Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Medicine, healing rituals, against diseases

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 11531
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
Gegen Wind, Galle, Phlegma
jarāyuja iti medo madhu sarpis tailaṃ pāyayati // (1) Par.?
jarāyu
comp.
∞ ja.
n.s.m.
iti
indecl.
medas
ac.s.n.
madhu
ac.s.n.
sarpis
ac.s.n.
taila
ac.s.n.
pāyay.
3. sg., Pre. ind.
root
Gegen Kopfschmerz, Husten, Hftenweh usw.
mauñjapraśnena śirasyapihitaḥ savyena titauni pūlyāni dhārayamāṇo dakṣiṇenāvakiran vrajati // (2) Par.?
mauñja
comp.
∞ praśna
i.s.m.
śiras
l.s.n.
∞ apidhā,
PPP, n.s.m.
savya
i.s.m.
titau
l.s.m.
pūlya
ac.p.n.
dhāray,
Pre. ind., n.s.m.
∞ avakṛ,
Pre. ind., n.s.m.
vraj,
3. sg., Pre. ind.
root
→ praśna (3.0) [conj]
→ jyā (3.0) [conj]
savyena titaupraśnau dakṣiṇena jyāṃ drughnīm // (3) Par.?
savya
i.s.m.
titau
comp.
∞ praśna,
ac.d.m.
← vraj (2.0) [conj]
jyā
ac.s.f.
← vraj (2.0) [conj]
drughnī.
ac.s.f.
praiṣakṛd agrataḥ // (4) Par.?
∞ kṛt
n.s.m.
agratas.
indecl.
root
yatrainaṃ vyādhir gṛhṇāti tatra titaupraśnau nidadhāti // (5) Par.?
yatra
indecl.
∞ enad
ac.s.m.
vyādhi
n.s.m.
grah,
3. sg., Pre. ind.
tatra
indecl.
titau
comp.
∞ praśna
ac.d.m.
→ jyā (6.0) [conj]
nidhā,
3. sg., Pre. ind.
root
jyāṃ ca // (6) Par.?
jyā
ac.s.f.
← praśna (5.0) [conj]
ca.
indecl.
āvrajanam // (7) Par.?
ghṛtam nastaḥ // (8) Par.?
ghṛta
ac.s.n.
root
nastas.
indecl.
pañcaparvaṇā lalāṭaṃ saṃstabhya japatyamūr yā iti // (9) Par.?
pañcan
comp.
∞ parvan
i.s.n.
lalāṭa
ac.s.n.
saṃstambh,
Abs., indecl.
jap
3. sg., Pre. ind.
root
∞ adas
n.p.f.
yad
n.p.f.
iti.
indecl.
Gegen Blutsturz und berm¦￟ige Menstruation
pañcaparvaṇā pāṃsusikatābhiḥ parikirati // (10) Par.?
pañcan
comp.
∞ parvan
i.s.n.
∞ sikatā
i.p.f.
parikṛ.
3. sg., Pre. ind.
root
armakapālikāṃ badhnāti // (11) Par.?
arma
comp.
∞ kapālikā
ac.s.f.
bandh.
3. sg., Pre. ind.
root
pāyayati // (12) Par.?
caturbhir dūrvāgrair dadhipalalaṃ pāyayati // (13) Par.?
catur
i.p.n.
dūrvā
comp.
∞ agra
i.p.n.
dadhi
comp.
∞ palala
ac.s.n.
pāyay.
3. sg., Pre. ind.
root
Gegen Angina pectoris, Gelbsucht und Fallsucht
anu sūryam iti mantroktasya lomamiśram ācamayati // (14) Par.?
anu
indecl.
sūrya.
ac.s.m.
iti
indecl.
mantra
comp.
∞ vac
PPP, g.s.n.
loman
comp.
∞ miśra
ac.s.n.
ācamay,
3. sg., Pre. ind.
root
→ ānī (15.0) [conj]
pṛṣṭhe cānīya // (15) Par.?
ca
indecl.
∞ ānī.
Abs., indecl.
← ācamay (14.0) [conj]
śaṅkudhānaṃ carmaṇyāsīnāya dugdhe saṃpātavantaṃ badhnāti // (16) Par.?
carman
l.s.n.
