Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): animal sacrifice, paśubandha

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 10984
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
daivyāḥ śamitāra ārabhadhvam uta manuṣyā ity āha // (1) Par.?
ye caiva devānāṃ śamitāro ye ca manuṣyāṇāṃ tān eva tat saṃśāsti // (2) Par.?
yad
n.p.m.
ca
indecl.
∞ eva
indecl.
deva
g.p.m.
śamitṛ,
n.p.m.
yad
n.p.m.
ca
indecl.
manuṣya,
g.p.m.
tad
ac.p.m.
eva
indecl.
tad
ac.s.n.
saṃśās.
3. sg., Pre. ind.
root
upanayata medhyā dura āśāsānā medhapatibhyām medham iti // (3) Par.?
paśur vai medho yajamāno medhapatir yajamānam eva tat svena medhena samardhayati // (4) Par.?
paśu
n.s.m.
root
vai
indecl.
medha.
n.s.m.
yaj
Pre. ind., n.s.m.
root
medha
comp.
∞ pati.
n.s.m.
yaj
Pre. ind., ac.s.m.
eva
indecl.
tad
ac.s.n.
sva
i.s.m.
medha
i.s.m.
samardhay.
3. sg., Pre. ind.
root
atho khalv āhur yasyai vāva kasyai ca devatāyai paśur ālabhyate saiva medhapatir iti // (5) Par.?
atho
indecl.
khalu
indecl.
ah.
3. pl., Perf.
root
yad
d.s.f.
vāva
indecl.
ka
d.s.f.
ca
indecl.
devatā
d.s.f.
paśu
n.s.m.
ālabh,
3. sg., Ind. pass.
tad
n.s.f.
∞ eva
indecl.
medha
comp.
∞ pati
n.s.m.
iti.
indecl.
sa yady ekadevatyaḥ paśuḥ syān medhapataya iti brūyād yadi dvidevatyo medhapatibhyām iti yadi bahudevatyo medhapatibhya ity etad eva sthitam // (6) Par.?
tad
n.s.m.
yadi
indecl.
eka
comp.
∞ devatya
n.s.m.
paśu
n.s.m.
as,
3. sg., Pre. opt.
medha
comp.
∞ pati
d.s.m.
iti
indecl.
brū,
3. sg., Pre. opt.
root
yadi
indecl.
dvi
comp.
∞ devatya,
n.s.m.
medha
comp.
∞ pati
d.d.m.
iti,
indecl.
yadi
indecl.
bahu
comp.
∞ devatya,
n.s.m.
medha
comp.
∞ pati
d.p.m.
iti.
indecl.
etad
n.s.n.
eva
indecl.
sthā.
PPP, n.s.n.
root
prāsmā agnim bharateti // (7) Par.?
paśur vai nīyamānaḥ sa mṛtyum prāpaśyat sa devān nānvakāmayataituṃ taṃ devā abruvann ehi svargaṃ vai tvā lokaṃ gamayiṣyāma iti sa tathety abravīt tasya vai me yuṣmākam ekaḥ purastād aitv iti tatheti tasyāgniḥ purastād ait so 'gnim anuprācyavata // (8) Par.?
paśu
n.s.m.
vai
indecl.

Ind. pass., n.s.m.
tad
n.s.m.
mṛtyu
ac.s.m.
prapaś.
3. sg., Impf.
root
tad
n.s.m.
deva
ac.p.m.
na
indecl.
∞ anukāmay
3. sg., Impf.
root
∞ i.
Inf., indecl.
tad
ac.s.m.
deva
n.p.m.
brū.
3. pl., Impf.
root
e.
2. sg., Pre. imp.
svarga
ac.s.m.
vai
indecl.
tvad
ac.s.a.
loka
ac.s.m.
gamay
1. pl., Fut.
iti.
indecl.
tad
n.s.m.
tathā
indecl.
∞ iti
indecl.
brū.
3. sg., Impf.
root
tad
g.s.m.
vai
indecl.
mad
g.s.a.
tvad
g.p.a.
eka
n.s.m.
purastāt
indecl.
e
3. sg., Pre. imp.
iti.
indecl.
tathā
indecl.
root
∞ iti.
indecl.
tad
g.s.m.
∞ agni
n.s.m.
purastāt
indecl.
i.
3. sg., Impf.
root
tad
n.s.m.
agni
ac.s.m.
anupracyu.
3. sg., Impf.
root
tasmād āhur āgneyo vāva sarvaḥ paśur agniṃ hi so 'nuprācyavateti // (9) Par.?
tasmāt
indecl.
ah.
3. pl., Perf.
root
āgneya
n.s.m.
vāva
indecl.
sarva
n.s.m.
paśu.
n.s.m.
agni
ac.s.m.
hi
indecl.
tad
n.s.m.
anupracyu
3. sg., Impf.
∞ iti.
indecl.
tasmād v asyāgnim purastāddharanti // (10) Par.?
tasmāt
indecl.
u
indecl.
idam
g.s.m.
∞ agni
ac.s.m.
purastāt
indecl.
∞ hṛ.
3. pl., Pre. ind.
root
stṛṇīta barhir ity oṣadhyātmā vai paśuḥ paśum eva tat sarvātmānaṃ karoti // (11) Par.?
stṛ
2. pl., Pre. imp.
root
barhis
ac.s.n.
iti.
indecl.
