Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 445
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
śrīśiva uvāca / (1.1) Par.?
śṛṇvanti pratyahaṃ ye vai viṣṇor nāmasahasrakam / (1.2) Par.?
kīrtayanty athavā vipra saṃsmaranty ādareṇa vā // (1.3) Par.?
vā śataṃ vā viṃśatiṃ vāpi daśa vā pañca vā dvija / (2.1) Par.?
ekaṃ vā kāmato bhaktyā viṣṇupādāmbujāśrayāḥ // (2.2) Par.?
teṣāṃ phalasya puṇyānāṃ nāntaṃ paśyāmi nārada / (3.1) Par.?
yatas tair bhagavān eva parānando vaśīkṛtaḥ // (3.2) Par.?
yato nāmaiva paramaṃ tīrthaṃ kṣetraṃ ca puṇyadam / (4.1) Par.?
nāmaiva paramaṃ daivaṃ nāmaiva paramaṃ tapaḥ // (4.2) Par.?
nāmaiva paramaṃ dānaṃ nāmaiva paramā kriyā / (5.1) Par.?
nāmaiva paramo dharmo nāmaivārthaḥ prakīrtitaḥ // (5.2) Par.?
nāmaiva kāmo bhaktānāṃ mokṣo 'pi nāma kevalam / (6.1) Par.?
eṣāṃ ca sādhanaṃ nāma kāmināṃ dvijasattama // (6.2) Par.?
nāmaiva paramā bhaktir nāmaiva paramā gatiḥ / (7.1) Par.?
nāmaiva paramaṃ jāpyaṃ nāmaiva prārthanaṃ param // (7.2) Par.?
niṣkāmānāṃ dhanaṃ nāma muktibhuktisukhārthavat / (8.1) Par.?
nāma syāt paramaṃ saukhyaṃ nāmaiva vairāgyakāraṇam // (8.2) Par.?
sattvaśuddhikaraṃ nāma nāma jñānapradaṃ smṛtam / (9.1) Par.?
mumukṣūṇāṃ muktipadaṃ kāmināṃ sarvakāmadam // (9.2) Par.?
vaiṣṇavānāṃ phalaṃ nāma tasmān nāma sadā smaret / (10.1) Par.?
saṃketitāt pārihāsyāddhelanājvaratāpataḥ // (10.2) Par.?
kīrtitaṃ bhagavannāma sarvapāpaharaṃ smṛtam / (11.1) Par.?
yāvatī pāpanirhāre śaktir nāmni hareḥ sthitā // (11.2) Par.?
tāvat pāpijanaḥ pāpaṃ kartuṃ śaknoti naiva hi / (12.1) Par.?
jñānājñānāddharer nāmakīrtanāt puruṣasya hi // (12.2) Par.?
pāparāśiṃ dahaty āśu yathā tūlaṃ vibhāvasuḥ / (13.1) Par.?
saṃkīrtitaṃ harer nāma śraddhayā puruṣeṇa vai // (13.2) Par.?
tasya satyaphalaṃ dhatte kramaśo dvijasattamaḥ / (14.1) Par.?
pāpanāśaṃ mahāpuṇyaṃ vairāgyaṃ ca caturvidham // (14.2) Par.?
gurusevām ātmabodhaṃ bhrāntināśam anantaram / (15.1) Par.?
sampūrṇānandabodhaṃ ca tatas tasmin labhet sthiram // (15.2) Par.?
śrīnārada uvāca / (16.1) Par.?
caturvidhaṃ tvayā proktaṃ vairāgyaṃ surasattama / (16.2) Par.?
etad varṇaya lokasya hitāya jñānakāraṇam // (16.3) Par.?
