Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 10476
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
āyam agan parṇamaṇir balī balena pramṛṇant sapatnān / (1.1) Par.?
ā
indecl.
∞ idam
n.s.m.
gam
3. sg., root aor.
root
parṇa
comp.
∞ maṇi
n.s.m.
balin
n.s.m.
bala
i.s.n.
pramṛ
Pre. ind., n.s.m.
sapatna.
ac.p.m.
Superior art thou to him that winks, that stands; superior to the ocean art thou, O Kama, fury - (Whitney and Lanman 1905)
ojo devānāṃ paya oṣadhīnāṃ varcasā mā jinvantv aprayāvan // (1.2) Par.?
ojas
n.s.n.
deva
g.p.m.
payas
n.s.n.
oṣadhi
g.p.f.
varcas
i.s.n.
mad
ac.s.a.
jinv
3. pl., Pre. imp.
root
mayi kṣatraṃ parṇamaṇe mayi dhārayatād rayim / (2.1) Par.?
mad
l.s.a.
kṣatra
ac.s.n.
root
parṇa
comp.
∞ maṇi
v.s.m.
mad
l.s.a.
dhāray
2. sg., Pre. imp.
rayi.
ac.s.m.
ahaṃ rāṣṭrasyābhīvarge nijo bhūyāsam uttamaḥ // (2.2) Par.?
mad
n.s.a.
∞ abhīvarga
l.s.m.
nija
n.s.m.
bhū
1. sg., Prec.
root
uttama.
n.s.m.
yaṃ nidadhur vanaspatau guhyaṃ devāḥ priyaṃ maṇim / (3.1) Par.?
yad
ac.s.m.
nidhā
3. pl., Perf.
← tad (3.2) [acl]
vanaspati
l.s.m.
guh
Ger., ac.s.m.
deva
n.p.m.
priya
ac.s.m.
maṇi,
ac.s.m.
tam asmabhyaṃ sahāyuṣā devā dadatu bhartave // (3.2) Par.?
tad
ac.s.m.
→ nidhā (3.1) [acl:rel]
mad
d.p.a.
saha
indecl.
∞ āyus
i.s.n.
deva
n.p.m.

3. pl., Pre. imp.
root
bhṛ.
Inf., indecl.
somasya parṇaḥ saha ugram āgann indreṇa datto varuṇena śiṣṭaḥ / (4.1) Par.?
soma
g.s.m.
parṇa
n.s.m.
sahas
n.s.n.
ugra
n.s.n.
āgam
3. sg., root aor.
root
indra
i.s.m.

PPP, n.s.m.
varuṇa
i.s.m.
śās.
PPP, n.s.m.
taṃ priyāsaṃ bahu rocamāno dīrghāyutvāya śataśāradāya // (4.2) Par.?
tad
ac.s.m.
bhṛ
1. sg., Prec.
root
bahu
ac.s.n.
ruc
Pre. ind., n.s.m.
dīrgha
comp.
∞ āyu
comp.
∞ tva
d.s.n.
śata
comp.
∞ śārada.
d.s.m.
ā mārukṣat parṇamaṇir mahyā ariṣṭatātaye / (5.1) Par.?
ā
indecl.
mad
ac.s.a.
∞ āruh
3. sg., sa-aor.
root
→ uttara (5.2) [advcl:fin]
parṇa
comp.
∞ maṇi
n.s.m.
mahi
d.s.f.
yathāham uttaro 'sāny aryamṇa uta saṃvidaḥ // (5.2) Par.?
yathā
indecl.
∞ mad
n.s.a.
uttara
n.s.m.
← āruh (5.1) [advcl (1)]
as
1. sg., Pre. sub.
aryaman
ab.s.m.
uta
indecl.
saṃvid.
ab.s.f.
ye dhīvāno rathakārāḥ karmārā ye manīṣiṇaḥ / (6.1) Par.?
yad
n.p.m.
dhīvan
n.p.m.
rathakāra,
n.p.m.
← jana (6.2) [acl]
karmāra
n.p.m.
yad
n.p.m.
manīṣin,
n.p.m.
upastīn parṇa mahyaṃ tvaṃ sarvān kṛṇv abhito janān // (6.2) Par.?
upasti
ac.p.m.
parṇa
v.s.m.
mad
d.s.a.
tvad
n.s.a.
sarva
ac.p.m.
kṛ
2. sg., Pre. imp.
root
abhitas
indecl.
jana.
ac.p.m.
→ rathakāra (6.1) [acl:rel]
ye rājāno rājakṛtaḥ sūtā grāmaṇyaś ca ye / (7.1) Par.?
yad
n.p.m.
rājan
n.p.m.
← jana (7.2) [acl]
rājan
comp.
∞ kṛt
n.p.m.
sūta
n.p.m.
grāmaṇi
n.p.m.
ca
indecl.
yad,
n.p.m.
upastīn parṇa mahyaṃ tvaṃ sarvān kṛṇv abhito janān // (7.2) Par.?
upasti
ac.p.m.
parṇa
v.s.m.
mad
d.s.a.
tvad
n.s.a.
sarva
ac.p.m.
kṛ
2. sg., Pre. imp.
root
abhitas
indecl.
jana.
ac.p.m.
→ rājan (7.1) [acl:rel]
parṇo 'si tanūpānaḥ sayonir vīro vīreṇa mayā / (8.1) Par.?
parṇa
n.s.m.
root
as
2. sg., Pre. ind.
sa
indecl.
∞ yoni
n.s.m.
vīra
n.s.m.
vīra
i.s.m.
mad.
i.s.a.
saṃvatsarasya tejasā tena badhnāmi tvā maṇe // (8.2) Par.?
tejas
i.s.n.
tad
i.s.n.
bandh
1. sg., Pre. ind.
root
tvad
ac.s.a.
maṇi.
v.s.m.
Duration=0.10340595245361 secs.