Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): worship of relics, stūpas

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 11180
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
74 parallel or similar passage(s) in this chapter
bhagavāñśrughnāmanuprāptaḥ // (1.0) Par.?
śrughnāyāmindro nāma brāhmaṇaḥ prativasati // (2.0) Par.?
sa ca rūpayauvanaśrutamanuprāpto na mamāsti kaścit tulya ityatīva vikatthate // (3.0) Par.?
bhagavāṃścānyatamasmin pradeśe purastādbhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇo dharmaṃ deśayati // (4.0) Par.?
aśrauṣīdindro nāma brāhmaṇaḥ śramaṇo gautamaḥ śrughnāmanuprāpta iti // (5.0) Par.?
tasyaitadabhavat śramaṇo gautamaḥ śrūyate 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādika iti // (6.0) Par.?
gacchāmi paśyāmi kiṃ mamāntikādabhirūpatara āhosvinneti // (7.0) Par.?
sa nirgato yāvat paśyati bhagavantaṃ dvātriṃśatā mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ samalaṃkṛtamaśītyā cānuvyañjanairvirājitagātraṃ vyāmaprabhālaṃkṛtaṃ sūryasahasrātirekaprabhaṃ jaṅgamamiva ratnaparvataṃ samantato bhadrakam // (8.0) Par.?
dṛṣṭvā ca punarasyaitadabhavat kiṃ cāpi śramaṇo gautamo mamāntikādabhirūpataraḥ noccatara iti // (9.0) Par.?
sa bhagavato mūrdhānamavalokayitumārabdho yāvanna paśyati // (10.0) Par.?
sa ūrdhvataraṃ pradeśamārūḍhaḥ // (11.0) Par.?
tatra bhagavānindraṃ brāhmaṇamāmantrayate alaṃ brāhmaṇa khedamāpatsyase // (12.0) Par.?
yadi sumerumūrdhānamapi abhiruhya tathāgatasya mūrdhānamavalokayasi tathā sutarāṃ khedamāpatsyase na ca drakṣyasi // (13.0) Par.?
api tu na tvayā śrutaṃ sasurāsurajagadanavalokitamūrdhāno buddhā bhagavanta iti api tu yadīpsasi tathāgatasya śarīrapramāṇaṃ draṣṭum tava gṛhe 'gnihotrakuṇḍaṃ tasyādhastādgośīrṣacandanamayī yaṣṭirupatiṣṭhate tāmuddhṛtya māpaya // (14.0) Par.?
tattathāgatamātāpaitṛkasyāśrayasya pramāṇamiti // (15.0) Par.?
indro brāhmaṇaḥ saṃlakṣayati etadasyāścaryaṃ na kadācinmayā śrutam gacchāmi paśyāmīti // (16.0) Par.?
tvaritatvaritagato 'gnihotrakuṇḍakasyādhastāt khanitumārabdhaḥ // (17.0) Par.?
sarvaṃ tathaiva // (18.0) Par.?
so 'bhiprasannaḥ // (19.0) Par.?
sa saṃlakṣayati nūnaṃ śramaṇo gautamaḥ sarvajñaḥ // (20.0) Par.?
gacchāmi paryupāsitumiti // (21.0) Par.?
sa prasādajāto yena bhagavāṃstenopasaṃkrāntaḥ // (22.0) Par.?
upasaṃkramya bhagavatā sārdhaṃ saṃmukhaṃ saṃmodanīṃ saṃrañjanīṃ vividhāṃ kathāṃ vyatisārya ekānte niṣaṇṇaḥ // (23.0) Par.?
tato bhagavatā āśayānuśayaṃ dhātuṃ prakṛtiṃ ca jñātvā tādṛśī caturāryasatyasamprativedhikī dharmadeśanā kṛtā yathendreṇa brāhmaṇena viṃśatiśikharasamudgataṃ satkāyadṛṣṭiśailaṃ jñānavajreṇa bhittvā srotāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam // (24.0) Par.?
sa dṛṣṭasatyaḥ kathayati atikrānto 'haṃ bhadanta atikrāntaḥ // (25.0) Par.?
eṣo 'haṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dharmaṃ ca bhikṣusaṃghaṃ ca // (26.0) Par.?
