Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Agni

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 10525
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
mathīd yad īṃ viṣṭo mātariśvā hotāraṃ viśvāpsuṃ viśvadevyam / (1.1) Par.?
math
3. sg., is-aor.
← dabh (2.1) [advcl]
yat
indecl.
īṃ
indecl.
viṣ
PPP, n.s.m.
hotṛ
ac.s.m.
→ dhā (1.2) [acl:rel]
viśvāpsu
ac.s.m.
viśvadevya,
ac.s.m.
ni yaṃ dadhur manuṣyāsu vikṣu svar ṇa citraṃ vapuṣe vibhāvam // (1.2) Par.?
ni
indecl.
yad
ac.s.m.
dhā
3. pl., Perf.
← hotṛ (1.1) [acl]
manuṣya
l.p.f.
viś
l.p.f.
svar
ac.s.n.
na
indecl.
citra
ac.s.m.
vapus
d.s.n.
vibhāva,
ac.s.m.
dadānam in na dadabhanta manmāgnir varūtham mama tasya cākan / (2.1) Par.?

Pre. ind., ac.s.m.
id
indecl.
na
indecl.
dabh
3. pl., Perf. inj.
root
→ math (1.1) [advcl]
manman
ac.p.n.
∞ agni
n.s.m.
varūtha.
n.s.n.
root
mad
g.s.a.
tad
g.s.n.
kan.
3. sg., Pluper.
root
juṣanta viśvāny asya karmopastutim bharamāṇasya kāroḥ // (2.2) Par.?
juṣ
3. pl., Pre. inj.
root
viśva
ac.p.n.
idam
g.s.m.
karman
ac.p.n.
∞ upastuti
ac.s.f.
bhṛ
Pre. ind., g.s.m.
kāru.
g.s.m.
nitye cin nu yaṃ sadane jagṛbhre praśastibhir dadhire yajñiyāsaḥ / (3.1) Par.?
nitya
l.s.n.
cit
indecl.
nu
indecl.
yad
ac.s.m.
sadana
l.s.n.
grah,
3. pl., Perf.
← nī (3.2) [ccomp]
praśasti
i.p.f.
dhā
3. pl., Perf.
yajñiya,
n.p.m.
pra sū nayanta gṛbhayanta iṣṭāv aśvāso na rathyo rārahāṇāḥ // (3.2) Par.?
pra
indecl.
su
indecl.
∞ u
indecl.

3. pl., Pre. inj.
root
→ grah (3.1) [ccomp:rel]
gṛbhay
Pre. ind., n.p.m.
iṣṭi
l.s.f.
aśva
n.p.m.
na
indecl.
rathī
n.p.m.
raṃh.
Perf., n.p.m.
purūṇi dasmo ni riṇāti jambhair ād rocate vana ā vibhāvā / (4.1) Par.?
puru
ac.p.n.
dasma
n.s.m.
ni
indecl.
ri
3. sg., Pre. ind.
root
jambha.
i.p.m.
āt
indecl.
ruc
3. sg., Pre. ind.
root
vana
l.s.n.
ā
indecl.
vibhāvan.
n.s.m.
ād asya vāto anu vāti śocir astur na śaryām asanām anu dyūn // (4.2) Par.?
āt
indecl.
idam
g.s.m.
vāta
n.s.m.
anu
indecl.

3. sg., Pre. ind.
root
śocis
ac.s.n.
astṛ
g.s.m.
na
indecl.
śaryā
ac.s.f.
asana
ac.s.f.
anu
indecl.
div.
ac.p.m.
na yaṃ ripavo na riṣaṇyavo garbhe santaṃ reṣaṇā reṣayanti / (5.1) Par.?
na
indecl.
yad
ac.s.m.
ripu
n.p.m.
na
indecl.
garbha
l.s.m.
as
Pre. ind., ac.s.m.
reṣaṇa
n.p.m.
reṣay,
3. pl., Pre. ind.
← dabh (5.2) [ccomp]
andhā apaśyā na dabhann abhikhyā nityāsa īm pretāro arakṣan // (5.2) Par.?
andha
n.p.m.
apaśya
n.p.m.
na
indecl.
dabh
3. pl., Pre. inj.
root
→ reṣay (5.1) [ccomp:rel]
abhikhyā.
i.s.f.
nitya
n.p.m.
īṃ
indecl.
pretṛ
n.p.m.
rakṣ.
3. pl., Impf.
root
Duration=0.10781502723694 secs.