Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Mahāyāna, jātaka, avadāna

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 11073
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
285 parallel or similar passage(s) in this chapter
buddho bhagavāñśrāvastyāṃ viharati sma jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme // (1.0) Par.?
asmāt parāntake vāsavagrāme balaseno nāma gṛhapatiḥ prativasati āḍhyo mahādhano mahābhogo vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanapratispardhī // (2.0) Par.?
tena sadṛśāt kulāt kalatramānītam // (3.0) Par.?
tena sadṛśāt kulāt kalatramānītam // (Divyāv, 2, 3, 0) [0]
tena sadṛśāt kulāt kalatramānītam // (Divyāv, 7, 125, 0) [0]
tena sadṛśāt kulāt kalatramānītam // (Divyāv, 8, 98, 0) [0]
tena sadṛśāt kulāt kalatramānītam // (Divyāv, 13, 3, 1) [0]
tena ca sadṛśāt kulāt kalatramānītam // (Divyāv, 18, 503, 1) [1]
tena sadṛśāt kulāt kalatramānītam // (Divyāv, 19, 4, 1) [0]
tena sadṛśāt kulāt kalatramānītam // (Divyāv, 19, 263, 1) [0]
tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam / (AvŚat, 3, 2, 2) [0]
tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam / (AvŚat, 6, 2, 2) [0]
sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati // (4.0) Par.?
so 'putraḥ putrābhinandī śivavaruṇakuberaśakrabrahmādīnāyācate ārāmadevatāṃ vanadevatāṃ śṛṅgāṭakadevatāṃ balipratigrāhikāṃ devatām // (5.0) Par.?
sahajāṃ sahadharmikāṃ nityānubaddhāmapi devatāmāyācate // (6.0) Par.?
asti caiṣa loke pravādo yadāyācanahetoḥ putrā jāyante // (7.0) Par.?
duhitaraśceti // (8.0) Par.?
tacca naivam // (9.0) Par.?
yadyevamabhaviṣyat ekaikasya putrasahasramabhaviṣyat tadyathā rājñaścakravartinaḥ // (10.0) Par.?
api tu trayāṇāṃ sthānānāṃ saṃmukhībhāvāt putrā jāyante duhitaraśca // (11.0) Par.?
katameṣāṃ trayāṇām mātāpitarau raktau bhavataḥ saṃnipatitau mātā kalyā bhavati ṛtumatī gandharvaḥ pratyupasthito bhavati // (12.0) Par.?
eṣāṃ trayāṇāṃ sthānānāṃ saṃmukhībhāvāt putrā jāyante duhitaraśca // (13.0) Par.?
sa caivamāyācanaparastiṣṭhati // (14.0) Par.?
anyatamaśca sattvaścaramabhavikaśca hitaiṣī gṛhītamokṣamārgāntonmukho na nirvāṇe bahirmukhaḥ saṃsārādanarthikaḥ sarvabhavagativyupapattiparāṅmukho 'ntimadehadhārī anyatamāt sattvanikāyāccyutvā tasya prajāpatyāḥ kukṣimavakrāntaḥ // (15.0) Par.?
pañcāveṇikā dharmā ekatye paṇḍitajātīye mātṛgrāme // (16.0) Par.?
katame pañca raktaṃ puruṣaṃ jānāti viraktaṃ jānāti // (17.0) Par.?
kālaṃ jānāti ṛtuṃ jānāti // (18.0) Par.?
kālaṃ jānāti ṛtuṃ jānāti / (AvŚat, 3, 3, 18) [0]
garbhamavakrāntaṃ jānāti // (19.0) Par.?
garbham avakrāntaṃ jānāti / (AvŚat, 3, 3, 19) [0]
yasya sakāśād garbhamavakrāmati taṃ jānāti // (20.0) Par.?
dārakaṃ jānāti dārikāṃ jānāti // (21.0) Par.?
saceddārako bhavati dakṣiṇaṃ kukṣiṃ niśritya tiṣṭhati // (22.0) Par.?
saceddārikā bhavati vāmaṃ kukṣiṃ niśritya tiṣṭhati // (23.0) Par.?
sā āttamanāttamanāḥ svāmina ārocayati diṣṭyā āryaputra vardhasva // (24.0) Par.?
āpannasattvāsmi saṃvṛttā // (25.0) Par.?
āpannasattvāsmi saṃvṛttā / (AvŚat, 3, 3, 26) [0]
yathā ca me dakṣiṇaṃ kukṣiṃ niśritya tiṣṭhati niyataṃ dārako bhaviṣyati // (26.0) Par.?
so 'pi āttamanāttamanā udānam udānayati apyevāhaṃ cirakālābhilaṣitaṃ putramukhaṃ paśyeyam // (27.0) Par.?
jāto me syānnāvajātaḥ // (28.0) Par.?
jāto me syānnāvajātaḥ // (Divyāv, 8, 108, 0) [0]
jāto me syān nāvajātaḥ / (AvŚat, 3, 3, 29) [0]
kṛtyāni me kurvīta // (29.0) Par.?
bhṛtaḥ pratibibhṛyāt // (30.0) Par.?
dāyādyaṃ pratipadyeta // (31.0) Par.?
kulavaṃśo me cirasthitiko bhaviṣyati // (32.0) Par.?
kulavaṃśo me cirasthitikaḥ syāt // (Divyāv, 8, 112, 0) [1]
kulavaṃśo me cirasthitikaḥ syāt / (AvŚat, 3, 3, 33) [1]
asmākaṃ cāpyatītakālagatānām alpaṃ vā prabhūtaṃ vā dānāni dattvā puṇyāni kṛtvā dakṣiṇāmādeśayiṣyati idaṃ tayoryatratatropapannayorgacchatoranugacchatviti // (33.0) Par.?