upāsakaṃ ca māṃ dhāraya adyāgreṇa yāvajjīvaṃ prāṇopetaṃ śaraṇaṃ gatam // (27.0) Par.?
abhiprasanno 'thendro brāhmaṇa utthāyāsanāt ekāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantamidamavocat yadi bhagavānanujānīyāt ahaṃ gośīrṣacandanamayyā yaṣṭyā mahaṃ prajñapayeyamiti // (28.0) Par.?
bhagavānāha gaccha brāhmaṇa anujñātaṃ prajñapayasi // (29.0) Par.?
tatastena viviktāvakāśe mahatā satkāreṇāsau yaṣṭirucchrāpitā mahaśca prajñapitaḥ // (30.0) Par.?
anyairapi brāhmaṇagṛhapatibhiḥ kuśalamadhiṣṭhānāya bhavatviti viditvā kulā baddhā // (31.0) Par.?
indreṇa brāhmaṇena yaṣṭyā mahaḥ prajñapita iti indramaha indramaha iti saṃjñā saṃvṛttā // (32.0) Par.?
tatra bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate āgamaya ānanda yena toyikā // (33.0) Par.?
evaṃ bhadanteti āyuṣmānānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt // (34.0) Par.?
atha bhagavāṃstoyikāmanuprāptaḥ // (35.0) Par.?
tasmiṃśca pradeśe brāhmaṇo lāṅgalaṃ vāhayati // (36.0) Par.?
athāsau dadarśa buddhaṃ bhagavantaṃ dvātriṃśatā mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ samalaṃkṛtamaśītyā cānuvyañjanairvirājitagātraṃ vyāmaprabhālaṃkṛtaṃ sūryasahasrātirekaprabhaṃ jaṅgamamiva ratnaparvataṃ samantato bhadrakam // (37.0) Par.?
dṛṣṭvā saṃlakṣayati yadi bhagavantaṃ gautamamupetyābhivādayiṣyāmi karmaparihāṇirme bhaviṣyatīti // (38.0) Par.?
atha nopetyābhivādayiṣyāmi puṇyaparihāṇirbhaviṣyati // (39.0) Par.?
tat ko 'sau upāyaḥ syāt yena me karmaparihāṇir na syānnāpi puṇyaparihāṇiriti // (40.0) Par.?
tasya buddhirutpannā atrastha evābhivādanaṃ karomi // (41.0) Par.?
evaṃ na karmaparihāṇir na puṇyaparihāṇiriti // (42.0) Par.?
tena yathāgṛhītayaiva pratodayaṣṭyā tatrasthenaivābhivādanaṃ kṛtam abhivādaye buddhaṃ bhagavantamiti // (43.0) Par.?
tatra bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate bhavakṣayakaraḥ kṣaṇam eṣa brāhmaṇaḥ // (44.0) Par.?
sacedasyaivaṃ samyaksampratyayajñānadarśanaṃ pravartate etasmin pradeśe kāśyapasya samyaksambuddhasyāvikopito 'sthisaṃghātastiṣṭhatīty ahamanenopakrameṇa vandito bhaveyam evamanena dvābhyāṃ samyaksambuddhābhyāṃ vandanā kṛtā bhavet // (45.0) Par.?
tatkasya hetoḥ asminnānanda pradeśe kāśyapasya samyaksambuddhasyāvikopito 'sthisaṃghātastiṣṭhati // (46.0) Par.?
athāyuṣmānānando laghulaghveva caturguṇamuttarāsaṅgaṃ prajñapya bhagavantamidamavocat niṣīdatu bhagavān prajñapta evāsane // (47.0) Par.?
evamayaṃ pṛthivīpradeśo dvābhyāṃ samyaksambuddhābhyāṃ paribhukto bhaviṣyati yacca kāśyapena samyaksambuddhena yaccaitarhi bhagavatā iti // (48.0) Par.?
niṣaṇṇo bhagavān prajñapta evāsane // (49.0) Par.?
