Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Genealogies

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 16100
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
śaunaka uvāca / (1.1) Par.?
saute sumahadākhyānaṃ bhavatā parikīrtitam / (1.2) Par.?
bhāratānāṃ ca sarveṣāṃ pārthivānāṃ tathaiva ca // (1.3) Par.?
devānāṃ dānavānāṃ ca gandharvoragarakṣasām / (2.1) Par.?
daityānām atha siddhānāṃ guhyakānāṃ tathaiva ca // (2.2) Par.?
atyadbhutāni karmāṇi vikramā dharmaniścayāḥ / (3.1) Par.?
vicitrāś ca kathāyogā janma cāgryam anuttamam // (3.2) Par.?
kathitaṃ bhavatā puṇyaṃ purāṇaṃ ślakṣṇayā girā / (4.1) Par.?
manaḥkarṇasukhaṃ tan māṃ prīṇāty amṛtasaṃmitam // (4.2) Par.?
tatra janma kurūṇāṃ vai tvayoktaṃ lomaharṣaṇe / (5.1) Par.?
na tu vṛṣṇyandhakānāṃ vai tad bhavān prabravītu me // (5.2) Par.?
sūta uvāca / (6.1) Par.?
janamejayena yat pṛṣṭaḥ śiṣyo vyāsasya dhīmataḥ / (6.2) Par.?
tat te 'haṃ sampravakṣyāmi vṛṣṇīnāṃ vaṃśam āditaḥ // (6.3) Par.?
śrutvetihāsaṃ kārtsnyena bharatānāṃ sa bhārataḥ / (7.1) Par.?
janamejayo mahāprājño vaiśaṃpāyanam abravīt // (7.2) Par.?
mahābhāratam ākhyānaṃ bahvarthaṃ bahuvistaram / (8.1) Par.?
kathitaṃ bhavatā vipra vistareṇa mayā śrutam // (8.2) Par.?
tatra śūrāḥ samākhyātā bahavaḥ puruṣarṣabhāḥ / (9.1) Par.?
nāmabhiḥ karmabhiś caiva vṛṣṇyandhakamahārathāḥ // (9.2) Par.?
teṣāṃ karmāvadātāni tvayoktāni dvijottama / (10.1) Par.?
tatra tatra samāsena vistareṇaiva cābhibho // (10.2) Par.?
na ca me tṛptir astīha kīrtyamāne purātane / (11.1) Par.?
ekaś ca me mato rāśir vṛṣṇayaḥ pāṇḍavās tathā // (11.2) Par.?
bhavāṃś ca vaṃśakuśalas teṣāṃ pratyakṣadarśivān / (12.1) Par.?
kathayasva kulaṃ teṣāṃ vistareṇa tapodhana // (12.2) Par.?
yasya yasyānvaye ye ye tāṃs tān icchāmi veditum / (13.1) Par.?
teṣāṃ pūrvavisṛṣṭiṃ ca vicitrām ā prajāpateḥ // (13.2) Par.?
sūta uvāca / (14.1) Par.?
satkṛtya paripṛṣṭas tu sa mahātmā mahātapāḥ / (14.2) Par.?
vistareṇānupūrvyā ca kathayāmāsa tāṃ kathām // (14.3) Par.?
vaiśampāyana uvāca / (15.1) Par.?
śṛṇu rājan kathāṃ divyāṃ puṇyāṃ pāpapraṇāśinīm / (15.2) Par.?
kathyamānāṃ mayā citrāṃ bahvarthāṃ śrutisaṃmitām // (15.3) Par.?
yaś caināṃ dhārayet tāta śṛṇuyād vāpy abhīkṣṇaśaḥ / (16.1) Par.?
svavaṃśadhāraṇaṃ kṛtvā svargaloke mahīyate // (16.2) Par.?
avyaktaṃ kāraṇaṃ yat tan nityaṃ sadasadātmakam / (17.1) Par.?
pradhānaṃ puruṣaṃ tasmān nirmame viśvam īśvaraḥ // (17.2) Par.?
taṃ vai viddhi mahārāja brahmāṇam amitaujasam / (18.1) Par.?
sraṣṭāraṃ sarvabhūtānāṃ nārāyaṇaparāyaṇam // (18.2) Par.?
ahaṃkāras tu mahatas tasmād bhūtāni jajñire / (19.1) Par.?
bhūtabhedāś ca bhūtebhya iti sargaḥ sanātanaḥ // (19.2) Par.?
vistarāvayavaṃ caiva yathāprajñaṃ yathāśrutam / (20.1) Par.?
kīrtyamānaṃ śṛṇu mayā pūrveṣāṃ kīrtivardhanam // (20.2) Par.?
dhanyaṃ yaśasyaṃ śatrughnaṃ svargyam āyurvivardhanam / (21.1) Par.?
kīrtanaṃ sthirakīrtīnāṃ sarveṣāṃ puṇyakarmaṇām // (21.2) Par.?
tasmāt kalyāya te kalyaḥ samagraṃ śucaye śuciḥ / (22.1) Par.?
