Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 5085
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
niḥsāraṃ vīkṣya viśvaṃ gadavikalavapur vyāptam evātitaptam / (1.1) Par.?
bhūyaḥ kāruṇyasindhoḥ sakalaguṇanidheḥ sūtarājasya yuktim // (1.2) Par.?
dṛṣṭvā sūtasya śāstrāṇyavahitamanasā prāṇinām iṣṭasiddhyai / (2.1) Par.?
śṛṇvantūccair mayoktaṃ suvipulamatayo bhogikendrāḥ sarendrāḥ / (2.2) Par.?
yāvatsūtaṃ na śuddhaṃ na ca mṛtamatha no mūrchitaṃ gandhabandhaṃ / (2.3) Par.?
no vajraṃ māritaṃ vā na ca gaganavadho nāpasūtāśca śuddhāḥ / (2.4) Par.?
svarṇādyaṃ sarvalohaṃ viṣamapi na mṛtaṃ tailapāto na yāvat / (2.5) Par.?
tāvadvaidyaḥ kva siddho bhavati vasubhujāṃ maṇḍale ślāghyayogyaḥ // (2.6) Par.?
aṣṭadoṣanivāraṇa
athātaḥ sampravakṣyāmi doṣāṣṭakanivāraṇam / (3.1) Par.?
iṣṭakārajanīcūrṇaiḥ ṣoḍaśāṃśaiḥ rasasya tu // (3.2) Par.?
mardayettaptakhalve taṃ jambīrotthadravairdinam / (4.1) Par.?
khalvaṃ lohamayaṃ vātha pāṣāṇāśmamathāpi vā // (4.2) Par.?
kāñjikaiḥ kṣālayetsūtaṃ nāgadoṣasya śāntaye / (5.1) Par.?
viśālāṅkolacūrṇena vaṅgadoṣaṃ vināśayet // (5.2) Par.?
rājavṛkṣo malaṃ hanti citrakaṃ hanti vahnijam / (6.1) Par.?
cāñcalyaṃ kṛṣṇadhattūraistraiphalairviṣanāśanam // (6.2) Par.?
kaṭutrayaṃ giriṃ hanti asahyāgniṃ trikaṇṭakaḥ / (7.1) Par.?
(2)
pratidoṣaṃ kalāṃśena tatra cūrṇaṃ sakanyakam // (7.2) Par.?
suvastragālitaṃ sūtaṃ khalve kṣiptvā yathākramam / (8.1) Par.?
pratyekaṃ pratyahaṃ yatnātsaptarātraṃ vimardayet // (8.2) Par.?
uddhṛtyoṣṇāranālena mṛdbhāṇḍe kṣālayetsudhīḥ / (9.1) Par.?
sarvadoṣavinirmuktaḥ saptakañcukavarjitaḥ // (9.2) Par.?
jāyate śuddhaḥ sūto'yaṃ yujyate vaidyakarmaṇi / (10.1) Par.?
taptakhalva (?)
ajāśakṛttuṣāgniṃ ca jvālayitvā bhuvi kṣipet / (10.2) Par.?
tasyopari sthitaṃ khalvaṃ tatroktaṃ mardayedrasam // (10.3) Par.?
mercury:: śodhana
śrīkhaṇḍaṃ devadāru ca kākatuṇḍīṃ jayādravaiḥ / (11.1) Par.?
karkoṭīmūṣalīkanyādrave dattvā vimardayet / (11.2) Par.?
dinaikaṃ pātanāyantre śuddhaṃ ca viniyojayet // (11.3) Par.?
mercury:: śodhana
kumāryāśca niśācūrṇe dinaṃ sūtaṃ vimardayet / (12.1) Par.?
pātayet pātanāyantre samyak śuddho bhavedrasaḥ // (12.2) Par.?
hiṃgulotthapāradaśodhana
pāribhadrarasaiḥ peṣyaṃ hiṃgulaṃ yāmamātrakam / (13.1) Par.?
jambīrāṇāṃ dravairvātha pātyaṃ pātālayantrake // (13.2) Par.?
taṃ sūtaṃ yojayedyoge saptakañcukavarjitam / (14.1) Par.?
ityevaṃ śuddhayaḥ khyātā yatheṣṭaikā prakārayet // (14.2) Par.?
