Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Mahāyāna, worship of relics, stūpas

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 13433
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
Vaidya 196
asmin khalu punastathāgatāyuṣpramāṇanirdeśe nirdiśyamāne aprameyāṇāmasaṃkhyeyānāṃ sattvānāmarthaḥ kṛto 'bhūt // (1.1) Par.?
atha khalu bhagavān maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvamāmantrayate sma / (2.1) Par.?
asmin khalu punarajita tathāgatāyuṣpramāṇanirdeśadharmaparyāye nirdiśyamāne aṣṭaṣaṣṭigaṅgānadīvālukāsamānāṃ bodhisattvakoṭīnayutaśatasahasrāṇām anutpattikadharmakṣāntirutpannā // (2.2) Par.?
ebhyaḥ sahasraguṇena yeṣāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ dhāraṇīpratilambho 'bhūt // (3.1) Par.?
anyeṣāṃ ca sāhasrikalokadhātuparamāṇurajaḥsamānāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānāmimaṃ dharmaparyāyaṃ śrutvā asaṅgapratibhānatāpratilambho 'bhūt // (4.1) Par.?
anyeṣāṃ ca dvisāhasrikalokadhātuparamāṇurajaḥsamānāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ koṭīnayutaśatasahasraparivartāyā dhāraṇyāḥ pratilambho 'bhūt // (5.1) Par.?
anye ca trisāhasrikalokadhātuparamāṇurajaḥsamā bodhisattvā mahāsattvā imaṃ dharmaparyāyaṃ śrutvā avaivartyadharmacakraṃ pravartayāmāsuḥ // (6.1) Par.?
anye ca madhyamakalokadhātuparamāṇurajaḥsamā bodhisattvā mahāsattvā imaṃ dharmaparyāyaṃ śrutvā vimalanirbhāsacakraṃ pravartayāmāsuḥ // (7.1) Par.?
anye ca kṣudrakalokadhātuparamāṇurajaḥsamā bodhisattvā mahāsattvā imaṃ dharmaparyāyaṃ śrutvā aṣṭajātipratibaddhā abhūvan anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau // (8.1) Par.?
anye ca catuścāturdvīpikā lokadhātuparamāṇurajaḥsamā bodhisattvā mahāsattvā imaṃ dharmaparyāyaṃ śrutvā caturjātipratibaddhā abhūvan anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau // (9.1) Par.?
anye ca tricāturdvīpikā lokadhātuparamāṇurajaḥsamā bodhisattvā mahāsattvā imaṃ dharmaparyāyaṃ śrutvā trijātipratibaddhā abhūvan anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau // (10.1) Par.?
anye ca dvicāturdvīpikā lokadhātuparamāṇurajaḥsamā bodhisattvā mahāsattvā imaṃ dharmaparyāyaṃ śrutvā dvijātipratibaddhā abhūvannanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau // (11.1) Par.?
anye caikacāturdvīpikā lokadhātuparamāṇurajaḥsamā bodhisattvā mahāsattvā imaṃ dharmaparyāyaṃ śrutvā ekajātipratibaddhā abhūvannanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau // (12.1) Par.?
aṣṭatrisāhasramahāsāhasralokadhātuparamāṇurajaḥsamaiśca bodhisattvair mahāsattvairimaṃ dharmaparyāyaṃ śrutvā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittāny utpāditāni // (13.1) Par.?
atha samanantaranirdiṣṭe bhagavataiṣāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ dharmābhisamaye pratiṣṭhāne 'tha tāvad evoparivaihāyasād antarīkṣān māndāravamahāmāndāravāṇāṃ puṣpāṇāṃ puṣpavarṣamabhipravṛṣṭam // (14.1) Par.?
teṣu ca lokadhātukoṭīnayutaśatasahasreṣu yāni tāni buddhakoṭīnayutaśatasahasrāṇyāgatya ratnavṛkṣamūleṣu siṃhāsanopaviṣṭāni tāni sarvāṇi cāvakiranti smābhyavakiranti smābhiprakiranti sma // (15.1) Par.?
