Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Pārvatī, Shivaism, Śiva

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 7343
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
atha viśvātmane gaurī saṃdideśa mithaḥ sakhīm / (1.1) Par.?
dātā me bhūbhṛtāṃ nāthaḥ pramāṇīkriyatām iti // (1.2) Par.?
tayā vyāhṛtasaṃdeśā sā babhau nibhṛtā priye / (2.1) Par.?
cūtayaṣṭir ivābhyāṣye madhau parabhṛtāmukhī // (2.2) Par.?
sa tatheti pratijñāya visṛjya kathamapyumām / (3.1) Par.?
ṛṣīñ jyotirmayān sapta sasmāra smaraśāsanaḥ // (3.2) Par.?
te prabhāmaṇḍalair vyoma dyotayantas tapodhanāḥ / (4.1) Par.?
sārundhatīkāḥ sapadi prādurāsan puraḥ prabhoḥ // (4.2) Par.?
āplutās tīramandārakusumotkiravīciṣu / (5.1) Par.?
ākāśagaṅgāsrotassu diṅnāgamadagandhiṣu // (5.2) Par.?
muktāyajñopavītāni bibhrato haimavalkalāḥ / (6.1) Par.?
ratnākṣasūtrāḥ pravrajyāṃ kalpavṛkṣā ivāśritāḥ // (6.2) Par.?
adhaḥpravartitāśvena samāvarjitaketunā / (7.1) Par.?
sahasraraśminā śaśvat sapramāṇam udīkṣitāḥ // (7.2) Par.?
āsaktabāhulatayā sārdham uddhṛtayā bhuvā / (8.1) Par.?
mahāvarāhadaṃṣṭrāyāṃ viśrāntāḥ pralayāpadi // (8.2) Par.?
sargaśeṣapraṇayanād viśvayoner anantaram / (9.1) Par.?
purātanāḥ purāvidbhir dhātāra iti kīrtitāḥ // (9.2) Par.?
prāktanānāṃ viśuddhānāṃ paripākam upeyuṣām / (10.1) Par.?
tapasām upabhuñjānāḥ phalāny api tapasvinaḥ // (10.2) Par.?
teṣāṃ madhyagatā sādhvī patyuḥ pādārpitekṣaṇā / (11.1) Par.?
sākṣād iva tapaḥsiddhir babhāse bahv arundhatī // (11.2) Par.?
tām agauravabhedena munīṃś cāpaśyad īśvaraḥ / (12.1) Par.?
strī pumān ity anāsthaiṣā vṛttaṃ hi mahitaṃ satām // (12.2) Par.?
taddarśanād abhūcchaṃbhor bhūyān dārārtham ādaraḥ / (13.1) Par.?
kriyāṇāṃ khalu dharmyāṇāṃ satpatnyo mūlasādhanam // (13.2) Par.?
dharmeṇāpi padaṃ śarve kārite pārvatīṃ prati / (14.1) Par.?
pūrvāparādhabhītasya kāmasyocchvāsitaṃ manaḥ // (14.2) Par.?
atha te munayaḥ sarve mānayitvā jagadgurum / (15.1) Par.?
idam ūcur anūcānāḥ prītikaṇṭakitatvacaḥ // (15.2) Par.?
yad brahma samyag āmnātaṃ yad agnau vidhinā hutam / (16.1) Par.?
yac ca taptaṃ tapas tasya vipakvaṃ phalam adya naḥ // (16.2) Par.?
yad adhyakṣeṇa jagatāṃ vayam āropitās tvayā / (17.1) Par.?
manorathasyāviṣayaṃ manoviṣayam ātmanaḥ // (17.2) Par.?
yasya cetasi vartethāḥ sa tāvat kṛtināṃ varaḥ / (18.1) Par.?
kiṃ punar brahmayoner yas tava cetasi vartate // (18.2) Par.?
satyam arkāc ca somāc ca param adhyāsmahe padam / (19.1) Par.?
adya tūccaistaraṃ tasmāt smaraṇānugrahāt tava // (19.2) Par.?