āpannasattvāṃ ca tāṃ viditvā upariprasādatalagatāmayantritāṃ dhārayati śīte śītopakaraṇairuṣṇa uṣṇopakaraṇairvaidyaprajñaptairāhārair nātitiktair nātyamlair nātilavaṇair nātimadhurair nātikaṭukair nātikaṣāyais tiktāmlalavaṇamadhurakaṭukaṣāyavivarjitairāhāraiḥ hārārdhahāravibhūṣitagātrīm apsarasamiva nandanavanavicāriṇīṃ mañcānmañcaṃ pīṭhātpīṭham avatarantīm uparimāṃ bhūmim // (34.0) Par.?
na cāsyā amanojñaśabdaśravaṇam yāvadeva garbhasya paripākāya // (35.0) Par.?
sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānāmatyayāt prasūtā // (36.0) Par.?
dārako jātaḥ // (37.0) Par.?
abhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko gauraḥ kanakavarṇaśchatrākāraśirāḥ pralambabāhurvistīrṇaviśālalalāṭaḥ saṃgatabhrūruttuṅganāso ratnapratyuptikayā karṇikayā āmuktayālaṃkṛtaḥ // (38.0) Par.?
balasenena gṛhapatinā ratnaparīkṣakā āhūyoktāḥ // (39.0) Par.?
bhavantaḥ ratnānāṃ mūlyaṃ kuruta iti // (40.0) Par.?
na śakyate ratnānāṃ mūlyaṃ kartumiti // (41.0) Par.?
dharmatā yasya na śakyate mūlyaṃ kartuṃ tasya koṭimūlyaṃ kriyate // (42.0) Par.?
te kathayanti gṛhapate asya ratnasya koṭirmūlyamiti // (43.0) Par.?
tasya jñātayaḥ saṃgamya samāgamya trīṇi saptakāni ekaviṃśatidivasāni vistareṇa jātasya jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpayanti kiṃ bhavatu dārakasya nāmeti // (44.0) Par.?
ayaṃ dārakaḥ koṭimūlyayā ratnapratyuptikayā āmuktayā jātaḥ śravaṇeṣu ca nakṣatreṣu // (45.0) Par.?
bhavatu dārakasya śroṇaḥ koṭikarṇa iti nāma // (46.0) Par.?
yasminneva divase śroṇaḥ koṭikarṇo jātaḥ tasminneva divase balasenasya gṛhapaterdvau preṣyadārakau jātau // (47.0) Par.?
tenaikasya dāraka iti nāmadheyaṃ vyavasthāpitam aparasya pālaka iti // (48.0) Par.?
śroṇaḥ koṭikarṇo 'ṣṭābhyo dhātrībhyo 'nupradatto dvābhyāmaṃsadhātrībhyāṃ dvābhyāṃ krīḍanikābhyāṃ dvābhyāṃ maladhātrībhyāṃ dvābhyāṃ kṣīradhātrībhyām // (49.0) Par.?
so 'ṣṭābhirdhātrībhirunnīyate vardhyate kṣīreṇa dadhnā navanītena sarpiṣā sarpimaṇḍenānyaiś cottaptottaptairupakaraṇaviśeṣaiḥ // (50.0) Par.?
āśu vardhate hradasthamiva paṅkajam // (51.0) Par.?
āśu vardhate hradasthamiva paṅkajam // (Divyāv, 3, 56, 0) [0]
āśu vardhate hradasthamiva paṅkajam // (Divyāv, 8, 122, 0) [0]
āśu vardhate hradasthamiva paṅkajam // (Divyāv, 13, 13, 1) [0]
āśu vardhate hradasthamiva paṅkajam // (Divyāv, 19, 154, 1) [0]
āśu vardhate hradastham iva paṅkajam / (AvŚat, 3, 4, 2) [0]
āśu vardhate hradastham iva paṅkajam / (AvŚat, 6, 3, 4) [0]
sa yadā mahān saṃvṛttastadā lipyām upanyastaḥ saṃkhyāyāṃ gaṇanāyāṃ mudrāyāmuddhāre nyāse nikṣepe vastuparīkṣāyāṃ ratnaparīkṣāyām // (52.0) Par.?
so 'ṣṭāsu parīkṣāsūdghaṭako vācakaḥ piṇḍataḥ paṭupracāraḥ saṃvṛttaḥ // (53.0) Par.?
tasya pitrā trīṇi vāsagṛhāṇi māpitāni haimantikaṃ graiṣmikaṃ vārṣikam // (54.0) Par.?
trīṇi udyānāni māpitāni haimantikaṃ graiṣmikaṃ vārṣikam // (55.0) Par.?
trīṇi antaḥpurāṇi pratyupasthāpitāni jyeṣṭhakaṃ madhyamaṃ kanīyasam // (56.0) Par.?
sa upariprāsādatalagato niṣpuruṣeṇa tūryeṇa krīḍati ramate paricārayati // (57.0) Par.?
balaseno gṛhapatir nityameva kṛṣikarmānte udyuktaḥ // (58.0) Par.?
sa koṭikarṇastaṃ pitaraṃ paśyati nityaṃ kṛṣikarmānte udyuktam // (59.0) Par.?
sa kathayati tāta kasyārthe tvaṃ nityameva kṛṣikarmānte udyuktaḥ sa kathayati putra yathā tvamupariprāsādatalagato niṣpuruṣeṇa tūryeṇa krīḍasi ramasi paricārayasi yadyahamapi evameva krīḍeyaṃ rameyaṃ paricārayeyam nacirādevāsmākaṃ bhogāstanutvaṃ parikṣayaṃ paryādānaṃ gaccheyuḥ // (60.0) Par.?
sa saṃlakṣayati mamaivārthaṃ codanā kriyate // (61.0) Par.?
sa kathayati tāta yadyevam gacchāmi mahāsamudramavatarāmi // (62.0) Par.?
pitā kathayati putra tāvantaṃ me ratnajātamasti // (63.0) Par.?
yadi tvaṃ tilataṇḍulakolakulatthanyāyena ratnāni parimokṣyase tathāpi me ratnānāṃ parikṣayo na syāt // (64.0) Par.?
sa kathayati tāta anujānīhi mām paṇyamādāya mahāsamudramavatarāmīti // (65.0) Par.?
