Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): war and rivalry of Devas and Asuras, ātman

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 8801
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
udaśarāva ātmānam avekṣya yad ātmano na vijānīthas tan me prabrūtam iti / (1.1) Par.?
uda
comp.
∞ śarāva
l.s.m.
ātman
ac.s.m.
avekṣ,
Abs., indecl.
yad
ac.s.n.
ātman
g.s.m.
na
indecl.
vijñā,
2. du., Pre. ind.
tad
ac.s.n.
mad
d.s.a.
prabrū
2. du., Pre. imp.
root
iti.
indecl.
tau hodaśarāve 'vekṣāṃcakrāte / (1.2) Par.?
tad
n.d.m.
ha
indecl.
∞ uda
comp.
∞ śarāva
l.s.m.
avekṣ
3. du., per. perf.
root
tau ha prajāpatir uvāca kiṃ paśyatheti / (1.3) Par.?
tad
ac.d.m.
ha
indecl.
vac
3. sg., Perf.
root
ka
ac.s.n.
paś
2. pl., Pre. ind.
∞ iti.
indecl.
tau hocatuḥ sarvam evedam āvāṃ bhagava ātmānaṃ paśyāva ā lomabhyaḥ ā nakhebhyaḥ pratirūpam iti // (1.4) Par.?
tad
n.d.m.
ha
indecl.
∞ vac.
3. du., Perf.
root
sarva
ac.s.m.
eva
indecl.
∞ idam
ac.s.n.
mad
n.d.a.
bhagavat
v.s.m.
ātman
ac.s.m.
paś
1. du., Pre. ind.
ā
indecl.
loman
ab.p.n.
ā
indecl.
nakha
ab.p.m.
pratirūpa
ac.s.n.
iti.
indecl.
tau ha prajāpatir uvāca sādhvalaṃkṛtau suvasanau pariṣkṛtau bhūtvodaśarāve 'vekṣethām iti / (2.1) Par.?
tad
ac.d.m.
ha
indecl.
vac.
3. sg., Perf.
root
sādhu
comp.
∞ alaṃkṛ
PPP, n.d.m.
su
indecl.
∞ vasana
n.d.m.
pariṣkṛ
PPP, n.d.m.
bhū
Abs., indecl.
∞ uda
comp.
∞ śarāva
l.s.m.
avekṣ
2. du., Pre. imp.
iti.
indecl.
tau ha sādhvalaṃkṛtau suvasanau pariṣkṛtau bhūtvodaśarāve 'vekṣāṃcakrāte / (2.2) Par.?
tad
n.d.m.
ha
indecl.
sādhu
comp.
∞ alaṃkṛ
PPP, n.d.m.
su
indecl.
∞ vasana
n.d.m.
pariṣkṛ
PPP, n.d.m.
bhū
Abs., indecl.
∞ uda
comp.
∞ śarāva
l.s.m.
avekṣ.
3. du., per. perf.
root
tau ha prajāpatir uvāca kiṃ paśyatheti // (2.3) Par.?
tad
ac.d.m.
ha
indecl.
vac.
3. sg., Perf.
root
ka
ac.s.n.
paś
2. pl., Pre. ind.
∞ iti.
indecl.
tau hocatur yathaivedam āvāṃ bhagavaḥ sādhvalaṃkṛtau suvasanau pariṣkṛtau sva evam evemau bhagavaḥ sādhvalaṃkṛtau suvasanau pariṣkṛtāv iti / (3.1) Par.?
tad
n.d.m.
ha
indecl.
∞ vac.
3. du., Perf.
root
yathā
indecl.
∞ eva
indecl.
∞ idam
ac.s.n.
mad
n.d.a.
bhagavat
v.s.m.
sādhu
comp.
∞ alaṃkṛ
PPP, n.d.m.
su
indecl.
∞ vasana
n.d.m.
pariṣkṛ
PPP, n.d.m.
as,
1. du., Pre. ind.
evam
indecl.
eva
indecl.
∞ idam
n.d.m.
bhagavat
v.s.m.
sādhu
comp.
∞ alaṃkṛ
PPP, n.d.m.
su
indecl.
∞ vasana
n.d.m.
pariṣkṛ
PPP, n.d.m.
iti.
indecl.
eṣa ātmeti hovāca / (3.2) Par.?
etad
n.s.m.
ātman
n.s.m.
∞ iti.
indecl.
ha
indecl.
∞ vac.
