Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Indra

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 9802
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
vane na vā yo ny adhāyi cākañ chucir vāṃ stomo bhuraṇāv ajīgaḥ / (1.1) Par.?
vana
l.s.n.
na
indecl.

indecl.
yad
n.s.m.
ni
indecl.
dhā
3. sg., Aor. pass.
root
kan.
3. sg., Pluper.
śuci
n.s.m.
tvad
ac.d.a.
stoma
n.s.m.
→ indra (1.2) [acl]
bhuraṇa
ac.d.m.
jāgṛ,
3. sg., red. aor.
root
yasyed indraḥ purudineṣu hotā nṛṇāṃ naryo nṛtamaḥ kṣapāvān // (1.2) Par.?
yad
g.s.m.
∞ id
indecl.
indra
n.s.m.
← stoma (1.1) [acl]
puru
comp.
∞ dina
l.p.n.
hotṛ
n.s.m.
nṛ
g.p.m.
narya
n.s.m.
nṛtama
n.s.m.
pra te asyā uṣasaḥ prāparasyā nṛtau syāma nṛtamasya nṛṇām / (2.1) Par.?
pra
indecl.
tvad
g.s.a.
idam
g.s.f.
uṣas
g.s.f.
pra
indecl.
∞ apara
g.s.f.
nṛti
l.s.f.
root
as
1. pl., Pre. opt.
nṛtama
g.s.m.
nṛ.
g.p.m.
anu triśokaḥ śatam āvahan nṝn kutsena ratho yo asat sasavān // (2.2) Par.?
anu
indecl.
triśoka
n.s.m.
śata
ac.s.n.
āvah
3. sg., Impf.
root
nṛ,
ac.p.m.
kutsa
i.s.m.
ratha
n.s.m.
yad
n.s.m.
as
3. sg., Pre. sub.
san.
Perf., n.s.m.
kas te mada indra rantyo bhūd duro giro abhy ugro vi dhāva / (3.1) Par.?
ka
n.s.m.
tvad
d.s.a.
mada
n.s.m.
indra
v.s.m.
rantya
n.s.m.
root
bhū.
3. sg., Aor. inj.
dvār
ac.p.
gir
ac.p.f.
abhi
indecl.
ugra
n.s.m.
vi
indecl.
dhāv.
3. sg., Pre. imp.
root
kad vāho arvāg upa mā manīṣā ā tvā śakyām upamaṃ rādho annaiḥ // (3.2) Par.?
ka
ac.s.n.
vāhas
ac.s.n.
arvāk
indecl.
upa
indecl.
mad
ac.s.a.
manīṣā.
n.s.f.
ā
indecl.
tvad
ac.s.a.
śak
1. sg., Aor. Opt.
root
upama
ac.s.n.
rādhas
ac.s.n.
anna.
i.p.n.
kad u dyumnam indra tvāvato nṝn kayā dhiyā karase kan na āgan / (4.1) Par.?
ka
n.s.n.
u
indecl.
dyumna
n.s.n.
root
indra
v.s.m.
tvāvat
ac.p.m.
nṛ.
ac.p.m.
ka
i.s.f.
dhī
i.s.f.
kṛ.
3. sg., Aor. inj.
root
kad
indecl.
mad
ac.p.a.
āgam
3. sg., root aor.
root
→ urugāya (4.2) [vocative]
→ as (4.2) [advcl]
→ mitra (4.2) [obl:manner]
→ bhṛti (4.2) [obl]
mitro na satya urugāya bhṛtyā anne samasya yad asan manīṣāḥ // (4.2) Par.?
mitra
n.s.m.
← āgam (4.1) [obl]
na
indecl.
satya
n.s.m.
urugāya
v.s.m.
← āgam (4.1) [vocative]
bhṛti,
i.s.f.
← āgam (4.1) [obl]
anna
l.s.n.
sama
g.s.m.
yat
indecl.
as
3. pl., Pre. sub.
← āgam (4.1) [advcl]
manīṣā.
n.p.f.
preraya sūro arthaṃ na pāraṃ ye asya kāmaṃ janidhā iva gman / (5.1) Par.?
preray
2. sg., Pre. imp.
root
→ indra (5.2) [vocative]
sūra
n.s.m.
artha
ac.s.m.
na
indecl.
pāra,
ac.s.m.
yad
n.p.m.
idam
g.s.m.
kāma
ac.s.m.
janidhā
n.p.m.
iva
indecl.
gam,
3. pl., Aor. inj.
→ pratiśikṣ (5.2) [conj]
giraś ca ye te tuvijāta pūrvīr nara indra pratiśikṣanty annaiḥ // (5.2) Par.?
gir
ac.p.f.
ca
indecl.
yad
n.p.m.
tvad
g.s.a.
tuvi
comp.
∞ jan
PPP, v.s.m.
puru
ac.p.f.
nṛ
n.p.m.
indra
v.s.m.
← preray (5.1) [vocative]
pratiśikṣ
3. pl., Pre. ind.
← gam (5.1) [conj]
anna.
i.p.n.
mātre nu te sumite indra pūrvī dyaur majmanā pṛthivī kāvyena / (6.1) Par.?
mātrā
n.d.f.
nu
indecl.
tvad
d.s.a.
su
indecl.
∞ 
PPP, n.d.f.
root
indra
v.s.m.
puru.
n.d.f.
div
n.s.m.
majman,
i.s.m.
kāvya.
i.s.n.
varāya te ghṛtavantaḥ sutāsaḥ svādman bhavantu pītaye madhūni // (6.2) Par.?
vara
d.s.m.
root
tvad
g.s.a.
suta.
n.p.m.
svādman
l.s.m.
root
bhū
3. sg., Pre. imp.
pīti
d.s.f.
madhu.
n.p.n.
ā madhvo asmā asicann amatram indrāya pūrṇaṃ sa hi satyarādhāḥ / (7.1) Par.?
ā
indecl.
madhu
g.s.n.
idam
d.s.m.
sic
3. pl., them. aor.
root
amatra
ac.s.n.
indra
d.s.m.
pṛ.
PPP, ac.s.n.
tad
n.s.m.
hi
indecl.
satya
comp.
∞ rādhas.
n.s.m.
sa vāvṛdhe varimann ā pṛthivyā abhi kratvā naryaḥ pauṃsyaiś ca // (7.2) Par.?
tad
n.s.m.
vṛdh
3. du., Perf.
root
variman
l.s.m.
ā
indecl.
abhi
indecl.
kratu
i.s.m.
narya
n.s.m.
pauṃsya
i.p.n.
ca.
indecl.
vy ānaḍ indraḥ pṛtanāḥ svojā āsmai yatante sakhyāya pūrvīḥ / (8.1) Par.?
vi
indecl.
naś
3. sg., root aor.
root
indra
n.s.m.
pṛtanā
ac.p.f.
su
indecl.
∞ ojas.
n.s.m.
ā
indecl.
∞ idam
d.s.m.
yat
3. pl., Pre. ind.
root
sakhya
d.s.n.
puru.
n.p.f.
ā smā rathaṃ na pṛtanāsu tiṣṭha yam bhadrayā sumatyā codayāse // (8.2) Par.?
ā
indecl.
sma
indecl.
ratha
ac.s.m.
na
indecl.
pṛtanā
l.p.f.
sthā,
3. sg., Pre. imp.
root
yad
ac.s.m.
bhadra
i.s.f.
sumati
i.s.f.
coday.
2. sg., Pre. sub.
Duration=0.1011278629303 secs.