Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): for love, love charms

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 10640
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
iyaṃ vīrun madhujātā madhunā tvā khanāmasi / (1.1) Par.?
idam
n.s.f.
vīrudh
n.s.f.
madhu
comp.
∞ jan.
PPP, n.s.f.
root
madhu
i.s.n.
tvad
ac.s.a.
khan.
1. pl., Pre. ind.
root
madhor adhi prajātāsi sā no madhumatas kṛdhi // (1.2) Par.?
madhu
ab.s.n.
adhi
indecl.
prajan
PPP, n.s.f.
root
∞ as.
2. sg., Pre. ind.
tad
n.s.f.
mad
ac.p.a.
madhumat
ac.p.m.
kṛ.
2. sg., Aor. imp.
root
jihvāyā agre madhu me jihvāmūle madhūlakam / (2.1) Par.?
jihvā
g.s.f.
agra
l.s.n.
root
madhu
n.s.n.
mad,
g.s.a.
jihvā
comp.
∞ mūla
l.s.n.
root
madhūlaka.
n.s.n.
mamed aha kratāv aso mama cittam upāyasi // (2.2) Par.?
mad
g.s.a.
∞ id
indecl.
aha
indecl.
kratu
l.s.m.
root
as.
2. sg., Pre. sub.
mad
g.s.a.
citta
ac.s.n.
upe.
2. sg., Pre. sub.
root
madhuman me nikramaṇaṃ madhuman me parāyaṇam / (3.1) Par.?
madhumat
n.s.n.
root
mad
g.s.a.
nikramaṇa.
n.s.n.
madhumat
n.s.n.
root
mad
g.s.a.
parāyaṇa.
n.s.n.
vācā vadāmi madhumad bhūyāsaṃ madhusaṃdṛśaḥ // (3.2) Par.?
vāc
i.s.f.
vad
1. sg., Pre. ind.
root
madhumat.
ac.s.n.
bhū
1. sg., Prec.
root
madhu
comp.
∞ saṃdṛśa.
n.s.m.
madhor asmi madhutaro madughān madhumattaraḥ / (4.1) Par.?
madhu
ab.s.n.
as
1. sg., Pre. ind.
madhutara,
n.s.m.
root
madugha
ab.s.m.
madhumattara.
n.s.m.
mām it kila tvaṃ vanāḥ śākhāṃ madhumatīm iva // (4.2) Par.?
mad
ac.s.a.
id
indecl.
kila
indecl.
tvad
n.s.a.
van
2. sg., Pre. sub.
root
śākhā
ac.s.f.
madhumat
ac.s.f.
iva.
indecl.
pari tvā paritatnunekṣuṇāgām avidviṣe / (5.1) Par.?
pari
indecl.
tvad
ac.s.a.
paritatnu
i.s.m.
∞ ikṣu
i.s.m.
∞ 
1. sg., root aor.
root
→ kāmin (5.2) [advcl:fin]
a
indecl.
∞ vidviṣ,
d.s.m.
yathā māṃ kāminy aso yathā man nāpagā asaḥ // (5.2) Par.?
yathā
indecl.
mad
ac.s.a.
kāmin
n.s.f.
← gā (5.1) [advcl (2)]
as,
2. sg., Pre. sub.
yathā
indecl.
mad
ab.s.a.
na
indecl.
∞ apaga
n.s.f.
as.
2. sg., Pre. sub.
Duration=0.051409006118774 secs.