balasenena tasyāvaśyaṃ nirbandhaṃ jñātvānujñātaḥ // (66.0) Par.?
balasenena gṛhapatinā vāsavagrāmake ghaṇṭāvaghoṣaṇaṃ kṛtam yo yuṣmākamutsahate śroṇena koṭikarṇena sārthavāhena sārdham aśulkenātarapaṇyena mahāsamudramavatartum sa mahāsamudragamanīyaṃ paṇyaṃ samudānayatu // (67.0) Par.?
pañcabhirvaṇikśatairmahāsamudragamanīyaṃ paṇyaṃ samudānītam // (68.0) Par.?
balaseno nāma gṛhapatiḥ saṃlakṣayati kīdṛśena yānena śroṇaḥ koṭikarṇo yāsyati sa saṃlakṣayati saced hastibhiḥ hastinaḥ sukumārā durbharāśca aśvā api sukumārā durbharāśca gardabhāḥ smṛtimantaḥ sukumārāśca // (69.0) Par.?
gardabhayānena gacchatviti // (70.0) Par.?
sa pitrā āhūyoktaḥ putra na tvayā sārthasya purastād gantavyam nāpi pṛṣṭhataḥ // (71.0) Par.?
yadi balavāṃścauro bhavati sārthasya purastānnipatati // (72.0) Par.?
durbalo bhavati pṛṣṭhato nipatati // (73.0) Par.?
tvayā sārthasya madhye gantavyam // (74.0) Par.?
na ca te sārthavāhe hate sārtho vaktavyaḥ // (75.0) Par.?
dāsakapālakāvapi uktau putrau yuvābhyāṃ na kenacit prakāreṇa śroṇaḥ koṭikarṇo moktavya iti // (76.0) Par.?
athāpareṇa samayena śroṇaḥ koṭikarṇaḥ kṛtakautukamaṅgalasvastyayano mātuḥ sakāśamupasaṃkramya pādayor nipatya kathayati amba gacchāmi avalokitā bhava mahāsamudramavatarāmi // (77.0) Par.?
sā ruditumārabdhā // (78.0) Par.?
sa kathayati amba kasmād rodasi // (79.0) Par.?
mātā sāśrudurdinavadanā kathayati putra kadācidahaṃ putrakaṃ punarapi jīvantaṃ drakṣyāmīti // (80.0) Par.?
sa saṃlakṣayati ahaṃ maṅgalaiḥ samprasthitaḥ // (81.0) Par.?
iyamīdṛśamamaṅgalamabhidhatte // (82.0) Par.?
sa ruṣitaḥ kathayati amba ahaṃ kṛtakautūhalamaṅgalasvastyayano mahāsamudraṃ samprasthitaḥ // (83.0) Par.?
tvaṃ cedṛśānyamaṅgalāni karoṣi // (84.0) Par.?
apāyān kiṃ na paśyasīti // (85.0) Par.?
sā kathayati putra kharaṃ te vākkarma niścāritam // (86.0) Par.?
atyayamatyayato deśaya // (87.0) Par.?
apyevaitat karma tanutvaṃ parikṣayaṃ paryādānaṃ gacchet // (88.0) Par.?
sā tenātyayam atyayataḥ kṣamāpitā // (89.0) Par.?
atha śroṇaḥ koṭikarṇaḥ kṛtakautūhalamaṅgalasvastyayanaḥ śakaṭairbhārairmoṭaiḥ piṭakairuṣṭrairgobhirgardabhaiḥ prabhūtaṃ samudragamanīyaṃ paṇyamāropya mahāsamudraṃ samprasthitaḥ // (90.0) Par.?
so 'nupūrveṇa grāmanagaranigamapallipattaneṣu cañcūryamāṇo mahāsamudrataṭamanuprāptaḥ // (91.0) Par.?
nipuṇataḥ sāmudram yānapātraṃ pratipādya mahāsamudramavatīrṇo dhanahārakaḥ // (92.0) Par.?
so 'nuguṇena vāyunā ratnadvīpamanuprāptaḥ // (93.0) Par.?
tena tatropaparīkṣyopaparīkṣya ratnānāṃ tad vahanaṃ pūritaṃ tadyathā tilataṇḍulakolakulatthānām // (94.0) Par.?
so 'nuguṇena vāyunā śroṇaḥ saṃsiddhayānapātro jambudvīpamanuprāptaḥ // (95.0) Par.?
sa sārthastasminneva samudratīre āvāsitaḥ // (96.0) Par.?
asau śroṇaḥ koṭikarṇo 'pi sārthavāho dāsakapālakāvādāya sārthamadhyādekānte 'pakramya āyaṃ vyayaṃ ca tulayitumārabdhaḥ // (97.0) Par.?
paścāt tenāsau dāsako 'bhihitaḥ dāsaka paśya sārthaḥ kiṃ karotīti // (98.0) Par.?
sa gataḥ // (99.0) Par.?
yāvat paśyati sthorāṃ lardayantaṃ sārtham // (100.0) Par.?
so 'pi sthorāṃ lardayitumārabdhaḥ // (101.0) Par.?
dāsakaḥ saṃlakṣayati pālakaḥ sārthavāhaṃ śabdāpayiṣyati // (102.0) Par.?
pālako 'pi saṃlakṣayati dāsakaḥ sārthavāhaḥ śabdāpayiṣyatīti // (103.0) Par.?
sa sārthaḥ sarātrimeva sthorāṃ lardayitvā samprasthitaḥ // (104.0) Par.?
so 'pi gāḍhanidrāvaṣṭabdhaḥ śayitaḥ // (105.0) Par.?
sa sārthastāvad gato yāvatprabhātam // (106.0) Par.?
te kathayanti bhavantaḥ kva sārthavāhaḥ purastād gacchati // (107.0) Par.?
purastād gatvā pṛcchanti kva sārthavāhaḥ pṛṣṭhata āgacchati // (108.0) Par.?
pṛṣṭhato gatvā pṛcchanti kva sārthavāhaḥ madhye gacchati // (109.0) Par.?
madhye gatvā pṛcchanti // (110.0) Par.?
yāvat tatrāpi nāsti // (111.0) Par.?
dāsakaḥ kathayati mama buddhirutpannā pālakaḥ sārthavāhaṃ śabdāpayiṣyati // (112.0) Par.?
pālako 'pi kathayati mama buddhirutpannā dāsakaḥ sārthavāhaṃ śabdāpayiṣyati // (113.0) Par.?
bhavantaḥ na śobhanaṃ kṛtam yadasmābhiḥ sārthavāhaśchoritaḥ // (114.0) Par.?