śuddhasūtamāraṇauṣadhayaḥ
athaitāṃ mūlikāṃ vakṣye śuddhasūtasya māraṇe / (15.1) Par.?
brahmadaṇḍī meghanādā citrakaṃ tṛṇamustikā // (15.2) Par.?
vajravallī balā śuṇṭhī kaṭutumbyardhacandrikā / (16.1) Par.?
viṣamuṣṭyarkalākṣāśca gokṣuraḥ kākatuṇḍikā // (16.2) Par.?
kanyā caṇḍālinīkandaṃ sarpākṣī sarapuṅkhikā / (17.1) Par.?
vastā raktāgranirguṇḍī lajjālī devadālikā // (17.2) Par.?
jātī jayantī vārāhī bhūkadambaṃ kuraṇṭakam / (18.1) Par.?
koṣātakī nīrakaṇā lāṅgalī sahadevikāḥ // (18.2) Par.?
cakramardo'mṛtākandaṃ kākamācī ravipriyā / (19.1) Par.?
viṣṇukrāntā hastiśuṇḍī snukpayo bhṛṅgarāṭ paṭuḥ // (19.2) Par.?
ityetāḥ mūlikā ākhyātā yojyā pāradamārikāḥ / (20.1) Par.?
etāḥ samastā vyastā vā deyā hyaṣṭādaśādhikāḥ // (20.2) Par.?
pāradabhasmanirmāṇa
aprasūtagavāṃ mūtre peṣayed raktamūlikām / (21.1) Par.?
taddravaiḥ śodhitaṃ sūtaṃ tulyaṃ gandhakasaṃyutam // (21.2) Par.?
taptakhalve caturyāmam avicchinnaṃ vimardayet / (22.1) Par.?
tatpiṇḍaṃ pātayedyantre triṃśaddhaṭṭamahāpuṭe // (22.2) Par.?
evaṃ daśapuṭair māryaṃ mardyaṃ pātyaṃ punaḥ punaḥ / (23.1) Par.?
taduddhṛtya punarmardyaṃ vajramūṣāntare kṣipet // (23.2) Par.?
bhūdharākhye puṭe pacyāddaśadhā bhasmatāṃ vrajet / (24.1) Par.?
dravairdravaiḥ punarmardyaṃ siddho'yaṃ vajrasūtakaḥ // (24.2) Par.?
mūlikāmāritaḥ sūto jāraṇakramavarjitaḥ / (25.1) Par.?
na krameddehalohābhyāṃ rogahartā bhaveddhruvam // (25.2) Par.?
mercury:: māraṇa
rasaṃ gandhakatailena dviguṇena vimardayet / (26.1) Par.?
dinaikaṃ vātha sarpākṣīviṣṇukrāntāhvabhṛṅgajaiḥ // (26.2) Par.?
tryahaṃ vimardayed drāvais triṃśaddhaṭṭamahāpuṭe / (27.1) Par.?
ityevamaṣṭadhā pācyaṃ raso bhasmībhaved dhruvam // (27.2) Par.?
rasabhasmanirmāṇa (3)
śvetāṅkoṭajaṭāvāri sūtaṃ mardyaṃ dinatrayam / (28.1) Par.?
puṭayedbhūdhare yantre mūṣāyāṃ bhasmatāṃ vrajet // (28.2) Par.?
devadālīṃ harikrāntāmāranālena peṣayet / (29.1) Par.?
saptadhā sūtakaṃ tena kuryāddhamanam utthitam // (29.2) Par.?
taṃ sūtaṃ kharpare kuryāddattvā dattvā caturdravam / (30.1) Par.?
cullyopari paced vahnau bhasma syādaruṇopamam // (30.2) Par.?
