Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): pregnancy

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 10500
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
yena vehad babhūvitha nāśayāmasi tat tvat / (1.1) Par.?
yad
i.s.n.
vehat
n.s.f.
bhū,
2. sg., Perf.
nāśay
1. pl., Pre. ind.
root
tad
ac.s.n.
tvad.
ab.s.a.
idaṃ tad anyatra tvad apa dūre nidadhmasi // (1.2) Par.?
idam
ac.s.n.
tad
ac.s.n.
anyatra
indecl.
tvad
ab.s.a.
apa
indecl.
dūra
l.s.n.
nidhā.
1. pl., Pre. ind.
root
ā te yoniṃ garbha etu pumān bāṇa iveṣudhim / (2.1) Par.?
ā
indecl.
tvad
g.s.a.
yoni
ac.s.f.
garbha
n.s.m.
i
3. sg., Pre. imp.
root
puṃs
n.s.m.
bāṇa
n.s.m.
iva
indecl.
∞ iṣudhi.
ac.s.f.
ā vīro 'tra jāyatāṃ putras te daśamāsyaḥ // (2.2) Par.?
ā
indecl.
vīra
n.s.m.
atra
indecl.
jan
3. sg., Pre. imp.
root
putra
n.s.m.
tvad
g.s.a.
pumāṃsaṃ putraṃ janaya taṃ pumān anujāyatām / (3.1) Par.?
puṃs
ac.s.m.
putra
ac.s.m.
janay.
2. sg., Pre. imp.
root
tad
ac.s.m.
puṃs
n.s.m.
anujan.
3. sg., Pre. imp.
root
bhavāsi putrāṇāṃ mātā jātānāṃ janayāś ca yān // (3.2) Par.?
bhū
2. sg., Pre. sub.
root
putra
g.p.m.
mātṛ
n.s.f.
jan,
PPP, g.p.m.
janay
2. sg., Pre. sub.
ca
indecl.
yad.
ac.p.m.
yāni bhadrāṇi bījāny ṛṣabhā janayanti ca / (4.1) Par.?
yad
ac.p.n.
bhadra
ac.p.n.
bīja
ac.p.n.
janay
3. pl., Pre. ind.
← tad (4.2) [acl (1)]
ca,
indecl.
tais tvaṃ putraṃ vindasva sā prasūr dhenukā bhava // (4.2) Par.?
tad
i.p.n.
→ janay (4.1) [acl:rel]
tvad
n.s.a.
putra
ac.s.m.
vid.
2. sg., Pre. imp.
root
tad
n.s.f.
prasū
n.s.f.
dhenukā
n.s.f.
bhū.
2. sg., Pre. imp.
root
kṛṇomi te prājāpatyam ā yoniṃ garbha etu te / (5.1) Par.?
kṛ
1. sg., Pre. ind.
root
tvad
d.s.a.
prājāpatya.
ac.s.n.
ā
indecl.
yoni
ac.s.f.
garbha
n.s.m.
i
3. sg., Pre. imp.
root
tvad.
g.s.a.
vindasva tvaṃ putraṃ nāri yas tubhyaṃ śam asaccham u tasmai tvam bhava // (5.2) Par.?
vid
2. sg., Pre. imp.
root
tvad
n.s.a.
putra
ac.s.m.
nārī,
v.s.f.
yad
n.s.m.
tvad
d.s.a.
śam
n.s.n.
as
3. sg., Pre. sub.
∞ śam
n.s.n.
u
indecl.
tad
d.s.m.
tvad
n.s.a.
bhū.
2. sg., Pre. imp.
root
yāsām dyauḥ pitā pṛthivī mātā samudro mūlaṃ vīrudhāṃ babhūva / (6.1) Par.?
yad
g.p.f.
div
n.s.m.
← oṣadhi (6.2) [acl]
pitṛ,
n.s.m.
pṛthivī
n.s.f.
mātṛ,
n.s.f.
samudra
n.s.m.
mūla
n.s.n.
vīrudh
g.p.f.
bhū,
3. sg., Perf.
tās tvā putravidyāya daivīḥ prāvantv oṣadhayaḥ // (6.2) Par.?
tad
n.p.f.
tvad
ac.s.a.
putra
comp.
∞ vidya
d.s.n.
daiva
n.p.f.
prāv
3. pl., Pre. imp.
root
oṣadhi.
n.p.f.
→ div (6.1) [acl]
Duration=0.025424003601074 secs.