Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Prahlāda, Hiraṇyakaśipu

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 8459
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
parāśara uvāca / (1.1) Par.?
evaṃ saṃcintayan viṣṇum abhedenātmano dvija / (1.2) Par.?
tanmayatvam avāpāgryaṃ mene cātmānam acyutam // (1.3) Par.?
visasmāra tathātmānaṃ nānyat kiṃcid ajānata / (2.1) Par.?
aham evāvyayo 'nantaḥ paramātmetyacintayat // (2.2) Par.?
tasya tadbhāvanāyogāt kṣīṇapāpasya vai kramāt / (3.1) Par.?
śuddhe 'ntaḥkaraṇe viṣṇus tasthau jñānamayo 'cyutaḥ // (3.2) Par.?
yogaprabhāvāt prahlāde jāte viṣṇumaye 'sure / (4.1) Par.?
calaty uragabandhais tair maitreya truṭitaṃ kṣaṇāt // (4.2) Par.?
bhrāntagrāhagaṇaḥ sormir yayau kṣobhaṃ mahārṇavaḥ / (5.1) Par.?
cacāla ca mahī sarvā saśailavanakānanā // (5.2) Par.?
sa ca taṃ śailasaṃghātaṃ daityair nyastam athopari / (6.1) Par.?
prakṣipya tasmāt salilān niścakrāma mahāmatiḥ // (6.2) Par.?
dṛṣṭvā ca sa jagad bhūyo gaganādyupalakṣaṇam / (7.1) Par.?
prahlādo 'smīti sasmāra punar ātmānam ātmanā // (7.2) Par.?
tuṣṭāva ca punar dhīmān anādiṃ puruṣottamam / (8.1) Par.?
ekāgramatir avyagro yatavākkāyamānasaḥ // (8.2) Par.?
prahlāda uvāca / (9.1) Par.?
oṃ namaḥ paramārthārtha sthūlasūkṣma kṣarākṣara / (9.2) Par.?
vyaktāvyaktakalātīta sakaleśa nirañjana // (9.3) Par.?
guṇāñjana guṇādhāra nirguṇātman guṇasthita / (10.1) Par.?
mūrtāmūrta mahāmūrte sūkṣmamūrte sphuṭāsphuṭa // (10.2) Par.?
karālasaumyarūpātman vidyāvidyāmayācyuta / (11.1) Par.?
sadasadrūpasadbhāva sadasadbhāvabhāvana // (11.2) Par.?
nityānitya prapañcātman niṣprapañcāmalāśraya / (12.1) Par.?
ekāneka namastubhyaṃ vāsudevādikāraṇa // (12.2) Par.?
yaḥ sthūlasūkṣmaḥ prakaṭaprakāśo yaḥ sarvabhūto na ca sarvabhūtaḥ / (13.1) Par.?
viśvaṃ yataś caitad aviśvahetor namo 'stu tasmai puruṣottamāya // (13.2) Par.?
parāśara uvāca / (14.1) Par.?
tasya taccetaso devaḥ stutim itthaṃ prakurvataḥ / (14.2) Par.?
āvirbabhūva bhagavān pītāmbaradharo hariḥ // (14.3) Par.?
sasaṃbhramas tam ālokya samutthāyākulākṣaram / (15.1) Par.?
namo 'stu viṣṇava ityetad vyājahārāsakṛd dvija // (15.2) Par.?
prahlāda uvāca / (16.1) Par.?
deva prapannārtihara prasādaṃ kuru keśava / (16.2) Par.?
avalokanadānena bhūyo māṃ pāvayāvyaya // (16.3) Par.?
śrībhagavān uvāca / (17.1) Par.?
kurvatas te prasanno 'haṃ bhaktim avyabhicāriṇīm / (17.2) Par.?
yathābhilaṣito mattaḥ prahlāda vriyatāṃ varaḥ // (17.3) Par.?
prahlāda uvāca / (18.1) Par.?
nātha yonisahasreṣu yeṣu yeṣu vrajāmyaham / (18.2) Par.?
teṣu teṣvacyutā bhaktir acyutāstu sadā tvayi // (18.3) Par.?
yā prītir avivekānāṃ viṣayeṣv anapāyinī / (19.1) Par.?
tvām anusmarataḥ sā me hṛdayānmāpasarpatu // (19.2) Par.?
