Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): against dangers, difficult situations, sāman

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 15216
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
karavīradaṇḍam utthāpya devavratair abhijuhuyād anugānaśastena hastagatena yatra kva ca gacchati sarvatra hāsya svasti bhavati // (1.1) Par.?
∞ daṇḍa
ac.s.m.
utthāpay,
Abs., indecl.
devavrata
i.p.n.
abhihu
3. sg., Pre. opt.
root
∞ śaṃs
PPP, i.s.m.
hasta
comp.
∞ gam.
PPP, i.s.m.
yatra
indecl.
kva
indecl.
ca
indecl.
gam,
3. sg., Pre. ind.
sarvatra
indecl.
ha
indecl.
∞ idam
g.s.m.
svasti
n.s.n.
bhū.
3. sg., Pre. ind.
root
tena nagaraṃ vā nigamaṃ vā grāmaṃ vā goṣṭhaṃ vāgāraṃ vā manasā dhyāyan parilikhen nātrāniṣṭāḥ praviśanti // (2.1) Par.?
tad
i.s.n.
nagara
ac.s.n.

indecl.
nigama
ac.s.m.

indecl.
grāma
ac.s.m.

indecl.
goṣṭha
ac.s.m.

indecl.
∞ āgāra
ac.s.n.

indecl.
manas
i.s.n.
dhyā,
Pre. ind., n.s.m.
parilikh.
3. sg., Pre. opt.
root
na
indecl.
∞ atra
indecl.
∞ aniṣṭa
n.p.m.
praviś.
3. pl., Pre. ind.
root
pratibhaye 'dhvani devavratam ādyaṃ gītvā madhyamam āvartayet / (3.1) Par.?
adhvan
l.s.m.
devavrata
ac.s.n.
ādya
ac.s.n.
,
Abs., indecl.
madhyama
ac.s.n.
āvartay.
3. sg., Pre. opt.
root
gate 'dhvany uttamaṃ samāpayitvā viramet // (3.2) Par.?
gam
PPP, l.s.m.
adhvan,
l.s.m.
uttama
ac.s.n.
samāpay,
Abs., indecl.
viram.
3. sg., Pre. opt.
root
udyataśastrān śatrūn dṛṣṭvā devavratāni manasā dhyāyan nainaṃ hiṃsanti // (4.1) Par.?
udyam
PPP, comp.
∞ śastra
ac.p.m.
śatru
ac.p.m.
dṛś,
Abs., indecl.
devavrata
ac.p.n.
manas
i.s.n.
dhyā,
Pre. ind., n.s.m.
na
indecl.
∞ enad
ac.s.m.
hiṃs.
3. pl., Pre. ind.
root
amānuṣe bhaye kayānīyātṛtīyam āvartayen nainaṃ hiṃsanti // (5.1) Par.?
a
indecl.
∞ mānuṣa
l.s.n.
bhaya
l.s.n.
∞ tṛtīya
ac.s.n.
āvartay.
3. sg., Pre. opt.
root
na
indecl.
∞ enad
ac.s.m.
hiṃs.
3. pl., Pre. ind.
root
adhvānam abhyutthita ā mandrair iti vargaṃ gītvānapekṣamāṇo vrajet / (6.1) Par.?
adhvan
ac.s.m.
abhyutthā,
PPP, n.s.m.
ā
indecl.
mandra
i.p.m.
iti,
indecl.
varga
ac.s.m.