tvatsaṃbhāvitam ātmānaṃ bahu manyāmahe vayam / (20.1) Par.?
prāyaḥ pratyayam ādhatte svaguṇeṣūttamādaraḥ // (20.2) Par.?
yā naḥ prītir virūpākṣa tvadanudhyānasaṃbhavā / (21.1) Par.?
sā kim āvedyate tubhyam antarātmāsi dehinām // (21.2) Par.?
sākṣād dṛṣṭo 'si na punar vidmas tvāṃ vayam añjasā / (22.1) Par.?
prasīda kathayātmānaṃ na dhiyāṃ pathi vartase // (22.2) Par.?
kiṃ yena sṛjasi vyaktam uta yena bibharṣi tat / (23.1) Par.?
atha viśvasya saṃhartā bhāgaḥ katama eṣa te // (23.2) Par.?
athavā sumahaty eṣā prārthanā deva tiṣṭhatu / (24.1) Par.?
cintitopasthitāṃs tāvacchādhi naḥ karavāma kim // (24.2) Par.?
atha mauligatasyendor viśadair daśanāṃśubhiḥ / (25.1) Par.?
upacinvan prabhāṃ tanvīṃ pratyāha parameśvaraḥ // (25.2) Par.?
viditaṃ vo yathā svārthā na me kāścit pravṛttayaḥ / (26.1) Par.?
nanu mūrtibhir aṣṭābhir itthaṃbhūto 'smi sūcitaḥ // (26.2) Par.?
so 'haṃ tṛṣṇāturair vṛṣṭiṃ vidyutvān iva cātakaiḥ / (27.1) Par.?
ariviprakṛtair devaiḥ prasūtiṃ prati yācitaḥ // (27.2) Par.?
ata āhartum icchāmi pārvatīm ātmajanmane / (28.1) Par.?
utpattaye havirbhoktur yajamāna ivāraṇim // (28.2) Par.?
tām asmadarthe yuṣmābhir yācitavyo himālayaḥ / (29.1) Par.?
vikriyāyai na kalpante saṃbandhāḥ sadanuṣṭhitāḥ // (29.2) Par.?
unnatena sthitimatā dhuram udvahatā bhuvaḥ / (30.1) Par.?
tena yojitasaṃbandhaṃ vitta mām apy avañcitam // (30.2) Par.?
evaṃ vācyaḥ sa kanyārtham iti vo nopadiśyate / (31.1) Par.?
bhavatpraṇītam ācāram āmananti hi sādhavaḥ // (31.2) Par.?
āryāpy arundhatī tatra vyāpāraṃ kartuṃ arhati / (32.1) Par.?
prāyeṇaivaṃvidhe kārye puraṃdhrīṇāṃ pragalbhatā // (32.2) Par.?
tat prayātauṣadhiprasthaṃ siddhaye himavatpuram / (33.1) Par.?
mahākośīprapāte 'smin saṃgamaḥ punar eva naḥ // (33.2) Par.?
tasmin saṃyaminām ādye jāte pariṇayonmukhe / (34.1) Par.?
jahuḥ parigrahavrīḍāṃ prājāpatyās tapasvinaḥ // (34.2) Par.?
tataḥ paramam ity uktvā pratasthe munimaṇḍalam / (35.1) Par.?
bhagavān api samprāptaḥ prathamoddiṣṭam āspadam // (35.2) Par.?
te cākāśam asiśyāmam utpatya paramarṣayaḥ / (36.1) Par.?
āsedur oṣadhiprasthaṃ manasā samaraṃhasaḥ // (36.2) Par.?
alakām ativāhyeva vasatiṃ vasusaṃpadām / (37.1) Par.?
svargābhiṣyandavamanaṃ kṛtvevopaniveśitam // (37.2) Par.?
gaṅgāsrotaḥparikṣiptavaprāntarjvalitauṣadhi / (38.1) Par.?
bṛhanmaṇiśilāsālaṃ guptāv api manoharam // (38.2) Par.?
jitasiṃhabhayā nāgā yatrāśvā bilayonayaḥ / (39.1) Par.?
yakṣāḥ kiṃpuruṣāḥ paurā yoṣito vanadevatāḥ // (39.2) Par.?