3. sg., Perf.
root
etad amṛtam abhayam etad brahmeti / (3.3) Par.?
etad
n.s.n.
amṛta
n.s.n.
root
abhaya.
n.s.n.
etad
n.s.n.
brahman
n.s.n.
root
∞ iti.
indecl.
tau ha śāntahṛdayau pravavrajatuḥ // (3.4) Par.?
tad
n.d.m.
ha
indecl.
śam
PPP, comp.
∞ hṛdaya
n.d.m.
pravraj.
3. du., Perf.
root
tau hānvīkṣya prajāpatir uvāca / (4.1) Par.?
tad
ac.d.m.
ha
indecl.
∞ anvīkṣ
Abs., indecl.
vac.
3. sg., Perf.
root
→ vraj (4.2) [ccomp]
anupalabhyātmānam ananuvidya vrajato yatara etadupaniṣado bhaviṣyanti devā vā asurā vā te parābhaviṣyantīti / (4.2) Par.?
an
indecl.
∞ upalabh
Abs., indecl.
∞ ātman
ac.s.m.
an
indecl.
∞ anuvid
Abs., indecl.
vraj.
3. du., Pre. ind.
← vac (4.1) [ccomp]
yatara
n.p.m.
etad
comp.
∞ upaniṣad
n.p.m.
bhū
3. pl., Fut.
deva
n.p.m.

indecl.
asura
n.p.m.
,
indecl.
tad
n.p.m.
parābhū
3. pl., Fut.
∞ iti.
indecl.
sa ha śāntahṛdaya eva virocano 'surāñ jagāma / (4.3) Par.?
tad
n.s.m.
ha
indecl.
śam
PPP, comp.
∞ hṛdaya
n.s.m.
eva
indecl.
virocana
n.s.m.
asura
ac.p.m.
gam.
3. sg., Perf.
root
tebhyo haitām upaniṣadaṃ provācātmaiveha mahayya ātmā paricaryaḥ / (4.4) Par.?
tad
d.p.m.
ha
indecl.
∞ etad
ac.s.f.
upaniṣad
ac.s.f.
pravac
3. sg., Perf.
root
∞ ātman
n.s.m.
∞ eva
indecl.
∞ iha
indecl.
mahay.
Ger., n.s.m.
ātman
n.s.m.
paricar.
Ger., n.s.m.
→ āp (4.5) [parataxis]
ātmānam eveha mahayann ātmānaṃ paricarann ubhau lokāv āpnotīmaṃ cāmuṃ ceti // (4.5) Par.?
ātman
ac.s.m.
eva
indecl.
∞ iha
indecl.
mahay
Pre. ind., n.s.m.
ātman
ac.s.m.
paricar,
Pre. ind., n.s.m.
ubh
ac.d.m.
loka
ac.d.m.
āp
3. sg., Pre. ind.
← paricar (4.4) [parataxis]
∞ idam
ac.s.m.
ca
indecl.
∞ adas
ac.s.m.
ca
indecl.
∞ iti.
indecl.
tasmād apyadyehādadānam aśraddadhānam ayajamānam āhur āsuro bateti / (5.1) Par.?
tasmāt
indecl.
api
indecl.
∞ adya
indecl.
∞ iha
indecl.
∞ a
indecl.
∞ 
Pre. ind., ac.s.m.
a
indecl.
∞ śraddhā
Pre. ind., ac.s.m.
a
indecl.
∞ yaj
Pre. ind., ac.s.m.
ah.
3. pl., Perf.
root
āsura
n.s.m.
bata
indecl.
∞ iti.
indecl.
asurāṇāṃ hy eṣopaniṣat / (5.2) Par.?
asura
g.p.m.
hi
indecl.
etad
n.s.f.
∞ upaniṣad.
n.s.f.
root
pretasya śarīraṃ bhikṣayā vasanenālaṃkāreṇeti saṃskurvanti / (5.3) Par.?
pre
PPP, g.s.m.
śarīra
ac.s.n.
bhikṣā
i.s.f.
vasana
i.s.n.
∞ alaṃkāra
i.s.m.
∞ iti
indecl.
saṃskṛ.
3. pl., Pre. ind.
root
etena hy amuṃ lokaṃ jeṣyanto manyante // (5.4) Par.?
etad
i.s.n.
hi
indecl.
adas
ac.s.m.
loka
ac.s.m.
ji
Fut., n.p.m.
man.
3. pl., Pre. ind.
root
Duration=0.046653985977173 secs.