Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 10439
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
ye triṣaptāḥ pariyanti viśvā rūpāṇi bibhrataḥ / (1.1) Par.?
yad
n.p.m.
triṣapta
n.p.m.
parī
3. pl., Pre. ind.
← tad (1.2) [acl (2)]
viśva
ac.p.n.
rūpa
ac.p.n.
bhṛ,
Pre. ind., n.p.m.
vācaspatir balā teṣāṃ tanvo adya dadhātu me // (1.2) Par.?
bala
ac.p.n.
tad
g.p.m.
→ parī (1.1) [acl]
tanū
ac.p.f.
adya
indecl.
dhā
3. sg., Pre. imp.
root
mad.
d.s.a.
punar ehi vācaspate devena manasā saha / (2.1) Par.?
punar
indecl.
e
2. sg., Pre. imp.
root
deva
i.s.n.
manas
i.s.n.
saha.
indecl.
vasoṣ pate ni ramaya mayy evāstu mayi śrutam // (2.2) Par.?
vasu
g.s.n.
pati
v.s.m.
ni
indecl.
ramay.
2. sg., Pre. imp.
root
mad
l.s.a.
root
eva
indecl.
∞ as
3. sg., Pre. imp.
mad
l.s.a.
śru.
PPP, n.s.n.
ihaivābhi vi tanūbhe ārtnī iva jyayā / (3.1) Par.?
iha
indecl.
∞ eva
indecl.
∞ abhi
indecl.
vi
indecl.
tan
2. sg., Pre. imp.
root
∞ ubh
ac.d.f.
ārtnī
ac.d.f.
iva
indecl.
jyā.
i.s.f.
vācaspatir ni yacchatu mayy evāstu mayi śrutam // (3.2) Par.?
ni
indecl.
yam.
3. sg., Pre. imp.
root
mad
l.s.a.
root
eva
indecl.
∞ as
3. sg., Pre. imp.
mad
l.s.a.
śru.
PPP, n.s.n.
upahūto vācaspatir upāsmān vācaspatir hvayatām / (4.1) Par.?
upahvā
PPP, n.s.m.
root
upa
indecl.
∞ mad
ac.p.a.
hvā.
3. sg., Pre. imp.
root
saṃ śrutena gamemahi mā śrutena vi rādhiṣi // (4.2) Par.?
sam
indecl.
śru
PPP, i.s.n.
gam.
1. pl., Aor. Opt.
root

indecl.
śru
PPP, i.s.n.
vi
indecl.
rādh.
1. sg., Aor. inj.
root
Duration=0.080251932144165 secs.