niṣadya bhikṣūnāmantrayate sma icchatha yūyaṃ bhikṣavaḥ kāśyapasya samyaksambuddhasya śarīrasaṃghātam avikopitaṃ draṣṭum etasya bhagavan kālaḥ etasya sugata samayaḥ yaṃ bhagavān bhikṣūṇāṃ kāśyapasya samyaksambuddhasyāvikopitaṃ śarīrasaṃghātamupadarśayet // (50.0) Par.?
dṛṣṭvā bhikṣavaścittamabhiprasādayiṣyanti // (51.0) Par.?
tato bhagavatā laukikaṃ cittamutpāditam // (52.0) Par.?
bhagavatā laukikaṃ cittamutpāditam // (Divyāv, 12, 332, 1) [1]
dharmatā khalu yasmin samaye buddhā bhagavanto laukikaṃ cittamutpādayanti tasmin samaye kuntapipīlikā api prāṇino bhagavataścetasā cittamājānanti // (53.0) Par.?
nāgāḥ saṃlakṣayanti kiṃ kāraṇaṃ bhagavatā laukikacittamutpāditamiti paśyanti kāśyapasya samyaksambuddhasya śarīrasaṃghātamavikopitaṃ draṣṭukāma iti // (54.0) Par.?
tatastaiḥ kāśyapasya samyaksambuddhasyāvikopitaśarīrasaṃghāta ucchrāpitaḥ // (55.0) Par.?
tatra bhagavān bhikṣūnāmantrayate sma udgṛhṇīta bhikṣavo nimittam // (56.0) Par.?
antardhāsyati // (57.0) Par.?
antarhitaḥ // (58.0) Par.?
rājñā prasenajitā śrutaṃ bhagavatā śrāvakāṇāṃ darśanāyāvikopitaṃ kāśyapasya samyaksambuddhasya śarīrasaṃghātaṃ samucchritamiti // (59.0) Par.?
śrutvā ca punaḥ kutūhalajātaḥ sahāntaḥpureṇa kumārairamātyairbhaṭabalāgrair naigamajānapadaiśca draṣṭuṃ samprasthitaḥ // (60.0) Par.?
evaṃ virūḍhakaḥ anāthapiṇḍado gṛhapatiḥ ṛṣidattaḥ purāṇaḥ sthapatiḥ viśākhā mṛgāramātā anekāni ca prāṇiśatasahasrāṇi kutūhalajātāni draṣṭuṃ samprasthitāni pūrvakaiśca kuśalamūlaiḥ saṃcodyamānāni // (61.0) Par.?
yāvadasau antarhitaḥ // (62.0) Par.?
taiḥ śrutam antarhito 'sau bhagavataḥ kāśyapasya samyaksambuddhasya śarīrasaṃghātadhātur avikopita iti // (63.0) Par.?
śrutvā ca punasteṣāṃ duḥkhadaurmanasyamutpannam vṛthā asmākamāgamanaṃ jātamiti // (64.0) Par.?
athānyatamena copāsakena sa pradeśaḥ pradakṣiṇīkṛtaḥ // (65.0) Par.?
evaṃ ca cetasā cittamabhisaṃskṛtam asmānme padāvihārāt kiyat puṇyaṃ bhaviṣyatīti // (66.0) Par.?
atha bhagavāṃstasya mahājanakāyasyāvipratisārasaṃjananārthaṃ tasya copāsakasya cetasā cittamājñāya gāthāṃ bhāṣate // (67.0) Par.?
śataṃ sahasrāṇi suvarṇaniṣkā jāmbūnadā nāsya samā bhavanti / (68.1) Par.?
yo buddhacaityeṣu prasannacittaḥ padāvihāraṃ prakaroti vidvān // (68.2) Par.?
anyatamena upāsakena tasmin pradeśe mṛttikāpiṇḍo dattaḥ // (69.0) Par.?
evaṃ ca cittamabhisaṃskṛtam padāvihārasya tāvadiyat puṇyamākhyātaṃ bhagavatā anyatra // (70.0) Par.?
mṛttikāpiṇḍasya kiyat puṇyaṃ bhaviṣyatīti atha bhagavāṃstasyāpi cetasā cittamājñāya bhāṣate // (71.0) Par.?