bhagavantaṃ ca śākyamuniṃ tathāgatamarhantaṃ samyaksaṃbuddhaṃ taṃ ca bhagavantaṃ prabhūtaratnaṃ tathāgatamarhantaṃ samyaksaṃbuddhaṃ parinirvṛtaṃ siṃhāsanopaviṣṭam avakiranti smābhyavakiranti smābhiprakiranti sma // (16.1) Par.?
taṃ ca sarvāvantaṃ bodhisattvagaṇaṃ tāścatasraḥ parṣado 'vakiranti smābhyavakiranti smābhiprakiranti sma // (17.1) Par.?
divyāni ca candanāgarucūrṇānyantarīkṣāt pravarṣanti sma // (18.1) Par.?
upariṣṭāccāntarīkṣe vaihāyasaṃ mahādundubhayo 'ghaṭṭitāḥ praṇedur manojñamadhuragambhīranirghoṣāḥ // (19.1) Par.?
Vaidya 197
divyāni ca dūṣyayugmaśatasahasrāṇy upariṣṭād antarīkṣāt prapatanti sma // (20.1) Par.?
hārārdhahāramuktāhāramaṇiratnamahāratnāni copariṣṭād vaihāyasamantarīkṣe samantāt sarvāsu dikṣu pralambanti sma // (21.1) Par.?
samantācca anarghaprāptasya dhūpasya ghaṭikāsahasrāṇi ratnamayāni svayameva pravicaranti sma // (22.1) Par.?
ekaikasya ca tathāgatasya ratnamayīṃ chatrāvalīṃ yāvad brahmalokādupari vaihāyasam antarīkṣe bodhisattvā mahāsattvā dhārayāmāsuḥ // (23.1) Par.?
anena paryāyeṇa sarveṣāṃ teṣām aprameyāṇām asaṃkhyeyānāṃ buddhakoṭīnayutaśatasahasrāṇāṃ te bodhisattvā mahāsattvā ratnamayīṃ chatrāvalīṃ yāvad brahmalokād upari vaihāyasamantarīkṣe dhārayāmāsuḥ // (24.1) Par.?
pṛthak pṛthag gāthābhinirhārair bhūtairbuddhastavais tāṃstathāgatān abhiṣṭuvanti sma // (25.1) Par.?
atha khalu maitreyo bodhisattvo mahāsattvastasyāṃ velāyāmimā gāthā abhāṣata // (26.1) Par.?
āścarya dharmaḥ sugatena śrāvito na jātu asmābhiḥ śrutaiṣa pūrvam / (27.1) Par.?
mahātmatā yādṛśi nāyakānāṃ āyuṣpramāṇaṃ ca yathā anantam // (27.2) Par.?
evaṃ ca dharmaṃ śruṇiyāna adya vibhajyamānaṃ sugatena saṃmukham / (28.1) Par.?
prītisphuṭāḥ prāṇasahasrakoṭyo ya aurasā lokavināyakasya // (28.2) Par.?
avivartiyā keci sthitāgrabodhau keci sthitā dhāraṇiye varāyām / (29.1) Par.?
asaṅgapratibhāṇi sthitāśca kecit koṭīsahasrāya ca dhāraṇīye // (29.2) Par.?
paramāṇukṣetrasya tathaiva cānye ye prasthitā uttamabuddhajñāne / (30.1) Par.?
kecicca jātībhi tathaiva cāṣṭabhi jinā bhaviṣyanti anantadarśinaḥ // (30.2) Par.?
kecittu catvāri atikramitvā kecitribhiścaiva dvibhiśca anye / (31.1) Par.?
lapsyanti bodhiṃ paramārthadarśinaḥ śruṇitva dharmaṃ imu nāyakasya // (31.2) Par.?
ke cāpi ekāya sthihitva jātyā sarvajña bhoṣyanti bhavāntareṇa / (32.1) Par.?
