Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): agnyādhāna, agnyādheya

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 14599
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
yad vā ime vyaitāṃ yad amuṣyā yajñiyam āsīt tad imām abhyasṛjyatoṣāḥ // (1) Par.?
yad
ac.s.n.
vai
indecl.
idam
n.d.f.
,
3. du., Impf.
yad
n.s.n.
adas
g.s.f.
yajñiya
n.s.n.
as,
3. sg., Impf.
tad
ac.s.n.
idam
ac.s.f.
abhisṛj
3. sg., Impf.
root
∞ uṣas.
n.s.f.
yad ūṣā bhavanti // (2) Par.?
yat
indecl.
ūṣa
n.p.m.
bhū,
3. pl., Pre. ind.
← ādhā (3.0) [advcl]
anayor evainaṃ yajñiya ādhatte // (3) Par.?
idam
l.d.f.
eva
indecl.
∞ enad
ac.s.m.
yajñiya
l.s.n.
ādhā.
3. sg., Pre. ind.
root
→ bhū (2.0) [advcl]
prājāpatyā vā ūṣāḥ // (4) Par.?
prājāpatya
n.p.m.
root
vai
indecl.
ūṣa.
n.p.m.
śvaśśvo bhūyāṃso bhavanti // (5) Par.?
śvas
indecl.
∞ śvas
indecl.
bhūyas
n.p.m.
bhū.
3. pl., Pre. ind.
root
prajananāyaivaite // (6) Par.?
prajanana
d.s.n.
root
∞ eva
indecl.
∞ etad.
n.p.m.
paśūnāṃ vā etat priyaṃ dhāma yad ūṣāḥ // (7) Par.?
paśu
g.p.m.
vai
indecl.
etad
n.s.n.
priya
n.s.n.
dhāman,
n.s.n.
root
yad
n.s.n.
ūṣa.
n.p.m.
yad ūṣā bhavanti // (8) Par.?
yat
indecl.
ūṣa
n.p.m.
bhū,
3. pl., Pre. ind.
← upāp (9.0) [advcl]
paśūnām eva priyaṃ dhāmopāpnoti // (9) Par.?
paśu
g.p.m.
eva
indecl.
priya
ac.s.n.
dhāman
ac.s.n.
∞ upāp.
3. sg., Pre. ind.
root
→ bhū (8.0) [advcl]
aleled vā iyaṃ pṛthivī // (10) Par.?
lelāy
3. sg., Impf.
root
vai
indecl.
idam
n.s.f.
pṛthivī.
n.s.f.
sābibhet // (11) Par.?
tad
n.s.f.
∞ bhī.
3. sg., Impf.
root
→ atidah (12.0) [ccomp]
agnir mātidhakṣyatīti // (12) Par.?
agni
n.s.m.
mad
ac.s.a.
∞ atidah
3. sg., Fut.
← bhī (11.0) [ccomp]
∞ iti.
indecl.
abibhed agniḥ // (13) Par.?
bhī
3. sg., Impf.
root
→ vinī (14.0) [ccomp]
agni.
n.s.m.
haro me vineṣyatīti // (14) Par.?
haras
n.s.n.
mad
g.s.a.
vinī
3. sg., Fut.
← bhī (13.0) [ccomp]
∞ iti.
indecl.
ārdreva hīyam āsīt // (15) Par.?
ārdra
n.s.f.
root
∞ iva
indecl.
hi
indecl.
∞ idam
n.s.f.
as.
3. sg., Impf.
tāṃ devāś śarkarābhir adṛṃhan // (16) Par.?
tad
ac.s.f.
deva
n.p.m.
śarkarā
i.p.f.
dṛh.
3. pl., Impf.
root
tejo 'gnā adadhuḥ // (17) Par.?
tejas
ac.s.n.
agni
l.s.m.
dhā.
3. pl., Impf.
root
yac charkarā bhavanti // (18) Par.?
yat
indecl.
śarkarā
n.p.f.
bhū,
3. pl., Pre. ind.
← dṛh (19.0) [advcl]
imām eva dṛṃhati // (19) Par.?
idam
ac.s.f.
eva
indecl.
dṛh.