āgacchata nivartāmaḥ // (115.0) Par.?
te kathayanti bhavantaḥ yadi vayaṃ nivartiṣyāmaḥ sarva evānayena vyasanamāpatsyāmaḥ // (116.0) Par.?
āgacchata kriyākāraṃ tāvat kurmaḥ tāvanna kenacicchroṇasya koṭikarṇasya mātāpitṛbhyām ārocayitavyam yāvad bhāṇḍaṃ pratiśāmitaṃ bhavati // (117.0) Par.?
te kriyākāraṃ kṛtvā gatāḥ // (118.0) Par.?
śroṇasya koṭikarṇasya mātāpitṛbhyāṃ śrutam śroṇaḥ koṭikarṇo 'bhyāgata iti // (119.0) Par.?
te kathayanti pṛṣṭhata āgacchati // (120.0) Par.?
pṛṣṭhato gatvā pṛcchataḥ kva sārthavāhaḥ purastād gacchatīti // (121.0) Par.?
taistāvadākulīkṛtau yāvad bhāṇḍaṃ pratiśāmitam // (122.0) Par.?
paścāt te kathayanti amba vismṛto 'smābhiḥ sārthavāha iti // (123.0) Par.?
tābhyāmeka āgatya kathayati ayaṃ śroṇaḥ koṭikarṇo 'bhyāgata iti // (124.0) Par.?
tasya tāvabhisāraṃ dattvā pratyudgatau na paśyataḥ // (125.0) Par.?
apara āgatya kathayati amba diṣṭyā vardhasva ayaṃ śroṇaḥ koṭikarṇo 'bhyāgata iti // (126.0) Par.?
tasya tāvabhisāraṃ dattvā pratyudgatau na paśyataḥ // (127.0) Par.?
tau na kasyacit punarapi śraddadhātumārabdhau // (128.0) Par.?
tābhyāmudyāneṣu svakasabhādevakuleṣu chatrāṇi vyajanāni kalaśāni upānahāni cākṣarāṇi abhilikhitāni dattāni sthāpitāni yadi tāvacchroṇaḥ koṭikarṇo jīvati laghu āgamaya kṣipramāgamaya // (129.0) Par.?
atha cyutaḥ kālagataḥ tasyaiva gatyupapattisthānāt sthānāntaraviśeṣatāyai // (130.0) Par.?
tau śokena rudantāvandhībhūtau // (131.0) Par.?
śroṇaḥ koṭikarṇaḥ sārthavāho 'pi sūryāṃśubhiḥ spṛṣṭa ātāpitaḥ prativibuddho yāvat sārthaṃ na paśyati nānyatra gardabhayānameva // (132.0) Par.?
sa taṃ gardabhayānamabhiruhya samprasthitaḥ // (133.0) Par.?
rātrau ca vātena pravāyatā vālukayā mārgo vyapoḍhaḥ pithitaḥ // (134.0) Par.?
te ca gardabhāḥ smṛtimanto gandhamāghrāyāghrāya śanairmandamandaṃ samprasthitāḥ // (135.0) Par.?
sārthavāhaḥ saṃlakṣayati kasmādete śanairmandamandaṃ gacchantīti kṛtvā pratodayaṣṭyā tāḍitāḥ // (136.0) Par.?
te saṃbhrāntā ākulībhūtāḥ smṛtibhraṣṭā unmārgeṇa samprasthitāḥ yāvad anyatamāśāṭavīṃ praviṣṭāḥ // (137.0) Par.?
te tṛṣārtā vihvalavadanā jihvāṃ nirnāmayya gacchanti // (138.0) Par.?
tān dṛṣṭvā tasya kāruṇyamutpannam // (139.0) Par.?
sa saṃlakṣayati yadi etān notsrakṣyāmi anayena vyasanamāpatsye // (140.0) Par.?
ko 'sau nirghṛṇahṛdayastyaktaparalokaśca ya eṣāṃ pratodayaṣṭiṃ kāye nipātayiṣyati tena ta utsṛṣṭāḥ adyāgreṇa acchinnāgrāṇi tṛṇāni bhakṣayata anavamarditāni pānīyāni pibata anāvilāni caturdiśaṃ ca śītalā vāyavo vāntviti // (141.0) Par.?
sa tānutsṛjya padbhyāṃ samprasthitaḥ // (142.0) Par.?
yāvat paśyati āyasaṃ nagaramuccaṃ ca pragṛhītaṃ ca // (143.0) Par.?
tatra dvāre puruṣastiṣṭhati kālo raudrāścaṇḍo lohitākṣa udviddhapiṇḍo lohalaguḍavyagrahastaḥ // (144.0) Par.?
sa tasya sakāśamupasaṃkrāntaḥ // (145.0) Par.?
upasaṃkramya taṃ puruṣaṃ pṛcchati asti atra bhoḥ puruṣa pānīyamiti // (146.0) Par.?
sa tūṣṇīṃ vyavasthitaḥ // (147.0) Par.?
bhūyastena pṛṣṭaḥ astyatra nagare pānīyamiti // (148.0) Par.?
bhūyo 'pi sa tūṣṇīṃ vyavasthitaḥ // (149.0) Par.?
tena sārthavāhena tatra praviśya pānīyaṃ pānīyam iti śabdo niścāritaḥ // (150.0) Par.?