śruṇitva āyu imu nāyakasya etādṛśaṃ labdhu phalaṃ anāsravam // (32.2) Par.?
aṣṭāna kṣetrāṇa yathā rajo bhavet evāpramāṇā gaṇanāya tattakāḥ / (33.1) Par.?
yāḥ sattvakoṭyo hi śruṇitva dharmaṃ utpādayiṃsū varabodhicittam // (33.2) Par.?
etādṛśaṃ karma kṛtaṃ maharṣiṇā prakāśayantenima buddhabodhim / (34.1) Par.?
anantakaṃ yasya pramāṇu nāsti ākāśadhātū ca yathāprameyaḥ // (34.2) Par.?
māndāravāṇāṃ ca pravarṣi varṣaṃ bahudevaputrāṇa sahasrakoṭyaḥ / (35.1) Par.?
śakrāśca brahmā yathā gaṅgavālikā ye āgatā kṣetrasahasrakoṭibhiḥ // (35.2) Par.?
sugandhacūrṇāni ca candanasya agarusya cūrṇāni ca muñcamānāḥ / (36.1) Par.?
caranti ākāśi yathaiva pakṣī abhyokirantā vidhivajjinendrān // (36.2) Par.?
upariṃ ca vaihāyasu dundubhīyo ninādayanto madhurā aghaṭṭitāḥ / (37.1) Par.?
divyāna dūṣyāṇa sahasrakoṭyaḥ kṣipanti bhrāmenti ca nāyakānām // (37.2) Par.?
anarghamūlyasya ca dhūpanasya ratnāmayī ghaṭikasahasrakoṭyaḥ / (38.1) Par.?
svayaṃ samantena viceru tatra pūjārtha lokādhipatisya tāyinaḥ // (38.2) Par.?
uccān mahantān ratanāmayāṃśca chatrāṇa koṭīnayutānanantān / (39.1) Par.?
dhārantime paṇḍita bodhisattvāḥ avataṃsakān yāvat brahmalokāt // (39.2) Par.?
savaijayantāṃśca sudarśanīyān dhvajāṃśca oropayi nāyakānām / (40.1) Par.?
gāthāsahasraiśca abhiṣṭuvanti prahṛṣṭacittāḥ sugatasya putrāḥ // (40.2) Par.?
etādṛśāścaryaviśiṣṭa adbhutā vicitra dṛśyantimi adya nāyakāḥ / (41.1) Par.?
āyuṣpramāṇasya nidarśanena prāmodyalabdhā imi sarvasattvāḥ // (41.2) Par.?
vipulo 'dya artho daśasū diśāsu ghoṣaśca abhyudgatu nāyakānām / (42.1) Par.?
saṃtarpitāḥ prāṇasahasrakoṭyaḥ kuśalena bodhāya samanvitāśca // (42.2) Par.?
atha khalu bhagavān maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvamāmantrayate sma / (43.1) Par.?
yair ajita asmiṃstathāgatāyuṣpramāṇanirdeśadharmaparyāye nirdiśyamāne sattvair ekacittotpādikāpyadhimuktir utpāditābhiśraddadhānatā vā kṛtā kiyatte kulaputrā vā kuladuhitaro vā puṇyaṃ prasavantīti tacchṛṇu sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru // (43.2) Par.?
bhāṣiṣye 'haṃ yāvat puṇyaṃ prasavantīti // (44.1) Par.?
tadyathāpi nāma ajita kaścideva kulaputro vā kuladuhitā vā anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhikāṅkṣamāṇaḥ pañcasu pāramitāsvaṣṭau kalpakoṭīnayutaśatasahasrāṇi caret // (45.1) Par.?
