Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 3599
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
athāto granthyapacyarbudagalagaṇḍānāṃ nidānaṃ vyākhyāsyāmaḥ // (1.1) Par.?
yathovāca bhagavān dhanvantariḥ // (2.1) Par.?
granthi: Entstehung
vātādayo māṃsamasṛk ca duṣṭāḥ saṃdūṣya medaśca kaphānuviddham / (3.1) Par.?
Etymologie
vṛttonnataṃ vigrathitaṃ tu śophaṃ kurvantyato granthiriti pradiṣṭaḥ // (3.2) Par.?
āyamyate vyathyata eti todaṃ pratyasyate kṛtyata eti bhedam / (4.1) Par.?
kṛṣṇo 'mṛdurbastirivātataśca bhinnaḥ sraveccānilajo 'sramaccham // (4.2) Par.?
dandahyate dhūpyati cūṣyate ca pāpacyate prajvalatīva cāpi / (5.1) Par.?
raktaḥ sapīto 'pyathavāpi pittādbhinnaḥ sraveduṣṇamatīva cāsram // (5.2) Par.?
śīto 'vivarṇo 'lparujo 'tikaṇḍūḥ pāṣāṇavat saṃhananopapannaḥ / (6.1) Par.?
cirābhivṛddhiśca kaphaprakopādbhinnaḥ sravecchuklaghanaṃ ca pūyam // (6.2) Par.?
śarīravṛddhikṣayavṛddhihāniḥ snigdho mahānalparujo 'tikaṇḍūḥ / (7.1) Par.?
medaḥkṛto gacchati cātra bhinne piṇyākasarpiḥpratimaṃ tu medaḥ // (7.2) Par.?
vyāyāmajātair abalasya taistair ākṣipya vāyurhi sirāpratānam / (8.1) Par.?
saṃpīḍya saṃkocya viśoṣya cāpi granthiṃ karotyunnatamāśu vṛttam // (8.2) Par.?
granthiḥ sirājaḥ sa tu kṛcchrasādhyo bhavedyadi syāt sarujaścalaśca / (9.1) Par.?
aruk sa evāpyacalo mahāṃśca marmotthitaścāpi vivarjanīyaḥ // (9.2) Par.?
hanvasthikakṣākṣakabāhusandhimanyāgaleṣūpacitaṃ tu medaḥ / (10.1) Par.?
granthiṃ sthiraṃ vṛttamathāyataṃ vā snigdhaṃ kaphaścālparujaṃ karoti // (10.2) Par.?
apacī
taṃ granthibhistvāmalakāsthimātrair matsyāṇḍajālapratimaistathānyaiḥ / (11.1) Par.?
ananyavarṇair upacīyamānaṃ cayaprakarṣādapacīṃ vadanti // (11.2) Par.?
kaṇḍūyutāste 'lparujaḥ prabhinnāḥ sravanti naśyanti bhavanti cānye / (12.1) Par.?
medaḥkaphābhyāṃ khalu roga eṣa sudustaro varṣagaṇānubandhī // (12.2) Par.?
arbuda
gātrapradeśe kvacideva doṣāḥ saṃmūrchitā māṃsamabhipradūṣya / (13.1) Par.?
vṛttaṃ sthiraṃ mandarujaṃ mahāntamanalpamūlaṃ ciravṛddhyapākam // (13.2) Par.?
kurvanti māṃsopacayaṃ tu śophaṃ tamarbudaṃ śāstravido vadanti / (14.1) Par.?
vātena pittena kaphena cāpi raktena māṃsena ca medasā ca // (14.2) Par.?
tajjāyate tasya ca lakṣaṇāni grantheḥ samānāni sadā bhavanti / (15.1) Par.?
doṣaḥ praduṣṭo rudhiraṃ sirāstu saṃpīḍya saṃkocya gatastvapākam // (15.2) Par.?