śrīśiva uvāca / (17.1) Par.?
asaṅgarahito bhogaḥ kriyate puruṣeṇa yat / (17.2) Par.?
viṣayāṇāṃ dvijaśreṣṭha tad amānaḥ prakīrtitaḥ // (17.3) Par.?
bhogye svāduvihīne 'pi kriyate vṛttir ātmanaḥ / (18.1) Par.?
dvitīyo vyatirekākhyas tad vijānīhi sattama // (18.2) Par.?
manasaḥ prītirāhitye indriyair evaṃ bhujyate / (19.1) Par.?
bhogas tṛtīyaḥ puruṣair indriyākhyaḥ prakīrtitaḥ // (19.2) Par.?
manasaś cendriyāṇāṃ ca rāgarāhityam uttamam / (20.1) Par.?
viṣayāharaṇaṃ vipra caturthaḥ parikīrtitaḥ // (20.2) Par.?
eṣa nāma paraś cāśu jāyate dvijasattama / (21.1) Par.?
jñānaṃ ca paramaṃ śuddhaṃ brahmānandapradāyakam // (21.2) Par.?
tīrthair dānais tapobhiś ca homair jātyair vratamakhaiḥ / (22.1) Par.?
yogaiś ca vividhair vipra yad viṣṇoḥ paramaṃ padam // (22.2) Par.?
na yānti mānavās tad vai nāmakīrtanamātrataḥ / (23.1) Par.?
saṃyānty eva na saṃdehaṃ kuru vipra haripriyam // (23.2) Par.?
mahāpātakayukto 'pi kīrtayitvā jagadgurum / (24.1) Par.?
taraty eva na saṃdehaḥ satyam eva vadāmy aham // (24.2) Par.?
kalikālamalaṃ cāpi sarvapātakam eva ca / (25.1) Par.?
hitvā nāmaparo vipra viṣṇulokaṃ sa gacchati // (25.2) Par.?
tasmān nāmaikamātreṇa taraty eva bhavārṇavam / (26.1) Par.?
pumān atra na saṃdeho vinā nāmāparādhataḥ // (26.2) Par.?
tadyatnenaiva puruṣaḥ śreyaskāmo dvijottamaḥ / (27.1) Par.?
viṣṇor na kuryān nāmnas tu daśapāpān kathaṃcana // (27.2) Par.?
śrīnārada uvāca / (28.1) Par.?
śruto bhagavato vaktrād dvāviṃśadaparādhakam / (28.2) Par.?
viṣṇor nāmnā daśa tathā etad varṇaya no prabho // (28.3) Par.?
śrīśiva uvāca / (29.1) Par.?
śrūyatām aparādhān vai viṣṇor vakṣyāmi nārada / (29.2) Par.?
yān kṛtvā narakaṃ yānti mānavāḥ satataṃ mune // (29.3) Par.?
asnātvā sparśanaṃ viṣṇor vinā śaṅkhena snāpanam / (30.1) Par.?
aśauce sparśanaṃ sākṣād bhuktā pādodakagrahaḥ vā // (30.2) Par.?
vinā śabdena pūjā ca vinā naivedyapūjanam / (31.1) Par.?
uccāsanasthapūjā ca śīte vyajanavātakam // (31.2) Par.?
udakyādarśanaṃ caiva ghaṇṭāyā bhūniveśanam / (32.1) Par.?
pauṣe ca candanasparśo grīṣme cāsparśanaṃ tathā // (32.2) Par.?
puṣpaṃ toyena saṃsparśaṃ vinā homaṃ mahotsavaḥ / (33.1) Par.?
pūjāṃ kṛtvā pṛṣṭhadarśam agre ca bhramaṇaṃ tathā // (33.2) Par.?
bhojanaṃ bhagavadvāre abhuktvā ca viṣādatā / (34.1) Par.?
pādukārohaṇaṃ viṣṇor gehe kambalaveśanam // (34.2) Par.?
vāmapādapraveśaś ca kūrdanaṃ pākabhojanam / (35.1) Par.?
śleṣmaprakṣepaṇaṃ caiva tattṛṇair dantadhāvanam // (35.2) Par.?
devāgre vāhanāroho naivedye dravyabuddhitā / (36.1) Par.?
śālagrāme sthirāyāṃ ca śileti pratimeti ca // (36.2) Par.?
harikīrter asaṃślāghā vaiṣṇave narasāmyatā / (37.1) Par.?
viṣṇau ca devatāsāmyam anyoddeśanivedanam // (37.2) Par.?
ete 'parādhā dvātriṃśad viṣṇor nāmnām atha śṛṇu / (38.1) Par.?
satāṃ nāmnā śive viṣṇau bhidācāryāvamānatā // (38.2) Par.?
vedanindā nāmni vādaḥ pāpecchā nāmasāhasāt / (39.1) Par.?
nāmno dharmaiḥ sāmyabuddhir dānaṃ śraddhāvivarjitaiḥ // (39.2) Par.?