3. sg., Pre. ind.
root
→ bhū (18.0) [advcl]
tejo 'gnau dadhāti // (20) Par.?
tejas
ac.s.n.
agni
l.s.m.
dhā.
3. sg., Pre. ind.
root
abhimṛtā vā iyaṃ vṛtreṇa // (21) Par.?
abhimṛ
PPP, n.s.f.
root
vai
indecl.
idam
n.s.f.
vṛtra.
i.s.m.
vamriyas tvai tad vidur yatrāsyā jīvaṃ yajñiyam // (22) Par.?
vamra
n.p.f.
tvai
indecl.
tad
ac.s.n.
vid,
3. pl., Perf.
root
yatra
indecl.
∞ idam
g.s.f.
jīva
n.s.n.
yajñiya.
n.s.n.
yad valmīkavapā bhavati // (23) Par.?
yat
indecl.
∞ vapā
n.s.f.
bhū,
3. sg., Pre. ind.
← ādhā (24.0) [advcl]
asyā evainaṃ jīve yajñiya ādhatte // (24) Par.?
idam
g.s.f.
eva
indecl.
∞ enad
ac.s.m.
jīva
l.s.n.
yajñiya
l.s.n.
ādhā.
3. sg., Pre. ind.
root
→ bhū (23.0) [advcl]
āpo vā idam āsan // (25) Par.?
ap
n.p.f.
vai
indecl.
idam
n.s.n.
as.
3. pl., Impf.
root
salilam eva sa prajāpatir varāho bhūtvopanyamajjat // (26) Par.?
salila
ac.s.n.
eva
indecl.
tad
n.s.m.
prajāpati
n.s.m.
varāha
n.s.m.
bhū
Abs., indecl.
∞ upanimajj.
3. sg., Impf.
root
tasya yāvan mukham āsīt tāvatīṃ mṛdam udaharat // (27) Par.?
tad
g.s.m.
yāvat
n.s.n.
mukha
n.s.n.
as,
3. sg., Impf.
tāvat
ac.s.f.
mṛd
ac.s.f.
uddhṛ.
3. sg., Impf.
root
seyam abhavat // (28) Par.?
tad
n.s.f.
∞ idam
n.s.f.
bhū.
3. sg., Impf.
root
yad varāhavihataṃ bhavati // (29) Par.?
yat
indecl.
varāha
comp.
∞ vihan
PPP, n.s.n.
bhū,
3. sg., Pre. ind.
← ādhā (30.0) [advcl]
asyām evainaṃ pratyakṣam ādhatte // (30) Par.?
idam
l.s.f.
eva
indecl.
∞ enad
ac.s.m.
ādhā.
3. sg., Pre. ind.
root
→ bhū (29.0) [advcl]
varāho vā asyām annaṃ paśyati // (31) Par.?
varāha
n.s.m.
vai
indecl.
idam
l.s.f.
anna
ac.s.n.
paś.
3. sg., Pre. ind.
root
tasmā iyaṃ vijihīte // (32) Par.?
tad
d.s.m.
idam
n.s.f.
vihā.
3. sg., Pre. ind.
root
yad varāhavihataṃ bhavati // (33) Par.?
yat
indecl.
varāha
comp.
∞ vihan
PPP, n.s.n.
bhū,
3. sg., Pre. ind.
← avarudh (34.0) [advcl]
tad evānnam avarunddhe // (34) Par.?
tad
ac.s.n.
eva
indecl.
∞ anna
ac.s.n.
avarudh.
3. sg., Pre. ind.
root
→ bhū (33.0) [advcl:agent]
yat tad ādatta tad aditiḥ // (35) Par.?
yat
indecl.
tad
ac.s.n.
ādā,
3. sg., Impf.
tad
ac.s.n.
root
aditi.
n.s.f.
yad aprathata tat pṛthivī // (36) Par.?
yat
indecl.
prath,
3. sg., Impf.
tad
ac.s.n.
root
pṛthivī.
n.s.f.
yad abhavat tad bhūmiḥ // (37) Par.?
yat
indecl.
bhū,
3. sg., Impf.
tad
ac.s.n.
root
bhūmi.
n.s.f.
yad varāhavihataṃ bhavati // (38) Par.?
yat
indecl.
varāha
comp.
