Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 3574
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
athāto visarpanāḍīstanaroganidānaṃ vyākhyāsyāmaḥ // (1.1) Par.?
yathovāca bhagavān dhanvantariḥ // (2.1) Par.?
Enstehung von visarpa
tvaṅmāṃsaśoṇitagatāḥ kupitāstu doṣāḥ sarvāṅgasāriṇam ihāsthitam ātmaliṅgam / (3.1) Par.?
Etymologie von ~
kurvanti vistṛtamanunnatam āśu śophaṃ taṃ sarvato visaraṇācca visarpamāhuḥ // (3.2) Par.?
vāta~
vātātmako 'sitamṛduḥ paruṣo 'ṅgamardasambhedatodapavanajvaraliṅgayuktaḥ / (4.1) Par.?
gaṇḍair yadā tu viṣamair atidūṣitatvād yuktaḥ sa eva kathitaḥ khalu varjanīyaḥ // (4.2) Par.?
pitta~
pittātmako drutagatir jvaradāhapākasphoṭaprabhedabahulaḥ kṣatajaprakāśaḥ / (5.1) Par.?
doṣapravṛddhihatamāṃsasiro yadā syāt srotojakardamanibho na tadā sa sidhyet // (5.2) Par.?
kapha~
śleṣmātmakaḥ sarati mandam aśīghrapākaḥ snigdhaḥ sitaśvayathur alparug ugrakaṇḍuḥ / (6.1) Par.?
saṃnipāta~
sarvātmakastrividhavarṇarujo 'vagāḍhaḥ pakvo na sidhyati ca māṃsasirāpraśātāt // (6.2) Par.?
~ durch verletzung
sadyaḥkṣatavraṇam upetya narasya pittaṃ raktaṃ ca doṣabahulasya karoti śopham / (7.1) Par.?
śyāvaṃ salohitam atijvaradāhapākaṃ sphoṭaiḥ kulatthasadṛśair asitaiśca kīrṇam // (7.2) Par.?
Heilungschancen
sidhyanti vātakaphapittakṛtā visarpāḥ sarvātmakaḥ kṣatakṛtaś ca na siddhimeti / (8.1) Par.?
paittānilāvapi ca darśitapūrvaliṅgau sarve ca marmasu bhavanti hi kṛcchrasādhyāḥ // (8.2) Par.?
Entstehung einer nāḍī
śophaṃ na pakvamiti pakvamupekṣate yo yo vā vraṇaṃ pracurapūyam asādhuvṛttaḥ / (9.1) Par.?
abhyantaraṃ praviśati pravidārya tasya sthānāni pūrvavihitāni tataḥ sa pūyaḥ // (9.2) Par.?
tasyātimātragamanādgatirityataś ca nāḍīva yadvahati tena matā tu nāḍī / (10.1) Par.?
doṣaistribhir bhavati sā pṛthagekaśaśca saṃmūrchitairapi ca śalyanimittato 'nyā // (10.2) Par.?
vāta~
tatrānilāt paruṣasūkṣmamukhī saśūlā phenānuviddhamadhikaṃ sravati kṣapāyām / (11.1) Par.?
pitta~
tṛṭtāpatodasadanajvarabhedahetuḥ pītaṃ sravatyadhikam uṣṇamahaḥsu pittāt // (11.2) Par.?
kapha~
jñeyā kaphādbahughanārjunapicchilāsrā rātrisrutiḥ stimitarukkaṭhinā sakaṇḍūḥ / (12.1) Par.?
saṃnipāta~
doṣadvayābhihitalakṣaṇadarśanena tisro gatīrvyatikaraprabhavāstu vidyāt // (12.2) Par.?
dāhajvaraśvasanamūrchanavaktraśoṣā yasyāṃ bhavantyabhihitāni ca lakṣaṇāni / (13.1) Par.?
tāmādiśet pavanapittakaphaprakopād ghorām asukṣayakarīm iva kālarātrim // (13.2) Par.?
~ durch śalya
naṣṭaṃ kathaṃcid anumārgam udīriteṣu sthāneṣu śalyamacireṇa gatiṃ karoti / (14.1) Par.?
sā phenilaṃ mathitamacchamasṛgvimiśramuṣṇaṃ sraveta sahasā sarujā ca nityam // (14.2) Par.?
Ursachen fr Krankheiten der Brust
yāvatyo gatayo yaiśca kāraṇaiḥ sambhavanti hi / (15.1) Par.?
tāvantaḥ stanarogāḥ syuḥ strīṇāṃ tair eva hetubhiḥ // (15.2) Par.?
dhamanyaḥ saṃvṛtadvārāḥ kanyānāṃ stanasaṃśritāḥ / (16.1) Par.?
doṣāvisaraṇāttāsāṃ na bhavanti stanāmayāḥ // (16.2) Par.?
tāsām eva prajātānāṃ garbhiṇīnāṃ ca tāḥ punaḥ / (17.1) Par.?
svabhāvādeva vivṛtā jāyante sambhavantyataḥ // (17.2) Par.?
Transformation rasa -> śukra/stanya
rasaprasādo madhuraḥ pakvāhāranimittajaḥ / (18.1) Par.?
kṛtsnadehāt stanau prāptaḥ stanyamityabhidhīyate // (18.2) Par.?
viśasteṣvapi gātreṣu yathā śukraṃ na dṛśyate / (19.1) Par.?
sarvadehāśritatvāc ca śukralakṣaṇam ucyate // (19.2) Par.?
Ejakulation durch sex. Erregung
tadeva ceṣṭayuvaterdarśanāt smaraṇād api / (20.1) Par.?
śabdasaṃśravaṇāt sparśāt saṃharṣācca pravartate // (20.2) Par.?
suprasannaṃ manastatra harṣaṇe heturucyate / (21.1) Par.?
milchproduktion durch Kontakt mit Kindern
āhārarasayonitvādevaṃ stanyam api striyāḥ // (21.2) Par.?
tadevāpatyasaṃsparśāddarśanāt smaraṇād api / (22.1) Par.?
grahaṇācca śarīrasya śukravat sampravartate // (22.2) Par.?
sneho nirantarastatra prasrave heturucyate / (23.1) Par.?
milch verdorben durch vāta
tat kaṣāyaṃ bhavedvātāt kṣiptaṃ ca plavate 'mbhasi // (23.2) Par.?
~ pitta
pittādamlaṃ sakaṭukaṃ rājyo 'mbhasi ca pītikāḥ / (24.1) Par.?
~ kapha
kaphādghanaṃ picchilaṃ ca jale cāpyavasīdati / (24.2) Par.?
~ saṃnipāta
sarvair duṣṭaiḥ sarvaliṅgamabhighātācca duṣyati // (24.3) Par.?
gute milch
yat kṣīramudake kṣiptamekībhavati pāṇḍuram / (25.1) Par.?
madhuraṃ cāvivarṇaṃ ca prasannaṃ tadvinirdiśet // (25.2) Par.?
sakṣīrau vāpyadugdhau vā prāpya doṣaḥ stanau striyāḥ / (26.1) Par.?
raktaṃ māṃsaṃ ca saṃdūṣya stanarogāya kalpate // (26.2) Par.?
symptome stanaroga = vidradhi
pañcānām api teṣāṃ tu hitvā śoṇitavidradhim / (27.1) Par.?
lakṣaṇāni samānāni bāhyavidradhilakṣaṇaiḥ // (27.2) Par.?
Duration=0.12123703956604 secs.