Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Soma

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 10761
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
pra nimneneva sindhavo ghnanto vṛtrāṇi bhūrṇayaḥ / (1.1) Par.?
pra
indecl.
nimna
i.s.n.
∞ iva
indecl.
sindhu
n.p.m.
← sṛj (1.2) [advcl]
han
Pre. ind., n.p.m.
← soma (1.2) [acl]
vṛtra
ac.p.n.
bhūrṇi
n.p.m.
somā asṛgram āśavaḥ // (1.2) Par.?
soma
n.p.m.
→ han (1.1) [acl:dpct]
sṛj
3. pl., root aor.
root
→ sindhu (1.1) [advcl:manner]
āśu.
n.p.m.
abhi suvānāsa indavo vṛṣṭayaḥ pṛthivīm iva / (2.1) Par.?
abhi
indecl.
← kṣar (2.2) [advmod]
su
root aor., n.p.m.
indu
n.p.m.
← soma (2.2) [nmod]
vṛṣṭi
n.p.f.
← kṣar (2.2) [advcl]
pṛthivī
ac.s.f.
iva
indecl.
indraṃ somāso akṣaran // (2.2) Par.?
indra
ac.s.m.
soma
n.p.m.
→ indu (2.1) [nmod:appos]
kṣar.
3. pl., root aor.
root
→ vṛṣṭi (2.1) [advcl:manner]
→ abhi (2.1) [advmod]
atyūrmir matsaro madaḥ somaḥ pavitre arṣati / (3.1) Par.?
ati
indecl.
∞ ūrmi
n.s.m.
matsara
n.s.m.
mada
n.s.m.
soma
n.s.m.
pavitra
l.s.n.
ṛṣ
3. sg., Pre. ind.
root
→ vihan (3.2) [advcl]
vighnan rakṣāṃsi devayuḥ // (3.2) Par.?
vihan
Pre. ind., n.s.m.
← ṛṣ (3.1) [advcl]
rakṣas
ac.p.n.
devayu.
n.s.m.
ā kalaśeṣu dhāvati pavitre pari ṣicyate / (4.1) Par.?
ā
indecl.
kalaśa
l.p.n.
dhāv.
3. sg., Pre. ind.
root
pavitra
l.s.n.
pari
indecl.
sic.
3. sg., Ind. pass.
root
ukthair yajñeṣu vardhate // (4.2) Par.?
uktha
i.p.n.
yajña
l.p.m.
vṛdh.
3. sg., Pre. ind.
root
ati trī soma rocanā rohan na bhrājase divam / (5.1) Par.?
ati
indecl.
tri
ac.p.n.
soma
v.s.m.
rocana
ac.p.n.
ruh
Pre. ind., n.s.m.
na
indecl.
bhrāj
2. sg., Pre. ind.
root
div.
ac.s.m.
iṣṇan sūryaṃ na codayaḥ // (5.2) Par.?
iṣ
Pre. ind., n.s.m.
sūrya
ac.s.m.
na
indecl.
coday.
2. sg., Aor. inj.
root
abhi viprā anūṣata mūrdhan yajñasya kāravaḥ / (6.1) Par.?
abhi
indecl.
vipra
n.p.m.

3. pl., s-aor.
root
→ dhā (6.2) [advcl]
mūrdhan
l.s.m.
yajña
g.s.m.
kāru
n.p.m.
dadhānāś cakṣasi priyam // (6.2) Par.?
dhā
Pre. ind., n.p.m.
← nū (6.1) [advcl]
cakṣas
l.s.n.
priya.
ac.s.m.
tam u tvā vājinaṃ naro dhībhir viprā avasyavaḥ / (7.1) Par.?
tad
ac.s.m.
u
indecl.
← mṛj (7.2) [discourse]
tvad
ac.s.a.
← mṛj (7.2) [obj]
vājin
ac.s.m.
nṛ
n.p.m.
← mṛj (7.2) [nsubj]
dhī
i.p.f.
← mṛj (7.2) [obl]
vipra
n.p.m.
avasyu
n.p.m.
mṛjanti devatātaye // (7.2) Par.?
mṛj
3. pl., Pre. ind.
root
→ u (7.1) [discourse]
→ nṛ (7.1) [nsubj]
→ dhī (7.1) [obl:instr]
→ tvad (7.1) [obj]
devatāti.
d.s.f.
madhor dhārām anu kṣara tīvraḥ sadhastham āsadaḥ / (8.1) Par.?
madhu
g.s.n.
dhārā
ac.s.f.
anu
indecl.
kṣar.
2. sg., Pre. imp.
root
tīvra
n.s.m.
sadhastha
ac.s.n.
āsad
2. sg., them. aor.
root
→ cāru (8.2) [advcl]
cārur ṛtāya pītaye // (8.2) Par.?
cāru
n.s.m.
← āsad (8.1) [advcl]
ṛta
d.s.n.
.
Inf., indecl.
Duration=0.028700113296509 secs.