tadyathā dānapāramitāyāṃ śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ dhyānapāramitāyāṃ virahitaḥ prajñāpāramitayā yena ca ajita kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā imaṃ tathāgatāyuṣpramāṇanirdeśaṃ dharmaparyāyaṃ śrutvā ekacittotpādikāpyadhimuktirutpāditā abhiśraddadhānatā vā kṛtāsya puṇyābhisaṃskārasya kuśalābhisaṃskārasya asau paurvakaḥ puṇyābhisaṃskāraḥ kuśalābhisaṃskāraḥ pañcapāramitāpratisaṃyukto 'ṣṭakalpakoṭīnayutaśatasahasrapariniṣpannaḥ śatatamīmapi kalāṃ nopayāti sahasratamīmapi śatasahasratamīmapi koṭīśatasahasratamīmapi koṭīnayutasahasratamīmapi koṭīnayutaśatasahasratamīmapi kalāṃ nopayāti saṃkhyāmapi kalāmapi gaṇanāmapi upamāmapi upanisāmapi na kṣamate // (46.1) Par.?
evaṃrūpeṇa ajita puṇyābhisaṃskāreṇa samanvāgataḥ kulaputro vā kuladuhitā vā vivartate 'nuttarāyāḥ samyaksaṃbodheriti naitat sthānaṃ vidyate // (47.1) Par.?
atha khalu bhagavāṃstasyāṃ velāyāmimā gāthā abhāṣata // (48.1) Par.?
yaśca pāramitāḥ pañca samādāyehi vartate / (49.1) Par.?
idaṃ jñānaṃ gaveṣanto buddhajñānamanuttaram // (49.2) Par.?
kalpakoṭīsahasrāṇi aṣṭau pūrṇāni yujyate / (50.1) Par.?
dānaṃ dadanto buddhebhyaḥ śrāvakebhyaḥ punaḥ punaḥ // (50.2) Par.?
pratyekabuddhāṃstarpento bodhisattvāna koṭiyaḥ / (51.1) Par.?
khādyabhojyānnapānehi vastraśayyāsanehi ca // (51.2) Par.?
pratiśrayān vihārāṃśca candanasyeha kārayet / (52.1) Par.?
ārāmān ramaṇīyāṃśca caṃkramasthānaśobhitān // (52.2) Par.?
etādṛśaṃ daditvāna dānaṃ citra bahūvidham / (53.1) Par.?
kalpakoṭīsahasrāṇi datvā bodhāya nāmayet // (53.2) Par.?
punaśca śīlaṃ rakṣeta śuddhaṃ saṃbuddhavarṇitam / (54.1) Par.?
akhaṇḍaṃ saṃstutaṃ vijñairbuddhajñānasya kāraṇāt // (54.2) Par.?
punaśca kṣānti bhāveta dāntabhūmau pratiṣṭhitaḥ / (55.1) Par.?
dhṛtimān smṛtimāṃścaiva paribhāṣāḥ kṣame bahūḥ // (55.2) Par.?
ye copalambhikāḥ sattvā adhimāne pratiṣṭhitāḥ / (56.1) Par.?
kutsanaṃ ca sahetteṣāṃ buddhajñānasya kāraṇāt // (56.2) Par.?
nityodyuktaśca vīryasmin abhiyukto dṛḍhasmṛtiḥ / (57.1) Par.?
ananyamanasaṃkalpo bhaveyā kalpakoṭiyaḥ // (57.2) Par.?
araṇyavāsi tiṣṭhanto caṃkramaṃ abhiruhya ca / (58.1) Par.?
styānamiddhaṃ ca varjitvā kalpakoṭyo hi yaścaret // (58.2) Par.?
yaśca dhyāyī mahādhyāyī dhyānārāmaḥ samāhitaḥ / (59.1) Par.?
kalpakoṭyaḥ sthito dhyāyet sahasrāṇyaṣṭanūnakāḥ // (59.2) Par.?
tena dhyānena so vīraḥ prārthayed bodhimuttamām / (60.1) Par.?
ahaṃ syāmiti sarvajño dhyānapāramitāṃ gataḥ // (60.2) Par.?
yacca puṇyaṃ bhavetteṣāṃ niṣevitvā imāṃ kriyām / (61.1) Par.?
kalpakoṭīsahasrāṇi ye pūrvaṃ parikīrtitāḥ // (61.2) Par.?