śikharāsaktameghānāṃ vyajante yatra veśmanām / (40.1) Par.?
anugarjitasaṃdigdhāḥ karaṇair murajasvanāḥ // (40.2) Par.?
yatra kalpadrumair eva vilolaviṭapāṃśukaiḥ / (41.1) Par.?
gṛhayantrapatākāśrīr apaurādaranirmitā // (41.2) Par.?
yatra sphaṭikaharmyeṣu naktam āpānabhūmiṣu / (42.1) Par.?
jyotiṣāṃ pratibimbāni prāpnuvanty upahāratām // (42.2) Par.?
yatrauṣadhiprakāśena naktaṃ darśitasaṃcarāḥ / (43.1) Par.?
anabhijñās tamisrāṇāṃ durdineṣv abhisārikāḥ // (43.2) Par.?
yauvanāntaṃ vayo yasmin ātaṅkaḥ kusumāyudhaḥ / (44.1) Par.?
ratikhedasamutpannā nidrā saṃjñāviparyayaḥ // (44.2) Par.?
bhrūbhedibhiḥ sakampoṣṭhair lalitāṅgulitarjanaiḥ / (45.1) Par.?
yatra kopaiḥ kṛtāḥ strīṇām ā prasādārthinaḥ priyāḥ // (45.2) Par.?
saṃtānakataruchāyāsuptavidyādharādhvagam / (46.1) Par.?
yasya copavanaṃ bāhyaṃ sugandhir gandhamādanaḥ // (46.2) Par.?
atha te munayo divyāḥ prekṣya haimavataṃ puram / (47.1) Par.?
svargābhisaṃdhisukṛtaṃ vañcanām iva menire // (47.2) Par.?
te sadmani girer vegād unmukhadvāḥsthavīkṣitāḥ / (48.1) Par.?
avaterur jaṭābhārair likhitānalaniścalaiḥ // (48.2) Par.?
gaganād avatīrṇā sā yathāvṛddhapurassarā / (49.1) Par.?
toyāntar bhāskarālīva reje muniparamparā // (49.2) Par.?
tān arghyān arghyam ādāya dūrāt pratyudyayau giriḥ / (50.1) Par.?
namayan sāragurubhiḥ pādanyāsair vasundharām // (50.2) Par.?
dhātutāmrādharaḥ prāṃśur devadārubṛhadbhujaḥ / (51.1) Par.?
prakṛtyaiva śiloraskaḥ suvyakto himavān iti // (51.2) Par.?
vidhiprayuktasatkāraiḥ svayaṃ mārgasya darśakaḥ / (52.1) Par.?
sa tair ākramayāmāsa śuddhāntaṃ śuddhakarmabhiḥ // (52.2) Par.?
tatra vetrāsanāsīnān kṛtāsanaparigrahaḥ / (53.1) Par.?
ity uvāceśvarān vācaṃ prāñjaliḥ pṛthivīdharaḥ // (53.2) Par.?
apameghodayaṃ varṣam adṛṣṭakusumaṃ phalam / (54.1) Par.?
atarkitopapannaṃ vo darśanaṃ pratibhāti me // (54.2) Par.?
mūḍhaṃ buddham ivātmānaṃ haimībhūtam ivāyasam / (55.1) Par.?
bhūmer divam ivārūḍhaṃ manye bhavadanugrahāt // (55.2) Par.?
adyaprabhṛti bhūtānām adhigamyo 'smi śuddhaye / (56.1) Par.?
yad adhyāsitam arhadbhis taddhi tīrthaṃ pracakṣate // (56.2) Par.?
avaimi pūtam ātmānaṃ dvayenaiva dvijottamāḥ / (57.1) Par.?
mūrdhni gaṅgāprapātena dhautapādāmbhasā ca vaḥ // (57.2) Par.?
jaṅgamaṃ praiṣyabhāve vaḥ sthāvaraṃ caraṇāṅkitam / (58.1) Par.?