pāradamāraṇa (4)
kāṣṭhodumbarajaiḥ kṣīraiḥ sitāṃ hiṃgu vibhāvayet / (31.1) Par.?
saptavāraṃ prayatnena śodhyaṃ peṣyaṃ punaḥ punaḥ // (31.2) Par.?
kāṣṭhodumbarapañcāṅgaiḥ kaṣāyaṃ ṣoḍaśāṃśakam / (32.1) Par.?
dattvā tena punar mardyaṃ hiṃgu vaṅgaraseśvaram // (32.2) Par.?
kṣiptvā nirudhya mūṣāyāṃ bhūdharākhye puṭe pacet / (33.1) Par.?
aṣṭadhā mriyate sūto deyaṃ hiṃgu puṭe puṭe // (33.2) Par.?
pāradamāraṇa (5)
apāmārgasya bījāni tathairaṇḍasya cūrṇayet / (34.1) Par.?
taccūrṇaṃ pārade deyaṃ mūṣāyāmeva rodhayet // (34.2) Par.?
ruddhvā laghupuṭe pacyāccaturbhirbhasmatāṃ vrajet / (35.1) Par.?
pāradamāraṇa (6)
kaṭutumbyudbhave kande garbhe nārīpayaḥsu vai // (35.2) Par.?
saptadhā mriyate sūtaḥ svedayed gomayāgninā / (36.1) Par.?
pāradamāraṇa (7)
aṅkolasya jaṭātoyaiḥ piṣṭvā khalve vimardayet // (36.2) Par.?
sūtaṃ gandhakasaṃyuktaṃ dinānte taṃ nirodhayet / (37.1) Par.?
puṭayedbhūdhare yantre dinānte taṃ samuddharet // (37.2) Par.?
pāradamāraṇa (8)
dhānyābhraṃ sūtakaṃ tulyaṃ mardayenmārakadravaiḥ / (38.1) Par.?
dinaikaṃ tena kalkena vastre liptvā ca vartikām // (38.2) Par.?
vilipya tailairvartiṃ tām eraṇḍotthaiḥ punaḥ punaḥ / (39.1) Par.?
prajvālya taddhṛtaṃ bhāṇḍe grāhayetpatitāmadhaḥ // (39.2) Par.?
kṛṣṇabhasma bhavettacca punarmardyaṃ triyāmakaiḥ / (40.1) Par.?
dinaikaṃ tatpacedyantre kacchapākhye na saṃśayaḥ // (40.2) Par.?
mṛtaḥ sūto bhavetsadyastattadyogeṣu yojayet / (41.1) Par.?
pāradamāraṇa (9)
dvipalaṃ śuddhasūtaṃ tu sūtārdhaśuddhagandhakam // (41.2) Par.?
mardayenmārakadrāvair dinamekaṃ nirantaram / (42.1) Par.?
baddhvā tu bhūdhare yantre dinaikaṃ mārayet puṭāt // (42.2) Par.?
vajramūṣā
tuṣadagdhasya bhāgau dvāveko valmīkamṛttikā / (43.1) Par.?
lohakiṭṭasya bhāgaikaṃ śvetapāṣāṇabhāgakam // (43.2) Par.?
narakeśasamaṃ kiṃcicchāgīkṣīreṇa peṣayet / (44.1) Par.?
yāmadvayaṃ dṛḍhaṃ mardyaṃ tena mūṣāndhasaṃpuṭām // (44.2) Par.?
śoṣayitvātha saṃlipya tatkalkaiḥ saṃnirudhya ca / (45.1) Par.?
vajramūṣā samākhyātā samyak pāradamārikā // (45.2) Par.?
bhasmasūtavarṇāḥ
śvetaṃ pītaṃ tathā raktaṃ kṛṣṇaṃ ceti caturvidham / (46.1) Par.?
lakṣaṇaṃ bhasmasūtasya śreṣṭhaṃ syāduttarottaram // (46.2) Par.?
Duration=0.14146089553833 secs.