Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Soma

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 11088
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
sākamukṣo marjayanta svasāro daśa dhīrasya dhītayo dhanutrīḥ / (1.1) Par.?
marjay
3. pl., Pre. inj.
root
svasṛ
n.p.f.
daśan
n.p.f.
dhīra
g.s.m.
dhīti
n.p.f.
dhanutṛ.
n.p.f.
hariḥ pary adravaj jāḥ sūryasya droṇaṃ nanakṣe atyo na vājī // (1.2) Par.?
hari
n.s.m.
pari
indecl.
dru
3. sg., Impf.
root

ac.p.f.
sūrya.
g.s.m.
droṇa
ac.s.m.
nakṣ
3. sg., Perf.
root
atya
n.s.m.
na
indecl.
vājin.
n.s.m.
sam mātṛbhir na śiśur vāvaśāno vṛṣā dadhanve puruvāro adbhiḥ / (2.1) Par.?
sam
indecl.
mātṛ
i.p.f.
na
indecl.
śiśu
n.s.m.
vāś
Perf., n.s.m.
vṛṣan
n.s.m.
dhanv
3. sg., Perf.
root
puru
comp.
∞ vāra
n.s.m.
ap.
i.p.f.
maryo na yoṣām abhi niṣkṛtaṃ yan saṃ gacchate kalaśa usriyābhiḥ // (2.2) Par.?
marya
n.s.m.
na
indecl.
yoṣā
ac.s.f.
abhi
indecl.
i
Pre. ind., n.s.m.
sam
indecl.
gam
3. sg., Pre. ind.
root
kalaśa
l.s.m.
usriyā.
i.p.f.
uta pra pipya ūdhar aghnyāyā indur dhārābhiḥ sacate sumedhāḥ / (3.1) Par.?
uta
indecl.
pra
indecl.
pyā
3. sg., Perf.
root
ūdhas
n.s.n.
aghnyā.
g.s.f.
indu
n.s.m.
dhārā
i.p.f.
sac
3. sg., Pre. ind.
root
sumedhas.
n.s.m.
mūrdhānaṃ gāvaḥ payasā camūṣv abhi śrīṇanti vasubhir na niktaiḥ // (3.2) Par.?
mūrdhan
ac.s.m.
go
n.p.f.
payas
i.s.n.
camū
l.p.f.
abhi
indecl.
śrī
3. pl., Pre. ind.
root
vasu
i.p.n.
na
indecl.
nij.
PPP, i.p.n.
sa no devebhiḥ pavamāna radendo rayim aśvinaṃ vāvaśānaḥ / (4.1) Par.?
tad
n.s.m.
mad
d.p.a.
deva
i.p.m.

Pre. ind., v.s.m.
rad
2. sg., Pre. imp.
root
∞ indu
v.s.m.
rayi
ac.s.m.
aśvin
ac.s.m.
vaś.
Perf., n.s.m.
rathirāyatām uśatī purandhir asmadryag ā dāvane vasūnām // (4.2) Par.?
rathirāy
3. sg., Pre. imp.
root
vaś
Pre. ind., n.s.f.
puraṃdhi
n.s.f.
ā
indecl.

Inf., indecl.
vasu.
g.p.n.
nū no rayim upa māsva nṛvantam punāno vātāpyaṃ viśvaścandram / (5.1) Par.?
nu
indecl.
mad
d.p.a.
rayi
ac.s.m.
upa
indecl.

2. sg., Aor. imp.
root
nṛvat
ac.s.m.

Pre. ind., n.s.m.
vātāpya
ac.s.m.
viśva
comp.
∞ ścandra.
ac.s.m.
pra vanditur indo tāry āyuḥ prātar makṣū dhiyāvasur jagamyāt // (5.2) Par.?
pra
indecl.
vanditṛ
g.s.m.
indu
v.s.m.
tṛ
3. sg., Aor. pass.
root
āyus.
n.s.n.
prātar
indecl.
makṣū
indecl.
gam.
3. sg., Perf. opt.
root
Duration=0.05279016494751 secs.