sāsrāvamunnahyati māṃsapiṇḍaṃ māṃsāṅkurair ācitamāśuvṛddhim / (16.1) Par.?
sravatyajasraṃ rudhiraṃ praduṣṭamasādhyametadrudhirātmakaṃ syāt // (16.2) Par.?
raktakṣayopadravapīḍitatvāt pāṇḍurbhavet so 'rbudapīḍitastu / (17.1) Par.?
blauer Fleck
muṣṭiprahārādibhir ardite 'ṅge māṃsaṃ praduṣṭaṃ prakaroti śopham // (17.2) Par.?
avedanaṃ snigdham ananyavarṇam apākam aśmopamam apracālyam / (18.1) Par.?
praduṣṭamāṃsasya narasya bāḍham etad bhavenmāṃsaparāyaṇasya // (18.2) Par.?
māṃsārbudaṃ tvetadasādhyamuktaṃ sādhyeṣvapīmāni vivarjayettu / (19.1) Par.?
samprasrutaṃ marmaṇi yacca jātaṃ srotaḥsu vā yacca bhaved acālyam // (19.2) Par.?
yajjāyate 'nyat khalu pūrvajāte jñeyaṃ tadadhyarbudamarbudajñaiḥ / (20.1) Par.?
yaddvandvajātaṃ yugapat kramādvā dvirarbudaṃ tacca bhavedasādhyam // (20.2) Par.?
arbudas eitern nicht
na pākamāyānti kaphādhikatvānmedobahutvācca viśeṣatastu / (21.1) Par.?
doṣasthiratvādgrathanācca teṣāṃ sarvārbudānyeva nisargatastu // (21.2) Par.?
galagaṇḍa
vātaḥ kaphaścaiva gale pravṛddhau manye tu saṃsṛtya tathaiva medaḥ / (22.1) Par.?
kurvanti gaṇḍaṃ kramaśaḥ svaliṅgaiḥ samanvitaṃ taṃ galagaṇḍam āhuḥ // (22.2) Par.?
1. vāta~
todānvitaḥ kṛṣṇasirāvanaddhaḥ kṛṣṇo 'ruṇo vā pavanātmakastu / (23.1) Par.?
medo'nvitaścopacitaśca kālādbhaved atisnigdhataro 'rujaśca // (23.2) Par.?
pāruṣyayuktaściravṛddhyapāko yadṛcchayā pākamiyāt kadācit / (24.1) Par.?
vairasyamāsyasya ca tasya jantor bhavettathā tālugalapraśoṣaḥ // (24.2) Par.?
2. kapha~
sthiraḥ savarṇo 'lparug ugrakaṇḍūḥ śīto mahāṃścāpi kaphātmakastu / (25.1) Par.?
cirābhivṛddhiṃ kurute cirācca prapacyate mandarujaḥ kadācit // (25.2) Par.?
mādhuryamāsyasya ca tasya jantor bhavettathā tālugalapralepaḥ / (26.1) Par.?
3. medaḥ~
snigdho mṛduḥ pāṇḍuraniṣṭagandho medaḥkṛto nīrug athātikaṇḍūḥ // (26.2) Par.?
pralambate 'lābuvadalpamūlo dehānurūpakṣayavṛddhiyuktaḥ / (27.1) Par.?
snigdhāsyatā tasya bhavecca jantor gale 'nuśabdaṃ kurute ca nityam // (27.2) Par.?
kṛcchrācchvasantaṃ mṛdusarvagātraṃ saṃvatsarātītamarocakārtam / (28.1) Par.?
kṣīṇaṃ ca vaidyo galagaṇḍinaṃ tu bhinnasvaraṃ caiva vivarjayettu // (28.2) Par.?
nibaddhaḥ śvayathuryasya muṣkavallambate gale / (29.1) Par.?
mahān vā yadi vā hrasvo galagaṇḍaṃ tamādiśet // (29.2) Par.?
Duration=0.10550999641418 secs.