yāvat pañcamātraiḥ pretasahasrairdagdhasthūṇāsadṛśairasthiyantravaducchritaiḥ svakeśaromapraticchannaiḥ parvatodarasaṃnibhaiḥ sūcīchidropamamukhairanuparivāritaḥ śroṇaḥ koṭikarṇaḥ // (151.0) Par.?
te kathayanti sārthavāha kāruṇikastvam // (152.0) Par.?
asmākaṃ tṛṣārtānāṃ pānīyamanuprayaccha // (153.0) Par.?
sa kathayati bhavantaḥ ahamapi pānīyameva mṛgayāmi // (154.0) Par.?
kuto 'ham yuṣmākaṃ pānīyamanuprayacchāmīti te kathayanti sārthavāha pretanagaramidam kuto 'tra pānīyam adyāsmābhirdvādaśabhirvarṣaistvatsakāśātpānīyaṃ pānīyamiti śabdaḥ śrutaḥ // (155.0) Par.?
sa kathayati ke yūyaṃ bhavantaḥ kena vā karmaṇā ihopapannāḥ śroṇa duṣkuhakā jāmbūdvīpakā manuṣyāḥ // (156.0) Par.?
nābhiśraddadhāsyasi // (157.0) Par.?
ahaṃ bhavantaḥ pratyakṣadarśī kasmānnābhiśraddadhāsye te gāthāṃ bhāṣante // (158.0) Par.?
ākrośakā roṣakā vayaṃ matsariṇaḥ kuṭukuñcakā vayam / (159.1) Par.?
dānaṃ ca na dattamaṇvapi yena vayaṃ pitṛlokamāgatāḥ // (159.2) Par.?
śroṇa gaccha puṇyamaheśākhyastvam // (160.0) Par.?
śroṇa gaccha puṇyakarmā tvam // (Divyāv, 1, 182, 0) [1]
asti kaścit tvayā dṛṣṭaḥ pretanagaraṃ praviṣṭaḥ svastikṣemābhyāṃ nirgacchan sa samprasthito yāvat tenāsau puruṣo dṛṣṭaḥ // (161.0) Par.?
tenoktaḥ bhadramukha aho bata tvayā mamārocitaṃ syāt yathedaṃ pretanagaramiti nāhamatra praviṣṭaḥ syām // (162.0) Par.?
sa tenoktaḥ śroṇa gaccha puṇyamaheśākhyastvam yena tvaṃ pretanagaraṃ praviśya svastikṣemābhyāṃ nirgataḥ // (163.0) Par.?
sa samprasthitaḥ // (164.0) Par.?
yāvadaparaṃ paśyati āyasaṃ nagaramuccaṃ ca pragṛhītaṃ ca // (165.0) Par.?
tatrāpi dvāre puruṣastiṣṭhati kālaścaṇḍo lohitākṣa udviddhapiṇḍo lohalaguḍavyagrahastaḥ // (166.0) Par.?
sa tasya sakāśamupasaṃkrāntaḥ // (167.0) Par.?
upasaṃkramyaivamāha bhoḥ puruṣa asti atra nagare pānīyam sa tūṣṇīṃ vyavasthitaḥ // (168.0) Par.?
bhūyastena pṛṣṭaḥ bhoḥ puruṣa asti atra nagare pānīyam sa tūṣṇīṃ vyavasthitaḥ // (169.0) Par.?
tena tatra praviśya pānīyaṃ pānīyam iti śabdaḥ kṛtaḥ // (170.0) Par.?
anekaiḥ pretasahasrairdagdhasthūṇākṛtibhirasthiyantravaducchritaiḥ svakeśaromapraticchannaiḥ parvatodarasaṃnibhaiḥ sūcīchidropamamukhairanuparivāritaḥ // (171.0) Par.?
śroṇa kāruṇikastvam // (172.0) Par.?
asmākaṃ tṛṣārtānāṃ pānīyamanuprayaccha // (173.0) Par.?
sa kathayati ahamapi bhavantaḥ pānīyameva mṛgayāmi // (174.0) Par.?
kuto 'ham yuṣmākaṃ pānīyaṃ dadāmīti te kathayanti śroṇa pretanagaramidam // (175.0) Par.?
kuto 'tra pānīyam adyāsmābhirdvādaśabhirvarṣaistvatsakāśāt pānīyaṃ pānīyamiti śabdaḥ śrutaḥ // (176.0) Par.?
sa cāha ke yūyaṃ bhavantaḥ kena vā karmaṇā ihopapannāḥ ta ūcuḥ śroṇa duṣkuhakā jāmbudvīpakā manuṣyāḥ // (177.0) Par.?
nābhiśraddadhāsyasi // (178.0) Par.?
sa cāha ahaṃ bhavantaḥ pratyakṣadarśī // (179.0) Par.?
kasmānnābhiśraddadhāsye te gāthāṃ bhāṣante // (180.0) Par.?
ārogyamadena mattakā ye dhanabhogamadena mattakāḥ / (181.1) Par.?
dānaṃ ca na dattamaṇvapi yena vayaṃ pitṛlokamāgatāḥ // (181.2) Par.?
śroṇa gaccha puṇyakarmā tvam // (182.0) Par.?
śroṇa gaccha puṇyamaheśākhyastvam // (Divyāv, 1, 160, 0) [1]
asti kaścit tvayā dṛṣṭaḥ śrutaḥ sa pretanagaraṃ praviśya vastikṣemābhyāṃ jīvannirgacchan sa samprasthitaḥ // (183.0) Par.?
yāvat tenāsau puruṣo dṛṣṭaḥ // (184.0) Par.?
sa tenoktaḥ bhadramukha aho bata yadi tvayā mamārocitaṃ syād yathedaṃ pretanagaramiti naivāhamatra praviṣṭaḥ syām // (185.0) Par.?
sa kathayati śroṇa gaccha puṇyamaheśākhyastvam // (186.0) Par.?
asti kaścit tvayā dṛṣṭaḥ śruto vā pretanagaraṃ praviśya svastikṣemābhyāṃ jīvan nirgacchan sa samprasthitaḥ // (187.0) Par.?
yāvat paśyati sūryasyāstagamanakāle vimānaṃ catasro 'psarasaḥ abhirūpāḥ prāsādikā darśanīyāḥ // (188.0) Par.?
ekaḥ puruṣo 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ aṅgadakuṇḍalavicitramālyābharaṇānulepanas tābhiḥ sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati // (189.0) Par.?
sa tairdūrata eva dṛṣṭaḥ // (190.0) Par.?
te taṃ pratyavabhāṣitumārabdhāḥ // (191.0) Par.?
svāgatam śroṇa māsi tṛṣito bubhukṣito vā sa saṃlakṣayati nūnaṃ devo 'yaṃ vā nāgo vā yakṣo vā bhaviṣyati // (192.0) Par.?