śrutvāpi śraddhārāhityaṃ kīrtane cāpy ahaṃmatiḥ / (40.1) Par.?
ete nāmnāṃ dvijaśreṣṭha hy aparādhā mayeritāḥ // (40.2) Par.?
varjanīyā nṛbhir yatnair yato narakakāraṇāḥ / (41.1) Par.?
śrīnārada uvāca // (41.2) Par.?
viṣayāsaktacittānāṃ prākṛtānāṃ nṛṇāṃ prabho / (42.1) Par.?
aparādhā harer āśu varjyā naiva bhavanti hi // (42.2) Par.?
ato yena prakāreṇa taranti prākṛtā api / (43.1) Par.?
aparādhān kṛtān deva tan mamākhyātum arhasi // (43.2) Par.?
śrīśiva uvāca / (44.1) Par.?
pradakṣiṇaśataṃ kṛtvā daṇḍavat praṇamed bhuvi / (44.2) Par.?
aparādhaśataṃ tasya kṣamate svasya keśavaḥ // (44.3) Par.?
pradakṣiṇaṃ sakṛt kṛtvā yo na jānuśiraṃ namet / (45.1) Par.?
niṣphalaṃ tad bhavet tasya tasmāt pratyekaśo namet // (45.2) Par.?
jagannātheti te nāma vyāhariṣyanti te yadi / (46.1) Par.?
aparādhaśataṃ teṣāṃ kṣamate nātra saṃśayaḥ // (46.2) Par.?
nāmno 'parādhās tarati nāmna eva sadā japāt / (47.1) Par.?
vinā bhaktāparādhena tatprasādavivarjitaḥ // (47.2) Par.?
sarvāparādhāṃs tarati viṣṇupādāmbujāśrayaḥ / (48.1) Par.?
viṣṇor apy aparādhān vai nāmasaṃkīrtanāt taret // (48.2) Par.?
viṣṇubhaktāparādhānāṃ naivāsty anyā pratikriyā / (49.1) Par.?
śrīnārada uvāca / (49.2) Par.?
bhaktāparādhān me brūhi yathā teṣāṃ pratikriyā / (49.3) Par.?
anugrahāya lokānāṃ bhagavan mama cāpi hi // (49.4) Par.?
śrīśiva uvāca / (50.1) Par.?
viṣṇubhaktasya sarvasvaharaṇaṃ dvijasattama / (50.2) Par.?
bhartsanaṃ cottame bhakte svapne cāpi prahāraṇam // (50.3) Par.?
ete 'parādhā bhaktānāṃ śṛṇv eṣāṃ pratikriyā / (51.1) Par.?
taddhanaṃ dviguṇaṃ dattvā kṛtvā pādābhivandanam // (51.2) Par.?
kathayen me kṣamasveti taddoṣaṃ dhanakarṣaṇam / (52.1) Par.?
yāvat tadbhartsanaṃ kṛtvā tāvan māsān samāhitaḥ // (52.2) Par.?
nirmatsaraḥ paricaret tatprasādena śudhyati / (53.1) Par.?
yāvajjīvaṃ prahāre tu paricaryed atandritaḥ // (53.2) Par.?
tatprasādena tatpāpān niṣkṛtir nānyathā bhavet / (54.1) Par.?
akṛtvā niṣkṛtīn etān narakān nāsti niṣkṛtiḥ // (54.2) Par.?
ajñānataḥ kṛte vipra tatprasādena naśyati / (55.1) Par.?
jñānāt tu dviguṇaṃ kuryād eṣa dharmaḥ sanātanaḥ // (55.2) Par.?
putre śiṣye ca jāyāyāṃ śāsane nāsti dūṣaṇam / (56.1) Par.?
anyayā tu kṛte doṣo bhavaty eva na saṃśayaḥ // (56.2) Par.?
keśākarṣe padāghāte mukhe ca carpaṭe kṛte / (57.1) Par.?
na niṣkṛtiṃ prapaśyāmi tasmāt tān na samācaret // (57.2) Par.?
Duration=0.23970317840576 secs.