Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): agnicayana, ukhā

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 12679
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
vi pājaseti visrasyāpo hi ṣṭhā mayobhuva iti tisṛbhir apa upasṛjya mitraḥ saṃsṛjya pṛthivīm iti dvābhyāṃ saṃsarjanīyaiḥ saṃsṛjati armakapālaiḥ piṣṭair veṇvaṅgārair vrīhituṣaiḥ palāśakaṣāyeṇa śarkarābhiḥ piṣṭābhiḥ kṛṣṇājinalomabhir ajalomabhir iti // (1) Par.?
vi
indecl.
pājas
i.s.n.
∞ iti,
indecl.
visraṃs
Abs., indecl.
∞ ap
n.p.f.
hi
indecl.
as
2. pl., Pre. ind.
mayobhu,
n.p.f.
iti
indecl.
tri
i.p.f.
ap
ac.p.f.
upasṛj,
Abs., indecl.
mitra
n.s.m.
saṃsṛj
Abs., indecl.
pṛthivī,
ac.s.f.
iti
indecl.
dvi
i.d.f.
saṃsṛj
Ger., i.p.m.
saṃsṛj
3. sg., Pre. ind.
root
arma
comp.
∞ kapāla
i.p.m.
→ man (2.0) [conj]
piṣ
PPP, i.p.m.
veṇu
comp.
∞ aṅgāra
i.p.m.
vrīhi
comp.
∞ tuṣa
i.p.m.
∞ kaṣāya
i.s.m.
śarkarā
i.p.f.
piṣ
PPP, i.p.f.
∞ loman
i.p.n.
aja
comp.
∞ loman
i.p.n.
iti,
indecl.
yac cānyad dṛḍhārtha upārdhaṃ manyate // (2) Par.?
yad
ac.s.n.
ca
indecl.
∞ anya
ac.s.n.
∞ artha
l.s.m.
upa
indecl.
∞ ardha
ac.s.m.
man.
3. sg., Pre. ind.
← kapāla (1.0) [conj]
rudrāḥ saṃbhṛtya pṛthivīm iti mṛdaṃ saṃkṣipya saṃsṛṣṭāṃ vasubhir iti tisṛbhiḥ kartre prayacchati // (3) Par.?
rudra
n.p.m.
sambhṛ
Abs., indecl.
pṛthivī.
ac.s.f.
iti
indecl.
mṛd
ac.s.f.
saṃkṣip,
Abs., indecl.
saṃsṛj
PPP, ac.s.f.
vasu,
i.p.m.
iti
indecl.
tri
i.p.f.
kartṛ
d.s.m.
prayam.
3. sg., Pre. ind.
root
makhasya śiro 'sīti piṇḍaṃ kṛtvā yajñasya pade stha iti kṛṣṇājinaṃ puṣkaraparṇaṃ cābhimṛśati mṛdi vāṅguṣṭhābhyāṃ nigṛhṇāti // (4) Par.?
makha
g.s.m.
śiras
n.s.n.
as
2. sg., Pre. ind.
∞ iti.
indecl.
piṇḍa
ac.s.n.
kṛ,
Abs., indecl.
yajña
g.s.m.
pada
n.d.n.
as,
2. pl., Pre. ind.
iti
indecl.
∞ parṇa
ac.s.n.
ca
indecl.
∞ abhimṛś,
3. sg., Pre. ind.
root
mṛd
l.s.f.

indecl.
∞ aṅguṣṭha
i.d.m.
nigrah.
3. sg., Pre. ind.
vasavas tvā kṛṇvantu gāyatreṇa chandaseti caturbhir mahiṣyukhāṃ karoti bahubhāryasyādhvaryur ekabhāryasya // (5) Par.?
vasu
n.p.m.
tvad
ac.s.a.
kṛ
3. pl., Pre. imp.
gāyatra
i.s.n.
chandas
i.s.n.
∞ iti.
indecl.
catur
i.p.m.
mahiṣī
n.s.f.
∞ ukhā
ac.s.f.
kṛ
3. sg., Pre. ind.
root
bahu
comp.
∞ bhāryā
g.s.m.
∞ adhvaryu
n.s.m.
eka
comp.
∞ bhāryā.
g.s.m.
kriyamāṇām etair eva yajamāno 'numantrayate // (6) Par.?
kṛ
Ind. pass., ac.s.f.
→ uddhi (7.0) [acl]
etad
i.p.m.
eva
indecl.
yaj
Pre. ind., n.s.m.
anumantray,
3. sg., Pre. ind.
root
tryuddhiṃ pañcoddhim aparimitoddhiṃ vācaturaśrāṃ parimaṇḍalāṃ vā prādeśamātrīm ūrdhvapramāṇenāratnimātrīṃ tiryakpramāṇena vyāyāmamātrīṃ samantaparimāṇenaaparimitāṃ vā // (7) Par.?
tri
comp.
∞ uddhi
ac.s.f.
← kṛ (6.0) [acl]
pañcan
comp.
∞ uddhi
ac.s.f.
∞ uddhi
ac.s.m.

indecl.
∞ catur
comp.
∞ asra
ac.s.f.

indecl.
∞ mātra
ac.s.f.
ūrdhva
comp.
∞ pramāṇa
i.s.n.
∞ aratni
comp.
∞ mātra
ac.s.f.
∞ pramāṇa
i.s.n.
∞ mātra
ac.s.f.
samanta
comp.
∞ parimāṇa
i.s.n.
∞ aparimita
ac.s.f.
.
indecl.
pañcaprādeśām iṣumātrīṃ vā yadi pañca paśavo bhavantīti vājasaneyakam // (8) Par.?
pañcan
comp.
∞ prādeśa
ac.s.f.
iṣu
comp.
∞ mātra
ac.s.f.

indecl.
yadi
indecl.
pañcan
n.p.m.
paśu
n.p.m.
bhū
3. pl., Pre. ind.
∞ iti.
indecl.
vājasaneyaka.
n.s.n.
root
kurvaṃś catasro 'śrīḥ pratidiśam unnayati // (9) Par.?
kṛ
Pre. ind., n.s.m.
catur
ac.p.f.
aśri
ac.p.f.
→ aśri (10.0) [conj]
unnī,
3. sg., Pre. ind.
root
aṣṭāśriṃ vā // (10) Par.?
∞ aśri
ac.s.f.
← aśri (9.0) [conj]
.
indecl.
navāśrim abhicarataḥ kuryād dvyaṅgule bilād adhastāt // (11) Par.?
navan
comp.
∞ aśri
ac.s.f.
abhicar
Pre. ind., g.s.m.
kṛ.
3. sg., Pre. opt.
root
dvi
comp.
∞ aṅgula
ac.d.n.
bila
ab.s.n.
adhastāt
indecl.
Duration=0.062498092651367 secs.