śataṃ sahasrāṇi suvarṇaniṣkā jāmbūnadā nāsya samā bhavanti / (72.1) Par.?
yo buddhacaityeṣu prasannacitta āropayenmṛttikapiṇḍamekam // (72.2) Par.?
tataḥ śrutvā anekaiḥ prāṇiśatasahasrairmṛttikāpiṇḍasamāropaṇaṃ kṛtam // (73.0) Par.?
aparaistatra muktapuṣpāṇyavakṣiptāni evaṃ ca cittamabhisaṃskṛtam padāvihārasya mṛttikāpiṇḍasya ceyat puṇyamuktaṃ bhagavatā asmākaṃ tu muktapuṣpāṇāṃ kiyat puṇyaṃ bhaviṣyatīti atha bhagavāṃsteṣāmapi cetasā cittamājñāya gāthāṃ bhāṣate // (74.0) Par.?
śataṃ sahasrāṇi suvarṇaniṣkā jāmbūnadā nāsya samā bhavanti // (75.0) Par.?
yo buddhacaityeṣu prasannacittaḥ āropayenmuktasupuṣparāśim // (76.0) Par.?
aparaistatra mālāvihāraḥ kṛtaḥ cittaṃ cābhisaṃskṛtam muktapuṣpāṇāṃ bhagavatā iyat puṇyamuktam // (77.0) Par.?
asmākaṃ mālāvihārasya kiyatpuṇyaṃ bhaviṣyatīti atha bhagavāṃsteṣāmapi cetasā cittamājñāya gāthāṃ bhāṣate // (78.0) Par.?
śataṃ sahasrāṇi suvarṇavāhā jāmbūnadā nāsya samā bhavanti / (79.1) Par.?
yo buddhacaityeṣu prasannacitto mālāvihāraṃ prakaroti vidvān // (79.2) Par.?
aparaistatra pradīpamālā dattā cittaṃ cābhisaṃskṛtam mālāvihārasya bhagavatā iyat puṇyamuktam // (80.0) Par.?
asmākaṃ pradīpadānasya kiyatpuṇyaṃ bhaviṣyatīti atha bhagavāṃsteṣāmapi cetasā cittamājñāya gāthāṃ bhāṣate // (81.0) Par.?
śataṃ sahasrāṇi suvarṇakoṭyo jāmbūnadā nāsya samā bhavanti / (82.1) Par.?
yo buddhacaityeṣu prasannacittaḥ pradīpadānaṃ prakaroti vidvān // (82.2) Par.?
aparaistatra gandhābhiṣeko dattaḥ // (83.0) Par.?
evaṃ cetasā cittamabhisaṃskṛtam pradīpasya bhagavatā iyat puṇyamuktam // (84.0) Par.?
asmākaṃ gandhābhiṣekasya kiyatpuṇyaṃ bhaviṣyatīti atha bhagavāṃsteṣāmapi cetasā cittamājñāya gāthāṃ bhāṣate // (85.0) Par.?
śataṃ sahasrāṇi suvarṇarāśayo jāmbūnadā nāsya samā bhavanti / (86.1) Par.?
yo buddhacaityeṣu prasannacitto gandhābhiṣekaṃ prakaroti vidvān // (86.2) Par.?
aparaistatra chatradhvajapatākāropaṇaṃ kṛtam // (87.0) Par.?
evaṃ ca cetasā cittamājñāya gāthāṃ bhāṣate // (88.0) Par.?
tiṣṭhantaṃ pūjayedyaśca yaścāpi parinirvṛtam / (89.1) Par.?
samaṃ cittaṃ prasādyeha nāsti puṇyaviśeṣatā // (89.2) Par.?
evaṃ hyacintiyā buddhā buddhadharmāpyacintiyā / (90.1) Par.?
acintiye prasannānāṃ vipāko 'pi acintiyaḥ // (90.2) Par.?
teṣām acintiyānām apratihatadharmacakravartinām / (91.0) Par.?
samyaksambuddhānāṃ nālaṃ guṇapāramadhigantum // (91.0) Par.?
iti // (92.1) Par.?
tato bhagavatā tasya mahājanakāyasya tathāvidhā dharmadeśanā kṛtā yāṃ śrutvā anekaiḥ prāṇiśatasahasrairmahān viśeṣo 'dhigataḥ // (93.0) Par.?
