Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 10389
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
yaśchandasām ṛṣabho viśvarūpaḥ / (1.1) Par.?
yad
n.s.m.
∞ chandas
g.p.n.
ṛṣabha
n.s.m.
← sambhū (1.2) [nsubj]
viśva
comp.
∞ rūpa
n.s.m.
chandobhyo 'dhyamṛtāt saṃbabhūva / (1.2) Par.?
chandas
ab.p.n.
adhi
indecl.
∞ amṛta
ab.s.n.
sambhū,
3. sg., Perf.
→ ṛṣabha (1.1) [nsubj]
← indra (1.3) [acl]
sa mendro medhayā spṛṇotu / (1.3) Par.?
tad
n.s.m.
mad
ac.s.a.
∞ indra
n.s.m.
→ sambhū (1.2) [acl:rel]
medhā
i.s.f.
spṛ.
3. sg., Pre. imp.
root
amṛtasya deva dhāraṇo bhūyāsam / (1.4) Par.?
amṛta
g.s.n.
deva
v.s.m.
dhāraṇa
n.s.m.
bhū.
1. sg., Prec.
root
śarīraṃ me vicarṣaṇam / (1.5) Par.?
śarīra
n.s.n.
mad
g.s.a.
vicarṣaṇa.
n.s.n.
root
jihvā me madhumattamā / (1.6) Par.?
jihvā
n.s.f.
mad
g.s.a.
madhumattama.
n.s.f.
root
karṇābhyāṃ bhūri viśruvam / (1.7) Par.?
brahmaṇaḥ kośo 'si medhayā pihitaḥ / (1.8) Par.?
brahman
g.s.n.
kośa
n.s.m.
root
as
2. sg., Pre. ind.
medhā
i.s.f.
pidhā.
PPP, n.s.m.
śrutaṃ me gopāya / (1.9) Par.?
śru
PPP, ac.s.n.
mad
g.s.a.
gopāy.
2. sg., Pre. imp.
root
āvahantī vitanvānā // (1.10) Par.?
kurvāṇā cīram ātmanaḥ / (2.1) Par.?
vāsāṃsi mama gāvaśca / (2.2) Par.?
annapāne ca sarvadā / (2.3) Par.?
anna
comp.
∞ pāna
n.d.n.
ca
indecl.
sarvadā.
indecl.
tato me śriyamāvaha / (2.4) Par.?
tatas
indecl.
mad
d.s.a.
śrī
ac.s.f.
→ lomaśa (2.5) [amod]
∞ āvah
2. sg., Pre. imp.
root
→ paśu (2.5) [obl:soc]
→ svāhā (2.5) [discourse]
lomaśāṃ paśubhiḥ saha svāhā / (2.5) Par.?
lomaśa
ac.s.f.
← śrī (2.4) [amod]
paśu
i.p.m.
← āvah (2.4) [obl]
saha
indecl.
svāhā.
indecl.
← āvah (2.4) [discourse]
ā mā yantu brahmacāriṇaḥ svāhā / (2.6) Par.?
ā
indecl.
mad
ac.s.a.
i
3. pl., Pre. imp.
root
svāhā.
indecl.
vi mā yantu brahmacāriṇaḥ svāhā / (2.7) Par.?
vi
indecl.
mad
ac.s.a.
i
3. pl., Pre. imp.
root
svāhā.
indecl.
pra mā yantu brahmacāriṇaḥ svāhā / (2.8) Par.?
pra
indecl.
mad
ac.s.a.
i
3. pl., Pre. imp.
root
svāhā.
indecl.
damāyantu brahmacāriṇaḥ svāhā / (2.9) Par.?
damāy
3. pl., Pre. imp.
root
svāhā.
indecl.
śamāyantu brahmacāriṇaḥ svāhā // (2.10) Par.?
śamāy
3. pl., Pre. imp.
root
svāhā.
indecl.
yaśo jane 'sāni svāhā / (3.1) Par.?
yaśas
n.s.n.
jana
l.s.m.
root
as
1. sg., Pre. sub.
svāhā.
indecl.
śreyān vasyaso 'sāni svāhā / (3.2) Par.?
śreyas
n.s.m.
root
vasyas
ab.s.m.
as
1. sg., Pre. sub.
svāhā.
n.s.f.
taṃ tvā bhaga praviśāni svāhā / (3.3) Par.?
tad
ac.s.m.
tvad
ac.s.a.
bhaga
v.s.m.
praviś
1. sg., Pre. imp.
root
svāhā.
indecl.
sa mā bhaga praviśa svāhā / (3.4) Par.?
tad
n.s.m.
mad
ac.s.a.
bhaga
v.s.m.
praviś
2. sg., Pre. imp.
root
svāhā.
indecl.
tasmin sahasraśākhe ni bhagāhaṃ tvayi mṛje svāhā / (3.5) Par.?
tad
l.s.m.
sahasra
comp.
∞ śākhā
l.s.m.
ni
indecl.
bhaga
v.s.m.
∞ mad
n.s.a.
tvad
l.s.a.
mṛj
1. sg., Pre. ind.
root
svāhā.
indecl.
yathāpaḥ pravatā yanti yathā māsā aharjaram / (3.6) Par.?
yathā
indecl.
∞ ap
n.p.f.
pravat
i.s.f.
i,
3. pl., Pre. ind.
← e (3.8) [advcl]
yathā
indecl.
māsa
n.p.m.
aharjaram,
indecl.
evaṃ māṃ brahmacāriṇaḥ / (3.7) Par.?
dhātarāyantu sarvataḥ svāhā / (3.8) Par.?
dhātṛ
v.s.m.
∞ e
3. pl., Pre. imp.
root
→ mad (3.7) [obl:goal]
→ evam (3.7) [advmod]
→ i (3.6) [advcl:manner]
→ brahmacārin (3.7) [nsubj]
sarvatas
indecl.
svāhā.
indecl.
prativeśo 'si pra mā bhāhi pra mā padyasva // (3.9) Par.?
prativeśa
n.s.m.
root
as.
2. sg., Pre. ind.
pra
indecl.
mad
ac.s.a.
bhā.
2. sg., Pre. imp.
root
pra
indecl.
mad
ac.s.a.
pad.
2. sg., Pre. imp.
root
Duration=0.057359218597412 secs.