Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Indra

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 10833
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
yoniṣ ṭa indra sadane akāri tam ā nṛbhiḥ puruhūta pra yāhi / (1.1) Par.?
yoni
n.s.m.
tvad
d.s.a.
indra
v.s.m.
sadana
l.s.n.
kṛ.
3. sg., Aor. pass.
root
tad
ac.s.m.
ā
indecl.
nṛ
i.p.m.
puruhūta
v.s.m.
pra
indecl.
,
2. sg., Pre. imp.
root
→ av (1.2) [advcl:fin]
aso yathā no 'vitā vṛdhe ca dado vasūni mamadaś ca somaiḥ // (1.2) Par.?
as
2. sg., Pre. sub.
yathā
indecl.
mad
d.p.a.
av
3. sg., periphr. fut.
← yā (1.1) [advcl]
vṛdh
Inf., indecl.
ca,
indecl.

2. sg., Pre. sub.
vasu,
ac.p.n.
mad
2. sg., Perf. sub.
ca
indecl.
soma.
i.p.m.
gṛbhītaṃ te mana indra dvibarhāḥ sutaḥ somaḥ pariṣiktā madhūni / (2.1) Par.?
grah
PPP, n.s.n.
root
tvad
g.s.a.
manas
n.s.n.
indra
v.s.m.
dvibarhas.
n.s.m.
su
PPP, n.s.m.
root
soma.
n.s.m.
pariṣic
PPP, n.p.n.
root
madhu.
n.p.n.
visṛṣṭadhenā bharate suvṛktir iyam indraṃ johuvatī manīṣā // (2.2) Par.?
visṛj
PPP, comp.
∞ dhenā
n.s.f.
bhṛ
3. sg., Pre. ind.
root
suvṛkti
n.s.f.
idam
n.s.f.
indra
ac.s.m.
johav
Pre. ind., n.s.f.
manīṣā.
n.s.f.
ā no diva ā pṛthivyā ṛjīṣinn idam barhiḥ somapeyāya yāhi / (3.1) Par.?
ā
indecl.
mad
ac.p.a.
root
div
ab.s.m.
ā
indecl.
pṛthivī
ab.s.f.
idam
ac.s.n.
barhis
ac.s.n.
soma
comp.
∞ peya
d.s.n.
.
2. sg., Pre. imp.
vahantu tvā harayo madryañcam āṅgūṣam acchā tavasam madāya // (3.2) Par.?
vah
3. pl., Pre. imp.
root
tvad
ac.s.a.
hari
n.p.m.
madryañc
ac.s.m.
āṅgūṣa
ac.s.m.
acchā
indecl.
tavas
ac.s.m.
mada.
d.s.m.
ā no viśvābhir ūtibhiḥ sajoṣā brahma juṣāṇo haryaśva yāhi / (4.1) Par.?
ā
indecl.
mad
ac.p.a.
viśva
i.p.f.
ūti
i.p.f.
sajoṣas
n.s.m.
brahman
ac.s.n.
juṣ
them. aor., n.s.m.
haryaśva
v.s.m.

2. sg., Pre. imp.
root
→ varīvṛj (4.2) [advcl:dpct]
varīvṛjat sthavirebhiḥ suśiprāsme dadhad vṛṣaṇaṃ śuṣmam indra // (4.2) Par.?
varīvṛj
Pre. ind., n.s.m.
← yā (4.1) [advcl]
sthavira
i.p.m.
su
indecl.
∞ śiprā
v.s.m.
∞ mad
d.p.a.
dhā
Pre. ind., n.s.m.
vṛṣan
ac.s.m.
śuṣma
ac.s.m.
indra.
v.s.m.
eṣa stomo maha ugrāya vāhe dhurīvātyo na vājayann adhāyi / (5.1) Par.?
etad
n.s.m.
stoma
n.s.m.
mah
d.s.m.
ugra
d.s.m.
vāh
d.s.m.
dhur
l.s.f.
∞ iva
indecl.
∞ atya
n.s.m.
na
indecl.
vājay
Pre. ind., n.s.m.
dhā.
3. sg., Aor. pass.
root
indra tvāyam arka īṭṭe vasūnāṃ divīva dyām adhi naḥ śromataṃ dhāḥ // (5.2) Par.?
indra
v.s.m.
tvad
ac.s.a.
∞ idam
n.s.m.
arka
n.s.m.
īḍ
3. sg., Pre. ind.
root
vasu.
g.p.n.
div
l.s.m.
∞ iva
indecl.
div
ac.s.m.
adhi
indecl.
mad
d.p.a.
śromata
ac.s.n.
dhā.
2. sg., Aor. inj.
root
evā na indra vāryasya pūrdhi pra te mahīṃ sumatiṃ vevidāma / (6.1) Par.?
eva
indecl.
mad
d.p.a.
indra
v.s.m.
vārya
g.s.n.
pṛ.
2. sg., Aor. imp.
root
pra
indecl.
tvad
g.s.a.
mah
ac.s.f.
sumati
ac.s.f.
vevid.
1. pl., Pre. sub.
root
iṣam pinva maghavadbhyaḥ suvīrāṃ yūyam pāta svastibhiḥ sadā naḥ // (6.2) Par.?
iṣ
ac.s.f.
pinv
2. sg., Pre. imp.
root
maghavan
d.p.m.
su
indecl.
∞ vīra.
ac.s.f.
tvad
n.p.a.

2. pl., Pre. imp.
root
svasti
i.p.f.
sadā
indecl.
mad.
ac.p.a.
Duration=0.065316915512085 secs.