Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): cow

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 10528
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
anaḍvān dādhāra pṛthivīm uta dyām anaḍvān dādhārorv antarikṣam / (1.1) Par.?
dhṛ
3. sg., Perf.
root
pṛthivī
ac.s.f.
uta
indecl.
div.
ac.s.m.
dhṛ
3. sg., Perf.
root
∞ uru
ac.s.n.
antarikṣa.
ac.s.n.
anaḍvān dādhāra pradiśaḥ ṣaḍ urvīr anaḍvān viśvaṃ bhuvanam ā viveśa // (1.2) Par.?
dhṛ
3. sg., Perf.
root
pradiś
ac.p.f.
ṣaṣ
ac.p.f.
uru.
ac.p.f.
viśva
ac.s.n.
bhuvana
ac.s.n.
ā
indecl.
viś.
3. sg., Perf.
root
Let me go, O evil; being in control, mayest thou be gracious to us; (Whitney and Lanman 1905)
anaḍvān indraḥ sa paśubhyo vi caṣṭe trayāñchakro vi mimīte adhvanaḥ / (2.1) Par.?
indra.
n.s.m.
root
tad
n.s.m.
paśu
ab.p.m.
vi
indecl.
cakṣ.
3. sg., Pre. ind.
root
traya
ac.p.m.
∞ śakra
n.s.m.
vi
indecl.

3. sg., Pre. ind.
root
adhvan.
ac.p.m.
set me uninjured in the world of the excellent, O evil. (Whitney and Lanman 1905)
bhūtaṃ bhaviṣyad bhuvanā duhānaḥ sarvā devānām carati vratāni // (2.2) Par.?
bhū
PPP, ac.s.n.
bhū
Fut., ac.s.n.
bhuvana
ac.p.n.
duh
Pre. ind., n.s.m.
sarva
ac.p.n.
deva
g.p.m.
car
3. sg., Pre. ind.
root
vrata.
ac.p.n.
Thou who, O evil, dost not leave us, thee here do we leave; (Whitney and Lanman 1905)
indro jāto manuṣyeṣv antar gharmas taptaś carati śośucānaḥ / (3.1) Par.?
indra
n.s.m.
jan
PPP, n.s.m.
manuṣya
l.p.m.
antar
indecl.
gharma
n.s.m.
tap
PPP, n.s.m.
car
3. sg., Pre. ind.
root
śośuc.
Pre. ind., n.s.m.
along at the turning apart of the ways, let evil go after another. (Whitney and Lanman 1905)
suprajāḥ sant sa udāre na sarṣad yo nāśnīyād anaḍuho vijānan // (3.2) Par.?
suprajas
n.s.m.
as
Pre. ind., n.s.m.
tad
n.s.m.
udāra
l.s.m.
na
indecl.
sṛ,
3. sg., Aor. inj.
root
yad
n.s.m.
na
indecl.
∞ 
3. sg., Pre. opt.
anaḍuh
g.s.m.
vijñā.
Pre. ind., n.s.m.
Elsewhere than [with] us let the thousand-eyed immortal one make his home; (Whitney and Lanman 1905)
anaḍvān duhe sukṛtasya loka ainaṃ pyāyayati pavamānaḥ purastāt / (4.1) Par.?
duh
3. sg., Pre. ind.
root
sukṛta
g.s.n.
loka.
l.s.m.
ā
indecl.
∞ enad
ac.s.m.
pyāyay
3. sg., Pre. ind.
root

Pre. ind., n.s.m.
purastāt.
indecl.
whomsoever we may hate, him let it come upon; and whom we hate, just him do thou smite. (Whitney and Lanman 1905)
parjanyo dhārā maruta ūdho asya yajñaḥ payo dakṣiṇā doho asya // (4.2) Par.?
parjanya
n.s.m.
dhārā.
n.p.f.
root
marut
n.p.m.
ūdhas
n.s.n.
root
idam.
g.s.m.
yajña
n.s.m.
payas.
n.s.n.
root
doha
n.s.m.
root
idam.
g.s.m.
yasya neśe yajñapatir na yajño nāsya dāteśe na pratigrahītā / (5.1) Par.?
yad
g.s.m.
na
indecl.
∞ īś
3. sg., Perf.
→ jit (5.2) [conj]
← gharma (5.2) [acl (3)]
yajña
comp.
∞ pati,
n.s.m.
na
indecl.
yajña,
n.s.m.
na
indecl.
∞ idam
g.s.m.
dātṛ
n.s.m.
∞ īś,
3. sg., Perf.
← brū (5.2) [parataxis (3)]
na
indecl.
yo viśvajid viśvabhṛd viśvakarmā gharmaṃ no brūta yatamaś catuṣpāt // (5.2) Par.?
yad
n.s.m.
viśva
comp.
∞ jit
n.s.m.
← īś (5.1) [conj (3)]
viśva
comp.
∞ bhṛt
n.s.m.
viśva
comp.
∞ karman,
n.s.m.
gharma
ac.s.m.
→ īś (5.1) [acl]
mad
ac.p.a.
brū
2. pl., Pre. imp.
root
→ īś (5.1) [parataxis]
yatama
n.s.m.
catuṣpād.
n.s.m.
yena devāḥ svar āruruhur hitvā śarīram amṛtasya nābhim / (6.1) Par.?
yad
i.s.n.
deva
n.p.m.
svar
ac.s.n.
āruh
3. pl., Perf.
← tad (6.2) [acl (2)]