āha ca ārya tṛṣito 'smi bubhukṣito 'smi // (193.0) Par.?
sa taiḥ snāpito bhojitaḥ // (194.0) Par.?
sa tasmin vimāne tāvat sthito yāvat sūryasyābhyudgamanakālasamayaḥ // (195.0) Par.?
sa tenoktaḥ śroṇa avatarasva ādīnavo 'tra bhaviṣyati // (196.0) Par.?
so 'vatīrya ekānte vyavasthitaḥ // (197.0) Par.?
tataḥ paścāt sūryasyābhyudgamanakālasamaye tadvimānamantarhitam // (198.0) Par.?
tā api apsaraso 'ntarhitāśca // (199.0) Par.?
catvāraḥ śyāmaśabalāḥ kurkurāḥ prādurbhūtāḥ // (200.0) Par.?
taistaṃ puruṣam avamūrdhakaṃ pātayitvā tāvat pṛṣṭhavaṃśān utpāṭyotpāṭya bhakṣito yāvat sūryasyāstagamanakālasamayaḥ // (201.0) Par.?
tataḥ paścāt punarapi tadvimānaṃ prādurbhūtam tā apsarasaḥ prādurbhūtāḥ // (202.0) Par.?
sa ca puruṣastābhiḥ sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati // (203.0) Par.?
sa teṣāṃ sakāśamupasaṃkramya kathayati ke yūyam kena ca karmaṇā ihopapannāḥ te procuḥ śroṇa duṣkuhakā jāmbudvīpakā manuṣyāḥ // (204.0) Par.?
nābhiśraddadhāsyasi // (205.0) Par.?
sa cāha ahaṃ pratyakṣadarśī kathaṃ nābhiśraddadhāsye śroṇa ahaṃ vāsavagrāmake aurabhrika āsīt // (206.0) Par.?
urabhrān praghātya praghātya māṃsaṃ vikrīya jīvikāṃ kalpayāmi // (207.0) Par.?
āryaśca mahākātyāyano mamānukampayā āgatya kathayati bhadramukha aniṣṭo 'sya karmaṇaḥ phalavipākaḥ // (208.0) Par.?
virama tvamasmāt pāpakādasaddharmāt // (209.0) Par.?
virama tvamasmāt pāpakādasaddharmāt // (Divyāv, 1, 212, 0) [0]
viramāsmāt pāpakādasaddharmāt // (Divyāv, 1, 226, 0) [1]
virama tvamasmāt pāpakādasaddharmāt // (Divyāv, 1, 253, 0) [0]
viramāsmāt pāpakādasaddharmāt // (Divyāv, 1, 267, 0) [1]
viramāsmāt pāpakādasaddharmāt // (Divyāv, 1, 358, 0) [1]
viramāsmāt pāpakādasaddharmāt // (Divyāv, 1, 372, 0) [1]
nāhaṃ tasya vacanena viramāmi // (210.0) Par.?
bhūyo bhūyaḥ sa māṃ vicchandayati bhadramukha aniṣṭo 'sya karmaṇaḥ phalavipākaḥ // (211.0) Par.?
virama tvamasmāt pāpakādasaddharmāt // (212.0) Par.?
viramāsmāt pāpakādasaddharmāt // (Divyāv, 1, 226, 0) [1]
virama tvamasmāt pāpakādasaddharmāt // (Divyāv, 1, 253, 0) [0]
viramāsmāt pāpakādasaddharmāt // (Divyāv, 1, 267, 0) [1]
viramāsmāt pāpakādasaddharmāt // (Divyāv, 1, 358, 0) [1]
viramāsmāt pāpakādasaddharmāt // (Divyāv, 1, 372, 0) [1]
virama tvamasmāt pāpakādasaddharmāt // (Divyāv, 1, 209, 0) [0]
tathāpi ahaṃ na prativiramāmi // (213.0) Par.?
sa māṃ pṛcchati bhadramukha kiṃ tvametānurabhrān divā praghātayasi āhosvid rātrau mayoktaḥ ārya divā praghātayāmīti // (214.0) Par.?
sa kathayati bhadramukha rātrau śīlasamādānaṃ kiṃ na gṛhṇāsi // (215.0) Par.?
mayā tasyāntikād rātrau śīlasamādānaṃ gṛhītam // (216.0) Par.?
yattad rātrau śīlasamādānaṃ gṛhītam tasya karmaṇo vipākena rātrāvevaṃvidhaṃ divyaṃ sukhaṃ pratyanubhavāmi // (217.0) Par.?
yanmayā divā urabhrāḥ praghātitāḥ tasya karmaṇo vipākena divā evaṃvidhaṃ duḥkhaṃ pratyanubhavāmi // (218.0) Par.?
gāthāṃ ca bhāṣate // (219.0) Par.?
divasaṃ paraprāṇapīḍako rātrau śīlaguṇaiḥ samanvitaḥ / (220.1) Par.?
tasyaitatkarmaṇaḥ phalaṃ hyanubhavāmi kalyāṇapāpakam // (220.2) Par.?
