Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Hospitality, atithi, guests, ātithya, vrātya

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 12298
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
tad yasyaivaṃ vidvān vrātyo 'tithir gṛhān āgacchet // (1) Par.?
tad
ac.s.n.
← brū (2.0) [advmod (1)]
yad
g.s.m.
∞ evam
indecl.
vid
Perf., n.s.m.
vrātya
n.s.m.
atithi
n.s.m.
gṛha
ac.p.m.
āgam,
3. sg., Pre. opt.
← brū (2.0) [advcl (1)]
svayam enam abhyudetya brūyād vrātya kvāvātsīr vrātyodakaṃ vrātya tarpayantu vrātya yathā te priyaṃ tathāstu vrātya yathā te vaśas tathāstu vrātya yathā te nikāmas tathāstv iti // (2) Par.?
svayam
indecl.
enad
ac.s.m.
abhyude,
Abs., indecl.
brū.
3. sg., Pre. opt.
root
→ tad (1.0) [advmod]
→ āgam (1.0) [advcl:cond]
vrātya
v.s.m.
kva
indecl.
∞ vas.
2. sg., s-aor.
vrātya
v.s.m.
∞ udaka.
n.s.n.
vrātya
v.s.m.
tarpay.
3. pl., Pre. imp.
vrātya
v.s.m.
yathā
indecl.
tvad
d.s.a.
priya,
n.s.n.
tathā
indecl.
∞ as.
3. sg., Pre. imp.
vrātya
v.s.m.
yathā
indecl.
tvad
g.s.a.
vaśa,
n.s.m.
tathā
indecl.
∞ as.
3. sg., Pre. imp.
vrātya
v.s.m.
yathā
indecl.
tvad
g.s.a.
nikāma,
n.s.m.
tathā
indecl.
∞ as
3. sg., Pre. imp.
iti.
indecl.
yad enam āha vrātya kvāvātsīr iti patha eva tena devayānān avarunddhe // (3) Par.?
yat
indecl.
enad
ac.s.m.
ah,
3. sg., Perf.
vrātya
v.s.m.
kva
indecl.
∞ vas,
2. sg., s-aor.
iti
indecl.
pathin
ac.p.m.
eva
indecl.
tad
i.s.n.
deva
comp.
∞ yāna
ac.p.m.
avarudh.
3. sg., Pre. ind.
root
yad enam āha vrātyodakam ity apa eva tenāvarunddhe // (4) Par.?
yat
indecl.
enad
ac.s.m.
ah,
3. sg., Perf.
vrātya
v.s.m.
∞ udaka,
n.s.n.
iti
indecl.
ap
ac.p.f.
eva
indecl.
tad
i.s.n.
∞ avarudh.
3. sg., Pre. ind.
root
yad enam āha vrātya tarpayantv iti prāṇam eva tena varṣīyāṃsaṃ kurute // (5) Par.?
yat
indecl.
enad
ac.s.m.
ah,
3. sg., Perf.
vrātya
v.s.m.
tarpay,
3. pl., Pre. imp.
iti
indecl.
prāṇa
ac.s.m.
eva
indecl.
tad
i.s.n.
kṛ.
3. sg., Pre. ind.
root
yad enam āha vrātya yathā te priyaṃ tathāstv iti priyam eva tenāvarunddhe // (6) Par.?
yat
indecl.
enad
ac.s.m.
ah,
3. sg., Perf.
vrātya
v.s.m.
yathā
indecl.
tvad
g.s.a.
priya,
n.s.n.
tathā
indecl.
∞ as,
3. sg., Pre. imp.
iti
indecl.
priya
ac.s.n.
eva
indecl.
tad
i.s.n.
∞ avarudh.
3. sg., Pre. ind.
root
ainaṃ priyaṃ gacchati priyaḥ priyasya bhavati ya evaṃ veda // (7) Par.?
ā
indecl.
∞ enad
ac.s.m.
priya
n.s.n.
gam,
3. sg., Pre. ind.
root
priya
n.s.m.
priya
g.s.m.
bhū,
3. sg., Pre. ind.
yad
n.s.m.
evam
indecl.
vid.
3. sg., Perf.
yad enam āha vrātya yathā te vaśas tathāstv iti vaśam eva tenāvarunddhe // (8) Par.?
yat
indecl.
enad
ac.s.m.
ah,
3. sg., Perf.
vrātya
v.s.m.
yathā
indecl.
tvad
g.s.a.
vaśa,
n.s.m.
tathā
indecl.
∞ as,
3. sg., Pre. imp.
iti
indecl.
vaśa
ac.s.m.
eva
indecl.
tad
i.s.n.
∞ avarudh.
3. sg., Pre. ind.
root
ainaṃ vaśo gacchati vaśī vaśināṃ bhavati ya evaṃ veda // (9) Par.?
ā
indecl.
∞ enad
ac.s.m.
vaśa
n.s.m.
gam,
3. sg., Pre. ind.
root
vaśin
n.s.m.
vaśin
g.p.m.
bhū,
3. sg., Pre. ind.
yad
n.s.m.
evam
indecl.
vid.
3. sg., Perf.
yad enam āha vrātya yathā te nikāmas tathāstv iti nikāmam eva tenāvarunddhe // (10) Par.?
yat
indecl.
enad
ac.s.m.
ah,
3. sg., Perf.
vrātya
v.s.m.
yathā
indecl.
tvad
g.s.a.
nikāma,
n.s.m.
tathā
indecl.
∞ as,
3. sg., Pre. imp.
iti
indecl.
nikāma
ac.s.m.
eva
indecl.
tad
i.s.n.
∞ avarudh.
3. sg., Pre. ind.
root
ainaṃ nikāmo gacchati nikāme nikāmasya bhavati ya evaṃ veda // (11) Par.?
ā
indecl.
∞ enad
ac.s.m.
nikāma
n.s.m.
gam,
3. sg., Pre. ind.
root
nikāma
l.s.m.
nikāma
g.s.m.
bhū,
3. sg., Pre. ind.
yad
n.s.m.
evam
indecl.
vid.
3. sg., Perf.
Duration=0.041388034820557 secs.