āyuṃ ca mama yo śrutvā strī vāpi puruṣo 'pi vā / (62.1) Par.?
ekakṣaṇaṃ pi śraddhāti idaṃ puṇyamanantakam // (62.2) Par.?
vicikitsāṃ ca varjitvā iñjitā manyitāni ca / (63.1) Par.?
adhimucyenmuhūrtaṃ pi phalaṃ tasyedamīdṛśam // (63.2) Par.?
bodhisattvāśca ye bhonti caritāḥ kalpakoṭiyaḥ / (64.1) Par.?
na te trasanti śrutvedaṃ mama āyuracintiyam // (64.2) Par.?
mūrdhena ca namasyanti ahamapyedṛśo bhavet / (65.1) Par.?
anāgatasminnadhvāni tāreyaṃ prāṇikoṭiyaḥ // (65.2) Par.?
yathā śākyamunirnāthaḥ śākyasiṃho mahāmuniḥ / (66.1) Par.?
bodhimaṇḍe niṣīditvā siṃhanādamidaṃ nadet // (66.2) Par.?
ahamapyanāgate 'dhvāni satkṛtaḥ sarvadehinām / (67.1) Par.?
bodhimaṇḍe niṣīditvā āyuṃ deśeṣyamīdṛśam // (67.2) Par.?
adhyāśayena saṃpannāḥ śrutādhārāśca ye narāḥ / (68.1) Par.?
saṃdhābhāṣyaṃ vijānanti kāṅkṣā teṣāṃ na vidyate // (68.2) Par.?
punaraparamajita ya imaṃ tathāgatāyuṣpramāṇanirdeśaṃ dharmaparyāyaṃ śrutvā avataredadhimucyeta avagāheta avabudhyeta so 'smād aprameyataraṃ puṇyābhisaṃskāraṃ prasaved buddhajñānasaṃvartanīyam // (69.1) Par.?
kaḥ punarvādo ya imamevaṃrūpaṃ dharmaparyāyaṃ śṛṇuyācchrāvayeta vācayed dhārayedvā likhedvā likhāpayedvā pustakagataṃ vā satkuryād gurukuryānmānayet pūjayet satkārayed vā puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhis tailapradīpair vā ghṛtapradīpairvā gandhatailapradīpair vā bahutaraṃ puṇyābhisaṃskāraṃ prasaved buddhajñānasaṃvartanīyam // (70.1) Par.?
yadā ca ajita sa kulaputro vā kuladuhitā vā imaṃ tathāgatāyuṣpramāṇanirdeśaṃ dharmaparyāyaṃ śrutvā adhyāśayenādhimucyate tadā tasyedamadhyāśayalakṣaṇaṃ veditavyam / (71.1) Par.?
yaduta gṛdhrakūṭaparvatagataṃ māṃ dharmaṃ nirdeśayantaṃ drakṣyati bodhisattvagaṇaparivṛtaṃ bodhisattvagaṇapuraskṛtaṃ śrāvakasaṃghamadhyagatam // (71.2) Par.?
idaṃ ca me buddhakṣetraṃ sahāṃ lokadhātuṃ vaiḍūryamayīṃ samaprastarāṃ drakṣyati suvarṇasūtrāṣṭāpadavinaddhāṃ ratnavṛkṣairvicitritām // (72.1) Par.?
kūṭāgāraparibhogeṣu ca atra bodhisattvān nivasato drakṣyati // (73.1) Par.?
idamajita adhyāśayenādhimuktasya kulaputrasya vā kuladuhitur vā adhyāśayalakṣaṇaṃ veditavyam // (74.1) Par.?
api tu khalu punarajita tānapyahamadhyāśayādhimuktān kulaputrān vadāmi ye tathāgatasya parinirvṛtasya imaṃ dharmaparyāyaṃ śrutvā na pratikṣepsyanti uttari cābhyanumodayiṣyanti // (75.1) Par.?
