Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 9106
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
trayaṃ vā idaṃ nāma rūpaṃ karma / (1.1) Par.?
traya
n.s.n.
root
vai
indecl.
idam
n.s.n.
nāma
indecl.
rūpa
n.s.n.
karman
n.s.n.
teṣāṃ nāmnāṃ vāg ity etad eṣām uktham / (1.2) Par.?
tad
g.p.n.
nāman
g.p.n.
vāc
n.s.f.
iti
indecl.
etad
n.s.n.
idam
g.p.n.
uktha
n.s.n.
root
ato hi sarvāṇi nāmāny uttiṣṭhanti / (1.3) Par.?
atas
indecl.
hi
indecl.
sarva
n.p.n.
nāman
n.p.n.
utthā
3. pl., Pre. ind.
root
etad eṣāṃ sāma / (1.4) Par.?
etad
n.s.n.
idam
g.p.m.
sāman
n.s.n.
root
etaddhi sarvair nāmabhiḥ samam / (1.5) Par.?
etad
n.s.n.
∞ hi
indecl.
sarva
i.p.n.
nāman
i.p.n.
sama
n.s.n.
root
etad eṣāṃ brahma / (1.6) Par.?
etad
n.s.n.
idam
g.p.m.
brahman
n.s.n.
root
etaddhi sarvāṇi nāmāni bibharti // (1.7) Par.?
etad
n.s.n.
∞ hi
indecl.
sarva
ac.p.n.
nāman
ac.p.n.
bhṛ
3. sg., Pre. ind.
root
atha rūpāṇāṃ cakṣur ity etad eṣām uktham / (2.1) Par.?
atha
indecl.
rūpa
g.p.n.
cakṣus
n.s.n.
iti
indecl.
etad
n.s.n.
idam
g.p.m.
uktha
n.s.n.
root
ato hi sarvāṇi rūpāṇy uttiṣṭhanti / (2.2) Par.?
atas
indecl.
hi
indecl.
sarva
n.p.n.
rūpa
n.p.n.
utthā
3. pl., Pre. ind.
root
etad eṣāṃ sāma / (2.3) Par.?
etad
n.s.n.
idam
g.p.m.
sāman
n.s.n.
root
etaddhi sarvai rūpaiḥ samam / (2.4) Par.?
etad
n.s.n.
∞ hi
indecl.
sarva
i.p.n.
rūpa
i.p.n.
sama
n.s.n.
root
etad eṣāṃ brahma / (2.5) Par.?
etad
n.s.n.
idam
g.p.m.
brahman
n.s.n.
root
etaddhi sarvāṇi rūpāṇi bibharti // (2.6) Par.?
etad
n.s.n.
∞ hi
indecl.
sarva
ac.p.n.
rūpa
ac.p.n.
bhṛ
3. sg., Pre. ind.
root
atha karmaṇām ātmety etad eṣām uktham / (3.1) Par.?
atha
indecl.
karman
g.p.n.
ātman
n.s.m.
∞ iti
indecl.
etad
n.s.n.
idam
g.p.m.
uktha
n.s.n.
root
ato hi sarvāṇi karmāṇy uttiṣṭhanti / (3.2) Par.?
atas
indecl.
hi
indecl.
sarva
n.p.n.
karman
n.p.n.
utthā
3. pl., Pre. ind.
root
etad eṣāṃ sāma / (3.3) Par.?
etad
n.s.n.
idam
g.p.m.
sāman
n.s.n.
root
etaddhi sarvaiḥ karmabhiḥ samam / (3.4) Par.?
etad
n.s.n.
∞ hi
indecl.
sarva
i.p.n.
karman
i.p.n.
sama
n.s.n.
root
etad eṣāṃ brahma / (3.5) Par.?
etad
n.s.n.
idam
g.p.m.
brahman
n.s.n.
root
etaddhi sarvāṇi karmāṇi bibharti / (3.6) Par.?
etad
n.s.n.
∞ hi
indecl.
sarva
ac.p.n.
karman
ac.p.n.
bhṛ
3. sg., Pre. ind.
root
tad etat trayaṃ sad ekam ayam ātmā / (3.7) Par.?
tad
n.s.n.
etad
n.s.n.
traya
n.s.n.
as
Pre. ind., n.s.n.
eka
n.s.n.
root
idam
n.s.m.
ātman
n.s.m.
ātmo ekaḥ sann etat trayam / (3.8) Par.?
ātman
n.s.m.
∞ u
indecl.
eka
n.s.m.
as
Pre. ind., n.s.m.
etad
n.s.n.
traya
n.s.n.
root
tad etad amṛtaṃ satyena channam / (3.9) Par.?
tad
n.s.n.
etad
n.s.n.
amṛta
n.s.n.
satya
i.s.n.
chad
PPP, n.s.n.
root
prāṇo vā amṛtam / (3.10) Par.?
prāṇa
n.s.m.
root
vai
indecl.
amṛta
n.s.n.
nāmarūpe satyam / (3.11) Par.?
nāman
comp.
∞ rūpa
n.d.n.
root
satya
n.s.n.
tābhyām ayaṃ prāṇaś channaḥ // (3.12) Par.?
tad
i.d.n.
idam
n.s.m.
prāṇa
n.s.m.
chad
PPP, n.s.m.
root
Duration=0.13536691665649 secs.