∞ vihan
PPP, n.s.n.
bhū,
3. sg., Pre. ind.
← prath (39.0) [advcl]
prathata eva prajayā paśubhiḥ // (39) Par.?
prath
3. sg., Pre. ind.
root
→ bhū (38.0) [advcl]
eva
indecl.
prajā
i.s.f.
paśu.
i.p.m.
nānā vai paśūnām annāny anyad gor annam anyad aśvasyānyad avyā anyad ajāyā anyat puruṣasyāpo 'nnam // (40) Par.?
nānā
indecl.
root
vai
indecl.
paśu
g.p.m.
anna,
n.p.n.
anya
n.s.n.
root
go
g.s.m.
anna,
n.s.n.
anya
n.s.n.
aśva
g.s.m.
∞ anya
n.s.n.
avi,
g.s.f.
anya
n.s.n.
ajā,
g.s.f.
anya
n.s.n.
puruṣa
g.s.m.
∞ ap
n.p.f.
anna.
n.s.n.
yad apa upasṛjati // (41) Par.?
yat
indecl.
ap
ac.p.f.
upasṛj,
3. sg., Pre. ind.
← avarudh (42.0) [advcl]
yāvad evānnaṃ tad avarunddhe // (42) Par.?
yāvat
n.s.n.
eva
indecl.
∞ anna,
n.s.n.
tad
ac.s.n.
avarudh.
3. sg., Pre. ind.
root
→ upasṛj (41.0) [advcl]
pañcaite saṃbhārāḥ // (43) Par.?
pañcan
n.p.m.
root
∞ etad
n.p.m.
sambhāra.
n.p.m.
pañca vai puruṣe vīryāṇi // (44) Par.?
pañcan
n.p.n.
root
vai
indecl.
puruṣa
l.s.m.
vīrya.
n.p.n.
karoty anayā vīryaṃ karoty anayā karoty anena // (45) Par.?
kṛ
3. sg., Pre. ind.
root
idam
i.s.f.
vīrya,
ac.s.n.
kṛ
3. sg., Pre. ind.
idam,
i.s.f.
kṛ
3. sg., Pre. ind.
idam.
i.s.n.
yāvad eva vīryaṃ tad āpnoti tat spṛṇoti // (46) Par.?
yāvat
n.s.n.
eva
indecl.
vīrya,
n.s.n.
tad
ac.s.n.
āp,
3. sg., Pre. ind.
root
tad
ac.s.n.
spṛ.
3. sg., Pre. ind.
pañcaite saṃbhārāḥ // (47) Par.?
pañcan
n.p.m.
root
∞ etad
n.p.m.
sambhāra.
n.p.m.
pāṅkto yajñaḥ // (48) Par.?
pāṅkta
n.s.m.
root
yajña.
n.s.m.
yajñam evāvarunddhe // (49) Par.?
yajña
ac.s.m.
eva
indecl.
∞ avarudh.
3. sg., Pre. ind.
root
na vā ṛta ūrjo 'nnaṃ dhinoti // (50) Par.?
na
indecl.
vai
indecl.
ṛte
indecl.
ūrj
ab.s.f.
anna
ac.s.n.
dhi.
3. sg., Pre. ind.
root
ūrg udumbaraḥ // (51) Par.?
ūrj
n.s.f.
root
udumbara.
n.s.m.
yad audumbarāṇi bhavanti // (52) Par.?
yat
indecl.
audumbara
n.p.n.
bhū,
3. pl., Pre. ind.
← dhā (53.0) [advcl]
anna evorjaṃ dadhāti // (53) Par.?
anna
l.s.n.
eva
indecl.
∞ ūrj
ac.s.f.
dhā.
3. sg., Pre. ind.
root
→ bhū (52.0) [advcl]
śamīmayāni bhavanti // (54) Par.?
śamī
comp.
∞ maya
n.p.n.
bhū,
3. pl., Pre. ind.
root
→ tva (55.0) [obl:goal]
mithunatvāya // (55) Par.?
mithuna
comp.
∞ tva.
d.s.n.