śroṇa gamiṣyasi tvaṃ vāsavagrāmakam gamiṣyāmi // (221.0) Par.?
tatra mama putraḥ prativasati // (222.0) Par.?
sa urabhrān praghātya praghātya jīvikāṃ kalpayati // (223.0) Par.?
sa tvayā vaktavyaḥ dṛṣṭaste mayā pitā // (224.0) Par.?
sa vaktavyo dṛṣṭaste mayā pitā // (Divyāv, 1, 265, 0) [1]
kathayati aniṣṭo 'sya karmaṇaḥ phalavipākaḥ // (225.0) Par.?
viramāsmāt pāpakādasaddharmāt // (226.0) Par.?
virama tvamasmāt pāpakādasaddharmāt // (Divyāv, 1, 253, 0) [1]
viramāsmāt pāpakādasaddharmāt // (Divyāv, 1, 267, 0) [0]
viramāsmādasaddharmāt // (Divyāv, 1, 320, 0) [1]
viramāsmādasaddharmāt // (Divyāv, 1, 342, 0) [1]
viramāsmāt pāpakādasaddharmāt // (Divyāv, 1, 358, 0) [0]
viramāsmāt pāpakādasaddharmāt // (Divyāv, 1, 372, 0) [0]
virama tvamasmāt pāpakādasaddharmāt // (Divyāv, 1, 209, 0) [1]
virama tvamasmāt pāpakādasaddharmāt // (Divyāv, 1, 212, 0) [1]
bhoḥ puruṣa tvamevaṃ kathayasi duṣkuhakā jāmbudvīpakā manuṣyā iti // (227.0) Par.?
nābhiśraddadhāsyati // (228.0) Par.?
śroṇa yadi na śraddadhāsyati vaktavyas tava pitā kathayati asti sūnādhastāt suvarṇasya kalaśaḥ pūrayitvā sthāpitaḥ // (229.0) Par.?
tamuddhṛtyātmānaṃ samyaksukhena prīṇaya // (230.0) Par.?
āryaṃ ca mahākātyāyanaṃ kālena kālaṃ piṇḍakena pratipādaya asmākaṃ ca nāmnā dakṣiṇāmādeśaya // (231.0) Par.?
apyevaitat karma tanutvaṃ parikṣayaṃ paryādānaṃ gacchet // (232.0) Par.?
sa samprasthitaḥ // (233.0) Par.?
yāvat sūryasyābhyudgamanakālasamaye paśyati aparaṃ vimānam // (234.0) Par.?
tatra ekā apsarā abhirūpā darśanīyā prāsādikā ekaśca puruṣo 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ aṅgadakuṇḍalavicitramālyābharaṇānulepanas tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati // (235.0) Par.?
sa taṃ dūrata eva dṛṣṭvā pratyavabhāṣitumārabdhaḥ // (236.0) Par.?
svāgataṃ śroṇa mā tṛṣito 'si mā bubhukṣito 'si vā sa saṃlakṣayati nūnamayaṃ devo vā nāgo vā yakṣo vā bhaviṣyati // (237.0) Par.?
sa kathayati tṛṣito 'smi bubhukṣitaśca // (238.0) Par.?
sa tena snāpito bhojitaḥ // (239.0) Par.?
sa tasmin vimāne tāvat sthito yāvat sūryasyāstaṃgamanakālasamayaḥ // (240.0) Par.?
sa tenoktaḥ avatarasva ādīnavo 'tra bhaviṣyati // (241.0) Par.?
sa dṛṣṭādīnavo 'vatīrya ekānte 'vasthitaḥ // (242.0) Par.?
tataḥ paścāt sūryasyāstagamanakālasamaye tadvimānamantarhitam // (243.0) Par.?
sāpi apsarā antarhitā // (244.0) Par.?
mahatī śatapadī prādurbhūtā // (245.0) Par.?
tayā tasya puruṣasya kāyena kāyaṃ saptakṛtvo veṣṭayitvā tāvaduparimastiṣkaṃ bhakṣayantī sthitā yāvat sa eva sūryasyābhyudgamanakālasamayaḥ // (246.0) Par.?
tataḥ paścāt punarapi tadvimānaṃ prādurbhūtam // (247.0) Par.?
sāpi apsarāḥ prādurbhūtā // (248.0) Par.?
sa ca puruṣo 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikastayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati // (249.0) Par.?
sa tamupasaṃkramya pṛcchati ko bhavān kena karmaṇā ihopapannaḥ sa evamāha śroṇa duṣkuhakā jāmbūdvīpakā manuṣyāḥ nābhiśraddadhāsyasi // (250.0) Par.?
sa kathayati ahaṃ pratyakṣadarśī kasmānnābhiśraddadhāsye sa kathayati yadi evam ahaṃ vāsavagrāmake brāhmaṇa āsīt pāradārikaḥ // (251.0) Par.?
āryaśca mahākātyāyano mamānukampayā āgatya kathayati bhadramukha aniṣṭo 'sya karmaṇaḥ phalavipākaḥ // (252.0) Par.?
virama tvamasmāt pāpakādasaddharmāt // (253.0) Par.?
viramāsmāt pāpakādasaddharmāt // (Divyāv, 1, 267, 0) [1]
viramāsmāt pāpakādasaddharmāt // (Divyāv, 1, 358, 0) [1]
viramāsmāt pāpakādasaddharmāt // (Divyāv, 1, 372, 0) [1]
virama tvamasmāt pāpakādasaddharmāt // (Divyāv, 1, 209, 0) [0]
virama tvamasmāt pāpakādasaddharmāt // (Divyāv, 1, 212, 0) [0]
viramāsmāt pāpakādasaddharmāt // (Divyāv, 1, 226, 0) [1]
tasya vacanādahaṃ na prativiramāmi // (254.0) Par.?
bhūyo bhūyaḥ sa māṃ vicchandayati // (255.0) Par.?
tathaivāhaṃ tasmāt pāpakādasaddharmānna prativiramāmi // (256.0) Par.?
sa māṃ pṛcchati bhadramukha paradārān kiṃ tvaṃ divā gacchasi āhosvid rātrau sa mayābhihitaḥ ārya rātrau // (257.0) Par.?
sa kathayati bhadramukha divā kiṃ na śīlasamādānaṃ gṛhṇāsi mayā tasyāntike divā śīlasamādānaṃ gṛhītam // (258.0) Par.?
yattanmayā āryasya kātyāyanasyāntikād divā śīlasamādānaṃ gṛhītam tasya karmaṇo vipākena divā evaṃvidhaṃ divyasukhaṃ pratyanubhavāmi // (259.0) Par.?
yattadrātrau paradārābhigamanaṃ kṛtam tasya karmaṇo vipākena rātrāvevaṃvidhaṃ duḥkhaṃ pratyanubhavāmi // (260.0) Par.?
gāthāṃ ca bhāṣate // (261.0) Par.?
rātrau paradāramūrchito divasaṃ śīlaguṇaiḥ samanvitaḥ / (262.1) Par.?
tasyaitat karmaṇaḥ phalaṃ hyanubhavāmi kalyāṇapāpakam // (262.2) Par.?
