Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): kāmyeṣṭi

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 14690
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
agnaye yaviṣṭhāyāṣṭākapālaṃ nirvaped abhicaran vābhicaryamāṇo vā // (1) Par.?
devāś ca vā asurāś ca vyabhyacaranta // (2) Par.?
te 'surā devebhyo visṛṣṭīr vyasṛjan // (3) Par.?
te devā aviduḥ // (4) Par.?
visṛṣṭīr vai no 'surā vyasrākṣur iti // (5) Par.?
te 'gnaye yaviṣṭhāyāṣṭākapālaṃ niravapan // (6) Par.?
tena vai te tā visṛṣṭīr ayāvayantātmano 'dhi // (7) Par.?
visṛṣṭim etasmai visṛjanti yam abhicaranti // (8) Par.?
yad agnaye yaviṣṭhāya nirvapati // (9) Par.?
tenaiva tāṃ visṛṣṭiṃ yāvayata ātmano 'dhi // (10) Par.?
agnaye yaviṣṭhāyāṣṭākapālaṃ nirvapet samṛtasome // (11) Par.?
devatāsu vā ete samṛcchante yeṣāṃ somau samṛcchete // (12) Par.?
agnis sarvā devatāḥ // (13) Par.?
agninaivaiṣāṃ yaviṣṭhena devatā vṛṅkte // (14) Par.?
devāś ca vā asurāś ca saṃyattā āsan // (15) Par.?
yān devānām aghnaṃs tad eva te 'bhavan // (16) Par.?
yān asurāṇāṃ punas ta utpattyāyudhyanta // (17) Par.?
te devā aviduḥ // (18) Par.?
ye vai na ime ke ca mriyante 'gnir vāvaitān hantīti // (19) Par.?
te 'bruvan // (20) Par.?
mā naś śamnīthāḥ kathā naś śamnīṣa iti // (21) Par.?
bhāgo me 'stv iti // (22) Par.?
abravīt // (23) Par.?
na vo 'bhāgadheyaḥ kṣamiṣya iti // (24) Par.?
te 'gnaye kṣamavate 'ṣṭākapālaṃ niravapan // (25) Par.?
tato vai sa tebhyo 'kṣamata // (26) Par.?
agnaye kṣamavate 'ṣṭākapālaṃ nirvapet // (27) Par.?
yarhy ayaṃ devaḥ prajā abhimanyeta yadā kāmayeta vidasyed iti // (28) Par.?
ye vā ime ke ca mriyante 'gnir vāvaitān hanti // (29) Par.?
agnir devānāṃ kṣamavān // (30) Par.?
tam eva bhāgadheyenopadhāvati // (31) Par.?
so 'smai prītaḥ // (32) Par.?
kṣamata eva // (33) Par.?
devāḥ pitaro manuṣyās te 'nyata āsan // (34) Par.?
asurā rakṣāṃsi piśācās te 'nyataḥ // (35) Par.?
te samayatanta // (36) Par.?
te yad devānām apy alpakaṃ lohitam asurā akurvan // (37) Par.?
tad rātrībhī rakṣāṃsy asumbhan // (38) Par.?
tān subdhān mṛtān abhi vyaucchat // (39) Par.?
te devā aviduḥ // (40) Par.?
ye vai na ime ke ca mriyante rakṣāṃsi vāvaitān sumbhantīti // (41) Par.?
tāny upāmantrayanta // (42) Par.?
tāny abruvan // (43) Par.?
vāryaṃ vṛṇāmahai // (44) Par.?
yad evemān asurāñ jayāma tan nas sahāsad iti // (45) Par.?
tato devā asurān ajayan // (46) Par.?
te 'surāñ jitvā rakṣāṃsy apānudanta // (47) Par.?
tāny anṛtam akarteti // (48) Par.?
samantaṃ devān paryaviśan // (49) Par.?
te devā agnā evānāthanta // (50) Par.?
te 'gnaye pravate 'ṣṭākapālaṃ niravapann agnaye vibādhavate 'ṣṭākapālam agnaye pratīkavate 'ṣṭākapālam // (51) Par.?
yad agnaye pravate yāny eva purastād rakṣāṃsy āsaṃs tāni tena prāṇudanta // (52) Par.?
yad vibādhavate yāny evābhita āsaṃs tāni tena vyabādhanta // (53) Par.?
yat pratīkavate yāny eva paścād rakṣāṃsy āsaṃs tāni tenāpānudanta // (54) Par.?
etayā yajeta bhrātṛvyavān yo bahubhrātṛvyas syāt // (55) Par.?
agnaye pravate 'ṣṭākapālaṃ nirvaped agnaye vibādhavate 'ṣṭākapālam agnaye pratīkavate 'ṣṭākapālam // (56) Par.?
yad agnaye pravate // (57) Par.?
ya evainaṃ pūrvo 'tikrānto bhrātṛvyas taṃ tena praṇudate // (58) Par.?
yad vibādhavate // (59) Par.?
ya evainena sadṛṅ taṃ tena vibādhate // (60) Par.?
yat pratīkavate // (61) Par.?
ya evāsya paścād bhrātṛvyas taṃ tenāpanudate // (62) Par.?
pra śreyāṃsaṃ bhrātṛvyaṃ nudate 'ti sadṛśaṃ krāmati // (63) Par.?
nainaṃ pāpīyān āpnoti ya evaṃ vidvān etayā yajate // (64) Par.?
devāś ca vā asurāś ca saṃyattā āsan // (65) Par.?
tān gāyatry antarātiṣṭhat // (66) Par.?
ojo vīryam annādyaṃ parigṛhya saṃvatsaro vāvainān so 'ntarātiṣṭhat // (67) Par.?
caturviṃśatir gāyatryā akṣarāṇi // (68) Par.?
caturviṃśatis saṃvatsarasyārdhamāsāḥ // (69) Par.?
te 'viduḥ // (70) Par.?
yatarān vā iyam upāvartsyati ta idaṃ bhaviṣyantīti // (71) Par.?
tāṃ vyahvayanta // (72) Par.?
dābhīti // (73) Par.?
asurā ahvayan // (74) Par.?
viśvakarmann iti // (75) Par.?
devāḥ // (76) Par.?
sā nānyatarāṃś canopāvartata // (77) Par.?
te devā etad yajur apaśyan // (78) Par.?
ojo 'si // (79) Par.?
saho 'si // (80) Par.?
balam asi // (81) Par.?
bhrājo 'si // (82) Par.?
devānāṃ dhāma nāmāsi // (83) Par.?
viśvam asi // (84) Par.?
viśvāyus sarvam asi // (85) Par.?
sarvāyur abhibhūr iti // (86) Par.?
sā devān upāvartata // (87) Par.?
tato devā abhavan // (88) Par.?
parāsurā abhavan // (89) Par.?
āgneyam aṣṭākapālaṃ nirvaped bhrātṛvyavān vā spardhamāno vā // (90) Par.?
tam āsādyaitair yajurbhir abhimṛśet // (91) Par.?
ojo vai vīryaṃ saṃvatsaraḥ // (92) Par.?
oja eva vīryaṃ bhrātṛvyasya vṛṅkte // (93) Par.?
sa nirvīryaḥ parābhavati // (94) Par.?
saiṣā gāyatrī nāmeṣṭiḥ // (95) Par.?
atho āhuḥ // (96) Par.?
kṣatrasya saṃvarga iti // (97) Par.?
Duration=0.30108690261841 secs.