śrībhagavān uvāca / (20.1) Par.?
mayi bhaktis tavāstyeva bhūyo 'pyevaṃ bhaviṣyati / (20.2) Par.?
varaśca mattaḥ prahlāda vriyatāṃ yastavepsitaḥ // (20.3) Par.?
prahlāda uvāca / (21.1) Par.?
mayi dveṣānubandho 'bhūt saṃstutāvudyate tava / (21.2) Par.?
matpitus tatkṛtaṃ pāpaṃ deva tasya praṇaśyatu // (21.3) Par.?
śastrāṇi pātitāny aṅge kṣipto yaccāgnisaṃhatau / (22.1) Par.?
daṃśitaś coragair dattaṃ yad viṣaṃ mama bhojane // (22.2) Par.?
baddhvā samudre yat kṣipto yaccito 'smi śiloccayaiḥ / (23.1) Par.?
anyāni cāpy asādhūni yāni pitrā kṛtāni me // (23.2) Par.?
tvayi bhaktimato dveṣād aghaṃ tatsaṃbhavaṃ ca yat / (24.1) Par.?
tvatprasādāt prabho sadyas tena mucyeta me pitā // (24.2) Par.?
śrībhagavān uvāca / (25.1) Par.?
prahlāda sarvam etat te matprasādād bhaviṣyati / (25.2) Par.?
anyaṃ ca te varaṃ dadmi vriyatām asurātmaja // (25.3) Par.?
prahlāda uvāca / (26.1) Par.?
kṛtakṛtyo 'smi bhagavan vareṇānena yat tvayi / (26.2) Par.?
bhavitrī tvatprasādena bhaktir avyabhicāriṇī // (26.3) Par.?
dharmārthakāmaiḥ kiṃ tasya muktis tasya kare sthitā / (27.1) Par.?
samastajagatāṃ mūle yasya bhaktiḥ sthirā tvayi // (27.2) Par.?
śrībhagavān uvāca / (28.1) Par.?
yathā te niścalaṃ ceto mayi bhaktisamanvitam / (28.2) Par.?
tathā tvaṃ matprasādena nirvāṇaṃ param āpsyasi // (28.3) Par.?
parāśara uvāca / (29.1) Par.?
ity uktvāntardadhe viṣṇus tasya maitreya paśyataḥ / (29.2) Par.?
sa cāpi punar āgamya vavande caraṇau pituḥ // (29.3) Par.?
taṃ pitā mūrdhnyupāghrāya pariṣvajya ca pīḍitam / (30.1) Par.?
jīvasīty āha vatseti bāṣpārdranayano dvija // (30.2) Par.?
prītimāṃścābhavat tasminn anutāpī mahāsuraḥ / (31.1) Par.?
gurupitroś cakāraivaṃ śuśrūṣāṃ so 'pi dharmavit // (31.2) Par.?
pitaryuparatiṃ nīte narasiṃhasvarūpiṇā / (32.1) Par.?
viṣṇunā so 'pi daityānāṃ maitreyābhūt patis tataḥ // (32.2) Par.?
tadrājyabhūtiṃ samprāpya karmaśuddhikarīṃ dvija / (33.1) Par.?
putrapautrāṃśca subahūn avāpyaiśvaryam eva ca // (33.2) Par.?
kṣīṇādhikāraḥ sa yadā puṇyapāpavivarjitaḥ / (34.1) Par.?
tadāsau bhagavaddhyānāt paraṃ nirvāṇam āptavān // (34.2) Par.?
evaṃprabhāvo daityo 'sau maitreyāsīn mahāmatiḥ / (35.1) Par.?
prahlādo bhagavadbhakto yaṃ tvaṃ mām anupṛcchasi // (35.2) Par.?
yastvetaccaritaṃ tasya prahlādasya mahātmanaḥ / (36.1) Par.?
śṛṇoti tasya pāpāni sadyo gacchanti saṃkṣayam // (36.2) Par.?
ahorātrakṛtaṃ pāpaṃ prahlādacaritaṃ naraḥ / (37.1) Par.?
śṛṇvan paṭhaṃśca maitreya vyapohati na saṃśayaḥ // (37.2) Par.?
paurṇamāsyām amāvāsyām aṣṭamyām athavā paṭhan / (38.1) Par.?
dvādaśyāṃ vā tad āpnoti gopradānaphalaṃ dvija // (38.2) Par.?
prahlādaṃ sakalāpatsu yathā rakṣitavān hariḥ / (39.1) Par.?
tathā rakṣati yas tasya śṛṇoti caritaṃ sadā // (39.2) Par.?
Duration=0.16770792007446 secs.