śroṇa gamiṣyasi tvaṃ vāsavagrāmakam // (263.0) Par.?
tatra mama putro brāhmaṇaḥ pāradārikaḥ // (264.0) Par.?
sa vaktavyo dṛṣṭaste mayā pitā // (265.0) Par.?
sa kathayati aniṣṭo 'sya karmaṇaḥ phalavipākaḥ // (266.0) Par.?
viramāsmāt pāpakādasaddharmāt // (267.0) Par.?
viramāsmādasaddharmāt // (Divyāv, 1, 320, 0) [1]
viramāsmādasaddharmāt // (Divyāv, 1, 342, 0) [1]
viramāsmāt pāpakādasaddharmāt // (Divyāv, 1, 358, 0) [0]
viramāsmāt pāpakādasaddharmāt // (Divyāv, 1, 372, 0) [0]
virama tvamasmāt pāpakādasaddharmāt // (Divyāv, 1, 209, 0) [1]
virama tvamasmāt pāpakādasaddharmāt // (Divyāv, 1, 212, 0) [1]
viramāsmāt pāpakādasaddharmāt // (Divyāv, 1, 226, 0) [0]
virama tvamasmāt pāpakādasaddharmāt // (Divyāv, 1, 253, 0) [1]
bhoḥ puruṣa tvamevaṃ kathayasi duṣkuhakā jāmbudvīpakā manuṣyā iti // (268.0) Par.?
etanme kaḥ śraddadhāsyati śroṇa yanna śraddadhāsyati vaktavyas tava pitrā agniṣṭomasyādhastāt suvarṇakalaśaḥ pūrayitvā sthāpitaḥ // (269.0) Par.?
tamuddhṛtyātmānaṃ samyaksukhena prīṇaya // (270.0) Par.?
āryaṃ ca mahākātyāyanaṃ kālena kālaṃ piṇḍakena pratipādaya // (271.0) Par.?
asmākaṃ ca nāmnā dakṣiṇāṃ deśaya // (272.0) Par.?
apyevaitat karma tanutvaṃ parikṣayaṃ paryādānaṃ gacchet // (273.0) Par.?
sa samprasthitaḥ // (274.0) Par.?
yāvat paśyati vimānam // (275.0) Par.?
tatraikā strī abhirūpā darśanīyā prāsādikā aṅgadakuṇḍalavicitramālyābharaṇānulepanā // (276.0) Par.?
tasyāścaturṣu paryaṅkapādakeṣu catvāraḥ pretā baddhāstiṣṭhanti // (277.0) Par.?
sā taṃ dūrata eva dṛṣṭvā pratyavabhāṣitumārabdhā śroṇa svāgatam // (278.0) Par.?
mā tṛṣito 'si mā bubhukṣito 'si vā sa saṃlakṣayati nūnaṃ devīyaṃ vā nāgī vā yakṣī vā bhaviṣyati // (279.0) Par.?
sa kathayati ārye tṛṣito 'smi bubhukṣito 'smi // (280.0) Par.?
tayāsāvudvartitaḥ snāpita āhāro dattaḥ // (281.0) Par.?
uktaṃ ca śroṇa yadi ete kiṃcinmṛgayanti mā dāsyasīti uktvā teṣāṃ sattvānāṃ karmasvakatāṃ pratyakṣīkartukāmā vimānaṃ praviśyāvasthitā // (282.0) Par.?
te mṛgayitum ārabdhāḥ śroṇa kāruṇikastvam // (283.0) Par.?
bubhukṣitā vayam // (284.0) Par.?
asmākamanuprayaccha // (285.0) Par.?
tenaikasya kṣiptam busaplāvī prādurbhūtā // (286.0) Par.?
aparasya kṣiptam ayoguḍaṃ bhakṣayitumārabdhaḥ // (287.0) Par.?
aparasya kṣiptam svamāṃsaṃ bhakṣayitumārabdhaḥ aparasya kṣiptam pūyaśoṇitaṃ prādurbhūtam // (288.0) Par.?
sā visragandhena nirgatā // (289.0) Par.?
śroṇa nivāritastvaṃ mayā // (290.0) Par.?
kasmāt tvayaiṣāṃ dattam kiṃ mama kāruṇikayā tvam eva kāruṇikataraḥ sa kathayati bhagini tavaite ke bhavanti sā kathayati ayaṃ me svāmī ayaṃ me putraḥ iyaṃ me snuṣā iyaṃ me dāsī // (291.0) Par.?
sa āha ke yūyam kena vā karmaṇā ihopapannāḥ tayoktam śroṇa duṣkuhakā jāmbudvīpakā manuṣyā iti nābhiśraddadhāsyasi // (292.0) Par.?
ahaṃ pratyakṣadarśī kasmānnābhiśraddadhāsye sā kathayati ahaṃ vāsavagrāmake brāhmaṇī āsīt // (293.0) Par.?
mayā nakṣatrarātryāṃ pratyupasthitāyāṃ praṇītamāhāraṃ sajjīkṛtam // (294.0) Par.?
āryamahākātyāyano mamānukampayā vāsavagrāmake piṇḍāya prāvikṣat // (295.0) Par.?