kaḥ punarvādo ye dhārayiṣyanti vācayiṣyanti // (76.1) Par.?
tatastathāgataṃ so'ṃsena pariharati ya imaṃ dharmaparyāyaṃ pustakagataṃ kṛtvā aṃsena pariharati // (77.1) Par.?
na me tenājita kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā stūpāḥ kartavyā na vihārāḥ kartavyā na bhikṣusaṃghāya glānapratyayabhaiṣajyapariṣkārās tenānupradeyā bhavanti // (78.1) Par.?
tatkasya hetoḥ / (79.1) Par.?
kṛtā me tena ajita kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā śarīreṣu śarīrapūjā saptaratnamayāś ca stūpāḥ kāritā yāvad brahmalokamuccaistvena anupūrvapariṇāhena sacchatraparigrahāḥ savaijayantīkā ghaṇṭāsamudgānuratās teṣāṃ ca śarīrastūpānāṃ vividhāḥ satkārāḥ kṛtā nānāvidhairdivyairmānuṣyakaiḥ puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākāvaijayantībhir vividhamadhuramanojñapaṭupaṭahadundubhimahādundubhibhir vādyatālaninādanirghoṣaśabdair nānāvidhaiśca gītanṛtyalāsyaprakārair bahubhiraparimitair bahvaprameyāṇi kalpakoṭīnayutaśatasahasrāṇi satkāraḥ kṛto bhavati // (79.2) Par.?
Vaidya 202
imaṃ dharmaparyāyaṃ mama parinirvṛtasya dhārayitvā vācayitvā likhitvā prakāśayitvā vihārā api tena ajita kṛtā bhavanti vipulā vistīrṇāḥ pragṛhītāśca lohitacandanamayā dvātriṃśatprāsādā aṣṭatalā bhikṣusahasrāvāsā ārāmapuṣpopaśobhitāścaṃkramavanopetāḥ śayanāsanopastabdhāḥ khādyabhojyānnapānaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraparipūrṇāḥ sarvasukhopadhānapratimaṇḍitāḥ // (80.1) Par.?
te ca bahvaprameyā yaduta śataṃ vā sahasraṃ vā śatasahasraṃ vā koṭī vā koṭīśataṃ vā koṭīsahasraṃ vā koṭiśatasahasraṃ vā koṭīnayutaśatasahasraṃ vā // (81.1) Par.?
te ca mama saṃmukhaṃ śrāvakasaṃghasya niryātitās te ca mayā paribhuktā veditavyāḥ // (82.1) Par.?
ya imaṃ dharmaparyāyaṃ tathāgatasya parinirvṛtasya dhārayedvā vācayedvā deśayedvā likhedvā lekhayed vā tad anenāham ajita paryāyeṇa evaṃ vadāmi / (83.1) Par.?
na me tena parinirvṛtasya dhātustūpāḥ kārayitavyā na saṃghapūjā // (83.2) Par.?
kaḥ punarvādo 'jita ya imaṃ dharmaparyāyaṃ dhārayan dānena vā sampādayecchīlena vā kṣāntyā vā vīryeṇa vā dhyānena vā prajñayā vā sampādayed bahutaraṃ puṇyābhisaṃskāraṃ sa kulaputro vā kuladuhitā vā prasaved buddhajñānasaṃvartanīyam aprameyam asaṃkhyeyamaparyantam // (84.1) Par.?
tadyathāpi nāma ajita ākāśadhātuparyantaḥ pūrvadakṣiṇapaścimottarādharordhvāsu dikṣu vidikṣv evamaprameyāsaṃkhyeyān sa kulaputro vā kuladuhitā vā puṇyābhisaṃskārān prasaved buddhajñānasaṃvartanīyān ya imaṃ dharmaparyāyaṃ dhārayed vā vācayed vā deśayedvā likhedvā likhāpayedvā // (85.1) Par.?