vibhaktānugrahaṃ manye dvirūpam api me vapuḥ // (58.2) Par.?
bhavatsaṃbhāvanotthāya paritoṣāya mūrchate / (59.1) Par.?
api vyāptadigantāni nāṅgāni prabhavanti me // (59.2) Par.?
na kevalaṃ darīsaṃsthaṃ bhāsvatāṃ darśanena vaḥ / (60.1) Par.?
antargatam apāstaṃ me rajaso 'pi paraṃ tamaḥ // (60.2) Par.?
kartavyaṃ vo na paśyāmi syāc cet kiṃ nopapadyate / (61.1) Par.?
śaṅke matpāvanāyaiva prasthānaṃ bhavatām iha // (61.2) Par.?
tathāpi tāvat kasmiṃścid ājñāṃ me dātum arhatha / (62.1) Par.?
viniyogaprasādā hi kiṅkarāḥ prabhaviṣṇuṣu // (62.2) Par.?
ete vayam amī dārāḥ kanyeyaṃ kulajīvitam / (63.1) Par.?
brūta yenātra vaḥ kāryam anāsthā bāhyavastuṣu // (63.2) Par.?
ity ūcivāṃs tam evārthaṃ darīmukhavisarpiṇā / (64.1) Par.?
dvir iva pratiśabdena vyājahāra himālayaḥ // (64.2) Par.?
athāṅgirasam agraṇyam udāharaṇavastuṣu / (65.1) Par.?
ṛṣayaś codayāmāsuḥ pratyuvāca sa bhūdharam // (65.2) Par.?
upapannam idaṃ sarvam ataḥ param api tvayi / (66.1) Par.?
manasaḥ śikharāṇāṃ ca sadṛśī te samunnatiḥ // (66.2) Par.?
sthāne tvāṃ sthāvarātmānaṃ viṣṇum āhus tathā hi te / (67.1) Par.?
carācarāṇāṃ bhūtānāṃ kukṣir ādhāratāṃ gataḥ // (67.2) Par.?
gām adhāsyat kathaṃ nāgo mṛṇālamṛdubhiḥ phaṇaiḥ / (68.1) Par.?
ā rasātalamūlāt tvam avālambiṣyathā na cet // (68.2) Par.?
acchinnāmalasaṃtānāḥ samudrormyanivāritāḥ / (69.1) Par.?
punanti lokān puṇyatvāt kīrtayaḥ saritaś ca te // (69.2) Par.?
yathaiva ślāghyate gaṅgā pādena parameṣṭhinaḥ / (70.1) Par.?
prabhaveṇa dvitīyena tathaivocchirasā tvayā // (70.2) Par.?
tiryag ūrdhvam adhastāc ca vyāpako mahimā hareḥ / (71.1) Par.?
trivikramodyatasyāsīt sa ca svābhāvikas tava // (71.2) Par.?
yajñabhāgabhujāṃ madhye padam ātasthuṣā tvayā / (72.1) Par.?
uccair hiraṇmayaṃ śṛṅgaṃ sumeror vitathīkṛtam // (72.2) Par.?
kāṭhinyaṃ sthāvare kāye bhavatā sarvam arpitam / (73.1) Par.?
idaṃ tu bhaktinamraṃ te satām ārādhanaṃ vapuḥ // (73.2) Par.?
tad āgamanakāryaṃ naḥ śṛṇu kāryaṃ tavaiva tat / (74.1) Par.?
śreyasām upadeśāt tu vayam atrāṃśabhāginaḥ // (74.2) Par.?
aṇimādiguṇopetam aspṛṣṭapuruṣāntaram / (75.1) Par.?
