Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): against enemies, armies, weapons, arrow, poison, antidotes

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 10520
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
brāhmaṇo jajñe prathamo daśaśīrṣo daśāsyaḥ / (1.1) Par.?
jan
3. sg., Perf.
root
prathama
n.s.m.
daśan
comp.
∞ śīrṣa
n.s.m.
daśan
comp.
∞ āsya.
n.s.m.
sa somaṃ prathamaḥ papau sa cakārārasaṃ viṣam // (1.2) Par.?
tad
n.s.m.
soma
ac.s.m.
prathama
n.s.m.
.
3. sg., Perf.
root
tad
n.s.m.
kṛ
3. sg., Perf.
root
∞ arasa
ac.s.n.
viṣa.
ac.s.n.
yāvatī dyāvāpṛthivī varimṇā yāvat sapta sindhavo vitaṣṭhire / (2.1) Par.?
yāvat
n.d.f.
dyāvāpṛthivī
n.d.f.
← vad (2.2) [advcl]
variman,
i.s.m.
yāvat
ac.s.n.
saptan
n.s.n.
sindhu
n.p.m.
viṣṭhā,
3. pl., Perf.
vācaṃ viṣasya dūṣaṇīṃ tām ito nir avādiṣam // (2.2) Par.?
vāc
ac.s.f.
viṣa
g.s.n.
dūṣaṇa
ac.s.f.
tad
ac.s.f.
itas
indecl.
niḥ
indecl.
vad.
1. sg., is-aor.
root
→ dyāvāpṛthivī (2.1) [advcl]
suparṇas tvā garutmān viṣa prathamam āvayat / (3.1) Par.?
suparṇa
n.s.m.
tvad
ac.s.a.
garutmat
n.s.m.
viṣa
v.s.n.
prathamam
indecl.
āvay.
3. sg., Impf.
root
nāmīmado nārūrupa utāsmā abhavaḥ pituḥ // (3.2) Par.?
na
indecl.
∞ mad.
2. sg., red. aor.
root
na
indecl.
∞ rup.
2. sg., red. aor.
uta
indecl.
∞ idam
d.s.m.
bhū
2. sg., Impf.
root
pitu.
n.s.m.
yas ta āsyat pañcāṅgurir vakrāc cid adhi dhanvanaḥ / (4.1) Par.?
yad
n.s.m.
tvad
d.s.a.
as
3. sg., Impf.
← apaskambha (4.2) [acl (2)]
pañcan
comp.
∞ aṅguri
n.s.m.
vakra
ab.s.n.
cit
indecl.
adhi
indecl.
dhanvan,
ab.s.n.
apaskambhasya śalyān nir avocam ahaṃ viṣam // (4.2) Par.?
apaskambha
g.s.m.
→ as (4.1) [acl]
śalya
ab.s.m.
niḥ
indecl.
vac
1. sg., them. aor.
root
mad
n.s.a.
viṣa.
ac.s.n.
śalyād viṣaṃ nir avocam prāñjanād uta parṇadheḥ / (5.1) Par.?
śalya
ab.s.m.
viṣa
ac.s.n.
niḥ
indecl.
vac
1. sg., them. aor.
root
prāñjana
ab.s.n.
uta
indecl.
parṇadhi.
ab.s.m.
apāṣṭhācchṛṅgāt kulmalān nir avocam aham viṣam // (5.2) Par.?
apāṣṭha
ab.s.m.
∞ śṛṅga
ab.s.n.
kulmala
ab.s.n.
niḥ
indecl.
vac
1. sg., them. aor.
root
mad
n.s.a.
viṣa.
ac.s.n.
arasas ta iṣo śalyo 'tho te arasaṃ viṣam / (6.1) Par.?
arasa
n.s.m.
root
tvad
g.s.a.
iṣu
v.s.m.
śalya.
n.s.m.
atha
indecl.
∞ u
indecl.
tvad
g.s.a.
arasa
n.s.n.
root
viṣa.
n.s.n.
utārasasya vṛkṣasya dhanuṣ ṭe arasārasam // (6.2) Par.?
uta
indecl.
∞ arasa
g.s.m.
vṛkṣa
g.s.m.
dhanus
n.s.n.
tvad
g.s.a.
arasa
comp.
∞ arasa.
n.s.n.
root
ye apīṣan ye adihan ya āsyan ye avāsṛjan / (7.1) Par.?
yad
n.p.m.
piṣ,
3. pl., Impf.
← tad (7.2) [acl (3)]
yad
n.p.m.
dih,
3. pl., Impf.
yad
n.p.m.
as,
3. pl., Impf.
yad
n.p.m.
avasṛj,
3. pl., Impf.
sarve te vadhrayaḥ kṛtā vadhrir viṣagiriḥ kṛtaḥ // (7.2) Par.?
sarva
n.p.m.
tad
n.p.m.
→ piṣ (7.1) [acl]
vadhri
n.p.m.
kṛ.
PPP, n.p.m.
root
vadhri
n.s.m.
viṣa
comp.
∞ giri
n.s.m.
kṛ.
PPP, n.s.m.
root
vadhrayas te khanitāro vadhris tvam asy oṣadhe / (8.1) Par.?
vadhri
n.p.m.
root
tvad
g.s.a.
khanitṛ.
n.p.m.
vadhri
n.s.m.
root
tvad
n.s.a.
as
2. sg., Pre. ind.
oṣadhi.
v.s.m.
vadhriḥ sa parvato girir yato jātam idaṃ viṣam // (8.2) Par.?
vadhri
n.s.m.
root
tad
n.s.m.
parvata
n.s.m.
giri,
n.s.m.
yatas
indecl.
jan
PPP, n.s.n.
idam
n.s.n.
viṣa.
n.s.n.
Duration=0.035830020904541 secs.