tathāgatacaityasatkārārthaṃ ca abhiyukto bhavet tathāgataśrāvakāṇāṃ ca varṇaṃ bhāṣeta bodhisattvānāṃ ca mahāsattvānāṃ guṇakoṭīnayutaśatasahasrāṇi parikīrtayet pareṣāṃ ca saṃprakāśayet kṣāntyā ca sampādayec chīlavāṃśca bhavet kalyāṇadharmaḥ sukhasaṃvāsaḥ kṣāntaśca bhaved dāntaśca bhaved anabhyasūyakaśca apagatakrodhamanaskāro 'vyāpannamanaskāraḥ smṛtimāṃśca sthāmavāṃśca bhaved vīryavāṃśca nityābhiyuktaśca bhaved buddhadharmaparyeṣṭyā dhyāyī ca bhavet pratisaṃlayanagurukaḥ pratisaṃlayanabahulaśca praśnaprabhedakuśalaśca bhavet praśnakoṭīnayutaśatasahasrāṇāṃ visarjayitā // (86.1) Par.?
yasya kasyacidajita bodhisattvasya mahāsattvasya imaṃ dharmaparyāyaṃ tathāgatasya parinirvṛtasya dhārayataḥ ime evaṃrūpā guṇā bhaveyurye mayā parikīrtitāḥ so 'jita kulaputro vā kuladuhitā vā evaṃ veditavyaḥ / (87.1) Par.?
bodhimaṇḍasamprasthito 'yaṃ kulaputro vā kuladuhitā vā bodhimabhisaṃboddhuṃ bodhivṛkṣamūlaṃ gacchati // (87.2) Par.?
yatra ca ajita sa kulaputro vā kuladuhitā vā tiṣṭhedvā niṣīdedvā caṅkramedvā tatra ajita tathāgatamuddiśya caityaṃ kartavyaṃ tathāgatastūpo 'yamiti ca sa vaktavyaḥ sadevakena lokeneti // (88.1) Par.?
atha khalu bhagavāṃstasyāṃ velāyāmimā gāthā abhāṣata // (89.1) Par.?
puṇyaskandho aparyanto varṇito me punaḥ punaḥ / (90.1) Par.?
ya idaṃ dhārayetsūtraṃ nirvṛte naranāyake // (90.2) Par.?
pūjāśca me kṛtāstena dhātustūpāśca kāritāḥ / (91.1) Par.?
ratnāmayā vicitrāśca darśanīyaḥ suśobhanāḥ // (91.2) Par.?
brahmalokasamā uccā chatrāvalibhiranvitāḥ / (92.1) Par.?
pariṇāhavantaḥ śrīmanto vaijayantīsamanvitāḥ // (92.2) Par.?
paṭughaṇṭā raṇantaśca paṭṭadāmopaśobhitāḥ / (93.1) Par.?
vāteritāstathā ghaṇṭā śobhanti jinadhātuṣu // (93.2) Par.?
pūjā ca vipulā teṣāṃ puṣpagandhavilepanaiḥ / (94.1) Par.?
kṛtā vādyaiśca vastraiśca dundubhībhiḥ punaḥ puna // (94.2) Par.?
madhurā vādyabhāṇḍā ca vāditā teṣu dhātuṣu / (95.1) Par.?
gandhatailapradīpāśca dattāste 'pi samantataḥ // (95.2) Par.?
ya idaṃ dhārayet sūtraṃ kṣayakāli ca deśayet / (96.1) Par.?
īdṛśī me kṛtā tena vividhā pūjanantikā // (96.2) Par.?
agrā vihārakoṭyo 'pi bahuścandanakāritāḥ / (97.1) Par.?
dvātriṃśatī ca prāsādā uccaistvenāṣṭavattalāḥ // (97.2) Par.?
śayyāsanairupastabdhāḥ khādyabhojyaiḥ samanvitāḥ / (98.1) Par.?
praveṇī praṇīta prajñaptā āvāsāśca sahasraśaḥ // (98.2) Par.?