Abs., indecl.
śarīra
ac.s.n.
amṛta
g.s.n.
nābhi,
ac.s.f.
tena geṣma sukṛtasya lokaṃ gharmasya vratena tapasā yaśasyavaḥ // (6.2) Par.?
tad
i.s.n.
→ āruh (6.1) [acl]

1. pl., Aor. inj.
root
sukṛta
g.s.n.
loka
ac.s.m.
gharma
g.s.m.
vrata
i.s.n.
tapas
i.s.n.
yaśasyu.
n.p.m.
indro rūpeṇāgnir vahena prajāpatiḥ parameṣṭhī virāṭ / (7.1) Par.?
indra
n.s.m.
root
rūpa
i.s.n.
∞ agni
n.s.m.
root
vaha
i.s.m.
prajāpati
n.s.m.
virāj.
n.s.m.
root
viśvānare akramata vaiśvānare akramatānaḍuhy akramata / (7.2) Par.?
kram.
3. sg., Impf.
root
kram
3. sg., Impf.
root
∞ anaḍuh
l.s.m.
kram.
3. sg., Impf.
root
so 'dṛṃhayata so 'dhārayata // (7.3) Par.?
tad
n.s.m.
dṛṃhay.
3. sg., Impf.
root
tad
n.s.m.
dhāray.
3. sg., Impf.
root
madhyam etad anaḍuho yatraiṣa vaha āhitaḥ / (8.1) Par.?
madhya
n.s.n.
root
etad
n.s.n.
yatra
indecl.
∞ etad
n.s.m.
vaha
n.s.m.
ādhā.
PPP, n.s.m.
etāvad asya prācīnaṃ yāvān pratyaṅ samāhitaḥ // (8.2) Par.?
etāvat
n.s.n.
idam
g.s.m.
prācīna,
n.s.n.
root
yāvat
n.s.m.
pratyañc
ac.s.n.
samādhā.
PPP, n.s.m.
yo vedānaḍuho dohān saptānupadasvataḥ / (9.1) Par.?
yad
n.s.m.
vid
3. sg., Perf.
← āp (9.2) [ccomp (3)]
∞ anaḍuh
g.s.m.
doha
ac.p.m.
saptan
ac.p.m.
∞ anupadasvat,
ac.p.m.
prajāṃ ca lokaṃ cāpnoti tathā saptaṛṣayo viduḥ // (9.2) Par.?
prajā
ac.s.f.
ca
indecl.
loka
ac.s.m.
ca
indecl.
∞ āp.
3. sg., Pre. ind.
root
→ vid (9.1) [ccomp]
tathā
indecl.
saptan
n.p.m.
∞ ṛṣi
n.p.m.
vid.
3. pl., Perf.
root
padbhiḥ sedim avakrāmann irāṃ jaṅghābhir utkhidan / (10.1) Par.?
pad
i.p.m.
sedi
ac.s.f.
avakram,
Pre. ind., n.s.m.
← anaḍuh (10.2) [acl]
irā
ac.s.f.
jaṅghā
i.p.f.
utkhid,
Pre. ind., n.s.m.
śrameṇānaḍvān kīlālaṃ kīnāśaś cābhi gacchataḥ // (10.2) Par.?
śrama
i.s.m.
∞ anaḍuh
n.s.m.
→ avakram (10.1) [acl]
kīlāla
ac.s.n.
kīnāśa
n.s.m.
ca
indecl.
∞ abhi
indecl.
gam.
3. du., Pre. ind.
root
dvādaśa vā etā rātrīr vratyā āhuḥ prajāpateḥ / (11.1) Par.?
dvādaśan
ac.s.n.
vai
indecl.
etad
ac.p.f.
rātri
ac.p.f.
vratya
ac.p.f.
ah
3. pl., Perf.
root
prajāpati.
g.s.m.
tatropa brahma yo veda tad vā anaḍuho vratam // (11.2) Par.?
tatra
indecl.
∞ upa
indecl.
brahman
ac.s.n.
yad
n.s.m.
vid,
3. sg., Perf.
tad
n.s.n.
vai
indecl.
vrata.
n.s.n.
root
duhe sāyaṃ duhe prātar duhe madhyaṃdinaṃ pari / (12.1) Par.?
duh
3. sg., Pre. ind.
root
sāyam.
indecl.
duh
3. sg., Pre. ind.
root
prātar.
indecl.
duh
3. sg., Pre. ind.
root
pari.
indecl.
dohā ye asya saṃyanti tān vidmānupadasvataḥ // (12.2) Par.?
doha
n.p.m.
yad
n.p.m.
idam
g.s.m.
sami,
3. pl., Pre. ind.
tad
ac.p.m.
vid
1. pl., Perf.
root
∞ anupadasvat.
ac.p.m.
Duration=0.14071702957153 secs.