śabdam īśvara ity uccaiḥ sārdhacandraṃ bibharti yaḥ // (75.2) Par.?
kalpitānyonyasāmarthyaiḥ pṛthivyādibhir ātmani / (76.1) Par.?
yenedaṃ dhriyate viśvaṃ dhuryair yānam ivādhvani // (76.2) Par.?
yogino yaṃ vicinvanti kṣetrābhyantaravartinam / (77.1) Par.?
anāvṛttibhayaṃ yasya padam āhur manīṣiṇaḥ // (77.2) Par.?
sa te duhitaraṃ sākṣāt sākṣī viśvasya karmaṇaḥ / (78.1) Par.?
vṛṇute varadaḥ śaṃbhur asmatsaṃkrāmitaiḥ padaiḥ // (78.2) Par.?
tam artham iva bhāratyā sutayā yoktum arhasi / (79.1) Par.?
aśocyā hi pituḥ kanyā sadbhartre pratipāditā // (79.2) Par.?
yāvad etāni bhūtāni sthāvarāṇi carāṇi ca / (80.1) Par.?
mātaraṃ kalpayanty enām īśo hi jagataḥ pitā // (80.2) Par.?
praṇamya śitikaṇṭhāya vibudhās tadanantaram / (81.1) Par.?
caraṇau rañjayanty asyāś cūḍāmaṇimarīcibhiḥ // (81.2) Par.?
umā vadhūr bhavān dātā yācitāra ime vayam / (82.1) Par.?
varaḥ śaṃbhur alaṃ hy eṣa tvatkulodbhūtaye vidhiḥ // (82.2) Par.?
astotuḥ stūyamānasya vandyasyānanyavandinaḥ / (83.1) Par.?
sutāsaṃbandhavidhinā bhava viśvaguror guruḥ // (83.2) Par.?
evaṃ vādini devarṣau pārśve pitur adhomukhī / (84.1) Par.?
līlākamalapatrāṇi gaṇayāmāsa pārvatī // (84.2) Par.?
śailaḥ sampūrṇakāmo 'pi menāmukham udaikṣata / (85.1) Par.?
prāyeṇa gṛhiṇīnetrāḥ kanyārthe hi kuṭumbinaḥ // (85.2) Par.?
mene menāpi tat sarvaṃ patyuḥ kāryam abhīpsitam / (86.1) Par.?
bhavanty avyabhicāriṇyo bhartur iṣṭe pativratāḥ // (86.2) Par.?
idam atrottaraṃ nyāyyam iti buddhyā vimṛśya saḥ / (87.1) Par.?
ādade vacasām ante maṅgalālaṃkṛtāṃ sutām // (87.2) Par.?
ehi viśvātmane vatse bhikṣāsi parikalpitā / (88.1) Par.?
arthino munayaḥ prāptaṃ gṛhamedhiphalaṃ mayā // (88.2) Par.?
etāvad uktvā tanayām ṛṣīn āha mahīdharaḥ / (89.1) Par.?
iyaṃ namati vaḥ sarvāṃs trilocanavadhūr iti // (89.2) Par.?
īpsitārthakriyodāraṃ te 'bhinandya girer vacaḥ / (90.1) Par.?
āśīrbhir edhayāmāsuḥ puraḥpākābhir ambikām // (90.2) Par.?
tāṃ praṇāmādarasrastajāmbūnadavataṃsakām / (91.1) Par.?
aṅkam āropayāmāsa lajjamānām arundhatī // (91.2) Par.?
tanmātaraṃ cāśrumukhīṃ duhitṛsnehaviklavām / (92.1) Par.?
varasyānanyapūrvasya viśokām akarod guṇaiḥ // (92.2) Par.?
vaivāhikīṃ tithiṃ pṛṣṭās tatkṣaṇaṃ harabandhunā / (93.1) Par.?
te tryahād ūrdhvam ākhyāya celuś cīraparigrahāḥ // (93.2) Par.?
te himālayam āmantrya punaḥ prekṣya ca śūlinam / (94.1) Par.?
siddhaṃ cāsmai nivedyārthaṃ tadvisṛṣṭāḥ kham udyayuḥ // (94.2) Par.?
paśupatir api tāny ahāni kṛcchrād agamayad adrisutāsamāgamotkaḥ / (95.1) Par.?
kam aparam avaśaṃ na viprakuryur vibhum api taṃ yad amī spṛśanti bhāvāḥ // (95.2) Par.?
Duration=0.35078096389771 secs.