Abs., indecl.
∞ an
indecl.
∞ apekṣ
Pre. ind., n.s.m.
vraj.
3. sg., Pre. opt.
root
svastyardhacaritaḥ punar aiti nādhvani ca pramīyate // (6.2) Par.?
svasti
comp.
∞ ardha
comp.
∞ car
PPP, n.s.m.
punar
indecl.
e
3. sg., Pre. ind.
root
na
indecl.
∞ adhvan
l.s.m.
ca
indecl.
pramī.
3. sg., Pre. ind.
anyo vainam anugāyet / (7.1) Par.?
anya
n.s.m.

indecl.
∞ enad
ac.s.m.
anugā.
3. sg., Pre. opt.
root
kadācana starīr asīty etena cainam abhiśrāvayet / (7.2) Par.?
kadācana
indecl.
starī
n.s.f.
as
2. sg., Pre. ind.
∞ iti,
indecl.
etad
i.s.n.
ca
indecl.
∞ enad
ac.s.m.
abhiśrāvay.
3. sg., Pre. opt.
root
arddhasāmni pradakṣiṇam āvartayet / (7.3) Par.?
ardha
comp.
∞ sāman
l.s.n.
āvartay.
3. sg., Pre. opt.
root
samāpyānavekṣamāṇaḥ paro vrajet / (7.4) Par.?
samāpay
Abs., indecl.
∞ an
indecl.
∞ avekṣ
Pre. ind., n.s.m.
paras
indecl.
vraj.
3. sg., Pre. opt.
root
svastyardhacaritaḥ punar aiti / (7.5) Par.?
svasti
comp.
∞ ardha
comp.
∞ car
PPP, n.s.m.
punar
indecl.
e,
3. sg., Pre. ind.
root
→ pramī (7.6) [conj]
nādhvani ca pramīyate // (7.6) Par.?
na
indecl.
∞ adhvan
l.s.m.
ca
indecl.
pramī.
3. sg., Pre. ind.
← e (7.5) [conj]
eṣo uṣā apūrvyeti saṃviśan sadā prayuñjītākālaṃ svastyayanam / (8.1) Par.?
etad
n.s.f.
∞ u
indecl.
uṣas
n.s.f.
apūrvya
n.s.f.
∞ iti,
indecl.
saṃviś
Pre. ind., n.s.m.
sadā
indecl.
prayuj
3. sg., Pre. opt.
root
∞ ākālam
indecl.
root
udite yad adya kac ca vṛtrahann ity ākālaṃ svastyayanam // (8.2) Par.?
udi,
PPP, l.s.m.
yad
n.s.n.
adya
indecl.
ka
n.s.n.
ca
indecl.
vṛtrahan
v.s.m.
iti,
indecl.
ākālam
indecl.
root
mūlaphalair upavasathaṃ kṛtvā māsam upavased araṇye nistāntavo munir yā rauhiṇī vā pauṣī vā paurṇamāsī syāt tad ahar udyantam ādityam upatiṣṭhetod vayaṃ tamasas parīty etena / (9.1) Par.?
mūla
comp.
∞ phala
i.p.n.
upavasatha
ac.s.m.
kṛ,
Abs., indecl.
māsa
ac.s.m.
upavas
3. sg., Pre. opt.
root
araṇya
l.s.n.
muni.
n.s.m.
yad
n.s.f.
rauhiṇa
n.s.f.

indecl.
pauṣa
n.s.f.

indecl.
as,
3. sg., Pre. opt.
tad
ac.s.n.
ahar
ac.s.n.
udi
Pre. ind., ac.s.m.
āditya
ac.s.m.
upasthā
3. sg., Pre. opt.
root
∞ ud
indecl.
mad
n.p.a.
tamas
ab.s.n.
pari
indecl.
∞ iti,
indecl.
etad.
i.s.n.
tata ūrdhvaṃ tadvratas tadbhakṣaś catvāri varṣāṇi prayuñjāno jarāmṛtyū jahāti jarāmṛtyū jahāti // (9.2) Par.?
tatas
indecl.
ūrdhvam
indecl.
tad
comp.
∞ vrata
n.s.m.
tad
comp.
∞ bhakṣa
n.s.m.
catur
ac.p.n.
varṣa
ac.p.n.
prayuj,
Pre. ind., n.s.m.
jarā
comp.
∞ mṛtyu
ac.d.m.
,
3. sg., Pre. ind.
root
jarā
comp.
∞ mṛtyu
ac.d.m.
.
3. sg., Pre. ind.
root
Duration=0.036876916885376 secs.