Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Genealogies

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 8509
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
parāśara uvāca / (1.1) Par.?
anamitrasya putraḥ śinir nāmābhavat // (1.2) Par.?
tasyāpi satyakaḥ satyakāt sātyakir yuyudhānāparanāmā // (2.1) Par.?
tasmād api sañjayaḥ tatputraś ca kuṇiḥ kuṇer yugandharaḥ // (3.1) Par.?
ityete śaineyāḥ // (4.1) Par.?
anamitrasyānvaye vṛṣṇiḥ tasmāt śvaphalkaḥ tatprabhāvaḥ kathita eva // (5.1) Par.?
śvaphalkasyānyaḥ kanīyāṃś citrako nāma bhrātā // (6.1) Par.?
śvaphalkād akrūro gāndinyām abhavat // (7.1) Par.?
tathopamadguḥ // (8.1) Par.?
upamadgor mṛdāmṛdaviśvārimejayagirikṣatropakṣatraśataghnārimardanadharmadṛgdṛṣṭadharmagandhamojavāhaprativāhākhyāḥ putrāḥ sutārākhyā kanyā ca // (9.1) Par.?
devavān upadevaś cākrūraputrau // (10.1) Par.?
pṛthuvipṛthupramukhāś citrakasya putrā bahavo babhūvuḥ // (11.1) Par.?
kukurabhajamānaśucikambalabarhiṣākhyās tathāndhakasya catvāraḥ putrāḥ // (12.1) Par.?
kukurāddhṛṣṭaḥ tasmāc ca kapotaromā tataśca vilomā tasmād api tumburusakho 'bhavad anusaṃjñaś ca // (13.1) Par.?
anor ānakadundubhiḥ tataś cābhijit abhijitaḥ punarvasuḥ // (14.1) Par.?
tasyāpy āhukaḥ āhukī ca kanyā // (15.1) Par.?
āhukasya devakograsenau dvau putrau // (16.1) Par.?
devavān upadevaḥ sahadevo devarakṣitā ca devakasya catvāraḥ putrāḥ // (17.1) Par.?
teṣāṃ vṛkadevopadevā devarakṣitā śrīdevā śāntidevā sahadevā devakī ca sapta bhaginyaḥ // (18.1) Par.?
tāś ca sarvā vasudeva upayeme // (19.1) Par.?
ugrasenasyāpi kaṃsanyagrodhasunāmānakāhvaśaṅkusubhūmirāṣṭrapālayuddhatuṣṭisutuṣṭimatsaṃjñāḥ putrā babhūvuḥ // (20.1) Par.?
kaṃsākaṃsavatīsutanūrāṣṭrapālikāhvāśca ugrasenasya tanūjāḥ kanyāḥ // (21.1) Par.?
bhajamānāc ca vidūrathaḥ putro 'bhavat // (22.1) Par.?
vidūrathācchūraḥ śūrācchamī śaminaḥ pratikṣatraḥ tasmāt svayambhojaḥ tataś ca hṛdikaḥ // (23.1) Par.?
tasyāpi kṛtavarmaśatadhanurdevārhadevagarbhādyāḥ putrā babhūvuḥ // (24.1) Par.?
devagarbhasyāpi śūraḥ // (25.1) Par.?
śūrasyāpi māriṣā nāma patny abhavat // (26.1) Par.?
tasyāṃ cāsau daśa putrān ajanayad vasudevapūrvān // (27.1) Par.?
vasudevasya jātamātrasyaiva tadgṛhe bhagavadaṃśāvatāram avyāhatadṛṣṭyā paśyadbhir devair divyānakadundubhayo vāditāḥ // (28.1) Par.?
tataś cāsāv ānakadundubhisaṃjñām avāpa // (29.1) Par.?
tasya ca devabhāgadevaśravāṣṭakakakuccakravatsadhārakasṛñjayaśyāmaśamikagaṇḍūṣasaṃjñā nava bhrātaro 'bhavan // (30.1) Par.?
pṛthā śrutadevā śrutakīrtiḥ śrutaśravā rājādhidevī ca vasudevādīnāṃ pañca bhaginyo 'bhavan // (31.1) Par.?
śūrasya kuntir nāma sakhābhavat // (32.1) Par.?
tasmai cāputrāya pṛthām ātmajāṃ vidhinā śūro dattavān // (33.1) Par.?
tāṃ ca pāṇḍur uvāha // (34.1) Par.?
tasyāṃ ca dharmānilendrair yudhiṣṭhirabhīmasenārjunākhyās trayaḥ putrāḥ samutpāditāḥ // (35.1) Par.?
pūrvam evānūḍhāyāś ca bhagavatā bhāsvatā kānīnaḥ karṇo nāma putro 'janyata // (36.1) Par.?
tasyāś ca sapatnī mādrī nāmābhūt // (37.1) Par.?
tasyāṃ ca nāsatyadasrābhyāṃ nakulasahadevau pāṇḍoḥ putrau janitau // (38.1) Par.?
śrutadevāṃ tu vṛddhadharmā nāma kārūṣa upayeme // (39.1) Par.?
tasyāṃ ca dantavakro nāma mahāsuro jajñe // (40.1) Par.?
śrutakīrtim api kekayarājā upayeme // (41.1) Par.?
tasyāṃ ca saṃtardanādayaḥ kaikeyāḥ pañca putrā babhūvuḥ // (42.1) Par.?
rājādhidevyām āvantyau vindānuvindau jajñāte // (43.1) Par.?
śrutaśravasam api cedirājo damaghoṣanāmopayeme // (44.1) Par.?
tasyāṃ ca śiśupālam utpādayāmāsa // (45.1) Par.?
sa vā pūrvam apy udāravikramo daityānām ādipuruṣo hiraṇyakaśipur abhavat // (46.1) Par.?
yaś ca bhagavatā sakalalokaguruṇā nārasiṃhena ghātitaḥ // (47.1) Par.?
punar api akṣayavīryaśauryasaṃpatparākramaguṇaḥ samākrāntasakalatrailokeśvaraprabhāvo daśānano nāmābhūt // (48.1) Par.?
bahukālopabhuktabhagavatsakāśāvāptaśarīrapātodbhavapuṇyaphalo bhagavatā rāghavarūpiṇā so 'pi nidhanam upapāditaḥ // (49.1) Par.?
punaś cedirājasya damaghoṣasyātmajaḥ śiśupālanāmābhavat // (50.1) Par.?
śiśupālatve 'pi bhagavato bhūbhārāvatāraṇāyāvatīrṇāṃśasya puṇḍarīkanayanākhyasyopari dveṣānubandham atitarāṃ cakāra // (51.1) Par.?
bhagavatā ca sa nidhanam upānītas tatraiva paramātmabhūte manasa ekāgratayā sāyujyam avāpa // (52.1) Par.?
bhagavān yadi prasanno yathābhilaṣitaṃ dadāti tathā aprasanno 'pi nighnan divyam anupamaṃ sthānaṃ prayacchati // (53.1) Par.?
Duration=0.092413187026978 secs.