← bhū (54.0) [obl]
agniṃ vai sṛṣṭaṃ prajāpatis taṃ śamyāgre samainddha // (56) Par.?
agni
ac.s.m.
vai
indecl.
sṛj
PPP, ac.s.m.
tad
ac.s.m.
śamī
i.s.f.
∞ agre
indecl.
samindh.
3. sg., Impf.
root
yac chamīmayāni bhavanti // (57) Par.?
yat
indecl.
śamī
comp.
∞ maya
n.p.n.
bhū,
3. pl., Pre. ind.
← samindh (58.0) [advcl]
svayaivainaṃ samidhā saminddhe // (58) Par.?
sva
i.s.f.
∞ eva
indecl.
∞ enad
ac.s.m.
samidh
i.s.f.
samindh.
3. sg., Pre. ind.
root
→ bhū (57.0) [advcl]
aśvo vai bhūtvāgnir devebhyo 'pākrāmat // (59) Par.?
aśva
n.s.m.
vai
indecl.
bhū
Abs., indecl.
∞ agni
n.s.m.
deva
ab.p.m.
apakram.
3. sg., Impf.
root
sa yatrātiṣṭhat tad aśvatthas samabhavat // (60) Par.?
tad
n.s.m.
yatra
indecl.
∞ sthā,
3. sg., Impf.
tad
n.s.n.
aśvattha
n.s.m.
sambhū.
3. sg., Impf.
root
tad aśvatthasyāśvatthatvam // (61) Par.?
tad
n.s.n.
aśvattha
g.s.m.
∞ aśvattha
comp.
∞ tva.
n.s.n.
root
yad āśvatthāni bhavanti // (62) Par.?
yat
indecl.
bhū,
3. pl., Pre. ind.
← sambhṛ (63.0) [advcl]
yad evāsya tatra nyaktaṃ tat tais saṃbharati // (63) Par.?
yad
n.s.n.
eva
indecl.
∞ idam
g.s.m.
tatra
indecl.
nyañc,
PPP, n.s.n.
tad
ac.s.n.
tad
i.p.m.
sambhṛ.
3. sg., Pre. ind.
root
→ bhū (62.0) [advcl]
agnir vai manuṣyair devebhyo 'pākrāmat // (64) Par.?
agni
n.s.m.
vai
indecl.
manuṣya
i.p.m.
deva
ab.p.m.
apakram.
3. sg., Impf.
root
taṃ devā amanyanta // (65) Par.?
tad
ac.s.m.
deva
n.p.m.
man.
3. pl., Impf.
root
→ bhū (66.0) [ccomp]
ayaṃ vāvedaṃ bhaviṣyatīti // (66) Par.?
idam
n.s.m.
vāva
indecl.
∞ idam
ac.s.n.
bhū
3. sg., Fut.
← man (65.0) [ccomp]
∞ iti.
indecl.
tasya marutas stanayitnunā hṛdayam ācchindan // (67) Par.?
tad
g.s.m.
marut
n.p.m.
hṛdaya
ac.s.n.
ācchid.
3. pl., Impf.
root
sā divyāśanir abhavat // (68) Par.?
tad
n.s.f.
divya
n.s.f.
∞ aśani
n.s.f.
bhū.
3. sg., Impf.
root
yad vṛkṣasyāśanihatasya bhavati // (69) Par.?
yat
indecl.
vṛkṣa
g.s.m.
∞ aśani
comp.
∞ han
PPP, g.s.m.
bhū,
3. sg., Pre. ind.
yad evāsya tatra nyaktaṃ tat tais saṃbharati // (70) Par.?
yad
n.s.n.
eva
indecl.
∞ idam
g.s.m.
tatra
indecl.
nyañc,
PPP, n.s.n.
tad
ac.s.n.
tad
i.p.m.
sambhṛ.
3. sg., Pre. ind.
root
parṇamayāni pañcathāni bhavanti // (71) Par.?
parṇa
comp.
∞ maya
n.p.n.
root
→ tva (72.0) [obl]
pañcatha
n.p.n.
bhū,
3. pl., Pre. ind.
pāṅktatvāya // (72) Par.?
∞ tva.
d.s.n.
← maya (71.0) [obl]
Duration=0.1156530380249 secs.