ārāmāścaṃkramā dattāḥ puṣpārāmopaśobhitāḥ / (99.1) Par.?
bahu ucchadakāścaiva bahurūpavicitritāḥ // (99.2) Par.?
saṃghasya vividhā pūjā kṛtā me tena saṃmukham / (100.1) Par.?
ya idaṃ dhārayetsūtraṃ nirvṛtasmin vināyake // (100.2) Par.?
adhimuktisāro yo syādato bahutaraṃ hi saḥ / (101.1) Par.?
puṇyaṃ labheta yo etatsūtraṃ vācellikheta vā // (101.2) Par.?
likhāpayennaraḥ kaścit suniruktaṃ ca pustake / (102.1) Par.?
pustakaṃ pūjayettacca gandhamālyavilepanaiḥ // (102.2) Par.?
dīpaṃ ca dadyādyo nityaṃ gandhatailasya pūritam / (103.1) Par.?
jātyutpalātimuktaiśca prakaraiścampakasya ca // (103.2) Par.?
kuryādetādṛśīṃ pūjāṃ pustakeṣu ca yo naraḥ / (104.1) Par.?
bahu prasavate puṇyaṃ pramāṇaṃ yasya no bhavet // (104.2) Par.?
yathaivākāśadhātau hi pramāṇaṃ nopalabhyate / (105.1) Par.?
diśāsu daśasū nityaṃ puṇyaskandho 'yamīdṛśaḥ // (105.2) Par.?
kaḥ punarvādo yaśca syāt kṣānto dāntaḥ samāhitaḥ / (106.1) Par.?
śīlavāṃścaiva dhyāyī ca pratisaṃlānagocaraḥ // (106.2) Par.?
akrodhano apiśunaścaityasmin gaurave sthitaḥ / (107.1) Par.?
bhikṣūṇāṃ praṇato nityaṃ nādhimānī na cālasaḥ // (107.2) Par.?
prajñavāṃścaiva dhīraśca praśnaṃ pṛṣṭo na kupyati / (108.1) Par.?
anulomaṃ ca deśeti kṛpābuddhī ca prāṇiṣu // (108.2) Par.?
ya īdṛśo bhavetkaścid yaḥ sūtraṃ dhārayedidam / (109.1) Par.?
na tasya puṇyaskandhasya pramāṇamupalabhyate // (109.2) Par.?
yadi kaścinnaraḥ paśyedīdṛśaṃ dharmabhāṇakam / (110.1) Par.?
dhārayantamidaṃ sūtraṃ kuryādvai tasya satkriyām // (110.2) Par.?
divyaiśca puṣpaistatha okireta divyaiśca vastrair abhicchādayeta / (111.1) Par.?
mūrdhena vanditva ca tasya pādau tathāgato 'yaṃ janayeta saṃjñām // (111.2) Par.?
dṛṣṭvā ca taṃ cintayi tasmi kāle gamiṣyate eṣa drumasya mūlam / (112.1) Par.?
budhyiṣyate bodhimanuttarāṃ śivāṃ hitāya lokasya sadevakasya // (112.2) Par.?
yasmiṃśca so caṃkrami tādṛśo viduḥ tiṣṭheta vā yatra niṣīdayedvā / (113.1) Par.?
śayyāṃ ca kalpeya kahiṃci dhīro bhāṣantu gāthāṃ pi tu ekasūtrāt // (113.2) Par.?
yasmiṃśca stūpaṃ puruṣottamasya kārāpayeccitrasudarśanīyam / (114.1) Par.?
uddiśya buddhaṃ bhagavanta nāyakaṃ pūjāṃ ca citrāṃ tahi kārayettathā // (114.2) Par.?
mayā sa bhuktaḥ pṛthivīpradeśo mayā svayaṃ caṃkramitaṃ ca tatraṃ / (115.1) Par.?
tatropaviṣṭo ahameva ca syāṃ yatra sthitaḥ so bhavi buddhaputraḥ // (115.2) Par.?
Duration=0.4003050327301 secs.