∞ ās
PPP, d.s.m.
dugdha
l.s.n.
bandh.
3. sg., Pre. ind.
root
→ pāyay (17.0) [conj]
pāyayati // (17) Par.?
haridraudanabhuktam ucchiṣṭān ucchiṣṭenā prapadāt pralipya mantroktān adhastalpe haritasūtreṇa savyajaṅghāsu baddhvāvasnāpayati // (18) Par.?
∞ odana
comp.
∞ bhuj
PPP, ac.s.m.
ucchiṣ
PPP, ac.p.m.
∞ ā
indecl.
prapada
ab.s.n.
pralip,
Abs., indecl.
mantra
comp.
∞ vac
PPP, ac.p.m.
adhas
indecl.
∞ talpa
l.s.m.
harita
comp.
∞ sūtra
i.s.n.
savya
comp.
∞ jaṅghā
l.p.f.
bandh
Abs., indecl.
∞ avasnāpay.
3. sg., Pre. ind.
root
prapādayati // (19) Par.?
vadata upasthāpayati // (20) Par.?
vad
Pre. ind., ac.p.m.
upasthāpay.
3. sg., Pre. ind.
root
kroḍalomāni jatunā saṃdihya jātarūpeṇāpidhāpya // (21) Par.?
kroḍa
comp.
∞ loman
ac.p.n.
jatu
i.s.n.
saṃdih,
Abs., indecl.
root
∞ apidhāpay.
Abs., indecl.
Gegen Lepra und graue Haare
naktaṃjātā suparṇo jāta iti mantroktaṃ śakṛdālohitaṃ praghṛṣyālimpati // (22) Par.?
suparṇa
n.s.m.
jan.
PPP, n.s.m.
iti
indecl.
mantra
comp.
∞ vac
PPP, ac.s.n.
śakṛt
i.s.n.
∞ ā
indecl.
∞ lohita
ac.s.n.
praghṛṣ
Abs., indecl.
∞ ālip.
3. sg., Pre. ind.
root
→ ācchid (23.0) [advcl:temp]
palitānyācchidya // (23) Par.?
palita
ac.p.n.
∞ ācchid.
Abs., indecl.
← ālip (22.0) [advcl]
mārutānyapihitaḥ // (24) Par.?
māruta
ac.p.n.
∞ apidhā.
PPP, n.s.m.
root
Gegen Fieber
yad agnir iti paraśuṃ japaṃstāpayati kvāthayatyavasiñcati // (25) Par.?
yad
ac.s.n.
agni.
n.s.m.
iti
indecl.
paraśu
ac.s.m.
jap
Pre. ind., n.s.m.
∞ tāpay
3. sg., Pre. ind.
root
kvāthay
3. sg., Pre. ind.
∞ avasic.
3. sg., Pre. ind.
Gegen Schrecken, Aufregung
upa prāgād ityudvijamānasya śuklaprasūnasya vīriṇasya catasṛṇām iṣīkāṇām ubhayataḥ pratyuṣṭaṃ badhnāti // (26) Par.?
upa
indecl.
root
pragā.
3. sg., root aor.
iti
indecl.
∞ udvij
Pre. ind., g.s.m.
śukla
comp.
∞ prasūna
g.s.n.
vīriṇa
g.s.n.
catur
g.p.f.
iṣīkā
g.p.f.
ubhayatas
indecl.
pratyuṣ
PPP, ac.s.n.
bandh.
3. sg., Pre. ind.
root
trividagdhaṃ kāṇḍamaṇim // (27) Par.?
tri
comp.
∞ vidah
PPP, ac.s.m.
∞ maṇi.
ac.s.m.
root
ulmuke svastyādyam // (28) Par.?
ulmuka
ac.d.n.
svastyādya.
ac.s.n.
root
mātṛnāmnoḥ sarvasurabhicūrṇānyanvaktāni hutvā śeṣeṇa pralimpati // (29) Par.?
sarva
comp.
∞ surabhi
comp.
∞ cūrṇa
ac.p.n.
∞ anvañj
PPP, ac.p.n.
hu,
Abs., indecl.
