Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Indra

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 10258
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
sa ā gamad indro yo vasūnāṃ ciketad dātuṃ dāmano rayīṇām / (1.1) Par.?
tad
n.s.m.
ā
indecl.
gam
3. sg., Aor. inj.
root
indra,
n.s.m.
yad
n.s.m.
vasu
g.p.n.
cit
3. sg., Perf. sub.

Inf., indecl.
dāman
g.s.n.
rayi.
g.p.m.
dhanvacaro na vaṃsagas tṛṣāṇaś cakamānaḥ pibatu dugdham aṃśum // (1.2) Par.?
dhanvan
comp.
∞ cara
n.s.m.
na
indecl.
vaṃsaga
n.s.m.
tṛṣ
root aor., n.s.m.
kam
Perf., n.s.m.

3. sg., Pre. imp.
root
duh
PPP, ac.s.m.
aṃśu.
ac.s.m.
ā te hanū harivaḥ śūra śipre ruhat somo na parvatasya pṛṣṭhe / (2.1) Par.?
ā
indecl.
tvad
g.s.a.
hanu
ac.d.f.
harivat
v.s.m.
śūra
v.s.m.
śiprā
ac.d.f.
ruh
3. sg., Aor. inj.
root
soma
n.s.m.
na
indecl.
parvata
g.s.m.
pṛṣṭha.
l.s.n.
anu tvā rājann arvato na hinvan gīrbhir madema puruhūta viśve // (2.2) Par.?
anu
indecl.
tvad
ac.s.a.
rājan
v.s.m.
arvant
ac.p.m.
na
indecl.
hi.
3. pl., Pre. inj.
gir
i.p.f.
mad
1. pl., Pre. opt.
root
puruhūta
v.s.m.
viśva.
n.p.m.
cakraṃ na vṛttam puruhūta vepate mano bhiyā me amater id adrivaḥ / (3.1) Par.?
rathād adhi tvā jaritā sadāvṛdha kuvin nu stoṣan maghavan purūvasuḥ // (3.2) Par.?
eṣa grāveva jaritā ta indreyarti vācam bṛhad āśuṣāṇaḥ / (4.1) Par.?
etad
n.s.m.
grāvan
n.s.m.
∞ iva
indecl.
jaritṛ
n.s.m.
tvad
g.s.a.
indra
v.s.m.
∞ ṛch
3. sg., Pre. ind.
root
vāc
ac.s.f.
bṛhat
ac.s.n.
āśuṣ.
Pre. ind., n.s.m.
pra savyena maghavan yaṃsi rāyaḥ pra dakṣiṇiddharivo mā vi venaḥ // (4.2) Par.?
pra
indecl.
savya
i.s.m.
maghavan
v.s.m.
yam
2. sg., Aor. imp.
root
rai,
ac.p.m.
pra
indecl.
dakṣiṇit
indecl.
∞ harivat.
v.s.m.

indecl.
vi
indecl.
ven.
2. sg., Pre. inj.
root
vṛṣā tvā vṛṣaṇaṃ vardhatu dyaur vṛṣā vṛṣabhyāṃ vahase haribhyām / (5.1) Par.?
sa no vṛṣā vṛṣarathaḥ suśipra vṛṣakrato vṛṣā vajrin bhare dhāḥ // (5.2) Par.?
yo rohitau vājinau vājinīvān tribhiḥ śataiḥ sacamānāv adiṣṭa / (6.1) Par.?
yūne sam asmai kṣitayo namantāṃ śrutarathāya maruto duvoyā // (6.2) Par.?
Duration=0.040838003158569 secs.