Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Agni

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 10530
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
mahaḥ sa rāya eṣate patir dann ina inasya vasunaḥ pada ā / (1.1) Par.?
mah
ac.p.m.
tad
n.s.m.
rai
ac.p.m.
īṣ
3. sg., Pre. ind.
root
pati
n.s.m.
dan
n.s.m.
ina
n.s.m.
ina
g.s.n.
vasu
g.s.n.
pada
l.s.n.
ā.
indecl.
upa dhrajantam adrayo vidhann it // (1.2) Par.?
upa
indecl.
dhraj
Pre. ind., ac.s.m.
adri
n.p.m.
vidh
3. pl., Pre. inj.
root
id.
indecl.
sa yo vṛṣā narāṃ na rodasyoḥ śravobhir asti jīvapītasargaḥ / (2.1) Par.?
tad
n.s.m.
yad
n.s.m.
vṛṣan
n.s.m.
← idam (5.1) [acl]
nṛ
g.p.m.
na
indecl.
rodasī
g.d.f.
śravas
i.p.n.
as
3. sg., Pre. ind.
jīva
comp.
∞ 
PPP, comp.
∞ sarga,
n.s.m.
pra yaḥ sasrāṇaḥ śiśrīta yonau // (2.2) Par.?
pra
indecl.
yad
n.s.m.
sṛ
Perf., n.s.m.
śri
3. sg., Perf. opt.
← idam (5.1) [acl]
yoni,
l.s.f.
ā yaḥ puraṃ nārmiṇīm adīded atyaḥ kavir nabhanyo nārvā / (3.1) Par.?
ā
indecl.
yad
n.s.m.
→ ruc (3.2) [acl:dpct]
→ ātman (3.2) [acl:attr]
pur
ac.s.f.
dīdī
3. sg., Impf.
← idam (5.1) [acl]
atya
n.s.m.
kavi
n.s.m.
nabhanya
n.s.m.
na
indecl.
∞ arvan
n.s.m.
sūro na rurukvāñchatātmā // (3.2) Par.?
sūra
n.s.m.
na
indecl.
ruc
Perf., n.s.m.
← yad (3.1) [acl]
∞ śata
comp.
∞ ātman,
n.s.m.
← yad (3.1) [acl]
abhi dvijanmā trī rocanāni viśvā rajāṃsi śuśucāno asthāt / (4.1) Par.?
abhi
indecl.
dvi
comp.
∞ janman
n.s.m.
→ hotṛ (4.2) [nmod:appos]
tri
ac.p.n.
rocana
ac.p.n.
viśva
ac.p.n.
rajas
ac.p.n.
śuc
Perf., n.s.m.
sthā
3. sg., root aor.
root
hotā yajiṣṭho apāṃ sadhasthe // (4.2) Par.?
hotṛ
n.s.m.
← janman (4.1) [nmod]
ap
g.p.f.
sadhastha.
l.s.n.
ayaṃ sa hotā yo dvijanmā viśvā dadhe vāryāṇi śravasyā / (5.1) Par.?
idam
n.s.m.
→ vṛṣan (2.1) [acl:rel]
→ śri (2.2) [acl:rel]
→ dīdī (3.1) [acl:rel]
tad
n.s.m.
hotṛ,
n.s.m.
root
→ dāś (5.2) [acl:rel]
yad
n.s.m.
dvijanman
n.s.m.
viśva
ac.p.n.
dhā
3. sg., Perf.
vārya
ac.p.n.
śravasyā,
i.s.f.
marto yo asmai sutuko dadāśa // (5.2) Par.?
marta
n.s.m.
yad
n.s.m.
idam
d.s.m.
sutuka
n.s.m.
dāś.
3. sg., Perf.
← hotṛ (5.1) [acl]
Duration=0.023091077804565 secs.