kaiścicchrāvakabodhau cittānyutpāditāni kaiścit pratyekabodhau kaiścidanuttarāyāṃ samyaksambodhau kaiścinmūrdhāgatāni kaiścinmūrdhānaḥ kaiściduṣṇagatānyāsāditāni kaiścit satyānulomāḥ kṣāntayaḥ kaiścitsrotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam kaiścit sakṛdāgāmiphalam kaiścit sarvakleśaprahāṇādarhattvaṃ sākṣātkṛtam yadbhūyasā buddhanimnā dharmapravaṇāḥ saṃghaprāgbhārā vyavasthāpitāḥ // (94.0) Par.?
atha anāthapiṇḍado gṛhapatirbhagavantamidamavocat yadi bhagavānanujānīyāt atra mahaṃ prajñāpayeyam // (95.0) Par.?
anujānāmi gṛhapate prajñāpayitavyam // (96.0) Par.?
tato 'nāthapiṇḍadena gṛhapatinā mahaḥ prajñāpitaḥ // (97.0) Par.?
toyikāmaha iti saṃjñā saṃvṛttā // (98.0) Par.?
idamavocadbhagavān // (99.0) Par.?
āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitamabhyanandan // (100.0) Par.?
āttamanasaste ca bhikṣavo bhagavato bhāṣitamabhyanandan // (Divyāv, 7, 209, 0) [1]
āttamanasaste bhikṣavo bhagavato bhāṣitamabhyanandan // (Divyāv, 8, 556, 0) [0]
āttamanasaste bhikṣavo bhagavato bhāṣitamabhyanandan // (Divyāv, 9, 122, 0) [0]
āttamanasaste bhikṣavo bhagavato bhāṣitamabhyanandan // (Divyāv, 10, 81, 1) [0]
āttamanasaste bhikṣavo bhāṣitamabhyanandan // (Divyāv, 11, 113, 1) [1]
āttamanasaste bhikṣavo bhagavato bhāṣitamabhyanandan // (Divyāv, 12, 418, 1) [0]
āttamanasaste bhikṣavo bhagavato bhāṣitamabhyanandan // (Divyāv, 13, 516, 1) [0]
āttamanasaste bhikṣavo bhagavato bhāṣitamabhyanandan // (Divyāv, 16, 38, 0) [0]
āttamanasaste bhikṣavo bhagavato bhāṣitamabhyanandan // (Divyāv, 17, 516, 1) [0]
āttamanasaste bhikṣavo bhagavato bhāṣitamabhyanandan // (Divyāv, 19, 589, 1) [0]
āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 1, 15, 2) [0]
āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 2, 14, 2) [0]
āttamanasas te ca bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 3, 17, 2) [1]
āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 4, 15, 2) [0]
āttamanasas te ca bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 6, 15, 2) [1]
āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 7, 16, 2) [0]
āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 8, 13, 2) [0]
āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 9, 15, 2) [0]
āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 10, 14, 2) [0]
āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 11, 6, 2) [0]
āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 12, 7, 2) [0]
āttamanasas te ca bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 13, 9, 2) [1]
āttamanasas te ca bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 14, 7, 2) [1]
āttamanasas te ca bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 15, 7, 2) [1]
āttamanasas te ca bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 16, 8, 2) [1]
āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 17, 18, 2) [0]
āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 18, 7, 2) [0]
āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 19, 8, 2) [0]
āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 20, 14, 2) [0]
āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 21, 6, 2) [0]
āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 22, 10, 2) [0]
āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 23, 12, 2) [0]
āttamanasaste bhikṣavo bhagavato bhāṣitamabhyanandan // (Divyāv, 1, 535, 0) [0]
āttamanasaste bhikṣavo bhagavato bhāṣitamabhyanandanniti // (Divyāv, 2, 705, 0) [1]
āttamanasaste bhikṣavo bhagavato bhāṣitamabhyanandan // (Divyāv, 3, 216, 0) [0]
āttamanasaste bhikṣavo bhagavato bhāṣitamabhyanandan // (Divyāv, 4, 81, 0) [0]
āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitamabhyanandan // (Divyāv, 5, 41, 0) [0]
Duration=0.20982503890991 secs.