ā vṛṣṇivaṃśād vakṣyāmi bhūtasargam anuttamam // (22.2) Par.?
viṣṇuḥ svayaṃbhūr bhagavān sisṛkṣur vividhāḥ prajāḥ / (23.1) Par.?
apa eva sasarjādau tāsu vīryam avāsṛjat // (23.2) Par.?
āpo nārā iti proktā nāmnā pūrvam iti śrutiḥ / (24.1) Par.?
ayanaṃ tasya tāḥ pūrvaṃ tena nārāyaṇaḥ smṛtaḥ // (24.2) Par.?
hiraṇyavarṇam abhavat tad aṇḍam udakeśayam / (25.1) Par.?
tatra jajñe svayaṃ brahmā svayaṃbhūr iti naḥ śrutam // (25.2) Par.?
hiraṇyagarbho bhagavān uṣitvā parivatsaram / (26.1) Par.?
tad aṇḍam akarod dvaidhaṃ divaṃ bhuvam athāpi ca // (26.2) Par.?
tayoḥ śakalayor madhyam ākāśam akarot prabhuḥ / (27.1) Par.?
apsu pāriplavāṃ pṛthvīṃ diśaś ca daśadhā dadhe // (27.2) Par.?
tatra kālaṃ mano vācaṃ kāmaṃ krodham atho ratim / (28.1) Par.?
sasarja sṛṣṭiṃ tadrūpāṃ sraṣṭum icchan prajāpatim // (28.2) Par.?
marīcim atryaṅgirasau pulastyaṃ pulahaṃ kratum / (29.1) Par.?
vasiṣṭhaṃ ca mahātejāḥ so 'sṛjat sapta mānasān // (29.2) Par.?
sapta brahmāṇa ity ete purāṇe niścayaṃ gatāḥ / (30.1) Par.?
nārāyaṇātmakānāṃ vai saptānāṃ brahmajanmanām // (30.2) Par.?
tato 'sṛjat punar brahmā rudraṃ roṣātmasaṃbhavam / (31.1) Par.?
sanatkumāraṃ ca ṛṣiṃ pūrveṣām api pūrvajam // (31.2) Par.?
sapta tv ete prajāyante prajā rudraś ca bhārata / (32.1) Par.?
skandaḥ sanatkumāraś ca tejaḥ saṃkṣipya tiṣṭhataḥ // (32.2) Par.?
teṣāṃ sapta mahāvaṃśā divyā devagaṇānvitāḥ / (33.1) Par.?
kriyāvantaḥ prajāvanto maharṣibhir alaṃkṛtāḥ // (33.2) Par.?
vidyuto 'śanimeghāṃś ca rohitendradhanūṃṣi ca / (34.1) Par.?
yādāṃsi ca sasarjādau parjanyaṃ ca sasarja ha // (34.2) Par.?
ṛco yajūṃṣi sāmāni nirmame yajñasiddhaye / (35.1) Par.?
sādhyāṃs tair ayajan devān ity evam anuśuśrumaḥ // (35.2) Par.?
uccāvacāni bhūtāni gātrebhyas tasya jajñire / (36.1) Par.?
āpavasya prajāsargaṃ sṛjato hi prajāpateḥ // (36.2) Par.?
dvidhā kṛtvātmano deham ardhena puruṣo 'bhavat / (37.1) Par.?
ardhena nārī tasyāṃ sa sasṛje vividhāḥ prajāḥ / (37.2) Par.?
divaṃ ca pṛthivīṃ caiva mahimnā vyāpya tiṣṭhati // (37.3) Par.?
virājam asṛjad viṣṇuḥ so 'sṛjat puruṣaṃ virāṭ / (38.1) Par.?
puruṣaṃ taṃ manuṃ viddhi tad vai manvantaraṃ smṛtam / (38.2) Par.?
dvitīyam āpavasyaitan manor antaram ucyate // (38.3) Par.?
sa vairājaḥ prajāsargaṃ sasarja puruṣaḥ prabhuḥ / (39.1) Par.?
nārāyaṇavisargaḥ sa prajās tasyāpy ayonijāḥ // (39.2) Par.?
āyuṣmān kīrtimān dhanyaḥ prajāvāṃś ca bhaven naraḥ / (40.1) Par.?
ādisargaṃ viditvemaṃ yatheṣṭāṃ prāpnuyād gatim // (40.2) Par.?
Duration=0.20243978500366 secs.