∞ ātman
n.s.m.
root
vai
indecl.
paśu.
n.s.m.
paśu
ac.s.m.
eva
indecl.
tad
ac.s.n.
sarva
comp.
∞ ātman
ac.s.m.
kṛ.
3. sg., Pre. ind.
root
anv enam mātā manyatām anu pitānu bhrātā sagarbhyo 'nu sakhā sayūthya iti janitrair evainaṃ tat samanumatam ālabhante // (12) Par.?
anu
indecl.
enad
ac.s.m.
mātṛ
n.s.f.
man
3. sg., Pre. imp.
anu
indecl.
pitṛ
n.s.m.
∞ anu
indecl.
bhrātṛ
n.s.m.
sagarbhya
n.s.m.
anu
indecl.
sakhi
n.s.m.
sa
indecl.
∞ yūthya
n.s.m.
iti.
indecl.
janitra
i.p.n.
eva
indecl.
∞ enad
ac.s.m.
tad
ac.s.n.
samanuman
PPP, ac.s.m.
ālabh.
3. pl., Pre. ind.
root
udīcīnāṁ asya pado ni dhattāt sūryaṃ cakṣur gamayatād vātam prāṇam anvavasṛjatād antarikṣam asuṃ diśaḥ śrotram pṛthivīṃ śarīram ity eṣv evainaṃ tal lokeṣv ādadhāti // (13) Par.?
udīcīna
ac.p.m.
idam
g.s.m.
pad
ac.p.m.
ni
indecl.
dhā.
2. sg., Pre. imp.
sūrya
ac.s.m.
cakṣus
ac.s.n.
gamay.
2. sg., Pre. imp.
vāta
ac.s.m.
prāṇa
ac.s.m.
anvavasṛj,
2. sg., Pre. imp.
asu,
ac.s.m.
diś
ac.p.f.
śrotra,
ac.s.n.
pṛthivī
ac.s.f.
śarīra.
ac.s.n.
iti
indecl.
idam
l.p.m.
eva
indecl.
∞ enad
ac.s.m.
tad
ac.s.n.
loka
l.p.m.
ādhā.
3. sg., Pre. ind.
root
ekadhāsya tvacam āchyatāt purā nābhyā apiśaso vapām utkhidatād antar evoṣmāṇaṃ vārayadhvād iti paśuṣv eva tat prāṇān dadhāti // (14) Par.?
ekadhā
indecl.
∞ idam
g.s.m.
tvac
ac.s.f.
purā
indecl.
nābhi
g.s.f.
apiśas
ab.s.f.
vapā
ac.s.f.
utkhid.
2. sg., Pre. imp.
antar
indecl.
eva
indecl.
∞ ūṣman
ac.s.m.
iti
indecl.
paśu
l.p.m.
eva
indecl.
tad
ac.s.n.
prāṇa
ac.p.m.
dhā.
3. sg., Pre. ind.
root
śyenam asya vakṣaḥ kṛṇutāt praśasā bāhū śalā doṣaṇī kaśyapevāṃsāchidre śroṇī kavaṣorū srekaparṇāṣṭhīvantā ṣaḍviṃśatir asya vaṅkrayas tā anuṣṭhyoccyāvayatād gātraṃ gātram asyānūnaṃ kṛṇutād ity aṅgāny evāsya tad gātrāṇi prīṇāti // (15) Par.?
śyena
ac.s.m.
idam
g.s.m.
vakṣas
ac.s.n.
kṛ,
2. sg., Pre. imp.
praśas
ab.d.f.
bāhu,
ac.d.m.
śala
ac.d.m.
doṣan,
ac.d.n.
kaśyapa
ac.d.m.
∞ iva
indecl.
∞ aṃsa
ac.d.m.
∞ acchidra
ac.d.f.
śroṇī,
ac.d.f.
kavaṣa
ac.d.m.
∞ ūru,
ac.d.m.
∞ aṣṭhīvant.
ac.d.m.
idam
g.s.m.
vaṅkri.
n.p.f.
tad
ac.p.n.
∞ uccyāvay
2. sg., Pre. imp.
gātra
ac.s.n.
gātra
ac.s.n.
idam
g.s.m.
∞ anūna
ac.s.n.
kṛ.
2. sg., Pre. imp.
iti
indecl.
aṅga
ac.p.n.
eva
indecl.
∞ idam
g.s.m.
tad
ac.s.n.
gātra
ac.p.n.
prī.
3. sg., Pre. ind.
root
ūvadhyagoham pārthivaṃ khanatād ity āhauṣadhaṃ vā ūvadhyam iyaṃ vā oṣadhīnām pratiṣṭhā tad enat svāyām eva pratiṣṭhāyām antataḥ pratiṣṭhāpayati // (16) Par.?
ūvadhya
comp.
∞ goha
ac.s.m.
pārthiva
ac.s.m.
khan
2. sg., Pre. imp.
iti
indecl.
ah
3. sg., Perf.
root
∞ auṣadha
n.s.n.
root
vai
indecl.
ūvadhya.
n.s.n.
idam
n.s.f.
vai
indecl.
oṣadhi
g.p.f.
pratiṣṭhā.
n.s.f.
root
tad
ac.s.n.
enad
ac.s.n.
sva
l.s.f.
eva
indecl.
antatas
indecl.
pratiṣṭhāpay.
3. sg., Pre. ind.
root
Duration=0.046005010604858 secs.