śeṣa
i.s.m.
pralip.
3. sg., Pre. ind.
root
catuṣpathe ca śirasi darbheṇḍve 'ṅgārakapāle 'nvaktāni // (30) Par.?
ca
indecl.
śiras
l.s.n.
darbha
comp.
∞ iṇḍva
l.s.n.
∞ kapāla
l.s.m.
anvañj.
PPP, ac.p.n.
root
titauni pratīpaṃ gāhamāno vapatītaro 'vasiñcati paścāt // (31) Par.?
titau
l.s.m.
pratīpa
ac.s.n.
gāh
Pre. ind., n.s.m.
vap
3. sg., Pre. ind.
root
∞ itara
n.s.m.
avasic
3. sg., Pre. ind.
root
paścāt.
indecl.
āmapātra opyāsicya mauñje tripāde vayoniveśane prabadhnāti // (32) Par.?
āma
comp.
∞ pātra
l.s.n.
āvap
Abs., indecl.
∞ āsic
Abs., indecl.
mauñja
l.s.n.
tri
comp.
∞ pāda
l.s.n.
vayas
comp.
∞ niveśana
l.s.n.
prabandh.
3. sg., Pre. ind.
root
Verschiedene Zauberhandlungen
aghadviṣṭā śaṃ no devī varaṇaḥ pippalī vidradhasya yā babhrava iti // (33) Par.?
agha
comp.
root
∞ dviṣ
PPP, n.s.f.
śam
n.s.n.
mad
d.p.a.
devī
n.s.f.
varaṇa
n.s.m.
pippalī
n.s.f.
vidradha
g.s.m.
yad
n.p.f.
babhru
n.p.f.
iti.
indecl.
Gegen verschiedene Krankheiten
upottamena palāśasya caturaṅgulenālimpati // (34) Par.?
upottama
i.s.m.
palāśa
g.s.m.
catur
comp.
∞ aṅgula
i.s.n.
∞ ālip.
3. sg., Pre. ind.
root
Gegen rituellen und profanen Fluch
prathamena mantroktaṃ badhnāti // (35) Par.?
prathama
i.s.m.
mantra
comp.
∞ vac
PPP, ac.s.n.
bandh.
3. sg., Pre. ind.
root
dvitīyena mantroktasya saṃpātavatānulimpati // (36) Par.?
dvitīya
i.s.m.
mantra
comp.
∞ vac
PPP, g.s.n.
∞ anulip.
3. sg., Pre. ind.
root
tṛtīyena mantroktaṃ badhnāti // (37) Par.?
tṛtīya
i.s.m.
mantra
comp.
∞ vac
PPP, ac.s.n.
bandh.
3. sg., Pre. ind.
root
caturthenāśayati // (38) Par.?
caturtha
i.s.m.
∞ āśay.
3. sg., Pre. ind.
root
pañcamena varuṇagṛhītasya mūrdhni saṃpātān ānayati // (39) Par.?
pañcama
i.s.m.
∞ grah
PPP, g.s.m.
mūrdhan
l.s.m.
sampāta
ac.p.m.
ānī.
3. sg., Pre. ind.
root
uttamena śākalam // (40) Par.?
uttama
i.s.m.
śākala.
ac.s.m.
root
Gegen angeerbtes Leiden
udagātām ityāplāvayati bahiḥ // (41) Par.?
udgā.
3. du., root aor.
iti
indecl.
∞ āplāvay
3. sg., Pre. ind.
root
bahis.
indecl.
apeyam iti vyucchantyām // (42) Par.?
apa
indecl.
∞ idam.
n.s.f.
iti
indecl.
vivas.
Pre. ind., l.s.f.
root
babhror iti mantroktam ākṛtiloṣṭavalmīkau parilikhya jīvakoṣaṇyām utsīvya badhnāti // (43) Par.?
babhru.
g.s.m.
iti
indecl.
mantra
comp.
∞ vac
PPP, ac.s.n.
root
∞ loṣṭa
comp.
∞ valmīka
ac.d.m.
parilikh,
Abs., indecl.
utsīv
Abs., indecl.
bandh.
3. sg., Pre. ind.
root
Duration=0.30237293243408 secs.