bhū.
3. pl., Pre. ind.
dhyānam upāssveti // (1.11) Par.?
dhyāna
ac.s.n.
upās
2. sg., Pre. imp.
root
∞ iti.
indecl.
sa yo dhyānaṃ brahmety upāste / (2.1) Par.?
tad
n.s.m.
yad
n.s.m.
dhyāna
ac.s.n.
brahman
n.s.n.
∞ iti
indecl.
upās.
3. sg., Pre. ind.
← bhū (2.2) [advcl]
yāvad dhyānasya gataṃ tatrāsya yathākāmacāro bhavati yo dhyānaṃ brahmety upāste / (2.2) Par.?
yāvat
indecl.
dhyāna
g.s.n.
gata
n.s.n.
tatra
indecl.
∞ idam
g.s.m.
∞ cāra
n.s.m.
bhū
3. sg., Pre. ind.
root
→ upās (2.1) [advcl:cond]
yad
n.s.m.
dhyāna
ac.s.n.
brahman
n.s.n.
∞ iti
indecl.
upās.
3. sg., Pre. ind.
asti bhagavo dhyānād bhūya iti / (2.3) Par.?
as
3. sg., Pre. ind.
root
bhagavat
v.s.m.
dhyāna
ab.s.n.
bhūyas
n.s.n.
iti.
indecl.
dhyānād vāva bhūyo 'stīti / (2.4) Par.?
dhyāna
ab.s.n.
vāva
indecl.
bhūyas
n.s.n.
as
3. sg., Pre. ind.
root
∞ iti.
indecl.
tan me bhagavān bravītv iti // (2.5) Par.?
tad
ac.s.n.
mad
d.s.a.
bhagavat
n.s.m.
brū
3. sg., Pre. imp.
root
iti.
indecl.
Duration=0.045539140701294 secs.