Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Yayāti, Devayānī, Śarmiṣṭhā

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 8505
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
parāśara uvāca / (1.1) Par.?
yatiyayātisaṃyātyāyātiviyātikṛtisaṃjñā nahuṣasya ṣaṭ putrā mahābalaparākramā babhūvuḥ // (1.2) Par.?
yatis tu rājyaṃ naicchat // (2.1) Par.?
yayātis tu bhūbhṛd abhavat // (3.1) Par.?
uśanasaś ca duhitaraṃ devayānīṃ vārṣaparvaṇīṃ ca śarmiṣṭhām upayeme // (4.1) Par.?
atrānuvaṃśaśloko bhavati // (5.1) Par.?
yaduṃ ca turvasuṃ caiva devayānī vyajāyata / (6.1) Par.?
druhyuṃ cānuṃ ca pūruṃ ca śarmiṣṭhā vārṣaparvaṇī // (6.2) Par.?
kāvyaśāpāccākālenaiva yayātir jarām avāpa // (7.1) Par.?
prasannaśukravacanāc ca svajarāṃ saṃkrāmayituṃ jyeṣṭhaṃ putraṃ yadum uvāca // (8.1) Par.?
vatsa tvanmātāmahaśāpād iyam akālenaiva jarā mamopasthitā tām ahaṃ tasyaivānugrahād bhavataḥ saṃcārayāmi // (9.1) Par.?
ekaṃ varṣasahasram atṛpto 'smi viṣayeṣu tvadvayasā viṣayān ahaṃ bhoktum icchāmi // (10.1) Par.?
nātra bhavatā pratyākhyānaṃ kartavyam ity uktaḥ sa yadur naicchat tāṃ jarām ādātum // (11.1) Par.?
taṃ ca pitā śaśāpa tvatprasūtir na rājyārhā bhaviṣyatīti // (12.1) Par.?
anantaraṃ ca durvasuṃ druhyum anuṃ ca pṛthivīpatir jarāgrahaṇārthaṃ svayauvanapradānāya cābhyarthayāmāsa // (13.1) Par.?
tair apy ekaikena pratyākhyātas tāñchaśāpa // (14.1) Par.?
atha śarmiṣṭhātanayam aśeṣakanīyāṃsaṃ pūruṃ tathaivāha // (15.1) Par.?
sa cātipravaṇamatiḥ sabahumānaṃ pitaraṃ praṇamya mahāprasādo 'yam asmākam ity udāram abhidhāya jarāṃ jagrāha // (16.1) Par.?
svakīyaṃ ca yauvanaṃ svapitre dadau // (17.1) Par.?
so 'pi pauravaṃ yauvanam āsādya dharmāvirodhena yathākāmaṃ yathākālopapannaṃ yathotsāhaṃ viṣayāṃś cacāra // (18.1) Par.?
samyak ca prajāpālanam akarot // (19.1) Par.?
viśvācyā devayānyā ca sahopabhogaṃ bhuktvā kāmānām antaṃ prāpsyāmīty anudinaṃ tanmanasko babhūva // (20.1) Par.?
anudinaṃ copabhogataḥ kāmān atiramyān mene // (21.1) Par.?
tataś cainam agāyata // (22.1) Par.?
na jātu kāmaḥ kāmānām upabhogena śāmyati / (23.1) Par.?
haviṣā kṛṣṇavartmeva bhūya evābhivardhate // (23.2) Par.?
yat pṛthivyāṃ vrīhiyavaṃ hiraṇyaṃ paśavaḥ striyaḥ / (24.1) Par.?
ekasyāpi na paryāptaṃ tasmāt tṛṣṇāṃ parityajet // (24.2) Par.?
yadā na kurute bhāvaṃ sarvabhūteṣu pāpakam / (25.1) Par.?
samadṛṣṭes tadā puṃsaḥ sarvāḥ sukhamayā diśaḥ // (25.2) Par.?
yā dustyajā durmatibhir yā na jīryati jīryataḥ / (26.1) Par.?
tāṃ tṛṣṇāṃ saṃtyajet prājñaḥ sukhenaivābhipūryate // (26.2) Par.?
jīryanti jīryataḥ keśā dantā jīryanti jīryataḥ / (27.1) Par.?
dhanāśā jīvitāśā ca jīryato 'pi na jīryataḥ // (27.2) Par.?
pūrṇaṃ varṣasahasraṃ me viṣayāsaktacetasaḥ / (28.1) Par.?
tathāpy anudinaṃ tṛṣṇā mamaiteṣv eva jāyate // (28.2) Par.?
tasmād etām ahaṃ tyaktvā brahmaṇy ādhāya mānasam / (29.1) Par.?
nirdvandvo nirmamo bhūtvā cariṣyāmi mṛgaiḥ saha // (29.2) Par.?
parāśara uvāca / (30.1) Par.?
pūroḥ sakāśād ādāya jarāṃ dattvā ca yauvanam / (30.2) Par.?
rājye 'bhiṣicya pūruṃ ca prayayau tapase vanam // (30.3) Par.?
diśi dakṣiṇapūrvāyāṃ turvasuṃ praty athādiśat / (31.1) Par.?
pratīcyāṃ ca tathā druhyuṃ dakṣiṇāyāṃ tato yadum // (31.2) Par.?
udīcyāṃ ca tathaivānuṃ kṛtvā maṇḍalino nṛpān / (32.1) Par.?
sarvapṛthvīpatiṃ pūruṃ so 'bhiṣicya yayau vanam // (32.2) Par.?
Duration=0.065104007720947 secs.